головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #3(24)
пошук по сайту
Прадід Юрій - Факультет української філології та українознавства Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

Стаття присвячена історії створення факультету української філології та українознавства у Таврійському національному університеті ім. В.І.Вернадського – одному з найстаріших класичних університетів України, якому в жовтні 2008 р. виповнюється 90 років. Особлива увага в публікації приділяється науковим напрямкам факультету, підготовці науково-педагогічних кадрів, випускникам факультету різних років.

Ключові слова: факультет української філології та українознавства, історія, наукові напрямки, випускники.

Факультет украинской филологии и украиноведения Таврического национального университета им. В.И.Вернадского

Статья посвящена истории создания факультета украинской филологии и украиноведения в Таврическом национальном университете им. В.И.Вернадского – одном из старейших классических университетов Украины, которому в октябре 2008 г. исполняется 90 лет. Особое внимание в публикации уделяется научным направлениям факультета, подготовке научно-педагогических кадров, выпускникам факультета разных лет.

Ключевые слова: факультет украинской филологии и украиноведения, история, научные направления, выпускники.

Faculty of Ukrainian Philology and Ukrainovedenie of V.I.Vernadskiy Taurida National University

The article is devoted to the history of the Faculty of Ukrainian Philology and Ukrainovedenie in V.I. Vernadskiy Taurida National University. V.I. Vernadskiy Taurida National University is one of the oldest and the most traditional universities of Ukraine, which will have its 90th anniversary in October 2008. In the article the attention is focused on research activities of the faculty, research and educational staff training, graduating students of different years.

Key words: faculty of Ukrainian Philology and Ukrainovedenie, history, research activities, graduating students.

читати далі »

Савойська Світлана - Мовно-освітні проблеми у працях І.Огієнка

У статті ставиться завдання здійснити науковий аналіз освітньої спадщини І.Огієнка і показати, які мовно-освітні проблеми він ставив і як їх вирішував.

Ключові слова: українська мова, мовно-освітні проблеми, правопис, граматика, вчитель, учні, навчальний процес, словник.

Проблемы языка и образования в трудах И.Огиенко

В статье ставится задание осуществить научный анализ образовательного наследия И.Огиенко и показать, какие языково-образовательные проблемы он ставил в своих трудах и как их решал.

Ключевые слова: украинская речь, проблемы языка и образования, правописание, грамматика, учитель, ученики, учебный процесс, словарь.

Problems of language and education in I.Ogienka's works

In article the task is put: to make the scientific analysis of an educational heritage of I.Ogienka and to show, it put what jazykovo-educational problems in the works and as he solved them.

Key words: Ukrainian speech, language and education problems, spelling, grammar, the teacher, pupils, educational process, the dictionary.

читати далі »

Пригоровська Лідія - Читач як об’єкт виховання в педагогічних поглядах О.П. Довженка

В статті простежується й узагальнюється внесок видатного діяча української культури О.П. Довженка в теорію і практику виховання людини, що ґрунтується на такій важливій системі тісного взаємозв'язку, як «автор – книга – читач».

Ключові слова: освіта і виховання, книга, автор, читач, високі моральні почуття, духовність, воля, практика живих зустрічей.

Читатель как объект воспитания в педагогических взглядах А.П.Довженко

В статье прослеживается и обобщается вклад выдающегося деятеля украинской культуры А.П. Довженко в теорию и практику воспитания человека, что зиждется на такой важной системе тесной взаимосвязи, как «автор – книга – читатель».

Ключевые слова: образование и воспитание, книга, автор, читатель, высокие нравственные чувства, духовность, воля, практика живых встреч.

In the article it is observed and generalized a tangible contribution of O.P. Dovzhenko, a well-known Ukrainian cultural worker in the education theory and practice based on such important system of close connection as «an author – a book – a reader».

Key words: education and upbringing, a book, an author, a reader, high moral feelings, spirituality, will, practic of free communication meetings.

читати далі »

Охріменко Юрій - Українська освіта на віковому та історичному перехрестях

Конкретизовано ознаки погіршення якості освіти. Зазначено причини зниження мотивації до навчання (за власним баченням). Розглянуто питання щодо повноцінної гуманітаризації у царині точних наук.

Ключові слова: гуманізація, гуманітаризація, знання, математика, нація, освіта, стимул, фізика, якість.

Украинское образование на вековом и историческом перекрестках

Конкретизированы признаки ухудшения качества образования. Указаны причины снижения мотивации к учебе (собственное видение). Рассмотрен вопрос о полноценной гуманитаризации в области точных наук.

Ключевые слова: гуманизация, гуманитаризация, знания, качество, математика, нация, образование, стимул, физика.

Education in Ukraine: epoch-making point

Education quality changes for the worse are rendered concrete. Personal view on reasons for lack of motivation to studies. A problem of full n in the area ohumanitarizatiof exact sciences is considered.

Key words: humanization, humanitarization, knowledge, quality, mathematics, nation, education, stimulus, physics.

читати далі »

Житарюк Іван - Загальноосвітній рівень населення Буковини на межі ХІХ –ХХ століть

У статті досліджується проблема освітнього рівня корінного населення Буковини, а також інших національностей краю за віковими та статевими групами, що стала передумовою інтелектуального розвитку та професійного становлення корінних жителів Буковини – українців і румунів – під час її входження до складу Австрії.

Ключові слова: інтелектуальний розвиток, корінне населення, освітній рівень, професійне становлення.

Общий уровень образования населения Буковины на рубеже XIX – XX веков

В работе исследуется проблема образовательного уровня коренного населения Буковины, а также других национальностей края по возрастным и половым группам, которая стала предпосылкой интеллектуального развития и профессионального становления коренных жителей Буковины – украинцев и румынов – во время ее вхождения в состав Австрии.

Ключевые слова: интеллектуальное развитие, коренное население, образовательный уровень, профессиональное становление.

The general education level of the population of Verhovuna on the boundary of XIX – XX centuries

The problem of educational level of native population of Bucovina is explored in work, and also other nationalities of region after age and sexual groups, which are pre-condition of intellectual development and professional becoming of natives of Bucovina – Ukrainians and Romanians – during it's includingin the complement of Austria.

Key words: intellectual development, native population, educational level, professional becoming.

читати далі »

Ткаченко Анастасія - Історія родоводу Ткаченків у історії української родини

Початок у № 2 – 2007 р.

читати далі »

Кононенко Петро - Українознавчі засади філології

Співавтори:

А.Ю. Пономаренко - к.філол.н.

О.А. Хоменко

Л.Г. Касян

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ ОСВІТИ (Проект) У журналі наводиться скорочений варіант програми

читати далі »

Карпенко Володимир - Теоретичне обґрунтування теорії Раша

Співавтор

Віктор Лукашенко - директор Кримської філії НДІУ

У даній роботі розглядається математична модель Раша, яка дозволяє за результатами тестування оцінювати такі латентні параметри, як рівень підготовленості тестованого і рівень складності завдання. На підставі властивостей запропонованої функції успіху наводиться математичне обґрунтування редукції матриці результатів, які значно скорочують об’єм необхідних обчислень.

Ключові слова: однопараметрична модель Раша, латентні параметри, рівень важкості завдання, рівень підготовленості тестованого, достатні статистики.

Теоретическое обоснование теории Раша

В работе рассматривается математическая модель Раша, позволяющая по результатам тестирования оценить такие латентные параметры, как уровень подготовленности тестируемого и уровень трудности задания. На основании свойств предложенной функции успеха приводится математическое обоснование редукции матрицы результатов, которое существенно сокращает объем необходимых вычислений.

Ключевые слова: однопараметрическая модель Раша, латентные параметры, уровень трудности задания, уровень подготовленности тестируемого, достаточные статистики.

The work considers Rasch model that allows evaluating latent traits such as ability level and difficulty of test task. On the basis of the offered success function properties the mathematical substantiation of a matrix results reduction is conducted. Such reduction reduces the volume of necessary calculation.

Key words: one-parameter Rasch model, latent parameters, difficulty level of a task, level of test takers’ readiness, sufficient statistics.

читати далі »

Панченко Зоя - На уроці українознавства

Ми, українці, нарешті, здобули і маємо власну самостійну державу. Але чому на шістнадцятому році її існування все ще так повільно йдуть державотворчі процеси? Дати відповідь на це складне запитання дуже важко і водночас просто. Та тому, що без високої духовності народу, його національного відродження годі розраховувати на швидкий успіх.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet