головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #2(23)
пошук по сайту
Істоміна Надія - Міжнародний конкурс з українознавства продовжується…

Міжнародний конкурс з українознавства проводився Науково-дослідним інститутом українознавства МОН України, Міжнародною асоціацією “Україна і світове українство” спільно з місцевими органами виконавчої влади, обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, обласним, міськими та районними управліннями освіти, громадськістю та міжнародними організаціями у двох номінаціях і двох формах...

читати далі »

Плачинда Сергій - Відродження української особистості. Довкола Міжнародного конкурсу з українознавства: факти, роздуми, пропозиції

По-різному називають наше нелегке сьогодення: і кризовим, і тривожним, і добою пограбованих національних цінностей та розтоптаних надій… Українські патріоти б’ють на сполох з приводу занепаду української культури, науки, освіти й, звісно ж, – національної економіки… Багатьох українців пройняв песимізм: вони розчарувалися в “незалежності”. Чуються навіть голоси: “Все втрачено назавжди…”. Але так говорять ті, які не знають глибинної і величної історії України, її політичних та історичних уроків, їм, скептикам і зневірам, невідомо, що були періоди значно гірші й навіть – жахливіші: варто вчитатися в скрижалі “Велесової книги” чи проаналізувати спустошливі набіги хозарів, готів, греків, половців і печенігів, наслідки монголо-татарського нашестя, часи Руїни і зруйнування Запорозької Січі, і наслідки двох світових війн, і більшовицьку вандею, і найтрагічніше та найстрашніше явище в історії людства – голодомор-33 в Україні…

читати далі »

Дробноход Микола - Академія наук вищої школи України в контексті проблем освітньої і наукової сфер держави

Доповідь на звітно-виборчій конференції АН ВШ України 21 квітня 2007 року

читати далі »

Пітякова Тетяна - Культуроформуючий потенціал традиції та українська освіта

Стаття актуалізує ряд питань, що пов’язані зі станом української освіти в сучасному постіндустріальному (інформаційному) суспільстві. Наголошується, що для культури суспільства, яке орієнтоване на розвиток новітніх інформаційних технологій, з небаченим ускладненням соціальної організації, інтенсифікацією культурних зв’язків та обмінів, зростанням культурного багатоманіття, характерним є посилення тенденцій до уніфікації в культурі. За таких умов особливої гостроти зазнає питання традиції, переосмислення ставлення до традиційних цінностей, відведення їм належного місця в динамічній соціокультурній ситуації. У статті підкреслюється, що важливим завданням є усвідомлення власної освітньої та культурної традиції та представлення світовій спільноті її вагомості та значущості. Наголошується на необхідності особливого ставлення до свого минулого, саме до традиції, яка дає укоріненість у бутті. На думку автора, перспектива гармонійного розвитку особистості, освіти та культури полягає в поєднанні традиціоналізму та новацій.

Ключові слова: традиція, новація, освіта, глобалізація, уніфікація в культурі, постіндустріальне (інформаційне) суспільство, “етнічний ренесанс”.

Статья актуализирует ряд вопросов, связанных с состоянием украинского образования в современном постиндустриальном (информационном) обществе. Обращается внимание на то, что для культуры общества, которое ориентировано на развитие новейших технологий, с невиданным усложнением социальной ориентации, интенсификацией культурных связей и обменов, ростом культурного многообразия, характерным является усиление тенденций к унификации в культуре. В этих условиях особо остро стоит вопрос традиции, переосмысления отношения к культурным ценностям, отведения им достойного места в динамичной социокультурной ситуации. В статье подчеркивается, что важным заданием является осознание собственной образовательной и культурной традиции и представление мировому сообществу ее весомости и значимости. Обращается внимание на необходимость особого отношения к своему прошлому, именно к традиции, которая дает укорененность в бытии. По мнению автора, перспектива гармоничного развития личности, образования и культуры состоит в объединении традиционализма и новации.

Ключевые слова: традиция, новация, образование, глобализация, унификация в культуре, постиндустриальное (информационное) общество, «этнический ренессанс».

The article deals with a number of matters concerning with state of Ukrainian education in contemporary post?industrial (information) society. Accents, that for culture of society which orient on development of newest information technologies, with unknown complication of social organization, intensification of cultural intercourse and exchanges, growth cultural variety, typical there are the tendencies to unification in culture. In this situation of special sharpness suffers question of tradition, newly comprehension of attitude to traditional values, withdrawal to them proper place in dynamic social?cultural situation. In article underlines, that by important task there is realization of own educational and cultural tradition and presentation to world community of her ponderability and meaningfulness. Accents on necessity of special attitude to it’s the past, namely to tradition, which gives rootage in being. On author thought perspective of harmonious personality development, education and culture consists in combination of traditionalism and innovation.

Key words: tradition, innovation, education, globalisation, unification in culture, post?industrial (information) society, “ethnic renaissance”.

читати далі »

Костюк Євген - Діяльність технічних і науково-технічних товариств підрадянської України у сфері технічної освіти (20 – 30-ті роки XX ст.)

На основі архівних джерел висвітлюється діяльність технічних та науково-технічних товариств із розгортання технічної освіти на території Української РСР у 20 – 30-ті роки XX ст. Розкриваються основні форми діяльності цих громадських об`єднань у сфері технічної освіти, специфіка діяльності кожного з них.

Ключові слова: громадські об'єднання, технічні товариства, індустріалізація, технічна освіта.

На основе архивных источников рассматривается деятельность технических и научно-технических обществ по развитию технического образования на территории Украинской ССР в 20 – 30-е годы XX ст. В статье раскрыты основные формы деятельности этих общественных организаций в сфере технического образования, специфика деятельности каждого из этих обществ.

Ключевые слова: общественные организации, технические общества, индустриализация, техническое образование.

читати далі »

Фролова Ольга - Роль національної школи у формуванні громадянського суспільства згідно з філософсько-освітнім вченням С. Русової

У статті розглядаються питання впливу національної школи на формування громадянського суспільства згідно з філософсько-освітнім вченням С.Русової.

Ключові слова: громадянин, громадянське суспільство, нація, національна школа, національна культура, національна свідомість, поступ.

В статье рассматривается значение национальной школы в формировании гражданского общества в соответствии с философско-образовательным учением С.Русовой.

Ключевые слова: гражданин, гражданское общество, нация, национальная школа, национальная культура, национальная сознательность, развитие.

The article deals with the mean of the national school in forming the civil nation.

Key words: citizen, civil society, nation, national school, national cultural, national consciousness, development.

читати далі »

Ткаченко Анастасія - Історія родоводу Ткаченків у історії української родини.

Науково-дослідна робота з українознавства

читати далі »

Фігурний Юрій - Дослідження феномену Т.Г. Шевченка в контексті сучасних соціокультурних і освітніх процесів в Україні на початку третього тисячоліття

22–24 травня 2007 р. в Автономній Республіці Крим у місті Сімферополь з успіхом відбулася ІV Всеукраїнська науково-методична конференція «Феномен Т.Г. Шевченка в контексті сучасних соціокультурних і освітніх процесів». Вона була добре організована і успішно проведена співробітниками Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти (КРІППО) під патронатом Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим за широкою участю українських вчених з Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка, Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка, Таврійського національного університету ім.В.І. Вернадського, Національного аграрного університету, науковців з Канева і Полтави, широкого загалу освітян з Кримського півострова...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet