головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #3(20)
пошук по сайту
Наливайко Степан - Введення у сучасний освітній процес найновіших мовно-етногенетичних прочитань давніх вітчизняних і зарубіжних писемних джерел – актуальне й невідкладне

Пафос мого виступу полягатиме в тому, що українська мова – усна й писемна – зберігає надзвичайно архаїчні слова, які народ проніс крізь тисячоліття і які містять унікальну, винятково важливу й значущу інформацію. Ну що, здавалося б, слова… А в них – сконденсована пам’ять народу про свої правитоки. Бо коли ці слова належним чином прочитати, витлумачити, то вони проливають яскраве світло на етногенезу, історію, уявлення і вірування, філософські, суспільно-державні й морально-етичні засади українців. Таких слів багато. Але я проілюструю сказане лише одним із них – тривіди у "Велесовій книзі", давньоукраїнській пам’ятці ІХ ст.

читати далі »

Цимбалюк Василь - Державні освітні стандарти і українознавство

У статті аналізуються Державні освітні стандарти з погляду наповнення їх змісту українознавчим аспектом, а також програми і підручники з курсу «Я і Україна» в початковій школі. Автор пропонує, яким чином можна ввести у 5 – 12 класах курс українознавства.

Ключові слова: освітній стандарт, українознавство, підручники, програми, навчальні плани.

Государственные образовательные стандарты и украиноведение.

В статье анализируются Государственные образовательные стандарты с учетом в их содержании украиноведческого аспекта, а также программы и учебники по курсу «Я и Украина» в начальной школе. Автор предлагает, каким образом можно ввести в 5 – 12 классах курс украиноведения.

Ключевые слова: образовательный стандарт, украиноведение, учебники, программы, учебные планы.

State Educational Standards And Ukrainian Study

In the article an author analyzed state educational standards through their filling with Ukrainian study aspect, and also programs and textbooks of primary school course "Ukraine and Me". The author offers how to provide Ukrainian study course in the 5th-12th forms.

Key words: educational standard, Ukrainian study, textbooks, programs, curricula.

читати далі »

Сазоненко Ганна - Школа майбутнього

У статті розглядається досвід педагогічного колективу та персоніфікований досвід директора Українського гуманітарного ліцею Київського Національного університету ім.Тараса Шевченка Ганни Сазоненко у проектуванні української школи майбутнього. Авторці вдалося сформувати десять тез стосовно основних параметрів та суттєвих характеристик школи майбутнього.

Ключові слова: заповіді ліцеїста, правила життя ліцеїста, школа майбутнього, заповіді педагога-куратора, національне виховання, системне управління, акмеологічний простір, успішний учень, успішний вчитель, дитина, освітній простір, педагог.

Школа будущего

В статье освещается опыт педагогического колектива и личный професиональный опыт директора Украинского гуманитарного лицея Киевского Национального университета им.Тараса Шевченка Анны Сазоненко в проектировании украинской школы будущего. Автор сформировал десять тезисов, которые касаются основных параметров и сущностных характеристик школы будущего.

Ключевые слова: заповеди лицеиста, правила жизни лицеиста, школа будущего, заповеди педагога-куратора, национальное воспитание, системное управление, акмеологическое пространство, успешный ученик, успешный учитель, ребенок, образовательное пространство, педагог.

School of the Future

In the article an author described experience of pedagogical staff and her personal professional experience as a director of the Ukrainian Humanitarian Lyceum named after Taras Shevchenko in planning of Ukrainian school of the future. An author distinguished ten theses on basic parameters and essence descriptions of school of the future.

Key words: commandments of student of lyceum, rules of life of student of lyceum, school of the future, commandments of teacher-curator, national education, system management, acmeological space, successful student, successful teacher, child, educational space, teacher.

читати далі »

Кучинський Микола - Моральне виховання молодших школярів у процесі опрацювання казок на уроках читання

Співавтор

Ірина Черкай - Учитель другої категорії Скандинавської гімназії м. Києва

У статті розглядаються питання формування морального виховання молодших школярів засобами казок на уроках читання, подається класифікація різновидів жанру казок, вплив творів В.Сухомлинського на моральний розвиток особистості школярів.

Ключові слова: моральне виховання, композиційно-стилістична будова, казка, міф; архаїчні, чарівні, соціально-побутові та календарні казки.

Моральное воспитание младших школьников в процессе изучения сказок на уроках чтения.

В статье рассматриваются вопросы формирования морального воспитания младших школьников путем изучения сказок на уроках чтения, предлагается классификация разновидностей жанра сказок, проблемы влияния произведений В.Сухомлинского на моральное развитие личности школьников.

Ключевые слова: моральное воспитание, композиционно-стилистическое строение, сказка, миф; архаические, волшебные, социально-бытовые и календарные сказки.

The moral education of junior pupils in process learning tales in the reading lesson.

This article considers the problem of moral education formation of junior schoolchildren by method of learning fairy tales on the lessons of reading, it gives the classification of variety of the categories of fairy tales, the influence of V. Suhomlyns’kyi’s works for moral personality development of the schoolchildren.

Key words: moral education, compositional-stylistic construction, fairy tale, myth, archaic, magic, socio-household and calendarian fairy tales.

читати далі »

Карпенко Світлана - Освіта в українській діаспорі. Результати моніторингу на 17 червня 2006 р.

У статті подано результати моніторингу стану української освіти за кордоном, який мав на меті з'ясування таких питань, як збереження національної ідентичності українців за кордоном, забезпечення українознавчими підручниками з України, фінансування українських шкіл тощо.

Ключові слова: українська діаспора, національна ідентичність, моніторинг, українська освіта за кордоном.

Образование в украинской диаспоре. Результаты мониторинга на 17 июня 2006 г.

В статье поданы результаты мониторинга состояния украинского образования за рубежом, проведенного с целью выяснения таких вопросов, как сохранение национальной идентичности украинцев за рубежом, обеспечение учебниками по украиноведению из Украины, финансирование украинских школ и т.д.

Ключевые слова: украинская диаспора, национальная идентичность, мониторинг, украинское образование за рубежом.

Education in Ukrainian Diaspora. Results of Monitoring on June, 17, 2006.

In the article an author examined results of monitoring on current state of Ukrainian education abroad. The aim of monitoring was solving such problems as saving of national identity of Ukrainians abroad, providing Ukrainian study textbooks from Ukraine, financing of Ukrainian schools and etc.

Key words: Ukrainian Diaspora, national identity, monitoring, Ukrainian education abroad.

читати далі »

Хоменко Олександр - Освітній чин національного письменства, або Дещо про тяглість загроженої традиції

Співавтор

Світлана Тараторіна - Старший лаборант відділу української літератури НДІУ.

Стаття присвячена проблемі дискурсивних взаємодоповнень розвитку української літератури та становлення національної освіти. На цілому ряді прикладів наголошується роль і місце творчих практик класиків українського письменства як складових освітньо-наукового феномену «художнього українознавства».

Ключові слова: освіта, національне письменство, шевченкоцентризм, виховна роль літератури.

Образовательный модус национальной литературы, или Нечто о непрерывности находящейся под угрозой традиции.

Статья посвящена проблеме дискурсивных взаимодополнений развития украинской литературы и становления национального образования. На целом ряде примеров демонстрируется роль и место творческих практик классиков украинской словесности как составляющих научно-образовательного феномена «художественного украиноведения».

Ключевые слова: образование, национальная литература, шевченкоцентризм, воспитательная роль литературы.

This article is dedicated to the problem creation and development Ukrainian literature in the education system of Ukraine. A number of examples confirm role and importance literature works of the greatest Ukrainian writers as a part of education-science phenomenon “art ukrainization”.

Key words: education, national literature, shevchenkocentryzm, role of the literature in the education system.

читати далі »

Тараторіна Світлана - Освіта, компаративістика, етнічна ментальність у контекстуальних зіставленнях навчальних програм з літератури України і США

Стаття присвячена компаративному аналізу чинних навчальних програм з української та американської літератур, що відбивають ментальні особливості етносів – їх творців. Порівнюючи зміст, спрямованість, дидактичні принципи і характер наповнення шкільних курсів, автор намагається вияскравити шляхи подальшого розвитку української літератури як базового предмета в середній школі, як головного чинника формування національної самосвідомості підлітка.

Ключові слова: освіта, компаративістика, ментальність, українська література, американська література.

Образование, компаративистика, этническая ментальность в контекстуальных сопоставлениях учебных программ по литературе Украины и США

Статья посвящена компаративному анализу действующих программ по изучению украинской и американской литератур, которые отображают ментальные особенности этносов – их создателей. Сравнивая содержание, направленность, дидактические принципы и характер школьных курсов, автор старается показать пути дальнейшего развития украинской литературы как базового предмета в средней школе, главного способа формирования национального самосознания подростка.

Ключевые слова: образование, компаративистика, ментальность, украинская литература, американская литература.

Education, compare, national mentality to the comparative research educational programme of the Ukrainian literature and the American literature

The article is dedicated to the comparative research educational programme of the Ukrainian literature and the American literature. Ukrainian literature and the American literature are exponent special national mentality their creators. The author compare content, object, educational principles of the programmes. The researcher finds out roads future development of the Ukrainian literature as a main component of the national education.

Key words: education, national mentality, compare, the Ukrainian literature, the American literature.

читати далі »

Фролова Ольга - Поняття національного виховання у філософсько-освітньому вченні С.Русової

В статті на джерелознавчому матеріалі розкривається поняття національного виховання у філософсько-освітньому вченні С.Русової. За переконанням вченої, національне виховання є вирішальним і найважливішим ґрунтом у зміцненні моральних і духовних сил українського народу. Авторка обґрунтовує положення про те, що претендувати на самовизначеність і визнання українського народу іншими народами світу можливо завдяки розбудові власної національної школи.

Ключові слова: народність, націоналізація, національне виховання, національна культура, національна свідомість, національна школа, система освіти, філософсько-освітнє вчення.

Понятие национального воспитания в философско-образовательном учении С.Русовой

В статье раскрывается суть понятия национального воспитания в философско-образовательном учении С.Русовой. По убеждению ученой, национальное воспитание есть решающим и важнейшим грунтом в укреплении моральных и духовных сил украинского народа. Автор обосновывает положение о том, что претендовать на самоопределение и признание украинского народа другими народами мира, возможно благодаря развитию собственной национальной школы.

Ключевые слова: народность, национализация, национальное воспитание, национальная культура, национальная сознательность, национальная школа, система образования, философско-образовательное учение.

The definition of national education according to the philosophic-educational teaching by S.Rusova

The artical deals with the definition of national education according to the philosophic-educational teaching by S.Rusova. The scientific proofs the issue that Ukrainian people can only expect to be acknowledged by other communities of the world only if they start the foundation of its own nation school.

Key words: a nationality a nationalization, a national education, a national culture, a national consciousness, a national school, the system of education.

читати далі »

Лазарєва Валентина - Проблеми української освіти в творчому доробку П.Куліша

У статті аналізується творчий доробок Пантелеймона Куліша як українознавця та його значення для розвитку української освіти, піднесення національної свідомості українського народу.

Ключові слова: українська освіта, мова, духовність, самопізнання, самотворення.

Проблемы украинского образования в творчестве П.Кулиша

В статье анализируется творчество Пантелеймона Кулиша как украиноведа и его значение для развития украинского образования, его весомый вклад в повышение национального сознания украинского народа.

Ключевые слова: украинское образование, язык, духовность, самопознание, самосоздание.

The problems of Ukrainian education in the work by P. Kulish

In this article is analyzed the work of a prominent, Ukrainian studies scientist – Panteleimon Kulich the questions of development of Ukrainian education. Scientist with his experience and civil position made important contribution for raise up national consciousness of Ukrainian nation.

Key words: Ukrainian education, language, spirituality, self-knowledge, self-creation.

читати далі »

Хмурковська Світлана - Джерело нашої духовності – родинне виховання

У статті розглядається проблематика родинного виховання, шляхи й методи формування почуття патріотизму та націоналізму у середовищі української діаспори у США у їх взаємодії з духовно-культурними процесами в Україні. Авторка висловлює декілька тез стосовно шляхів формуванння серед української молоді почуття патріотизму та пестування національно-патріотичної еліти. У статті наводиться декілька тез стосовно підвищення ролі сім’ї у формуванні української духовності.

Ключові слова: національний дух, почуття патріотизму, українська родина, матеріальні і духовні потреби дитини, духовний занепад, заробітчанство, емігація, діаспора, розлука, чужина.

Источник нашей духовности – семейное воспитание

В статье рассматривается проблематика семейного воспитания, пути, методы формирования чувства патриотизма и национализма среди представителей украинской диаспоры в США в их тесном взаимодействии с духовно-культурными процесами на Украине, с воcпитанием национально-патриотической елиты. Автор выдвигает несколько тезисов о повышении роли семьи в формировании украинской духовности.

Ключевые слова: национальный дух, чувство патриотизма, украинская семья, материальные и духовные потребности ребенка, духовный упадок, эммиграция, диаспора, чужбина.

Family Education is a Source of Our Spirituality

In the article an author examined problems of family education, methods of forming patriotic senses among representatives of Ukrainian Diaspora in the USA in their close co-operation with spiritually-cultural processes in Ukraine and with education of national-patriotic elita. The author offers a few theses on increase of role of a family in formation of Ukrainian spirituality.

Key words: national spirit, patriotic senses, Ukrainian family, material and spiritual needs of a child, spiritual decline, emmigration, diaspora, strange land.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet