головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2001   Число: #1(1)
пошук по сайту
Погрібний Анатолій - Ще раз про національне виховання

Статтю відомого громадського діяча, науковця та голови Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка Анатолія Погрібного присвячено актуальним питанням національного виховання. Автор звертається до аналізу змістовного наповнення програми «Освіта. Україна ХХІ ст.» на предмет її відповідності засадам української педагогіки.

Ключові слова: громадський діяч, науковець, Анатолій Погрібний, національне виховання, українська педагогіка.

Ещё раз о национальном воспитании

Статья известного общественного деятеля, учёного и председателя Всеукраинского педагогического товарищества им. Г. Ващенко Анатолия Погребного посвящена актуальным вопросам национального воспитания. Автор обращается к анализу содержательной наполненности программы «Образование. Украина ХХІ ст.» на предмет её соответствия принципам украинской педагогики.

Ключевые слова: общественный деятель, учёный, Анатолий Погребной, национальное воспитание, украинская педагогика.

National Education Revisited

The article of famous public figure, scientist and Head of H. Vashchenko All-Ukrainian Pedagogical Society A. Pohribnyi is devoted to current problems of national education. Author analyzed content of program “Education. Ukraine of the XXI century” to find out correspondence with principles of Ukrainian pedagogy.

Key words: public figure, scientist, Anatoliy Pohribnyi, national education, Ukrainian pedagogy.

читати далі »

Усатенко Тамара - Українознавство в становленні національної освіти

У статті автор аналізує процес впровадження українознавства в систему освіти України в першій половині ХХ ст. Висвітлено роль науковців НДІУ у становленні українознавства як інтегративної науки про Україну та українців. Проаналізовано структуру курсу українознавства для 1-12 класів.

Ключові слова: шкільництво, українознавство, НДІУ, навчально-інтегративний курс з українознавства, концентри.

Украиноведение в становлении национального образования

В статье автор анализирует процесс введения украиноведения в систему образования Украины в первой половине ХХ ст. Освещена роль учёных НДИУ в становлении украиноведения как интегративной науки о Украине и украинцах. Проанализировано структуру курса украиноведения для 1-12 классов.

Ключевые слова: школьничество, украиноведение, НДИУ, учебно-интегрированый курс с украиноведения, концентры.

Ukrainoznavstvo in Establishment of National Education

The article is devoted to the process of implement of Ukrainoznavstvo into the system of education of Ukraine in the first half of the XX century. Author examined role of scientists of Research Institute of Ukrainoznavstvo in establishment of Ukrainoznavstvo as integrative science of Ukraine and Ukrainians. The researcher analyzed structure of course on Ukrainoznavstvo for the 1 – 12th forms.

Key words: Ukrainoznavstvo, Research Institute of Ukrainoznavstvo, educational course on Ukrainoznavstvo, concenters.

читати далі »

Кононенко Тарас - Українознавство: інтегративне гуманітарне знання про Україну та світове українство – як протосистема дисциплін віртуального університету українознавства (розгорнуті тези-завдання)

У тезах автор ставить питання про типи організації знання, про значення освітнього середовища для специфікації знання як гуманітарного та про стратегію побудови навчального плану на основі інтегративного гуманітарного знання засобами дистанційної освіти.

Ключові слова: інтегративне гуманітарне знання, типи і структура знання, освітнє середовище, навчальний план, Інтернет-середовище, електронні засоби освіти.

Украиноведение: интегрированное гуманитарное знание об Украине и мировом украинстве – как протосистема дисциплин виртуального университета украиноведения

В тезисах автор поднимает вопрос о типах организации знания, о значении образовательной среды для спецификации знания как гуманитарного, а также о стратегии построения учебного плана на основании интегрированного гуманитарного знания средствами дистанционного образования.

Ключевые слова: интегрированное гуманитарное знание, типы и структура знания, образовательная среда, учебный план, Интернет-среда, электронные средства обучения.

Ukrainoznavstvo: Integrated Humanitarian Science about Ukraine and Ukrainians – as Proto-System of Subjects of Virtual University of Ukrainoznavstvo (Extended Head-Notes and Tasks)

The article covers problems of types of knowledge organization and importance of educational environment for specification of humanitarian knowledge. Author examined strategy of elaboration of the curriculum on the base of integrated humanitarian knowledge by means of distance education.

Key words: integrated humanitarian knowledge, types and structure of knowledge, educational environment, curriculum, Internet-environment, electronic means of instruction.

читати далі »

Сазоненко Ганна - Виховання як цілісна система

У статті автор знайомить з освітньою моделлю Українського гуманітарного ліцею КНУ ім. Т. Шевченка, виховною системою закладу, з досвідом педагогічного дослідження «школа-родина»: «Розвиток інтелектуальної національно свідомої особистості з активною державотворчою позицією в ліцеї-родині».

Ключові слова: національна освіта, виховна система, суб’єкт діяльності, суб’єкт розвитку, родинна педагогіка, педагогічне дослідження, ліцей-родина, педагогічне моделювання.

Воспитание как целостная система

. В статье автор знакомит с образовательной моделью Украинского гуманитарного лицея КНУ им. Т. Шевченко, воспитательной системой заведения, с опытом педагогического исследования «школа-семья»: «Развитие интеллектуальной национально сознательной личности с активной державотворческой позицией в лицее-семье».

Ключевые слова: национальное образование, система воспитания, субъект деятельности, субъект развития, семейная педагогика, педагогическое исследование, лицей-семья, педагогическое моделирование.

Education as Integral System

In the article author presented educational model of the Ukrainian Humanitarian Lyceum of Taras Shevchenko Kyiv National University, examined its educational system and experience of pedagogical research “school-family”: “Development of Intellectual and Nationalistic Conscious Personality with Active Attitude towards State Creative Process in Lyceum-Family”.

Key words: national education, system of education, family pedagogy, pedagogical research, lyceum-family, pedagogical modeling.

читати далі »

Плівачук Катерина - Від народознавства до українознавства

Автор знайомить з досвідом роботи педагогічного колектива Сквирського ліцею на шляху виховання підростаючого покоління в дусі національної свідомості, патріотизму, розкриває роль українознавства як об’єднуючого чинника освіти і виховання.

Ключові слова: навчально-виховна робота, національна самосвідомість, народознавство, українознавство, народна педагогіка.

От народоведения до украиноведения

Автор знакомит с опытом работы педагогического коллектива Сквирского лицея на пути воспитания подрастающего поколения в духе национальной сознательности, патриотизма, раскрывает роль украиноведения как объединяющего элемента образования и воспитания.

Ключевые слова: учебно-воспитательная работа, национальная сознательность, народоведение, украиноведение, народная педагогика.

From Ethnography (Narodoznavstvo) to Ukrainoznavstvo

The article is devoted to experience of teachers of Skvyra Lyceum in upbringing of the younger generation in the spirit of national consciousness and patriotism. Author analyzed role of Ukrainoznavstvo as integrative element of education.

Key words: study and pedagogical work, national consciousness, ethnography (narodoznavstvo), Ukrainoznavstvo.

читати далі »

НДІУ - Проекти НДІ українознавства МОН України

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet