головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #3(16)
пошук по сайту
Крижанівська Валентина - Українознавство в загальноосвітніх навчальних закладах

Стаття створена на допомогу вчителю українознавства. Автор наводить визначення основних українознавчих понять і розкриває зміст сучасних особистісно-зорієнтованих технологій навчання. Науковець висвітлює орієнтири сучасної української освіти, що дає можливість вчителю побачити місце українознавства в системі національних, гуманістичних, демократичних і правових цінностей.

Ключові слова: цілісність, інтеграція, ідентичність, особистісно-зорієнтовані технології, життєва компетентність, інтерактивне навчання.

Статья создана в помощь учителю украиноведения. Автор приводит определения основных украиноведческих понятий и раскрывает содержание современных личностно-ориентированных технологий обучения. Ученый освещает ориентиры современного украинского образования, что дает возможность учителю увидеть место украиноведения в системе национальных, гуманистических, демократических и правовых ценностей.

Ключевые слова: целостность, интеграция, идентичность, личностно-ориентированные технологии, жизненная компетентность, интерактивное обучение.

The article was created as an assistance for teachers of Ukrainian science. The author gives definitions of the basic concepts of Ukrainian science and reveals the content of the modern individual referenced training technologies. The scientist throws light on contemporary Ukrainian education turning points which enables teacher to see the place of Ukrainian science in the system of national, humanistic, democratic and legal values.

Key words: integrity, integration, identity, individual referenced technologies, life competence, interactive media in education.

читати далі »

Федоренко Олександр - Геополітичні дослідження в українознавстві

У статті досліджуються передумови становлення геополітики в українознавстві як дослідного напряму в концентрі «Україна-держава». Основною в геополітичних дослідженнях визначається проблема пізнання взаємозв’язку природних явищ і політичних процесів у становленні української державності.

Ключові слова: природне середовище, географічні фактори, геополітична проблематика, біогеографічний регіон, геостратегічні інтереси.

Геополитические исследования в украиноведении

В статье исследуются предпосылки становления геополитики в украиноведении как исследовательского направления в концентре «Украина – государство». Основной в геополитических исследованиях определяется проблема познания взаимосвязи природных явлений и политических процессов в становлении украинской государственности.

Ключевые слова: природная среда, географические факторы, геополитическая проблематика, биогеографический регион, геостратегические интересы.

Geopolitical Researches in Ukrainian Study

The article is devoted to the research of pre-conditions of formation of geopolitics as experimental direction of “Ukraine-state” consenter. Author confirmed that the problem of cognition of correlation of the natural phenomena and political processes in formation of the Ukrainian state system is the principle matter of geopolitical researches.

Key words: environment, geographical factors, geopolitic problematics, biogeographical region, geostrategic interests.

читати далі »

Пеньковець Олександра - Національна освіта і державна освітня політика в українознавчо-філософському вченні С. Русової

У статті розглядається проблема співвідношення освіти і держави, національної освіти і національної держави в українознавчо-філософському контексті С.Русової. Авторка висловлює думку про те, що твори філософа-педагога С.Русової мають непересічне значення як джерело філософського аналізу освіти в Україні. Вони в багатьох аспектах не втратили своєї актуальності у контексті сучасної модернізації освіти України, мета якої – створення системи національної освіти, здатної забезпечити плідне існування українського народу у XXI ст.

Ключові слова: національна освіта, держава, церковно-православні установи, національна школа, реформа освітньої сфери, світоглядно-філософський підхід.

Национальное образование и государственная образовательная политика в украиноведческо-философском учении С. Русової

В статье рассматривается проблема соотношения образования и государства, национального образования и национального государства в украиноведческо-философском контексте С.Русовой. Автор высказывает свое мнение о том, что произведения философа-педагога С.Русовой имеют большое значение как источник философского анализа образования в Украине. Они по многим аспектам не потеряли своей актуальности в контексте современной модернизации образования Украины, цель которой – создание системы национального образования, способной обеспечить плодотворное существование украинского народа в ХХІ ст.

Ключевые слова: национальное образование, государство, церковно-православные учреждения, национальная школа, реформа образовательной сферы, мировоззренческо-философский подход.

National Education and State Educational Policy in the Ukrainian Study and Philosophical Doctrine of Sofiya Rusova

The article is devoted to the problem of correlation of education and state, national education and national state in the Ukrainian study and philosophical doctrine of S. Rusova. Author considers that Rusova’s works have a great value as a source of philosophical analysis of education in Ukraine. They did not lose their actuality in the context of modernization of Ukrainian education, a purpose of which is to create a system of efficient national education for Ukrainian people in the XXI century.

Key words: national education, state, orthodox establishments, national school, reform of educational sphere, world outlook and philosophical approach.

читати далі »

Гомотюк Оксана - Університети як осередки українознавчих досліджень

Пропонована стаття є спробою дослідити українознавчу місію Харківського, Київського та Одеського університетів у ХІХ ст. автор наголошує на тому, що новітня концепція окремішності українців з їх власною багатовіковою історією вперше з’явилася саме в середовищі інтелектуалів Харківського та Київського університетів. Наукове обґрунтування самобутності українського народу, його особливостей та відмінностей від інших з метою довести право на повноцінний соціально-політичний та економічний розвиток визначається поворотним для розвитку науки та національної свідомості українців.

Ключові слова: українознавча наука, інтелектуальна думка, періодичні видання, українознавчі студії, філологічний напрямок, науковий осередок.

Предлагаемая статья является попыткой исследовать украиноведческую миссию Харьковского, Киевского и Одесского университетов в ХІХ ст. Автор отмечает, что новейшая концепция независимости украинцев с их собственной многовековой историей впервые появилась именно в среде интеллектуалов Харьковского и Киевского университетов. Научное обоснование самобытности украинского народа, его особенностей и отличий от других с целью доказать право на полноценное социально-политическое и экономическое развитие определяется поворотным для развития науки и национального сознания украинцев.

Ключевые слова: украиноведческая наука, интеллектуальная мысль, периодические издания, украиноведческие студии, филологическое направление, научный центр.

The given article is an attempt to investigate the Ukrainian science mission in 19th century of Kharkov, Kiev and Odessa universities. The author emphasizes that the latest concept of independence of Ukrainians with their own centuries-old history first appeared among intellects of Kharkov and Kiev universities. The scientific determination of Ukrainian people originality, its features and differences from others with the purpose of verification the right of high-grade sociopolitical and economic development is defined as turning point for development of a science and national consciousness of Ukrainians.

Key words: Ukrainian science, intellectual idea, periodicals, ukrainian studios, philological school, scientific cell.

читати далі »

Пригоровська Лідія - До питання про співпрацю О.П.Довженка з подвижниками дефектології

Автор розглядає деякі аспекти дружньої співпраці видатного діяча української культури, всесвітньо відомого кінорежисера й письменника О.П.Довженка з такими яскравими особистостями в дефектології, як І.О.Соколянський та О.І.Скороходова.

Ключові слова: педагог-новатор, сурдопедагогіка, дефектологія, педагогізація навчання мистецьких кадрів, освітянська взаємопідтримка.

К вопросу о сотрудничестве А.П. Довженко с подвижниками дефектологии

Автор рассматривает некоторые аспекты дружественного сотрудничества выдающегося деятеля украинской культуры, всемирно известного кинорежиссера и писателя А.П.Довженко с такими яркими личностями в дефектологии, как И.А.Соколянский и О.И.Скороходова.

Ключевые слова: педагог-новатор, сурдопедагогика, дефектология, педагогизация обучения искусствоведческих кадров, педагогическая взаимоподдержка.

Collaboration of Oleksandr Dovzhenko with the Ascetics of Defectology

Author examines some aspects of collaboration of Olexandr Dovzhenko, a prominent figure of the Ukrainian culture, world known film director and writer with such famous personalities in the area of defectology as І. Sokolyanskyi and O. Skorokhodova.

Key words: teacher - innovator, ASL pedagogy, defectology, pedagogisation of training of the art criticism staff, pedagogical aid.

читати далі »

Несторяк Марія - Відображення лексичних особливостей гуцульських говірок у повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків".

Стаття присвячена мовним особливостям повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків». Автор дослідила усну мову жителів Гуцульщини і порівняла з діалектними формами повісті, що стало підґрунтям для аналізу майстерності письменника. М.Несторяк звертає увагу на те, що М.Коцюбинський вводить у канву твору чимало діалектизмів не лише щоб створити колорит місцевості чи познайомити читача з особливостями гуцульської говірки, а й тому, що чимало понять не мають відповідної літературної назви, оскільки відомі тільки в гуцульському побуті. Стаття може бути корисною для вчителів літератури, філологів, всіх, хто цікавиться творчістю М.Коцюбинського.

Ключові слова: діалектизми, фольклорний матеріал, говірка, літературна форма, народнопоетична творчість.

Статья посвящена языковым особенностям повести М.Коцюбинского «Тени забытых предков». Автор исследовала устную речь жителе Гуцульщины и сравнила с диалектными формами повести, что составило основу анализа мастерства писателя. М.Несторяк обращает внимание на то, что М.Коцюбинский вводит в канву произведения немало диалектизмов не только чтобы создать колорит местности или познакомить читателя с особенностями гуцульского говора, но и потому, что многие понятия не имеют соответствующего литературного названия, поскольку известны только в гуцульском быту. Статья может быть полезна учителям литературы, филологам, всем, кто интересуется творчеством М.Коцюбинского.

Ключевые слова: диалектизмы, фольклорный материал, говор, литературная форма, народнопоэтическое творчество.

The article is devoted to the language peculiarities of the story "Shadows of forgotten ancestors" by M. Kotsjubinsky. The author has investigated the oral speech of Huzulschina inhabitants and compared it to dialect forms presented in the story which has made a basis for the analysis of the writer’s technique. M. Nestorjak emphasizes that M.Kotsjubinsky brings into an outline of work many dialecticisms not only to create a local colour or to acquaint the reader with features of a huzul dialect but also because many concepts don’t have a corresponding literary designation as they are known only in a huzul life. The article may be useful to teachers of the literature, philologists and everyone interested in M.Kotsjubinsky’s creativity.

Key words: dialecticisms, folklore material, dialect, literary form, national poetic creativity.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet