головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #1(14)
пошук по сайту
НДІУ - Розквіт у полудні віку

Ганна Стефанівна Сазоненко підійшла до полудня віку. Підійшла мудро, мужньо і владно, поетично і красиво! Міра прожитого – то міра звершеного...

читати далі »

НДІУ - Міжнародний конгрес

У статті розглядаються проблеми розробки програми моніторингу реального стану функціонування української мови у різних суспільних сферах. Програма моніторинга спрямована на вирішення практичних завдань щодо розширення соціальної бази української мови та повернення їй функціональної повноти.

Ключові слова: мовно-культурна спільнота, стабільність національної держави, мовна ситуація, комплексне рідномовне виховання, мовна практика, інформаційний простір.

Украинский язык вчера, сегодня, завтра в Украине и в мире

В статье раскрывается проблема разработки программы мониторинга состояния функционирования украинского языка в различных социальных сферах. Программа мониторинга направлена на решение практических задач по расширению социальной базы функционирования украинского языка и возобновлению его функциональной полноты.

Ключевые слова: культурно-языковая общность, стабильность национального государства, языковая ситуация, комплексное воспитание любви к родному языку, языковая практика, информационное пространство.

Ukrainian Language Yesterday, Today, Tomorrow in Ukraine and in the World

In the article author analyzed the problem of development of the program of monitoring of real state of functioning of Ukrainian in different social spheres. The monitoring program is directed both on the decision of practical tasks on widening of social base of functioning of Ukrainian and renewing of its functional integrity.

Key words: linguistic and cultural community, stability of the national state, linguistic situation, complex education of love to the native language, linguistic practice, informative space.

читати далі »

Погрібний Анатолій - Законопроект про мову чи підступний замах на неї?

Стаття присвячена актуальній проблемі утвердження статусу української мови як державної і є реакцією на законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про мови в Українській РСР», поданий на розгляд до Верховної Ради України.

Законопроект о языке или коварное покушение на него?

Статья посвящена актуальной проблеме утверждения статуса украинского языка как государственного и является реакцией на законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О языках в Украинской ССР", поданный на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Language Bill or Insidious Encroachment upon Language?

The article is devoted to the actual problem of status of Ukrainian as state language. The publication is a reaction to the bill "About Alterations to the Law of Ukraine "On Languages in Ukrainian SSR" which was introduced for consideration to the Supreme Soviet of Ukraine.

читати далі »

Пономаренко Ангеліна - Українська мова як дискурс і дискусія

Співавтори:

С.Костянтинова - наук. співр. відділу мови НДІУ

С.Яременко - наук. співр. відділу мови НДІУ

У статті проаналізовано засідання дискусійного круглого столу «Державні механізми розвитку й утвердження української мови», що відбулося в межах зорганізованої УВКР та НДІУ МОН України конференції «Україна та українці перед викликами ХХІ століття».

Ключові слова: дискусія, державна мова, офіційна мова, мовне питання, консолідація, українізація, мовна політика.

Украинский язык как дискурс и история

В статье проанализировано заседание дискуссионного круглого стола «Государственные механизмы развития и утверждения украинского языка», которое состоялось в рамках организованой УВКС и НИИУ МОН Украины конференции «Украина и украинцы перед вызовами ХХІ века».

Ключевые слова: дискуссия, государственный язык, официальный язык, языковой вопрос, консолидация, украинизация, языковая политика.

Ukrainian as Discourse and History

In the article author analyzed metting of round table «State Mechanisms of Development and Establishment of Ukrainian» which was ogranized by UVKS and Research Ukrainian Study Institute within the conference «Ukraine and Ukrainians in front of Challenges of the ХХІ Century».

Key words: discussion, official language, official language, linguistic question, consolidation, Ukrainiazation, linguistic policy.

читати далі »

Оніпко Олексій - Українська академія наук

Автор висвітлює основні напрямки діяльності Української Академії Наук – Всеукраїнської громадської організації(УАН), що об’єднує вчених і виробничників різних галузей народного господарства. УАН акумулює найновіші і найсучасніші наукові досягнення, поскільки у її складі представлено всі галузі фундаментальної і прикладної науки, зосереджено основну частину провідних вчених і професійних фахівців – патріотів України.

Ключові слова: конкурентноздатна українська економіка, національна виробнича інфраструктура, інтеграція науки, освіти і виробництва, впровадження екологічно чистих технологій, запобігання відтоку інтелектуального потенціалу за межі України, заснування науково-виробничих центрів, об’єднання вчених- патріотів України.

Украинская академия наук

Автор освещает основные направления деятельности Украинской Академии Наук - Всеукраинской общественной организации (УАН), которая объединяет ученых и производственников из различных отраслей народного хозяйства. Ныне УАН аккумулирует наиболее современные, новейшие достижения, поскольку в ее составе представлены все отрасли фундаментальной и прикладной науки, сосредоточена основная часть передовых ученых и лучших специалистов- патриотов Украины.

Ключевые слова: конкурентная украинская экономика, национальная производственная инфраструктура, интеграция науки, образования и производства, внедрение экологически чистых технологий, создание условий для сохранения и умножения интеллекта страны, для объединения ученых – патриотов Украины.

Ukrainian Academy of Sciences

In the article author examined basic directions of activity of Ukrainian Academy of Sciences - AllUkrainian public organization (UAS) which unites scientists and production workers of different industries of national economy. Now UAS accumulates the most modern, newest achievements, because it comprises all the branches of fundamental and applied science and the main part of progressive scientists and the best specialists-patriots of Ukraine.

Key words: competitive Ukrainian economy, national production infrastructure, integration of science, education and production, introduction of ecologically clean technologies, prevention of outflow of intellectual potential from the country, creation of scientific and production centers, unions of scientists – patriots of Ukraine.

читати далі »

Філіпчук Георгій - Пріоритет екоантропоцентризму в освітній політиці

Проблема впровадження українознавчих цінностей у зміст освіти потребує формування нової педагогіки – педагогіки громадянської людини. Вона, опираючись на гуманістичні основи, має у навчально-виховному процесі забезпечувати реалізацію трьох фундаментальних пріоритетів, значущих для особистості, нації, світової спільноти: еколого-етичну (не руйнувати природу), антропологічну (не нищити самого себе), культурологічну (не ігнорувати культуру, історію, традицію). Тому педагогіка не може бути іншою як людино-націєоберігаючою...

читати далі »

Варзар Тамара - Дистанційна освіта в сучасній освітній діяльності.

Цілком очевидно: як цікаві особистості, не схожі на інших людей, так і серед всіх існуючих у світі країн інтерес представляють своєрідні і самобутні. Тому і Україна буде цікавою світові тільки тоді, коли виявлятиме себе як самобутня, самодостатня країна, що зберегла свою індивідуальність, а не копіює інші країни чи є придатком інших, яких теж вистачає. Звичайно, це не виключає обмін досвідом, зокрема у сфері інформатики, скоріше, навпаки, бо Україна в цій сфері дибає далеко позаду. Наприклад, за кількістю комп’ютерів, які мають вихід в Internet, вона відстає від економічно розвинутих країни десь у 100 разів...

читати далі »

Єрмоленко Світлана - Джерело духовності народу – мова. (Про сучасне прочитання “Енеїди” Івана Котляревського)

У статті акцентовано увагу на значенні “Енеїди” І.Котляревського не тільки для історії літературної мови, а й для орієнтирів сучасного її функціонування, адже в кожному мотиві цього твору глибоко закорінена національна ідея.

Язык - источник духовности народа

В статье акцентировано внимание на значении "Энеиды" И. Котляревского не только для истории литературного языка, но и для ориентиров современного ее функционирования, ведь в каждом мотиве этого произведения глубоко укоренена национальная идея.

Language is a Spiritual Source of a Nation

In the article attention is accented on the significance of "Eneida" by Ivan Kotlyarevskyi not only for the history of literary language but also for orientations of its modern functioning because national idea took deep roots in every motive of this work.

читати далі »

Данилюк-Кульчицька Оксана - Моральний та гуманно-соціальний розвиток дітей в сучасній українській школі

У статті досліджується моральний та гуманно-соціальний розвиток дітей в сучасній українській школі. Авторка переконана, що українська педагогіка потребує нових підходів до проблем розвитку вільної особистості, формування національної свідомості, саморозвитку та становлення активної життєвої позиції підлітків.

Моральное и гуманно социальное развитие детей в современной украинской школе

В статье исследуется морально и гуманно-социальное развитие детей в современной украинской школе. Автор убежден, что украинская педагогика нуждается в новых подходах к проблемам развития свободной личности, формирования национального сознания, саморазвития и становления активной жизненной позиции подростков.

Moral, Humane and Social Development of Children in Modern Ukrainian School

In the article author examined moral, humane and social development of children in modern Ukrainian school. Author is convinced that Ukrainian pedagogic needs new approaches to the problems of development of free personality, formation of national consciousness, self-development and formation of active vital position of teenagers.

читати далі »

Зеленчук Іван - Результативність впровадження в практику роботи загальноосвітніх шкіл верховинського району методики підготовки і захисту випускних творчих робіт (матур)

Автор статті підводить підсумки семирічного педагогічного експерименту із впровадження матур у практику роботи десяти ЗОШ Верховинського району Івано-Франківської області. Сутність експерименту полягає у підготовці й захисті учнями 9-11-х класів ЗОШ Верховинського району випускних науково-методичних робіт (матур) для виявлення творчих здібностей учнів сільських шкіл Гуцульщини.

Ключові слова: матури, педагогічний експеримент, рекомендації, впровадження у практику, практична, творча діяльність учнів

Результативность внедрения в практику работы общеобразовательных школ Верховинского района методики подготовки и защиты выпускных творческих работ

Автор статъи подводит итоги семилетнего педагогического експеримента по внедрению в педагогический процес творческих работ учащихся семи общеобразовательных школ Верховинского района Івано-Франковской области. Сутность експеримента состоит в подготовке й защите учащимися 9-11-х класов в десяти общеобразовательных школах Верховинского района выпускных научно-методических работ (матур) для выявления творческих способностей учащихся сельских школ.

Ключевые слова: матуры, педагогический експеримент, рекомендации, внедрение в практику, практическая, творческая деятельность учащихся

Effectiveness of Introduction of Methods of Preparation and Defence of Final Creative Works into Practical Activity of Secondary Schools of Verkhovyna District

Author of the article summed up the results of seven-year pedagogical experiment on introduction of creative works of students into pedagogical process. The essense of the experiments consists in preparation and defence of final scientific-methods works (maturs) by students of 9-11th forms of seven secondary schools of Verkhovyna district. The purpose is to find out creative abilities of rural school students.

Key words: maturs, pedagogical experiment, recommendations, introduction into practice, practical, creative activity of students.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet