головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2004   Число: #4(13)
пошук по сайту
Філіпчук Георгій - Етноцінності і громадянська освіта

У статті виноситься питання національної освіти, її орієнтирів, питання взаємозв’язку між національною ідеєю та громадянською освітою. Автор доводить необхідність культуротворчої спрямованості освіти, впровадження у зміст громадянської освіти як універсальних так етнокультурних надбань.

Ключові слова: національна освіта, етноцінності, громадянська освіта, громадянська культура, громадянське виховання.

Этноценности и гражданское образование

В статье рассматривается вопрос национального образования, его ориентиров, вопрос взаимосвязи между национальной идеей и гражданским образованием. Автор доказывает необходимость культуротворческой направленности образования, внедрение в содержание гражданского образования как универсальных, так и этнокультурных знаний.

Ключевые слова: национальное образование, этноценности, гражданское образование, гражданская культура, гражданское воспитание.

Ethnic Values and Civilian Education

The article is devoted to the problem of national education and its landmarks and problem of correlation of national idea and civilian education. Author proves necessity of culture-creative direction of education and implement of universal and ethnocultural knowledge into civilian education.

Key words: national education, ethnic values, civilian education, civilian culture.

читати далі »

Чешков Олександр - Витоки кризи в українській освіті та її зміст

У статті автор розглядає витоки і зміст системної кризи української освіти і дидактики та шляхи подолання кризових явищ.

Ключові слова: системна криза освіти в Україні, криза дидактики.

Истоки кризиса в украинском образовании и его содержание

В статье автор рассматривает истоки и характер системного кризиса украинского образования и дидактики, а также пути преодоления кризисных явлений.

Ключевые слова: системный кризис в образовании Украины, кризис дидактики.

Sources and Сontent of Crisis in the Ukrainian Education

In the article author examined sources and substance of crisis of the Ukrainian education and didactics and suggested methods of negotiating of the crisis.

Key words: system crisis of the Ukrainian education, crisis of didactics.

читати далі »

Мінченко Тамара - Українознавство в Чернівецькій області

Зміст українознавства – основа для формування навчальної свідомості, любові до Батьківщини, дбайливих господарів свого краю...

читати далі »

Усатенко Тамара - Ідея українознавства в громадсько-політичному, освітянському русі початку ХХ ст.

Статтю присвячено дослідженню місця українознавства у громадсько-політичному, освітянському русі початку ХХ ст. Опираючись на широку джерельну базу цього часу, автор стверджує, що режим царської Росії на Україні підтримував більше 20 друкованих освітніх видань. У статті проаналізовано діяльність державних органів та громадських організацій щодо введення українознавчих дисциплін у середній та вищій школі.

Ключові слова: українознавство, національна освіта, національна школа, українізація, вітчизнознавство.

Идея украиноведения в гражданско-политическом, образовательном движении начала ХХ в.

Статья посвящена исследованию места украиноведения в гражданско-политическом, образовательном движении начала ХХ века. На основании глубокого анализа источников этого времени, автор утверждает, что режим царской России поддерживал более 20 печатных образовательных изданий. В статье проанализирована деятельность государственных органов и общественных организаций по введению украиноведческих дисциплин в средней и высшей школе.

Ключевые слова: украиноведение, национальное образование, национальная школа, украинизация, отечествоведение.

Ukrainian Studies Ideas of Public, Political and Educational Movement at the Beginning of the XX Century

The article is devoted to examination of role of Ukrainian studies in public, political and educational movement at the beginning of the XX century. On the basis of substantial analysis author proves that regime of imperial Russia supported over 20 educational publications. The researcher examined activity of state authorities and public organizations in implement of Ukrainian studies disciplines in secondary and higher schools.

Key words: Ukrainian studies, national education, national school, Ukrainization.

читати далі »

Лопушанська Галина - Освіта та виховання як чинники формування особистості громадянина України

В статті розглядаються іноземні концепції про основні типи людини та теорії розвитку особистості. Автором виділені основні види розвитку і формування особистості. Досліджено вплив середовища, виховання, діяльності на розвиток і формування особистості.

Ключові слова: особистість, розвиток особистості, темперамент, характер, середовище, діяльність, виховання, спадковість.

Образование и воспитание как факторы формирования личности гражданина Украины.

В статье рассматриваются иностранные концепции об основных типах человека и теории развития личности. Автор выделил основные виды развития и формирования личности. Рассмотрено влияние окружающей среды, воспитания, деятельности на развитие и формирование личности.

Ключевые слова: личность, развитие личности, темперамент, характер, среда, деятельность, воспитание, наследственность.

Education as Factor of Formation of Individuality of Citizen of Ukraine

The article is examination of foreign conceptions devoted to main human types and theory of development of individuality. Author determined basic types of development and formation of individuality and examined influence of environment, education and activities on development and formation of individuality.

Key words: individuality, development of individuality, temperament, character, environment, activities, education, heredity.

читати далі »

Кухарчук Світлана - Пізнання Природи як засіб екологічного виховання

У статті розглядаються деякі аспекти українознавчо-екологічного виховання учнів початкових класів. Наводиться авторська розробка практичних занять з математики та трудового навчання.

Ключові слова: образ Природи, діти, екологічне виховання, зразки задач.

Познание природы как метод экологического воспитания

В статье рассматриваются некоторые аспекты экологического воспитания школьников младшей школы через призму украиноведения. Прилагается авторская разработка практических занятий по математике та трудовому воспитанию.

Ключевые слова: образ Природы, дети, экологическое воспитание, примеры задач.

Knowledge of the Nature as Method of Environmental Education

The article is devoted to some aspects of the Ukrainian studies and environmental education of primary school children. Author presented his own samples of practical exercises in Mathematics and Labor Training.

Key words: image of the Nature, children, environmental education, samples of problems.

читати далі »

Зеленчук Іван - Атестатні творчі проекти (матури) з українознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Гуцульщини.

У статті автор ділиться 10-річним досвідом роботи філії «Гуцульщина» НДІУ з питання розробки науково-методичних рекомендацій стосовно підготовки і захисту випускних творчих робіт (матур) старшокласниками загальноосвітніх закладів Гуцульського регіону, з етапами роботи над проектом «Матури», з типами атестатних творчих робіт.

Ключові слова: матури, пошуково-дослідницька робота, творчі проекти, типи матур.

Аттестационные творческие проекты по украиноведению в общеобразовательных учебных заведениях Гуцульщины

В статье автор делится 10-летним опытом работы филии «Гуцульщина» НДИУ по вопросу разработки научно-методических рекомендаций по подготовке и защите выпускных творческих работ (матур) старшеклассниками общеобразовательных учреждений Гуцульского региона, с этапами работы над проектом «Матуры», с типами аттестатных творческих работ.

Ключевые слова: матуры, поисково-опытная работа, творческие проекты, типы матур.

Qualification Creative Ukrainian Studies Projects in Secondary Educational Institutions of Huzul Region

The article is devoted to the problems of development of methodical recommendations for preparation and defense of qualification creative works by graduators of secondary schools of Huzul region.

Key words: matures, research work, creative projects, types of matures.

читати далі »

Зеленчук Ярослав - Екологічна освіта та виховання на уроках українознавства у загальноосвітніх навчальних закладах Гуцульщини.

У статті висвітлюються особливості та основні завдання екологічної освіти в школах Гуцульщини, визначено роль регіональних природо-географічних чинників.

Ключові слова: Гуцульщина, полонина, горяни, форель струмкова, екологічна освіта.

Экологическое воспитание на уроках украиноведения в общеобразовательных учебных заведениях Гуцульщины

В статье освещены особенности и основные задачи экологического образования в школах Гуцульщины, определена роль природно-географических факторов.

Ключевые слова: Гуцульщина, горное пастбище, горяне, форель речная, экологическое образование.

Environmental Education at the Ukrainian Studies Lessons at Secondary Schools of Huzul Region

In the article author examined peculiarities and main tasks of environmental education at Huzul schools and determined role of natural and geographical factors.

Key words: Huzul region, polonyna, goryany, river trout, environmental education.

читати далі »

Бурмаченко К. - Мова як українознавство

Співавтори:

О.Гнучева - учениця УГЛ КНУ ім.Т.Шевченка

І.Хворостяний - учень УГЛ КНУ ім.Т.Шевченка

Ю.Цирульнева - учениця УГЛ КНУ ім.Т.Шевченка

У статті досліджено особливості української мови, проаналізовано державні програми та проекти захисту й розвитку державної мови України, прослідковано за мовною ситуацією й культурою мовлення українського суспільства.

Ключові слова: логос, слово, мова, концентри, Україна, українство, народ, етнос, нація, історія мови, мовна політика, культура мови, мовна освіта.

Язык как украиноведение

В статье исследованы особенности украинского языка, проанализированы государственные программы и проекты защиты и развития государственного языка Украины, проведено наблюдение за языковой ситуацией и культурой речи украинского общества.

Ключевые слова: логос, слово, язык, концентры, Украина, украинство, народ, этнос, нация, история языка, языковая политика, культура речи, языковое образование.

Language in Ukrainian Studies

In the article author described peculiarities of Ukrainian language, analyzed state programs and projects of defense and development of official language of Ukraine, and examined linguistic situation and culture of language among the Ukrainian society.

Key words: logos, word, language, concenters, Ukraine, the Ukrainians, people, ethnos, nation, history of language, linguistic policy, culture of language, linguistic education.

читати далі »

Навроцька Г. - Українознавство в медичному ліцеї

Курс українознавства покликаний пробуджувати в дітей інтерес до безцінного скарбу – української духовності, історії, традицій, обрядів. Формувати в душах дітей гордість за багатий духовний світ предків і змалку закладати в їхні серця любов до всього рідного, відчувати себе його часточкою. Цій меті присвячую кожен урок українознавства...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet