головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2004   Число: #2(11)
пошук по сайту
Коротя-Ковальська Валентина - Конкурс з українознавства. ІV етап

Співавтор

Вельбовець Галина - завідувач відділу філософії освіти та освітніх технологій НДІУ, кандидат філологічних наук

читати далі »

Таровська Олена - „Споконвіку було слово...” (роздуми після закінчення ІІ всеукраїнського конкурсу з українознавства серед учнів старших класів)

У статті розкривається сучасні способи дослідження феномену «слова». Звертається увага на те, що за кожним словом – не лише його лексичний зміст чи граматична форма. Кожне слово – це відповідна духовно-енергетична вібраційна структура. Утворюючи систему тієї чи іншої мови, слово стає генетичним кодом його носія.

Ключові слова: хвильова генетика, інформаційне поле Всесвіту, геном, творчий процес, особлива місія.

Испокон веков было слово

В статье раскрываются современные способы исследования феномена «слова». Обращается внимание на то, что за каждым словом, – не только его лексическое содержание или грамматическая форма. Каждое слово – это соответствующая духовно энергетическая вибрационная структура. Образовывая систему того или другого языка, слово становится генетическим кодом его носителя.

Ключевые слова: волновая генетика, информационное поле Вселенной, геном, творческий процесс, особенная миссия.

At All Times There Was a Word

The article is devoted to modern methods of research of the phenomenon of «word». Author emphasized that every word has not only its lexical meaning or grammar form. Word is proper spiritual, energetical and oscillation structure. Word is a genetic code of its transmitter.

Key words: wave genetics, informational field of Universe, genome, creative process, special mission.

читати далі »

Вельбовець Г. - Українознавство як інтегративний курс – стержень гуманізації національної системи освіти України

Автор статті доводить, що зміни, пов’язані з пошуками людиною шляхів гармонізації свого життя в культурному, соціальному, духовному, природному оточенні, вимагають реформування освіти, яка соціалізує особу й виступає генератором культурних цінностей. Курс українознавства, як стверджує автор, виступає підгрунтям процесу національної соціалізації усієї системи освіти в процесі її гуманізації.

Ключові слова: українська ментальність, українознавча гуманістична підготовка, гуманізація, інформатизація суспільства, патріотизм, інтелект нації, “основний текст” національної культури, адаптований досвід інших цивілізацій, узгодження культурних інтересів.

Украиноведение как интегративный курс – стержень гуманизации национальной системы образования Украины

Автор статьи доказывает, что изменения, связанные с поиском человеком путей гармонии своей жизнедеятельности в его культурном, социальном, духовном, природном окружении, требуют и соответсвующей реформации сферы образования, которая социализирует личность и выступает своеобразным генератором культурных ценностей. Курс украиноведения, по мнению автора, может рассматриваться как фундамент национальной социализации системы образования в процессе ее гуманизации.

Ключевые слова: украинская ментальность, украиноведческая гуманистическая подготовка, гуманизация, информатизация общества, патриотизм, интеллект нации, «основной текст» национальной культуры, адаптованный опыт иных цивилизаций, взаимоуравновешенность культурных интересов.

Integrative Course of Ukrainian Studies as Core of Humanization of Ukrainian National Educational System

Author of the article proves that changes connected with search of way of harmony in human cultural, social, spiritual and natural surroundings require proper reformation of sphere of education which socializes personality and appears as original generator of cultural values. The course of Ukrainian studies can be examined as foundation of national socialization of the system of education in the process of its humanization.

Key words: Ukrainian mentality, Ukrainian studies humanistic training, humanization, informatization of society, patriotism, intellect of nation, «basic text» of national culture, adapted experience of other civilizations, mutual balance of cultural interests.

читати далі »

Пономаренко Ангеліна - Свідоме й стихійне (психолінгвальний моніторинг "самопочування" київського студентства)

Співавтори:

Світлана Констянтинова - наук. співроб. відділу мови НДІУ

Світлана Яременко - мол.наук. співроб віділу мови НДІУ

У статті описано анкетування, проведене НДІ українознавства МОН України у межах виконання науково-дослідної теми «Українознавство в системі освіти, науки, культури, державотворення» (аспект «Мова як головний чинник національної ідентифікації»), та проаналізовано результати опитування студентів економічного, механічного факультетів та факультету комп’ютерних технологій Національного університету харчових технологій.

Ключові слова: мова, престижність, суржик, асиміляційна мовна практика, національний білінгвізм, індивідуальна двомовність, інтелектуальна еліта, мовні орієнтири, психолінгвістика, національна ідентичність.

Сознательное и стихийное (психолингвальный мониторинг «самоощущения» киевских студентов)

В статье описано анкетирование, проведенное НИИ украиноведения МОН Украины в пределах выполнения научно-исследовательской темы «Украиноведение в системе образования, науки, культуры, создания» (аспект «Язык как главный фактор национальной идентификации»), и проанализировано результаты опроса студентов экономического, механического факультетов и факультета компьютерных технологий Национального университета пищевых технологий.

Ключевые слова: язык, престижность, суржик, ассимиляционная языковая практика, национальный билингвизм, индивидуальная двуязычность, интеллектуальная элита, языковые ориентиры, психолингвистика, национальная идентичность.

Conscious and Natural

In the article author described questionnaire hold by Ukrainian Studies Scientific and Research Institute in the frame of «Ukrainian Studies in the System of Education, Science, Culture and State-Creation» research project (an aspect is “Language as a Main Factor of National Authentication”) and analyzed results of questioning of students of National University of Food Technologies.

Key words: language, prestige, surzhik, assimilation linguistic practice, national bilingualism, individual bilingualness, intellectual elite, linguistic landmarks, psycholinguistics, national identity.

читати далі »

Руденко Наталія - Барви гімназійної веселки

Число 7 особливе. В ньому система обчислювання світоладу: сім кольорів спектру, сім нот гами, сім днів тижня...

читати далі »

Лопушанська Галина - Львівська українська гуманітарна гімназія

Україно, земле рідная! Ти посідаєш велику землю, ти складаєш одну душу, одне тіло, даєш світові одну своєрідну культуру. Славишся тими золотокосими хлібними ланами, смарагдовими лісами, швидкоплинними ріками, голубоокими озерами. Та найбільше твоє багатство, ненько моя рідна, твій український народ...

читати далі »

Сук Олександр - Мовне забезпечення дистанційного навчання – важливий чинник якості сучасної освіти

Співробітниками центру дистанційної освіти Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” розроблено спеціальний посібник для викладачів та студентів усіх технічних спеціальностей, а також створено довідково-навчальний сайт “Як це буде українською”. З допомогою такого посібника та матеріалів, що містить банк даних цього сайту, викладачі та студенти, які не володіють україномовною технічною терміносистемою, відтепер отримали змогу користуватися інформаційною системою для перекладу технічних термінів українською мовою.

Ключові слова: інформатизація освіти, дистанційне навчання, нормалізація науково-технічної мови, мовна допомога учасникам процесу навчання, науково-технічні терміносистеми, переклад складних технічних термінів українською мовою.

Языковое обеспечение дистанционного обучения – важный фактор качества современного образования

Сотрудниками центра дистанционного образования Национального технического университета “Харьковский политехнический институт” разработано специальное пособие для преподавателей и студентов различных технических специальностей, а также создано справочный учебный сайт «Как это будет на украинском языке». При помощи пособия, а также банка данных, имеющихся в сайте, преподаватели и студенты, которые не владеют украинскоязычной технической терминосистемой, получили возможность использовать данную информационную систему для перевода технических терминов на украинский язык

Ключевые слова: информатизация сферы образования, дистанционное обучение, формализация научно- технического языка, языковая помощь участникам процесса обучения, научно-технические терминосистемы, перевод сложных технических терминов на украинский язык.

Linguistic Support of Distance Education as Important Factor of Quality of Modern Education

Members of centre of distance education at “Kharkiv Polytechnic Institute” have issued special manual for teachers and students of all technical specialities and created informational and educational site “How to say this in Ukrainian”. The manual and the site help teachers and students which do not master Ukrainian technical term system to use the informative system for the translation of technical terms in Ukrainian.

Key words: informatization of education, distant education, normalization of scientific and technical language, linguistic help to the participants of educational process, scientific and technical term systems, translation of difficult technical terms in Ukrainian.

читати далі »

Сікорський Петро - Основні напрями удосконалення підготовки педагогічних працівників

Автор статті теоретично обгрунтував диференційовану систему підготовки педагогічних працівників та сформув основні напрямки діяльності вищих педагогічних навчальних закладів, спрямовані на підготовку науково-педагогічних працівників за різними кваліфікаційними рівнями( молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, кандидат, доктор наук).

Ключові слова: висока місія вчителя, підготовка й перепідготовка педагогічних працівників, кваліфікаційні рівні підготовки спеціалістів, навчальні технології, технологізований підручник, мотивації до навчання.

Основные направления усовершенствования подготовки педагогических работников

Автор статьи теоретически обосновывает дифференцированную систему подготовки педагогических работников, а также формулирует основные направления деятельности высших педагогических учебных заведений, где ведется подготовка научно-педагогических работников за различными квалификационными уровнями (младший специалист, бакалавр, специалист, магистр, кандидат, доктор наук).

Ключевые слова: высокая миссия учителя, подготовка и переподготовка учителей, квалификационные уровни подготовки специалистов, учебные технологии, технологизированный учебник, мотивация обучения.

Basic Directions of Improvement of Teacher Training

Author of the article theoretically grounded the differentiated system of teacher training and determined basic directions of activity of pedagogical higher educational establishments engaged in training of researches and pedagogues of different qualification levels (junior specialist, bachelor, specialist, master's degree, candidate, doctor of sciences).

Key words: high mission of a teacher, traininag and retraining of teachers, qualification levels of training of specialists, educational technologies, technologized textbook, motivation of education.

читати далі »

Гнатюк В. - Національне виховання і козацька традиція – нова інтегративна якість сучасного навчального закладу

Автор статті висвітлює педагогічний досвід педколективу гімназії №238 м.Києва, спрямований на поліпшення національного виховання учнів. Своєрідність педагогічного досвіду цієї гімназії полягає в тісному поєднанні національно-патріотичного виховання з багатими виховними принципами, методами, засобами й традиціями українського козацтва.

Ключові слова: національне виховання, козацькі традиції виховання, козацька педагогіка, громадсько-самодіяльні об’єднання учнівської молоді, характерні риси гуманіста, козацький клас.

Национальное воспитание и казацкая традиция: новое интегративное качество современного учебного заведения

Автор статьи раскрывает сущность передового педагогического опыта в сфере национального воспитания учащихся, накопленный в коллективе гимназии №238 г. Киева. Отличительная черта педагогического опыта этой гимназии состоит в тесной взаимосвязи национально-патриотического воспитания с богатыми воспитательными принципами, методами, средствами и традициями украинского казачества

Ключевые слова: национальное воспитание, воспитательные традиции казачества, казацкая педагогика, характерные черты гуманиста, казацкий класс.

National Education and Cossack Tradition: New Integrative Quality of Modern Educational Institution

Author of the article examined pedagogical experience of Kyiv gymnasium №238 in the area of national education of students. The distinguishing feature of pedagogical experience of this gymnasium is close correlation of national-patriotic education with rich educational principles, methods, facilities and traditions of the Ukrainian cossackdom.

Key words: national education, educational traditions of the cossacks, cossack pedagogics, character features of humanist, cossack class.

читати далі »

Ващенко Людмила - “Нова дидактика” В.Дьяченка: погляд у майбутнє шкільної освіти

Віталій, син Ганни та Кузьми Дяченків (1923 р. н.) народився в селі на Черкащині, жив, навчався, захистив дисертацію в Україні. Усе своє свідоме життя переймається різноманітними проблемами освітнього процесу в школі. В повоєнні роки викладав і очолював певні наукові структури в тодішніх Педагогічному університеті ім. Драгоманова, в Київському університеті фізичної культури і спорту та інших освітніх установах м. Києва...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet