головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #4(9)
пошук по сайту
Осколов В. - Проблеми розвитку національної освіти в контексті державотворення

В статті піднімається питання необхідності розробки чіткого механізму науково-методичного забезпечення навчального процесу, розвитку освітньої науки за участю освітян-практиків. Автор аналізує сучасний стан в освіті, наголошує, що в основі Національної доктрини розвитку освіти має бути закладене її державне інтегрування з ланками механізму соціально-економічного прогресу.

Ключові слова: науково-методична робота, середня освіта, вища освіта, післядипломна освіта, наукові дослідження, навчально-виховний процес, Національна доктрина розвитку освіти, державотворення, інтеграція, національна школа, гуманістично-інноваційна освіта.

Проблемы развития национального образования в контексте создания государства

В статье поднимается вопрос необходимости разработки четкого механизма научно-методического обеспечения учебного процесса, развития образовательной науки при участии педагогов-практиков. Автор анализирует современное положение в образовании, акцентирует внимание на том, что в основе Национальной доктрины развития образования должна лежать ее государственная интеграция со звеньями механизма социально-экономического прогресса.

Ключевые слова: научно-методическая работа, среднее образование, высшее образование, последипломное образование, научное исследование, учебно-воспитательный процесс, Национальная доктрина развития образования, создание государства, национальная школа, гуманистически-инновационное образование.

Problems of Development of National Education in the Context of State Building

The article is devoted to necessity of development of mechanism of support of educational process and development of education through participation of skilled teachers. Author analyzed current state of education and determined that National Doctrine of Development of Education should be based on state integration with links of mechanism of social and economic progress.

Key words: methodic work, secondary education, higher education, postgraduate education, scientific research, educational process, National Doctrine of Development of Education, state building, national school, humanistic and innovative education.

читати далі »

Горенко-Баранівська Лариса - Курси кваліфікації вчителів українознавства чернівецької області

Співавтор:

Аліна Пономаренко - кандидат філософських наук, зав. відділу мови НДІУ

З метою підтримки і розвитку національної школи особливої ваги набуває підготовка педагогічних кадрів, зокрема педагогів – українознавців. У зв'язку з цим Міністерство освіти і науки надіслало листи міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій (№ 1/9 – 388 від 19 серпня 2003 року) щодо організації в областях курсів підвищення професійної кваліфікації вчителів (викладачів) українознавства.

читати далі »

Мінченко Тамара - Виховання національної самосвідомості засобами українознавства (з досвіду роботи ЗНЗ №40 м.Чернівці)

По-справжньому пізнати народ, його традиції, культуру можна тільки шляхом животворного дослідження. А щоб прилучитися душею до минулого нашого народу і мати майбутнє, потрібно вивчати українознавство. В 2003 – 2004 навчальному році педагогічний колектив школи працює над проблемою: "Гуманізація, демократизація, індивідуалізація навчально-виховного процесу. Відродження національних традицій та підвищення фахового рівня вчителів". Виходячи з даної проблеми в школі планується вся робота, починаючи з річного плану школи, планів шкільних методичних об'єднань, виховних планів класних керівників, класоводів тощо.

читати далі »

Мінченко Тамара - Українознавство у школах румунською мовою навчання в чернівецькій області

Співавтор:

Тамара Усатенко - науковий співробітник відділу освіти НДІУ

Чернівецька область України – унікальний край, у якому поєднані історична доля Північної Буковини та частини Бессарабії. Розташований на перехресті магістральних шляхів Центральної, Північної та Східної Європи цей шматочок української землі, в силу свого геополітичного становища, завжди був предметом зазіхань з боку сусідніх країн.

читати далі »

Абрамюк Г. - Виховання української еліти – учнів гімназії №5 – засобами українознавства

Від здобуття Україною незалежності минуло перше десятиріччя. Хоча свою державність наш народ започаткував ще наприкінці першого тисячоліття нової ери. А все друге тисячоліття ми, українці, – бездержавний народ, народ, який у 1991 році розпочинає писати історію своєї держави мовби з чистого аркуша. Бездержавність наклала свій відбиток на ментальність українців, завдала ран нашій духовності.

читати далі »

Яківців Т. - Калина – символ України (Українознавство в школі. Фольклорно-літературна секція)

"Хто не знає свого минулого, той не вартий щасливого майбутнього", – писав відомий український поет Максим Рильський. І це справді так. Учні нашої школи свято бережуть пам'ять про своїх предків. Шанобливе ставлення дітей до предметів народної старовини, бажання прилучитися до прадавніх національних витоків вилилось у рішення створити шкільний музей.

читати далі »

*** - "Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості"

Програма обласної учнівської науково-практичної конференції 29 листопада 2003 р., м.Чернівці

читати далі »

Вербицький Володимир - Позашкільна освіта – одна з найважливіших ланок неперервної системи освіти

На основі аналізу діяльності позашкільних закладів, починаючи з 20-х років ХХ ст., автор визначає передумови становлення різних форм українського шкільництва та соціально-педагогічні етапи розвитку позашкільних об’єднань і закладів в Україні, звертає увагу на роль позашкільної навчальної діяльності як важливого фактору формування нової творчої особистості – громадянина української держави.

Ключові слова: позашкільні установи, позашкільні заклади, позашкільна освіта, позашкільна еколого-натуралістична освіта, навчальні заклади, навчально-виховна діяльність, дослідницька робота, юннатівський рух.

Внешкольное образование – одно из важных звеньев беспрерывной системы образования

На основе анализа деятельности внешкольных учреждений, начиная с 20-х годов ХХ ст., автор определяет предпосылки утверждения разных форм украинского школьничества и социально-педагогические этапы развития внешкольных объединений и учреждений в Украине, обращает внимание на роль внешкольной учебной деятельности как важного фактора формирования новой творческой личности – гражданина украинского государства.

Ключевые слова: внешкольные учреждения, внешкольные заведения, внешкольное образование, внешкольное эколого-натуралистическое образование, учебные заведения, учебно-воспитательная деятельность, исследовательская работа, юннатовское движение.

Out-of-School Education as Important Link of Uninterrupted System of Education

On the basis of analysis of out-of-school institutions author of the article determined preconditions for development of different forms of the Ukrainian schooling and social and pedagogic stages of development of out-of-school societies and institutions in Ukraine. The researcher emphasized role of out-of-school education as important factor of formation of new creative personality – a citizen of the Ukrainian state.

Key words: out-of-school institutions, out-of-school education, out-of-school ecological and naturalistic education, educational institutions, educational activity, research work, work with young naturalists.

читати далі »

Сазоненко Ганна - Громадянськість як основа національного виховання

Співавтор:

С.М. Микитенко - заступник директора Українського гуманітарного ліцею з виховної роботи

Автор знайомить з завданнями, які розв’язує педагогічний колектив Українського гуманітарного ліцею на шляху виховання ліцеїстів як національно свідомих патріотів, стійких громадян України, розкриває поняття «громадянськість», окреслює найважливіші змістові лінії громадянського виховання, форми і методи, які використовують педагоги у виховній діяльності.

Ключові слова: національна українська ідея, національно-культурне відродження, духовне відродження, національна школа, громадянськість, громадянське виховання.

Гражданственность как основа национального воспитания

Автор знакомит с заданиями, которые решает педагогический коллектив Украинского гуманитарного лицея на пути воспитания лицеистов как национально сознательных патриотов, стойких граждан Украины; раскрывает понятие «гражданственность»; очерчивает главные смысловые линии гражданского воспитания, формы и методы, которые используют педагоги в воспитательной деятельности.

Ключевые слова: национальная украинская идея, национально-культурное возрождение, духовное возрождение, национальная школа, гражданственность, гражданское воспитание.

Civic Consciousness as Basis of National Education

In the article author described problems to be solved by teachers of the Ukrainian Humanitarian Lyceum in the process of education of students as nationally conscious patriots of Ukraine. The researcher explained the notion “civic consciousness” and determined basic trends, forms and methods of civic education.

Key words: national Ukrainian idea, national-cultural revival, spiritual revival, national school, civic consciousness, civic education.

читати далі »

Бальоха Катерина - Роль українознавства в самоідентифікації особистості на сучасному етапі розбудови громадянського суспільства

В умовах тотальної девальвації морально-культурних цінностей сучасне суспільство задихається від різного роду шарлатанства, розробляючи концептуальні засади особистості й соціальних інституцій, шукаючи орієнтири і все більше схиляється до необхідності повернення індивідуума й суспільства до вивірених часом та досвідом національних традицій як захисного механізму регуляції суспільних відносин.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet