головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #3(8)
пошук по сайту
НДІУ - Всеукраїнський конкурс з українознавства

27 – 28 травня 2003 року в м. Києві відбувся IV (заключний) етап Всеукраїнського конкурсу з українознавства, який здійснено відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-187 від 16.04.2003 року...

читати далі »

Калакура Ярослав - Історична взаємообумовленість системи національної освіти та українознавства

У статті розглянуто історичний зріс взаємозв’язку і взаємообумовленості формування і функціонування національної системи освіти та українознавства. Ретроспективний погляд на проблему дозволив вичленити найважливіші періоди цього процесу, починаючи з княжої доби та козацьких часів і закінчуючи сучасністю. Підкреслена роль українознавства як ідейного і методологічного стрижня українського шкільництва і всієї системи освіти.

Ключові слова: українознавство, національна система освіти, українізація, методологія, Україна.

Историческая взаимообусловленность системы национального образования и украиноведения

В статье рассмотрено исторический срез взаимосвязи и взаимообусловености формирования и функционирования национальной системы образования и украиноведения. Ретроспективный взгляд на проблему дал возможность выделить наиболее важные периоды этого процесса, начиная с княжего периода и казацких времен и заканчивая современностью. Подчеркивается роль украиноведения как идейной и методологической основы украинской системы образования.

Ключевые слова: украиноведение, национальная система образования, украинизация, методология, Украина.

Historical Interdependence of System of National Education and Ukrainoznavstvo

In the article author examined correlation and interdependence of formating and functioning of national system of education and Ukrainoznavstvo. The researcher emphasized role of Ukrainoznavstvo as ideological and methodological basis of the Ukrainian system of education.

Key words: Ukrainoznavstvo, national system of education, Ukrainization, methodology, Ukraine.

читати далі »

Яресько Людмила - Програма партнерства в дії

Столична освіта намагається сьогодні не лише утриматись на належному рівні, але і бути ініціатором нових освітніх ідей. Започаткована Б.М.Жебровським, начальником Головного управління освіти і науки м.Києва, ідея партнерських зв'язків шкіл міста і села – стає дієвою силою у розбудові і модернізації національної освіти, утвердженні єдності освітнього простору України...

читати далі »

Погрібний Анатолій - До 125-річчя від дня народження Григорія Ващенка

читати далі »

Мафтин Лариса - Оптимізація викладання українознавства у вищому навчальному закладі

У статті розкрито напрямки діяльності Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича по впровадженню українознавства в навчально-виховний процес.

Ключові слова: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, українознавство, українознавчі дисципліни, спецкурси українознавчого циклу, музей українознавства, наукові дослідження з українознавства, виховна робота з українознавства.

Оптимизация преподавания украиноведения в высшем учебном заведении

В статье раскрыты основные направления деятельности Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича по внедрению украиноведения в учебно-воспитательный процесс.

Ключевые слова: Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, украиноведение, украиноведческие дисциплины, спецкурсы украиноведческого цикла, музей украиноведения, научные исследования по украиноведению, воспитательная работа по украиноведению.

Optimization of Teaching Ukrainoznavstvo in Higher Educational Institutions

In the article author examined main directions of work of Yu. Fed’kovych Chernivtsi National University in implementation of Ukrainoznavstvo into its educational process.

Key words: Yu. Fed’kovych Chernivtsi National University, Ukrainoznavstvo, disciplines of Ukrainoznavstvo, museum of Ukrainoznavstvo, scientific researches in the field of Ukrainoznavstvo.

читати далі »

Голець Марія - Українознавча основа творення педагогічних термінів

В статті проаналізовані періоди формування педагогічної термінології на позначення пізнавальної діяльності дітей. Автор аналізує художні твори ХІ – ХХ ст. про виховання.

Ключові слова: пізнавальна діяльність дітей, педагогічна термінологія, терміни, словники, художні твори.

Украиноведческая основа создания педагогических терминов

В статье проанализированы периоды формирования педагогической терминологии на обозначение познавательной деятельности детей. Автор анализирует художественные произведения ХІ – ХХ вв. о воспитании.

Ключевые слова: познавательная деятельность детей, педагогическая терминология, термины, словари, художественные произведения.

Basis of Ukrainoznavstvo for Creation of Pedagogical Terminology

In the article author analyzed periods of formation of pedagogical terminology for definition of cognitive activity of children and examined educational literature of the XI – XX centuries.

Key words: cognitive activity of children, pedagogical terminology, terms, dictionaries, literary works.

читати далі »

Вдовика Любов - Українська національна школа-родина – основа розвитку особистості

Одна з найголовніших проблем, пов'язаних зі створенням і розбудовою самостійної, соборної, демократичної держави України, – освітня. Суть розбудови національної освіти полягає у відшукуванні форм і способів втілення в життя реальних здобутків сучасної цивілізації у своєрідних суспільно-історичних і національних умовах творення української державності...

читати далі »

Руденко Юрій - Українознавчі засади виховання

Розвиваючись, українознавство як наукова система інтегрованих знань про історію, культуру, духовність нашого народу, Україну-Батьківщину створює сприятливі умови для постійного поглиблення національної свідомості, патріотизму, громадянськості підростаючих поколінь. Українознавство вбирає в себе віковічну мудрість рідного народу, вироблені ним культурні скарби, волелюбні заповіти предків, духовні орієнтири, завдяки яким упродовж століть багатьма шляхами реалізуються наступність і спадкоємність поколінь української нації, забезпечується її духовний розвій. Впровадження в життя ідей, цінностей українознавства – високе покликання сучасного виховання...

читати далі »

Кононенко Михайло - Зоряне небо Карадагу

Чаруєш ти неначе зірка рання, Спокуслива квітка степова, Не буває днини без світання, А без кохання щастя не бува. Співає Раїса Кириченко, українська народна артистка, Крим, він чий?..

читати далі »

Кухарчук Світлана - Охорона довкілля – виховний аспект українознавства: постановка питання

Автор доводить, що екологічне виховання є складовою частиною українознавства, що добре проілюстровано в додатку: «Урок позакласного читання в 3 класі».

Ключові слова: довкілля, екологія, поведінка в природі, природні символи, повір’я, урок.

Охрана окружающей среды – воспитательный аспект украиноведения: постановка вопроса

Автор доказывает, что экологическое воспитание – составная часть украиноведения и это хорошо иллюстрирует в дополнении «Урок внеклассного чтения в 3 классе».

Ключевые слова: окружающая среда, экология, поведение в природе, природные символы, верования, урок.

Environmental Protection – Educational Aspect of Ukrainoznavstvo

In the article author proved that ecological education is a component of Ukrainoznavstvo that is well illustrated in the supplement “Lesson of Outside Reading in the 3-d Form”.

Key words: environment, ecology, behavior in nature, natural symbols, beliefs, lesson.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet