головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2002   Число: #3(4)
пошук по сайту
Усатенко Тамара - Науково-дослідний проект "Українська національна школа-родина": підсумки, перспективи

Школа-родина постає в Україні в час відродження її державності, що дає можливість у сучасному гуманістичному, демократичному шкільництві поєднати інноваційні процеси з багатотисячолітнім досвідом родинно-родової етнопедагогічної системи, а також з кращими особливостями школи часів схоластики і просвітницько-прогресистської доби...

читати далі »

Сікорський Петро - Педагогічні роздуми після ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти

Черговий з’їзд працівників освіти закінчив свою роботу, а проблем в освіті і освітян не стане менше, а, можливо, й побільшає...

читати далі »

Костянтинова Світлана - Мовний чи мовленнєвий?

Із нотаток на берегах учительського конспекту Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів (За ред. С.Я.Єрмоленко) – К.: Либідь, 2001. – 224с.

читати далі »

Коротя-Ковальська Валентина - Українська народно-пісенна освітня традиція

Стаття порушує проблему внутрішнього духовного світу людини, висвітлює пам’ятки української педагогічної думки ( Ушинський К.Д., Ващенко Г., Леонтович М. тощо). В історичному процесі розкривається робота різних братських шкіл (Львівське Успенське братство, Луцька братська школа, Глухівська музична школа тощо), де на високому рівні проводилася навчання музики.. Автор торкається сучасної проблеми музично-педагогічного репертуару для дошкільнят та учнів школи.

Ключові слова: пізнати себе і світ, гармонія з природою, витоки, духовна музика, пісня, репертуар.

Украинская народно-песенная образовательная традиция

Статья нарушает проблему внутреннего духовного мира человека, освещает памятки украинской педагогической мысли (Ушинский, К.Д., Ващенко Г., Леонтович М. и др.) В историческом процессе раскрывается работа многих братских школ (Львовское Успенское братство, Луцкая братская школа, Глуховская музыкальная школа и др.), где на высоком уровне стояло учение музыки. Автор касается современной проблемы музыкально-педагогического репертуара для детей дошкольного возраста и учеников школы.

Ключевые слова: узнай себя и мир, гармония с природой, истоки, духовная музыка, песня, репертуар.

Ukrainian Folk-Song Educational Tradition

The article deals with the problem of spiritual world of a man. Author described works of such Ukrainian pedagogues as K. Ushynskyi, H. Vaschenko, M. Leontovych and analyzed activity of brotherhood schools with high level of music education (Lviv Uspenskyi Brotherhood, Lutsk Brotherhood School, Glukhiv Music School etc.). The researcher examined problem of music repertoire for pre-school children and pupils of secondary schools.

Key words: harmony with nature, sources, spiritual music, song, repertoire.

читати далі »

Кириченко Зоя - Батьківська спадщина у дослідженнях студентів

В умовах національно-культурного відродження українського народу, піднесення національної самосвідомості особливого значення набуває українознавство. Воно спроможне з’єднати зв'язок епох, стати засобом вивчення культурної спадщини, розвитку кращих традицій українського народу...

читати далі »

Лазарєва Валентина - Українознавча спадщина П.Куліша в розбудові національної освіти

У статті розглядаються питання розвитку освітньо-виховних проблем і актуалізовані пошуки П. Кулішем конкретних шляхів їх вирішення. Головна увага (за П. Кулішем) митця звертається на життя школи за сімейною мораллю (школа-родина), де викладання повинно вестись на рідній мові, в дітей виховуються почуття патріотизму, духовність, національна самосвідомість та, насамперед, це знання рідної мови.

Ключові слова: освіта, виховання, родина, духовність, рідна мова, словесність, національна самосвідомість.

Украиноведческое наследие П. Кулиша в построении национального образования

В статье рассматриваются вопросы по розвитию проблем образования и воспитания и наведены конкретные пути их решения. Основное внимание П. Кулиш обращает на жизнь школы за семейной моралью (школа-семья), где преподавание должно вестись на родном языке, у детей воспитываются чувства патриотизма, духовность, национальное самосознание и, основное, это знание родного языка.

Ключевые слова: образование, воспитание, семья, духовность, родной язык, литература, национальное самосознание.

Heritage of P. Kulish in Development of National Education in the Context of Ukrainoznavstvo

The article covers the problems of development of education and search of ways of their solving offered by P. Kulish. Kulish considered that main attention should be paid to school-family with native language of instruction devoted to instill in children patriotism, national consciousness, spirituality and knowledge of native language.

Key words: education, family, spirituality, native language, literature, national consciousness.

читати далі »

Сікорський Петро - Ліцейна освіта: перспективи розвитку в Україні

Як відомо, ліцей має свою давню історію, йому виповнюється 2337 років. Саме тоді, 335 років до нашої ери, Арістотель заснував філософську школу в Афінах, яка функціонувала майже 8 століть. Сама назва "ліцей" походить від назви храму Аполлона Лікейського та парку при храмі, де був розташований один із трьох державних навчальних закладів – лікеїв...

читати далі »

Клепко С. - Змінні виміри філософії освіти

В статті автор подає класифікації змінних вимірів філософії освіти. Аналізує дискусії вчених про предмет філософії освіти як науки.

Ключові слова: філософія освіти, виміри філософії освіти.

Переменные измерения философии образования

В статье автор рассматривает классификации переменных измерений философии образования. Анализирует дискуссии учёных о предмете философии образования как науки.

Ключевые слова: философия образования, измерения философии образования.

Changeable Dimensions of Philosophy of Education

In the article author presented classification of changeable dimensions of philosophy of education and analyzed scientific discussions concerning subject of philosophy as science.

Key words: philosophy of education, dimensions of philosophy of education.

читати далі »

НДІУ - Міністерство освіти і науки України

Всеукраїнський конкурс з українознавства

читати далі »

Чижевський Борис - Громадянська освіта: інновації, реалії, проблеми

В статті розглянуті проблеми реформування освіти в Україні. Охарактеризовані філософський, духовний, політичний, соціальний, економічний, мовний та національний аспекти громадянської освіти.

Ключові слова: освіта, громадянська освіта, аспекти громадянської освіти.

Гражданское образование: инновации, реалии, проблемы. Украиноведческие истоки национального образования

В статье рассмотрены проблеми реформирования образования в Украине. Охарактеризованы философский, духовный, политический, социальный, экономический, языковый та национальный аспекты гражданского образования.

Ключевые слова: образование, гражданское образование, аспекты гражданского образования.

Civilian Education: Innovations, Realias, Problems. Sources of National Education in the Context of Ukrainoznavstvo

The article deals with problems of reformation of education in Ukraine. Author examined philosophic, spiritual, politic, social, economic, linguistic and national aspects of civilian education.

Key words: education, civilian education, aspects of civilian education.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet