головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Кононенко Тарас - Парадигмальні виміри українознавчої наукової концепції

Стаття присвячена дослідженню гуманітарної вимірності засновної концепції та теорії українознавчої науки, які втілилися у дієвості наукової спільноти – Науково-дослідному інституті українознавства МОН України. Аналіз парадигмальної вимірності суспільного та знаннєвого доробку НДІУ МОН України провадиться як приклад однієї з можливих розгорнутих українознавчих парадигм в межах українознавчої науки.

Ключові слова: вимір, парадигма українознавчих досліджень, парадигмальний вимір, українознавча наукова концепція, поняття, термін, парадигмальний підхід, структура змісту, методологія дослідження.

Парадигмальные измерения украиноведческой научной концепции

Статья посвящена исследованию гуманитарной измерительности ведущей концепции и теории науки украиноведения, которые воплотились в действенности научного сообщества – Научно-исследовательского института украиноведения МОН Украины. Анализ парадигмальной измерительности общественного и научного наследия НИИУ МОН Украины приводится как пример существования одной из возможных развернутых украиноведческих парадигм в пределах украиноведческой науки.

Ключевые слова: измерение, парадигма украиноведческих исследований, парадигмальные измерения, научная концепция украиноведения, понятие, термин, парадигмальный подход, структура содержания, методология исследования.

Paradigmal Dimensions of Ukrainian Studies Scientific Conception

The article is devoted to research of humanitarian dimension of conception and theory of Ukrainian studies which was embodied in the work of Research Ukrainian Studies Institute under the Ministry of Education and Science of Ukraine. The author presented analysis of paradigmal dimension of social and scientific achievements of the Institute as sample of one of possible developed Ukrainian studies paradigms within Ukrainian studies.

Key words: dimension, paradigm of Ukrainian studies researches, paradigmal dimension, Ukrainian studies scientific conception, notion, term, paradigmal approach, structure of content, methodology of research.

читати далі »

Кононенко Тарас - Українознавство ХХІ століття – філософія нового, відкриття та винахідництва

Співавтори:

Людмила Дідух кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу інноваційних досліджень НДІУ

Віталій Терлецький старший науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ

Олена Таровська науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ

Анатолій Мартинюк молодший науковий співробітник відділу інноваційних досліджень НДІУ

Стаття висвітлює роботу круглого столу «Управління (організація і провадження) науковими дослідженнями» (22 жовтня 2008 р.), присвяченого проблемі підготовки науковців-дослідників у системі вищої освіти України.

Ключові слова: вища освіта, суспільно-гуманітарна сфера, державний галузевий стандарт, професійна підготовка, освітньо-кваліфікаційний рівень, категорія «науковець», спеціальність «науковець-дослідник», наукова діяльність, наукові новації, винахідництво, відкриття, впровадження, інноваційна діяльність, науково-дослідна практика.

Украиноведение ХХІ столетия – философия нового, открытия и изобретательства

Статья освещает работу круглого стола «Управление (организация и внедрение) научными исследованиями» (22 октября 2008 г.), посвященного проблеме подготовки научных работников-исследователей в системе высшего образования Украины.

Ключевые слова: высшее образование, общественно-гуманитарная сфера, государственный отраслевой стандарт, профессиональная подготовка, образовательно-квалификационный уровень, категория «научный работник», специальность «научный работник-исследователь», научная деятельность, научные новации, изобретательство, открытие, внедрение, инновационная деятельность, научно-исследовательская практика.

читати далі »

Ярошинський Олег - Теоретичні розробки вчених науково-дослідного інституту українознавства з проблем розвитку українознавчої науки та їх практична цінність: хроніка 2008 року

У статті висвітлюється внесок наукових співробітників Науково-дослідного інституту українознавства у вивчення історії виникнення та розвитку українознавства як науки, специфіки найважливіших його етапів і становлення як навчальної дисципліни за період 2008 р.; у вивчення стану, поглиблення та прискорення процесу формування джерельної, історіографічної та історіософської бази українознавства; осмислення закономірностей і подальше поглиблене розроблення теоретико-методологічних підвалин українознавства (концепцій, структури, змісту, принципів, методів), його понятійного апарату та науково-методичного інструментарію. Значна увага приділяється виявленню шляхів трансформації наукового доробку в системи науки, освіти, культури, в суспільні, державні, управлінські процеси.

Ключові слова: українознавство, українознавча наука, теорія, практика, цінність, Науково-дослідний інститут українознавства, 2008 р.

Теоретические разработки ученых Научно-исследовательского института украиноведения по проблемам развития украиноведческой науки и их практическая ценность: хроника 2008 года

В статье освещается вклад научных сотрудников Научно-исследовательского института украиноведения в изучение истории возникновения и развития украиноведения как науки, специфики важнейших ее этапов и становление украиноведения в качестве учебной дисциплины за период 2008 г.; в изучение состояния, углубления и ускорения процесса формирования источниковой, историографической и историософской базы украиноведения; осмысления закономерностей и дальнейшую углубленную разработку теоретико-методологических основ украиноведения (концепций, структуры, содержания, принципов, методов), его понятийного аппарата и научно-методического инструментария. Значительное внимание уделяется выявлению путей трансформации научных результатов в системы науки, образования, культуры, общественные, государственные, управленческие процессы.

Ключевые слова: украиноведение, украиноведческая наука, теория, практика, ценность, Научно-исследовательский институт украиноведения, 2008 г.

Analysis of Theoretical Researches of Development of Ukrainian Studies Conducted by Scientists of the Ukrainian Studies Research Institute and Their Practical Value: Chronicle of 2008

In the article an author examined contribution of scientists of the Ukrainian Studies Research Institute into research of history of establishment and development of Ukrainian studies as a science and specificity of its major stages and formation of Ukrainian studies as an academic discipline during 2008. The researcher emphasized significance of work of the scientists for research of state, improvement and accelerated development of the process of formation of source, historiographic and historiosophic bases of Ukrainian studies, understanding of law development and further working out of theoretical and methodological backgrounds of Ukrainian studies (concepts, structure, content, principles, methods), in development of conceptual apparatus and scientific and methodological toolkit of Ukrainian studies. Special attention is paid to search of ways of transformation of scientific results into science, education, culture, social, public and managerial processes.

Key words: Ukrainian studies, theory and practice, value, Ukrainian Studies Research Institute, 2008.

читати далі »

Кононенко Тарас - Філологічна складова в українознавчо-філософському дослідженні. Означення системних вимог

В статті обґрунтовується необхідність системного включення філологічної складової в українознавчо-філософське дослідження. Визначаються системні вимоги до провадження філологічного аналізу в міждисциплінарному дослідженні в середовищі української мови. Здійснено розрізнення порядку провадження філологічного аналізу згідно з метою між суто філологічним дослідженням та таким, у якому зазначений аналіз міститься як складова.

Ключові слова: філологічна складова в українознавчо-філософському дослідженні, методичні вимоги, мовна культура змісту, джерельна основа дослідження, словникові джерела української мови.

Филологическая составляющая в украиноведческо-философском исследовании. Определение системных требований

В статье обосновывается необходимость системного внедрения филологической составляющей в украиноведческо-философское исследование. Определяются системные требования к процедуре филологического анализа в междисциплинарном исследовании в среде украинского языка. Установлено различие порядка процедуры филологического анализа соответственно цели исследования между собственно филологическим исследованием и таким, в котором рассматриваемый анализ определяется как составляющая.

Ключевые слова: филологическая составляющая в украиноведческо-философском исследовании, методические требования, языковая культура содержания, источниковое основание исследования, словарные источники украинского языка.

Philology component in Ukrainian study and philosophic research. Defenition of system demands

The necessity of linguistic component system inclusion into Ukrainian study and philosophic research is proved in the article. System demands on conducting of philology analysis in interdisciplinary research in environment of the Ukrainian language are determined. Distinguishing of philology analysis order conducting according to aim between solely philology research and such research where indicated analysis is contained as component.

Key words: philology component in Ukrainian study and philosophic research, methodic demands, language culture of content, source basis of research, vocabulary sources of the Ukrainian language.

читати далі »

Чирков Олег - Методологічний семінар

27 травня 2009 р. в НДІУ відбулося друге засідання загальноінститутського методологічного семінару на тему «Понятійно-термінологічні основи розвитку українознавства»...

читати далі »

Кононенко Тарас - Джерельна основа філологічної складової в українознавчо-філософському дослідженні

У статті йдеться про методологічні заходи з укладання джерельної основи філологічної складової українознавчо-філософського дослідження. Розрізнені чинники філософської та філологічної етимології у з’ясуванні мовної культури змісту слів, термінів та понять. Обґрунтована необхідність створення інтегративного методу українознавчо-філософського дослідження літературної філософської спадщини безпосередньо до кожного об’єкта дослідження.

Ключові слова: етимологія, термінологічний словник дослідження, словотвірна парадигма, фонетика живих мов, книжна мова, предмет українознавчо-філософського дослідження.

Источниковая основа филологической составляющей в украиноведческо-философском исследовании

В статье рассматриваются методологические действия, направленные на создание источниковой основы в структуре филологической составляющей украиноведческо-философского исследования. Разрознены принципы действия философской и филологической этимологии в создании языковой культуры содержания слов, терминов и понятий. Обоснована необходимость создания интегративного метода украиноведческо-философского исследования литературного философского наследия, касающегося каждого объекта исследования.

Ключевые слова: этимология, терминологический словарь исследования, словообразующая парадигма, фонетика живых языков, книжный язык, предмет украиноведческо-философского исследования.

Source Base of Philological Component of Research in Ukrainoznavstvo and Philosophical Context

The article is devoted to methodological activities dealing with development of source base of philological component of research in Ukrainoznavstvo and philosophical context. Author differentiated factors of philosophical and philological etymology in establishment of linguistic culture of content of the words, terms and notions. Necessity of creation of integrative method of Ukrainoznavstvo and philosophical research of literary philosophical heritage to each subject of research is substantiated.

Key words: etymology, terminological dictionary, research, word-formation paradigm, phonetics of living languages, literary language, subject of Ukrainoznavstvo and philosophical research.

читати далі »

Джулай Юрій - Трансцендентальні проекти інтерсуб'єктивності на порозі постнекласичної науки

На сьогодні загальником в оцінці стану «філософії науки» стала думка про її загайну кризу. Бум проектів раціональної реконструкції історії та їх реалізація дали не вельми втішний результат. Досі методологи не полишають спроб подати більш розвинені епістемологічні схеми, які пропоновано на підставі поняття науково-дослідної програми або парадигми. Аналітична опозиція В.Штегмюллера концепціям І.Лакатоса, Т.Куна, П.Фейєрабенда, а також дослідження багатоманітності й динаміки ментальних і методологічних стандартів у конкретних ситуаціях розвитку наукового пізнання у локальних групах учених (case studies) не витіснили цілком на периферію попередні реконструкції історії науки, а підштовхують і нині до їх модернізації з урахуванням, наскільки це можливо, критичних зауважень на їхню адресу...

читати далі »

Шакун Наталія - Філософія соціальної роботи: поступ світоглядно-методологічних парадигм

У статті проаналізовано основні світоглядно-методологічні парадигми соціальної роботи як основи плюралізму її філософських стратегій.

Ключові слова: філософія, соціальна робота, світоглядно-методологічні парадигми, антропоцентризм, плюралізм.

Философия социальной работы: становление мировоззренческо-методологических парадигм

В статье проанализированы основные мировоззренческо-методологические парадигмы социальной работы как основы плюрализма ее философских стратегий.

Ключевые слова: философия, социальная работа, мировоззренческо-методологические парадигмы, антропоцентризм, плюрализм.

Philosophy of social work: outlook and methodological paradigms

Main outlook and methodological paradigms of social work as the basis of pluralism of its philosophic strategies is analyzed in the article.

Key words: philosophy, social work, outlook and methodological paradigms, anthropocentrism, pluralism.

читати далі »

Сніжко Валерій - Природні чинники в аналітичному психофілософському підході наукового українознавства

У статті розкрита мета діяльності одного із структурних підрозділів ННДІУ – відділу природи та психології етносу, який різновекторно спрямовує систему своєї спостережливо-дослідницької та науково-аналітичної роботи у вивченні концентру «Україна – природа, екологія» загальної теорії концентрів наукового українознавства Петра Кононенка. Автором розглянуті методичні можливості нового психо-філософського підходу вивчення через природні особливості становлення психоетнічних характеристик певних територіальних угруповань.

Ключові слова: наукове українознавство, теорія концентрів, краєзнавчі науки, етнос, терен, природне довкілля, первообраз психіки, інвайронментальність.

Природные факторы в аналитическом психофилософском подходе научного украинознавства

В статье раскрыта цель деятельности одного из структурных подразделений ННИИУ – отдела природы и психологии этноса, который разновекторно направляет систему своей наблюдательно-исследовательской и научно-аналитической работы в изучении концентра «Украина – природа, экология» общей теории концентров научного украинознавства Петра Кононенко. Автором рассмотрены методические возможности нового психофилософского подхода изучения через естественные особенности становления психоэтнических характеристик определенных территориальных формирований.

Ключевые слова: научное украинознавство, теория концентров, краеведческие науки, этнос, территория, окружающая среда, первообраз психики, инвайронментальность.

Natural factors in analytical psychological and philosophical approach of scientific Ukrainoznavstvo

The aim of activity of one of the structural subdivision of NRIU – the department of nature and psychology of ethnos is revealed in the article. The department differently aims the system of its observant and research work in the study of consenter «Ukraine – nature, ecology» of general theory of consenters of scientific Ukrainoznavstvo of Petro Kononenko. Methodological abilities of new psychological and philosophical approach of studying through natural specialties of formation of psychological and ethnic characteristics of particular territorial groups are viewed by the author.

Key words: scientific Ukrainoznavstvo, theory of consenters, regional ethnography science, ethnos, domain, natural environment, prototype of psyche, environmental mentality.

читати далі »

Вернудіна Ірина - Психологічні чинники успіху: спроба компаративного аналізу

У статті в контексті порівняльного аналізу розглянуто визначальні фактори успіху/успішності на матеріалі української та зарубіжної психології.

Ключові слова: етика, психологія, акмеологія, синергетика, успіх, успішність, самореалізація, «Я-концепція», «якість життя», надсвідомість.

Психологические факторы успеха: попытка компаративного анализа

В статье в контексте сравнительного анализа рассмотрены определяющие составные успеха/успешности на материале украинской и зарубежной психологии.

Ключевые слова: этика, психология, акмеология, синергетика, успех, успешность, самореализация, «Я-концепция», «качество жизни», сверхсознание.

Psychological factors of success: attempt of comparative analysis

Defining components of success based on Ukrainian and foreign psychology in the context of comparative analysis are considered in the article.

Key words: ethics, psychology, akmeology, synergetic, success, self-realization, «self-concept », «quality of a life», subconscious.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet