головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Прокопов Денис - Новочасна модель «природи розуму» та її методологічний потенціал в аналізі пізнавального процесу

Стаття присвячена дослідженню методологічного потенціалу пропонованої в добу Нового часу моделі пізнавального процесу в контексті трансформації «природи розуму» та постання нової парадигмальної моделі тлумачення взаємозв’язку людини і світу. Аналізується специфіка беконівського вчення про ідолів з точки зору можливостей їх свідомого викорінення, а також тих наслідків, які це матиме для самого людського розуму.

Ключові слова: Новий час, історія філософії, розум, пізнання.

Модель «природы разума» Нового времени и ее методологический потенциал в анализе познания

Статья посвящена исследованию методологического потенциала предложенной в эпоху Нового времени модели познавательного процесса в контексте трансформации «природы разума» и формирования новой парадигмальной модели интерпретации взаимосвязи человека и мира. Автор анализирует специфику учения об идолах Ф. Бэкона с точки зрения возможности их нейтрализации, а также результатов подобной процедуры для разума.

Ключевые слова: Новое время, история философии, разум, познание.

The Modern time model of “Reason’s nature” and its methodological potential in analysis of knowledge

The article investigates proposed the philosophy of the XVII century model of knowledge in the context of transformation of the «reason’s nature» and raising the new paradigmatic model of human – nature interrelations. The author analyses the specific features of F. Bacon’s theory of idols from the point of view of the possibility of their intentional destruction.

Keу words: modernity, the history of philosophy, reason, cognition.

читати далі »

Петькун Світлана - Дослідження питань розвитку української мови у науковому доробку А. Ю. Кримського

У статті частково висвітлюється науковий доробок Агатангела Юхимовича Кримського у галузі українського мовознавства, зокрема його ставлення до розвитку української мови.

Ключові слова: українство, українська мова, граматичні форми, фонетика, етимологія.

Исследование вопросов развития украинского языка в научных разработках А. Крымского

В статье частично освещаются научные разработки Агатангела Ефимовича Крымского в сфере украинского языкознания, в частности его отношение к развитию украинского языка.

Ключевые слова: украинство, украинский язык, грамматические формы, фонетика, этимология.

Research of Ukrainian language development in the scientific heritage of A. Kryms’kyi

In the article partially the scientific heritage of Ahatanhel Kryms’kyi in the sphere of Ukrainian lingvistics is elucidated, namely his attitude fo the development of Ukrainian language.

Кey words: Ukrainiti, Ukrainian language, grammar forms, phonetics, etimology.

читати далі »

Кононенко Тарас - Парадигмальні виміри історико-філософського дослідження. Трансформація принципів

У статті розглядаються принципові положення і поняття парадигмальної теорії розвитку науки, запропонованої її творцем Томасом Куном (T.S. Kuhn), та висвітлена необхідність і підстави застосування парадигмального підходу до досліджень у галузі історії філософії в Україні. Зазначено, що шляхом застосування принципів парадигмальних змін можливо створити нову історіографію історії філософії в Україні та побудувати підстави нової концепції висвітлення тяглості історико-філософського процесу. Обґрунтована гіпотеза щодо можливості подолання вад гегелівської історико-філософської концепції шляхом застосування парадигмального підходу до з’ясування принципів еволюції знань у галузі філософії та філософії наук.

Ключові слова: історія філософії, історія філософії в Україні, теорія наукової революції Т.Куна (T.S. Kuhn), парадигма, парадигмальні підходи, марксистсько-ленінська парадигма філософії і науки, історія наук В.І.Вернадського.

Парадигмальные основания историко-философского исследования. Трансформация принципов

В статье рассматриваются принципиальные положения и понятия парадигмальной теории развития науки, предложенной ее создателем Томасом Куном (T.S. Kuhn), и обоснованы возможность и основания применения парадигмального подхода в сфере истории философии в Украине. Отмечено, что путем применения принципов парадигмальных изменений вполне возможно создать новую историографию истории философии в Украине и построить основания новой концепции изъяснения непрерывности историко-философского процесса. Обоснована гипотеза о возможности преодоления недостатков гегелевской историко-философской концепции путем применения парадигмального подхода к принципам эволюции знаний в сфере философии и философии наук.

Ключевые слова: история философии, история философии в Украине, теория научной революции Т.Куна (T.S. Kuhn), парадигма, парадигмальные подходы, марксистско-ленинская парадигма философии и науки, история наук В.И. Вернадского.

Paradigmal Backgrounds of Historical and Philosophical Research. Transformation of Principles

Principle positions and concepts of Thomas Kuhn’s paradigmal theory of development of science are examined in the article. An author emphasized possibility and reasons of use of paradigmal approach to the researches of history of the Ukrainian philosophy. It is noticed that use of principles of paradigmal changes would create a new historiography of the history of the Ukrainian philosophy and build up a new conception of analysis of continuity of historical and philosophical process. The researcher argued a hypothesis for overcoming of lacks of Gegel’ historical and philosophical conception through application of paradigmal approach to principles of evolution of knowledge in the area of philosophy and philosophy of sciences.

Key words: history of philosophy, history of Ukrainian philosophy, Thomas Kuhn’s theory of scientific revolution, paradigm, paradigmal approaches, Marxist and Leninist paradigm of philosophy and science, Vernadsky’s history of sciences.

читати далі »

Крисаченко Валентин - Світоглядна парадигма ХХ ст.: український внесок

Стаття присвячена життю та науковій діяльності великого мислителя ХХ ст., сина України, академіка Володимира Вернадського. Визначено ідейні та теоретико-методологічні засади концепції біосфери та ноосфери В.Вернадського та його попередників.

Ключові слова: Україна, українське питання, ноосфера, біосфера, наука, пізнання.

Мировоззренческая парадигма ХХ ст.: украинский вклад

Статья посвящена жизни и научной деятельности великого мыслителя ХХ ст., сына Украины, академика Владимира Вернадского. Определены идейные и теоретико-методологические основы концепции биосферы и ноосферы В.Вернадского и его предшественников.

Ключевые слова: Украина, украинский вопрос, ноосфера, биосфера, наука, познание.

The world outlook paradigm of the ХХ century: Ukraine’s contribution

The article is dedicated to life and scientific activity of the greatest thinker of the XX century, son of Ukraine, academic Volodymyr Vernadskyi. The author showed ideological and theoretical-methodological basis of biosphere and noosphere conception of Vernadsky and his predecessors.

Key words: Ukraine, Ukraine’s question, noosphere, biosphere, science, cognition.

читати далі »

Ярошовець Володимир - Парадигмальні трансформації в освітньому процесі: «постболонські» реалії і викладання історії філософії

У статті досліджуються проблеми сучасних трансформацій в освітньому процесі з позицій переходу до нового парадигмального способу тлумачення як сутності історії філософії, так і її викладання. Особлива увага акцентується на проблемі зміни цілей та методів викладання історії філософії, співвідношення раціонального та ірраціонального у вивченні історії філософії. Автор обґрунтовує та аргументує необхідність запровадження нових стандартів та нових вимог щодо підготовки професійних кадрів з позицій викладу історико-філософських дисциплін.

Ключові слова: освітній процес, історія філософії, парадигма, трансформація, комунікація, інновація.

Парадигмальные трансформации в образовательном процессе: «постболонские» реалии и преподавание истории философии

В статье исследуются проблемы современных трансформаций в системе образования с позиций перехода к новому парадигмальному способу интерпретации как сущности истории философии, так и преподавания этой дисциплины. Внимание акцентируется на проблеме изменения целей и методов преподавания истории философии, соотношения рационального и иррационального в изучении истории философии. Автор обосновывает и аргументирует необходимость принятия новых стандартов и новых требований в части подготовки профессиональных кадров с точки зрения преподавания истории философии.

Ключевые слова: образовательный процесс, история философии, парадигма, трансформация, коммуникация, инновация.

Paradigmatic Transformations of Educational Process: “post Bologna” Realities and Teaching of the History of Philosophy

In the article an author examines a problem of modern transformations in the system of education from the positions of transition to a new paradigmatic way of interpretation of essence of history of philosophy and teaching of this discipline. The special attention is accented on the problem of change of purposes and methods of teaching of the history of philosophy, rational and irrational in study of history of philosophy. The author proves the necessity of accepting of new standards and new requirements in preparation of the professional staff.

Key words: educational process, history of philosophy, paradigm, transformation, communications, innovation.

читати далі »

Прокопов Денис - Методологічні підвалини диференціації ідей у філософії XVII століття

В статті досліджуються проблеми окремих складових частин методу істинного пізнання, як він тлумачиться Б.Спінозою в контексті проекту “вдосконалення розуму”, а також питання диференціації ідей як умови пізнання істини.

Ключові слова: історія філософії, істина, пізнання, розум, ідея.

Методологические основы дифференциации идей в философии XVII столетия

В статье исследуются проблемы анализа некоторых составных частей истинного метода познания, как он понимается Б.Спинозой в контексте проекта «усовершенствования разума», а также вопросы дифференциации идей как условия познания истины.

Ключевые слова: история философии, истина, познание, разум, идея.

Methodological Foundations of the Differentiation of the Ideas in the Philosophy of the XVII-th Century

The article investigates the problem of some methodological aspects of learning the truth, as it is interpreted by B. Spinoza in the context of his “perfection of the reason” project and the general problem of idea’s differentiation as a base of a true knowledge.

Key words: the history of philosophy, truth, cognition, reason, idea.

читати далі »

Таровська Олена - Теорія концентрів – основний чинник визначення предметного поля українознавства як науки

У статті передбачається окреслити становлення теорії концентрів як основного чинника визначення предметного поля українознавства, що дає змогу більш повно висвітлити місце українознавства як науки в системі наукового знання.

Ключові слова: концентр, теорія, предметне поле, форми теоретизації.

Теория концентров – основной фактор определения предметной сферы украиноведения как науки

В статье сделана попытка представить становление теории концентров как основного фактора определения предметной сферы украиноведения, что позволяет полнее осветить место украиноведения как науки в системе научного знания.

Ключевые слова: концентр, теория, предметная сфера, формы теоретизации.

Theory of Concenters is a Basic Factor of Determination of the Subject Ground of Ukrainian Study a Science

In the article an author made an attempt to examine formation of the theory of concenters as a basic factor of determination of the subject ground of Ukrainian study which enables to examine the place of Ukrainian study as a science in the system of scientific knowledge.

Key words: concenter, theory, subject sphere, forms of theorizing.

читати далі »

Кононенко Тарас - Поняття «вимір» в методологічному арсеналі українознавчого наукового дослідження

Стаття присвячена з’ясуванню структури змісту поняття «вимір», здійсненого на українознавчій парадигмальній основі. На прикладі визначення структури змісту поняття «вимір» означена сукупність заходів, яка дозволяє в межах українознавчої наукової теорії інтегративним чином досліджувати сучасний зміст наукових понять з певної галузі науки. Зазначений інтегральний перехід від словникового «поняття» української мови до «терміна» з тієї чи іншої галузі знань. На основі унаочнених складових структури змісту поняття «вимір» дане його визначення. Обґрунтована логічна можливість переходу до застосування поняття «вимір» у дослідженнях дисциплінарного та міждисциплінарного характеру – «парадигмальний вимір» у безпосередній галузі науки.

Ключові слова: вимір, парадигма українознавчих досліджень, поняття, термін, парадигмальний підхід, структура змісту, словник, словник української мови, методологія дослідження.

Понятие «измерение» в методологическом арсенале украиноведческого научного исследования

В статье исследуется проблема определения структуры содержания понятия «измерение», совершенного на украиноведческой парадигмальной основе. На примере определения структуры содержания понятия «измерение» очерчена совокупность мероприятий, которая позволяет в пределах украиноведческой научной теории интегративным образом исследовать современное содержание научных понятий из определенной сферы науки. Представлен интегральный переход от словарного «понятия» украинского языка к «термину» из той или иной сферы знаний. На основании наглядных составляющих структуры содержания понятия «измерение» дано его определение. Обоснована логическая возможность перехода к употреблению понятия «измерение» в исследованиях дисциплинарного и междисциплинарного характера – «парадигмальное измерение» в непосредственной сфере науки.

Ключевые слова: измерение, парадигма украиноведческих исследований, понятие, термин, парадигмальный подход, структура содержания, словарь, словарь украинского языка, методология исследования.

Dimension in Methodological Arsenal of Ukrainian Studies Scientific Research

The article is devoted to determination of structure of essence of the term «dimension» on the Ukrainian studies paradigmal basis. On the example of determination of structure of essence of the «dimension» the author suggested measures which allow to research modern essence of scientific concepts of certain field of science. The researcher determined the integral transition from the dictionary concept of the Ukrainian language to the term of certain branch of knowledge. The author examined possibility of use of the term “dimension” in the disciplinal and inter-disciplinal researches.

Key words: dimension, paradigm of the Ukrainian studies researches, concept, term, paradigmal approach, structure of essence, dictionary, Ukrainian language dictionary, methodology of the research.

читати далі »

Крисаченко Валентин - Світоглядна парадигма ХХ століття: український внесок

Стаття присвячена життю та науковій діяльності великого мислителя ХХ ст., сина України, академіка Володимира Вернадського. Визначено ідейні та теоретико-методологічні засади концепції біосфери та ноосфери В.Вернадського та його попередників.

Ключові слова: Україна, українське питання, ноосфера, біосфера, наука, пізнання.

Мировоззренческая парадигма ХХ столетия: украинский вклад

Статья посвящена жизни и научной деятельности великого мыслителя ХХ ст., сына Украины, академика Владимира Вернадского. Обозначены идейные и теоретико-методологические основы концепции биосферы и ноосферы В.Вернадского и его предшественников.

Ключевые слова: Украина, украинский вопрос, ноосфера, биосфера, наука, познание.

The world outlook paradigm of the xx century: Ukraine’s contribution

The article is dedicated to the life and science activity of the greatest thinker of the XX century, the son of Ukraine, the academic Vladimir Vernadsky. It shows the idea and theoretical-methodological basis of the Vernadsky and his predecessors biosphere and noosphere conception.

Key words: Ukraine, Ukraine’s question, noosphere, biosphere, science, perception.

читати далі »

Кононенко Тарас - «Парадигмальний вимір» українознавчої науки

Стаття присвячена з’ясуванню структури змісту понять «парадигмальний вимір» та «парадигмальний вимір українознавчої науки», здійсненого на українознавчій парадигмальній основі. З’ясовані критерії розрізнення існуючих в межах однієї науки відмінних парадигм. Обумовлена необхідність застосування парадигмального підходу при укладанні історіографії проблеми в українознавчих дослідженнях. Означено засновну концепцію та теорію українознавчої науки, яка втілюється у діяльності наукової спільноти – Науково-дослідному інституті українознавства МОН України. Розпочатий аналіз парадигмальної вимірності суспільного та знаннєвого доробку НДІУ МОН України як прикладу розгорнутої українознавчої парадигми в межах українознавчої науки.

Ключові слова: вимір, парадигма українознавчих досліджень, парадигмальний вимір, поняття, термін, парадигмальний підхід, структура змісту, методологія дослідження.

«Парадигмальное измерение» украиноведческой науки

В статье представлен анализ cтруктуры содержания понятий «парадигмальное измерение» и «парадигмальное измерение украиноведческой науки», осуществлённого на украиноведческой парадигмальной основе. Установлены критерии разграничения существующих в рамках одной науки отличительных парадигм. Определена необходимость применения парадигмального подхода при составлении историографии проблемы в украиноведческих исследованиях. Обозначена основополагающая концепция и теория украиноведческой науки, которая воплощается в деятельности научного сообщества – Научно-исследовательского института украиноведения МОН Украины. Начат анализ парадигмальной измерительности результатов общественных и научных исследований НИИУ МОН Украины как примера развёрнутой украиноведческой парадигмы в рамках украиноведческой науки.

Ключевые слова: измерение, парадигма украиноведческих исследований, парадигмальное измерение, понятие, термин, парадигмальный подход, структура содержания, методология исследования.

“Paradigmal Dimension” of Ukrainian Studies

In the article an author examined content of such notions as “paradigmal dimension” and “paradigmal dimension of Ukrainian studies” and analyzed criteria of differentiation of paradigms within the science. The researcher substantiated necessity of use of paradigmal approach in the development of historiography of problem in Ukrainian studies researches. The author determined basic concept and theory of Ukrainian studies realized by Ukrainian Studies Research Institute and started analysis of its social and scientific accomplishments as example of extended Ukrainian studies paradigm within Ukrainian studies.

Key words: dimension, paradigm of Ukrainian studies researches, paradigmal dimension, notion, term, paradigmal approach, structure of content, methodology of reseach.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet