головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2011   Число: #2(39)
пошук по сайту
Кононенко Тарас - Історіографія парадигм українознавства як передумова українознавчо-філософського дослідження спадщини Г.Сковороди

Стаття присвячена аналізу типів історіографії, які виникли із зародженням перших зразків рефлексії (осмислення) над феноменом України і розвинулися у розгалужену мережу українознавчих досліджень. Вирізнено напрям історіографії наукових досліджень у системі українознавства. Продемонстровано історичну тяглість формування наукових осередків українознавства як особливого типу українознавчих досліджень. Обґрунтовано доцільність ствердження нового типу наукових українознавчих інституцій – українознавчі наукові парадигми. Встановлено, що можливо вирізнити три типи організації викладу історіографії українознавчих досліджень.

Ключові слова: історіографія, українознавство, дослідження, парадигма, принцип історизму, філософія, Г.Сковорода.

Историография парадигм украинознавства как предпосылка украинознавческо-философского исследования наследия Г.Сковороды

Статья посвящена анализу типов историографии, которые возникли с зарождением первых примеров рефлексии (осмысления) над феноменом Украины и развились в разветвленную сеть украинознавческих исследований. Выделено направление историографии научных исследований в системе украинознавства. Продемонстрирована историческая последовательность формирования научных центров украинознавства как особого типа украинознавческих исследований. Обоснована целесообразность утверждения нового типа научных украинознавческих институций – украинознавческие научные парадигмы. Установлено, что можно выделить три типа организации изложения историографии украинознавческих исследований.

Ключевые слова: историография, украинознавство, исследование, парадигма, принцип историзма, философия, Г. Сковорода.

Paradigms history of ukrinoznavstvo as premise of ukrainian studies and philosophical research of g.skovoroda’s legacy

The article is devoted to types of historiography analysis, which rose with the birth of first examples of reflections (intelligence) above the phenomenon of Ukraine and developed into bifurcated system of Ukrainian studies research. The direction of scientific research historiography is distinguished in the system of Ukrainoznavstvo. Historical gravity of formation of scientific hearts of Ukrainoznavstvo as a unique type of Ukrainian studies research is demonstrated. Expediency of new type assertion of scientific Ukrainian studies institutions – Ukrainian studies scientific paradigms is proved. It is established that three types of historiography of Ukrainian studies research statements organization can be distinguished.

Key words: historiography, Ukrainoznavstvo (Ukrainian studies), research, paradigm, historical principle, philosophy, G.Skovoroda.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet