головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #2(35)
пошук по сайту
Шакун Наталія - Філософія соціальної роботи: поступ світоглядно-методологічних парадигм

У статті проаналізовано основні світоглядно-методологічні парадигми соціальної роботи як основи плюралізму її філософських стратегій.

Ключові слова: філософія, соціальна робота, світоглядно-методологічні парадигми, антропоцентризм, плюралізм.

Философия социальной работы: становление мировоззренческо-методологических парадигм

В статье проанализированы основные мировоззренческо-методологические парадигмы социальной работы как основы плюрализма ее философских стратегий.

Ключевые слова: философия, социальная работа, мировоззренческо-методологические парадигмы, антропоцентризм, плюрализм.

Philosophy of social work: outlook and methodological paradigms

Main outlook and methodological paradigms of social work as the basis of pluralism of its philosophic strategies is analyzed in the article.

Key words: philosophy, social work, outlook and methodological paradigms, anthropocentrism, pluralism.

читати далі »

Сніжко Валерій - Природні чинники в аналітичному психофілософському підході наукового українознавства

У статті розкрита мета діяльності одного із структурних підрозділів ННДІУ – відділу природи та психології етносу, який різновекторно спрямовує систему своєї спостережливо-дослідницької та науково-аналітичної роботи у вивченні концентру «Україна – природа, екологія» загальної теорії концентрів наукового українознавства Петра Кононенка. Автором розглянуті методичні можливості нового психо-філософського підходу вивчення через природні особливості становлення психоетнічних характеристик певних територіальних угруповань.

Ключові слова: наукове українознавство, теорія концентрів, краєзнавчі науки, етнос, терен, природне довкілля, первообраз психіки, інвайронментальність.

Природные факторы в аналитическом психофилософском подходе научного украинознавства

В статье раскрыта цель деятельности одного из структурных подразделений ННИИУ – отдела природы и психологии этноса, который разновекторно направляет систему своей наблюдательно-исследовательской и научно-аналитической работы в изучении концентра «Украина – природа, экология» общей теории концентров научного украинознавства Петра Кононенко. Автором рассмотрены методические возможности нового психофилософского подхода изучения через естественные особенности становления психоэтнических характеристик определенных территориальных формирований.

Ключевые слова: научное украинознавство, теория концентров, краеведческие науки, этнос, территория, окружающая среда, первообраз психики, инвайронментальность.

Natural factors in analytical psychological and philosophical approach of scientific Ukrainoznavstvo

The aim of activity of one of the structural subdivision of NRIU – the department of nature and psychology of ethnos is revealed in the article. The department differently aims the system of its observant and research work in the study of consenter «Ukraine – nature, ecology» of general theory of consenters of scientific Ukrainoznavstvo of Petro Kononenko. Methodological abilities of new psychological and philosophical approach of studying through natural specialties of formation of psychological and ethnic characteristics of particular territorial groups are viewed by the author.

Key words: scientific Ukrainoznavstvo, theory of consenters, regional ethnography science, ethnos, domain, natural environment, prototype of psyche, environmental mentality.

читати далі »

Вернудіна Ірина - Психологічні чинники успіху: спроба компаративного аналізу

У статті в контексті порівняльного аналізу розглянуто визначальні фактори успіху/успішності на матеріалі української та зарубіжної психології.

Ключові слова: етика, психологія, акмеологія, синергетика, успіх, успішність, самореалізація, «Я-концепція», «якість життя», надсвідомість.

Психологические факторы успеха: попытка компаративного анализа

В статье в контексте сравнительного анализа рассмотрены определяющие составные успеха/успешности на материале украинской и зарубежной психологии.

Ключевые слова: этика, психология, акмеология, синергетика, успех, успешность, самореализация, «Я-концепция», «качество жизни», сверхсознание.

Psychological factors of success: attempt of comparative analysis

Defining components of success based on Ukrainian and foreign psychology in the context of comparative analysis are considered in the article.

Key words: ethics, psychology, akmeology, synergetic, success, self-realization, «self-concept », «quality of a life», subconscious.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet