головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2008   Число: #2(27)
пошук по сайту
Кононенко Тарас - Поняття «вимір» в методологічному арсеналі українознавчого наукового дослідження

Стаття присвячена з’ясуванню структури змісту поняття «вимір», здійсненого на українознавчій парадигмальній основі. На прикладі визначення структури змісту поняття «вимір» означена сукупність заходів, яка дозволяє в межах українознавчої наукової теорії інтегративним чином досліджувати сучасний зміст наукових понять з певної галузі науки. Зазначений інтегральний перехід від словникового «поняття» української мови до «терміна» з тієї чи іншої галузі знань. На основі унаочнених складових структури змісту поняття «вимір» дане його визначення. Обґрунтована логічна можливість переходу до застосування поняття «вимір» у дослідженнях дисциплінарного та міждисциплінарного характеру – «парадигмальний вимір» у безпосередній галузі науки.

Ключові слова: вимір, парадигма українознавчих досліджень, поняття, термін, парадигмальний підхід, структура змісту, словник, словник української мови, методологія дослідження.

Понятие «измерение» в методологическом арсенале украиноведческого научного исследования

В статье исследуется проблема определения структуры содержания понятия «измерение», совершенного на украиноведческой парадигмальной основе. На примере определения структуры содержания понятия «измерение» очерчена совокупность мероприятий, которая позволяет в пределах украиноведческой научной теории интегративным образом исследовать современное содержание научных понятий из определенной сферы науки. Представлен интегральный переход от словарного «понятия» украинского языка к «термину» из той или иной сферы знаний. На основании наглядных составляющих структуры содержания понятия «измерение» дано его определение. Обоснована логическая возможность перехода к употреблению понятия «измерение» в исследованиях дисциплинарного и междисциплинарного характера – «парадигмальное измерение» в непосредственной сфере науки.

Ключевые слова: измерение, парадигма украиноведческих исследований, понятие, термин, парадигмальный подход, структура содержания, словарь, словарь украинского языка, методология исследования.

Dimension in Methodological Arsenal of Ukrainian Studies Scientific Research

The article is devoted to determination of structure of essence of the term «dimension» on the Ukrainian studies paradigmal basis. On the example of determination of structure of essence of the «dimension» the author suggested measures which allow to research modern essence of scientific concepts of certain field of science. The researcher determined the integral transition from the dictionary concept of the Ukrainian language to the term of certain branch of knowledge. The author examined possibility of use of the term “dimension” in the disciplinal and inter-disciplinal researches.

Key words: dimension, paradigm of the Ukrainian studies researches, concept, term, paradigmal approach, structure of essence, dictionary, Ukrainian language dictionary, methodology of the research.

читати далі »

Крисаченко Валентин - Світоглядна парадигма ХХ століття: український внесок

Стаття присвячена життю та науковій діяльності великого мислителя ХХ ст., сина України, академіка Володимира Вернадського. Визначено ідейні та теоретико-методологічні засади концепції біосфери та ноосфери В.Вернадського та його попередників.

Ключові слова: Україна, українське питання, ноосфера, біосфера, наука, пізнання.

Мировоззренческая парадигма ХХ столетия: украинский вклад

Статья посвящена жизни и научной деятельности великого мыслителя ХХ ст., сына Украины, академика Владимира Вернадского. Обозначены идейные и теоретико-методологические основы концепции биосферы и ноосферы В.Вернадского и его предшественников.

Ключевые слова: Украина, украинский вопрос, ноосфера, биосфера, наука, познание.

The world outlook paradigm of the xx century: Ukraine’s contribution

The article is dedicated to the life and science activity of the greatest thinker of the XX century, the son of Ukraine, the academic Vladimir Vernadsky. It shows the idea and theoretical-methodological basis of the Vernadsky and his predecessors biosphere and noosphere conception.

Key words: Ukraine, Ukraine’s question, noosphere, biosphere, science, perception.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet