головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #4(25)
пошук по сайту
Богуцький Юрій - Зміст культурогенезу: системно-функціональний підхід до структурування знань

Стаття присвячена аналізу еволюційного процесу розвитку культури, закономірностям та особливостям історико-культурного руху людства, осмисленню процесів цивілізаційних трансформацій. Аналізується природа генези самоорганізації культури та її місце у цілісній картині суспільної історії. Розглядається питання методологічних засад раціонально-осмисленого підходу щодо аналізу існуючих парадигм перспективного розвитку культурно-історичного процесу. Розкриваються основні альтернативні науково-теоретичні концепції феномену культуро¬генезу та визначаються шляхи його подальшого наукового дослідження.

Ключові слова: національна культура, феномен культурогенезу, історико-культурний процес, методологія культури, системно-функціональний підхід, самоорганізація культури, цивілізаційні трансформації, культурний прогрес.

Содержание культурогенезиса: системно-функциональный подход к структурированию знаний

Статья посвящена анализу эволюционного процесса развития культуры, закономерностям и особенностям историко-культурного движения человечества, осмысления процессов цивилизационных трансформаций. Анализируется генезис самоорганизации культуры и её роль в истории. Рассматриваются вопросы методологических основ рационально-осмысленного подхода в контексте анализа действующих парадигм перспективного развития культурно-исторического процесса. Раскрываются основные альтернативные научно-теоретические концепции феномена культурогенезиса и определяются пути его дальнейшего научного исследования.

Ключевые слова: национальная культура, феномен культурогенезиса, историко-культурный процесс, методология культуры, самоорганизация культуры, цивилизационные трансформации, культурный прогресс.

The maintenance of the culturality genesis: systematic and function approach into the structuretion knowledge

Into the article dedication analysis to the evolutionary process of the development culture, conformity and peculiarity historical and cultural movement of the humanity, comprehend process civilized transform. Analysis to the genesis in to ourselves culture and hers role into the history. Examination the question’s of the methodologycal basis into the rational approach in the context analysis in force paradigm perspective of the development historical and cultural process. Uncover the main alternative scientific research and theoretical conception’s to the fenomen culturality genesis and definition the way his further to the scientific research.

Key words: Nation create, cultural create, national culture, fenomen culturality genesis, historical and cultural process, methodology culture, ourselves culture, civilized transform, cultural progress.

читати далі »

Таровська Олена - Про результати опитування викладачів ЗНЗ щодо впливу стилю і методів управління освітою на вирішення завдань української освіти

У статті проаналізовані виявлені шляхом анкетування тенденції сприйняття стилю і методів управління освітою викладачами загальноосвітніх навчальних закладів та зазначений ними вплив методів управління на вирішення завдань освіти в Україні.

Ключові слова: анкетування, респонденти, тенденції, методи управління, процеси демократизації.

О результатах опроса преподавателей ОУЗ относительно влияния стиля и методов управления образовательным процессом на решение задач украинского образования

В статье анализируются обнаруженные с помощью анкетирования тенденции восприятия стиля и методов управления образованием преподавателями общеобразовательных учебных заведений, а также отмеченное ими влияние определенных методов управления на решение задач образования в Украине.

Ключевые слова: анкетирование, респонденты, тенденции, методы управления, процессы демократизации.

About results of questioning among secondary school teachers concerning influence of style and methods of educational management on realization of tasks of ukrainian education

In the article on the base of results of questioning an author analyzed tendencies of perception of style and methods of educational management by the teachers of secondary schools and influence of certain management methods on realization of educational tasks in Ukraine.

Key words: questionnaire, respondents, tendencies, facts, management methods, processes of democratization

читати далі »

Прокопов Денис - Новочасна модель «природи розуму» та її методологічний потенціал в аналізі пізнавального процесу

Стаття присвячена дослідженню методологічного потенціалу пропонованої в добу Нового часу моделі пізнавального процесу в контексті трансформації «природи розуму» та постання нової парадигмальної моделі тлумачення взаємозв’язку людини і світу. Аналізується специфіка беконівського вчення про ідолів з точки зору можливостей їх свідомого викорінення, а також тих наслідків, які це матиме для самого людського розуму.

Ключові слова: Новий час, історія філософії, розум, пізнання.

Модель «природы разума» Нового времени и ее методологический потенциал в анализе познания

Статья посвящена исследованию методологического потенциала предложенной в эпоху Нового времени модели познавательного процесса в контексте трансформации «природы разума» и формирования новой парадигмальной модели интерпретации взаимосвязи человека и мира. Автор анализирует специфику учения об идолах Ф. Бэкона с точки зрения возможности их нейтрализации, а также результатов подобной процедуры для разума.

Ключевые слова: Новое время, история философии, разум, познание.

The Modern time model of “Reason’s nature” and its methodological potential in analysis of knowledge

The article investigates proposed the philosophy of the XVII century model of knowledge in the context of transformation of the «reason’s nature» and raising the new paradigmatic model of human – nature interrelations. The author analyses the specific features of F. Bacon’s theory of idols from the point of view of the possibility of their intentional destruction.

Keу words: modernity, the history of philosophy, reason, cognition.

читати далі »

Петькун Світлана - Дослідження питань розвитку української мови у науковому доробку А. Ю. Кримського

У статті частково висвітлюється науковий доробок Агатангела Юхимовича Кримського у галузі українського мовознавства, зокрема його ставлення до розвитку української мови.

Ключові слова: українство, українська мова, граматичні форми, фонетика, етимологія.

Исследование вопросов развития украинского языка в научных разработках А. Крымского

В статье частично освещаются научные разработки Агатангела Ефимовича Крымского в сфере украинского языкознания, в частности его отношение к развитию украинского языка.

Ключевые слова: украинство, украинский язык, грамматические формы, фонетика, этимология.

Research of Ukrainian language development in the scientific heritage of A. Kryms’kyi

In the article partially the scientific heritage of Ahatanhel Kryms’kyi in the sphere of Ukrainian lingvistics is elucidated, namely his attitude fo the development of Ukrainian language.

Кey words: Ukrainiti, Ukrainian language, grammar forms, phonetics, etimology.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet