головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #1(6)
пошук по сайту
Кононенко Тарас - Г.С.Сковорода – приятель мудрості українського терену.

Автор у своїх розмислах звертається до поняття «філософ» і окреслює його в контексті українського психоетнічного терену. Це дає можливість розглянути творчість Г.Сковороди та й багатьох українських філософів, що нефілософічно укладаються у точно визначені межі науки історії філософії, в органічній єдності з дійсною основою поставання життя.

Ключові слова: теоретична парадигма українського терену, осередки мудрості, значення філософем, сродність справи, пошуки дійсної людини.

Г.С. Сковорода – друг мудрости украинской земли

Автор обращается к понятию «философ» и определяет его в контексте украинской психоэтнической территории. это дает возможность рассмотреть творчество Г. Сковороды и многих украинских философов в органическом единении с действительной основой восстания жизни.

Ключевые слова: теоретическая парадигма украинской территории, средоточия мудрости, значение философем, сродность дела, поиски действительного человека.

H. Skovoroda as Friend of Wisdom on the Ukrainian Land

In the article author appealed to the notion “philosopher” and determined it in the context of Ukrainian psychoethnical territory. That makes possible to examine creative heritage of Skovoroda and other Ukrainian philosophers in the integral unity with real basis of life.

Key words: theoretical paradigm of the Ukrainian territory, meaning of philosophemes, centers of wisdom.

читати далі »

Марушкевич Алла - Іван Огієнко і вітчизняна наука: епістолярні свідчення

У статті аналізуються епістолярні джерела, невідомі широкому загалу, що сприяє глибокому розкриттю основних аспектів життєдіяльності вченого, розкривають суть проблем його наукових пошуків.

Ключові слова: професійне становлення, наукова праця, історичні джерела, освітньо-педагогічна діяльність, духовна праця, майбутнє української науки.

Иван Огиенко и отечественная наука: эпистолярные свидетельства

В статье анализируются эпистолярные источники, неизвестные широкой общественности, что способствует глубокому раскрытию основных аспектов жизнедеятельности ученого, раскрывают суть проблем его научных поисков.

Ключевые слова: профессиональное становление, научный труд, исторические источники, образовательно-педагогическая деятельность, духовный труд, будущее украинской науки.

Ivan Ohiienko and Native Science: Epistolary Records

In the article author examined epistolary sources which are unknown to a wide public, serve for deep analysis of basic aspects of life of the scientist, and expose essence of problems of his scientific researches.

Key words: professional establishment, scientific work, historical sources, educational and pedagogical activity, spiritual work, future of the Ukrainian science.

читати далі »

Стецько Слава - Міжнародна політична діяльність Ярослава Стецька

Матеріали зі спогадами соратників і колег сл.п. Ярослава Стецька, працями дослідників з аналізом його діяльності й творчості ми відкриваємо розповіддю найближчої йому людини й найдостойнішого продовжувача його справи – шановної пані Слави Стецько.

читати далі »

Павличко Дмитро - Андрій Малишко

Спостерігаючи за процесом переоцінки наших видатних письменників радянського періоду, до яких, безперечно, належить і дорогий мені Андрій Малишко, приходжу до сумного висновку. Намагаємось, як правило, знайти гідне місце в історії української літератури лише для тих, які з'явилися із своїми творами в час або навіть напередодні революційних подій 1917-1920 рр., лише для тих, які були репресовані й фізично знищені радянським режимом, і ще – теж цілком заслужено – для шістдесятників. А як бути з письменниками, які, хоч і виховувалися в радянські часи, хоч не зазнали тяжких переслідувань, арештів і тюрем, хоч вважалися співцями комуністичної доби, правофланговими соціалістичного реалізму, все ж відступали від «партійної лінії», намагалися свою творчість будувати таким чином, щоб за її комуністичним фасадом, за офіційними гаслами над дахом приховати всередині дому зали й кімнати, де все говорило про національний дух господаря, про його виразне українське, патріотичне обличчя, про його негативне на-ставлення до змертвілої, безплідної, змосковщеної дійсності...

читати далі »

Пашко Атена - Пам’ять серця

Вірші

читати далі »

Косів Михайло - В'ячеслав Чорновіл – автор проекту, упорядник, редактор і видавець «Українського Вісника»

Серед багатьох талантів, якими був наділений В'ячеслав Чорновіл, здається, найприкметнішим для нього був талант літератора, журналіста. Загальновідомий епізод його розмови з табірним начальством, коли йому докоряли, мовбито він рветься до влади. В'ячеслав відповів на цей закид, що у майбутній демократичній державі, якою без сумніву буде Україна, йому хотілося б бути просто журналістом, мати своє друковане видання, у якому йому хотілося б бути редактором. В умовах незалежної України Чорновіл реалізував це своє бажання у виданні аналітичної газети «Час-Time» і «Час». З поста шеф-редактора цих видань він і пішов із життя. А тоді, наприкінці 60-х – початку 70-х років, він виносив ідею видання позацензурного, «за своїм змістом і завданням цілком легального і конституційного», хоча в умовах тодішньої політичної дійсності насправді нелегального видання журналу «Український Вісник». Уже у самій назві журналу відображалася його суть. Він повністю підпорядковувався поширенню інформації, себто вістей, які не знаходили відображення в офіційних виданнях, зате поширювалися шляхом самвидаву.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet