головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Ятченко Анатолій - Інформація про методологічний семінар в НДІУ

Характерною рисою сучасності є підвищення інтересу до методологічних проблем науки. Це пов'язано з провідною тенденцією розвитку наукового пізнання, спрямованою на теоретичне узагальнення здобутих знань, яке вимагає від дослідника поглиблення аналітичної рефлексії його мислення...

читати далі »

Кононенко Тарас - Диспозиція начал українознавчого дослідження

Провідна ідея: Українознавче дослідження у початковій точці зосередження уваги дослідника представляється осягом (феноменом) "України". Таке зосередження інтелектуальних спроможностей визначається як диспозиція наукового дослідження, або ж "начало" українознавчого дослідження. Феномен "Україна" дається у сув'язі вражень інтелектуального, моральнісно-звичаєвого, почуттєвого та осязанного характеру, що і складає джерельну чи емпіричну основу українознавчого дослідження. Спроможності українознавчого сприйняття України людиною є наслідком етнозосередженої освіченості та культурності.

Ключові слова: Україна, диспозиція, начала українознавчого дослідження, українознавча методологія, осязання, наука України, осяг України у засобах її осязання, методи наук, українознавча Україна, етнозосереджена освіченість та культурність.

Диспозиция начал украиноведческого исследования

Украиноведческое исследование в исходной точке сосредоточения внимания исследователя представляется феноменом "Украины". Такое сосредоточение интеллектуальных возможностей определяется как диспозиция научного исследования, или же "начало" украиноведческого исследования. Феномен "Украина" предоставляется в единении впечатлений интеллектуального, морального, чувственного и осязаемого характера, что и составляет источниковую и эмпирическую основу украиноведческого исследования. Возможности украиноведческого восприятия Украины человеком являются следствием этноконцентрированной образованости и культурности.

Disposition of Fundamentals of Ukrainian Study Research

Ukrainian study research in the initial point of concentration of the researcher’s attention appears as the phenomenon of "Ukraine". Such concentration of intellectual possibilities is determined as disposition of scientific research, or "fundamentals" of Ukrainian study research. Phenomenon "Ukraine" is given in the connection of intellectual, moral-ordinary, perceptible and visible impressions, that makes a source and empiric basis of Ukrainian study research. Possibilities of perception of Ukraine through Ukrainian study are the results of ethnical concentrated education and level of culture of a man.

читати далі »

Ворончук Ірина - Історична демографія України ХVI – ХVII ст.: стан та проблеми

У статті автор порушує питання про важливість розробки проблем історичної демографії України 16-17 ст., що залишились поза увагою вітчизняних дослідників. Відставання української демографії, що стосується як широкої проблематики, так і більш вузької, зокрема питання чисельної характеристики населення України, особливо гостро відчувається на тлі досягнень західноєвропейської демографічної науки. Автор конкретизує низку питань, що потребують свого вирішення, наголошуючи на потребі розширення джерельної бази їх дослідження.

Ключові слова: історична демографія, «дим», коефіцієнт «диму», «великий згон», «ясер».

Историческая демография Украины ХVІ-ХVІІ ст.: состояние и проблемы

В статье автор затрагивает вопрос о важности разработки проблем исторической демографии Украины 16-17 ст., оставшихся без внимания отечественных исследователей. Отставание украинской демографии, что касается как широкой проблематики, так и более узкой, в частности, вопрос численной характеристики населения Украины, особенно остро чувствуется на фоне достижений западноевропейской демографической науки. Автор конкретизирует ряд вопросов, которые нуждаются в своем решении, отмечая потребность расширения источниковой базы их исследования.

Ключевые понятия: историческая демография, «дым», коэффициент «дыма», «большой згон», «ясер».

Historical Demography of Ukraine in the ХVІ-ХVІІ Centuries: State and Problems

In the article author examined a problem of importance of development of problems of historical demography of Ukraine in the XVI-XVII centuries. Retardation of Ukrainian demography connected with different problematics, in particular, a problem of quantative description of the Ukrainian population, especially sharply appears against achievements of west-European demographic science. Author determined the questions to be solved and stressed on necessity of widening of source base of their research.

Key words: historical demography, «smoke», coefficient of «smoke», «large zgon», «yaser».

читати далі »

Солдатенко Валерій - Про Україну, революцію, масонство головного отамана та інших

В статті рецензується нова книга В.Савченка про С.Петлюру. Рецензент виокремлює суб’єктивні твердження автора про С.Петлюру та інших керманичів Української революції 1917-1920 рр., показує сильні й слабкі сторони характеру Головного Отамана під час військових дій. Подається історіографія наукових праць, присвячених С.Петлюрі.

Ключові слова: історіографія, Армія УНР, громадянська війна, Українська революція, Директорія, політика, повстання, масони.

Про Украину, революцию, масонство, главного атамана и других

В статье рецензируется новая книга В.Савченко о С.Петлюре. Рецензент выделяет субъективные мнения автора о С.Петлюре и других руководителей Украинской революции 1917-1920 гг., показывает сильные и слабые стороны характера Главного Атамана во время военных действий. Представлена историография научных трудов, посвященных С.Петлюре.

Ключевые слова: историография, Армия УНР, гражданская война, Украинская революция, Директория, политика, восстание, масоны.

About Ukraine, Revolution, Freemasonry, Cossack Chieftain and Others

In the article author reviewed a new book of V. Savchenko about Petlyura. The reviewer determined subjective thoughts of author about Petlyura and other leaders of Ukrainian Revolution in 1917-1920 and described weak and strong features of the Cossack Chieftain’s character during military actions. Historiography of scientific works devoted to Petlyura is presented in the article too.

читати далі »

Гомотюк Оксана - Ідеї соборності в українознавчих дослідженнях на рубежі ХІХ – ХХ століть

Розглядаються аспекти соборності українознавчої думки кінця ХІХ – початку ХХ століття. Акцентується увага на теоретичній та практичній діяльності М.Драгоманова, І.Франка, Ю.Бачинського, М.Грушевського у царині наукового утвердження єдності українського народу.

Идеи соборности в украиноведческих исследованиях на рубеже ХIХ-ХХ веков

Рассматриваются аспекты соборности украиноведченской мысли конца ХІХ-начала ХХ века. Акцентируется внимание на теоретической и практической деятельности М. Драгоманова, И. Франка, Ю. Бачинского, М. Грушевского в области научного утверждения единства украинского народа.

Ideas of Collegiality in Ukrainian Study Researches of the XIX-XX Centuries

Aspects of collegiality of Ukrainian study thought at the end of the ХІХ-at the beginning of the ХХ centuries are examined in the article. An author accented attention on the theoretical and practical activity of Mykhaylo Dragomanov, Ivan Franko, Yuriy Bachynskyi, Mykhaylo Hrushevskyi in the area of scientific formation of solidarity of Ukrainian people.

читати далі »

Пиріг Любомир - Українська мова у сфері медицини – сучасний стан і тенденції

У статті порушується питання сучасного функціонування української мови у сфері медицини.

Ключові слова: національна мова, медицина, лікар, медичний персонал, пацієнт, національна медична термінологія, дерусифікація, медична еліта.

Украинский язык в сфере медицины – современное состояние и тенденции

В статье поднимается вопрос современного функционирования украинского языка в сфере медицины.

Ключевые слова: национальный язык, медицина, врач, медицинский персонал, пациент, национальная медицинская терминология, дерусификация, медицинская элита.

Ukrainian in Medicine – Modern State and Tendencies

In the article author examined functioning of Ukrainian in medicine nowadays.

Key words: national language, medicine, doctor, medical personnel, patient, national medical terminology, derussification, medical elite.

читати далі »

Головай Ірина - Їх єднала доля України (І.Франко й Українські Січові Стрільці)

З початком Першої світової війни Україна стала об’єктом змагань двох імперських держав, а українці опинилися „по різні сторони барикад” суб’єктами фактично братовбивчої війни. Німеччина й Австрія були зацікавлені у захопленні Центральної України, оскільки це відкривало можливість доступу до Чорного моря і далі на Схід...

читати далі »

Гомотюк Оксана - Повернення діячів еміграції як чинник піднесення науковості українознавства (середина 1920-х – початок 1930-х рр.)

У даній статті здійснюється спроба проаналізувати розвиток наукових засад українознавства у 1924-1930-х рр., підвищення їх науковості і методологічного збагачення, розширення його географії, підготовку нового покоління українознавців. Особлива увага звернута на особисту роль М.Грушевського в утвердженні наукового українознавства. Адже, як зазначала Н. Полонська-Василенко, повернення з-за кордону до Києва М. Грушевського стало подією колосального значення в історії ВУАН.

В статье делается попытка проанализировать развитие научных принципов украиноведения в 1924-1930–х гг., повышение их научности и методологического обогащения, расширение его географии, подготовку нового поколения украиноведов. Особенное внимание уделено личной жизни М. Грушевского в утверждении научного украиноведения. Поскольку, как отметила Н. Полонская-Василенко, возвращение из-за границы в Киев М. Грушевского стало событием колоссального значения в истории ВУАН.

An author made an attempt to analyze development of scientific principles of Ukrainian study in 1924-1930, increase of their scientific character and methodological enriching, expansion of its geography, preparation of new generation of Ukrainian study scientists. Special attention in formation of the scientific Ukrainian study is turned to the personal life of Mykhaylo Grushevskyi. As Natalya Polonska-Vasylenko marked his return to Kiev was the event of great significance in the history of VUAN.

читати далі »

Калакура Ярослав - «Народ без ідеї, що храм без бога». Національна ідея як українознавча проблема

Слова, винесені в назву статті, взяті з нової монографії П.Кононенка «Національна ідея, нація, націоналізм»[1,161]. Вони уособлюють її лейтмотив, як й інших українознавчих досліджень автора, присвячених етногенезу українського народу, його національній ідеї [2], тобто незаперечну істину Святого письма про те, що спочатку було Слово. У Слові матеріалізується ідея, знаходять відображення у свідомості явища реальної дійсності, а також цілі і перспектива подальшого розвитку. З часів великокняжої Київської держави Слово як звертання, послання, як провідна ідея фігурувало у найважливіших документах і творах. Учений нагадує твір київського митрополита Іларіона «Слово про закон і благодать», неперевершене «Слово о полку Ігоревім», історичне послання І.Вишенського, проникновенне Слово Тараса Шевченка «До мертвих, і живих, і ненарожденних земляків...». Під таким кутом зору досліджується могутня сила української національної ідеї, у якій теоретично сконцентрована відповідь на питання: задля чого живе нація, в чому її місія?

читати далі »

Печеранський Ігор - “Образ людини” в українській філософії епохи Відродження XV – XVI ст.

У статті досліджується проблема людини в межах української філософії XV-XVI ст. Простежуються умови формування філософської думки в Україні та її взаємозв’язок з європейським Ренесансом.

В статье исследуется проблема человека в пределах украинской философии XV-XVI вв. Прослеживаются условия формирования философской мысли в Украине и ее взаимосвязь с европейским Ренессансом.

This article is devoted to the problem of a man within Ukrainian philosophy of XV-XVI centuries. An author determined conditions of forming of philosophical thought in Ukraine and its connection with European Renaissance.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet