головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #4(45)
пошук по сайту
Калакура Ярослав - Апробація та публікація українознавчого дослідження, впровадження його результатів і захист кваліфікаційних робіт

Розглядаються одні з підсумкових питань методології українознавства – апробація і публікація результатів дослідження, їх упровадження в суспільну практику та захист кваліфікаційних робіт. З’ясовуються сучасні підходи до визначення сутності результатів, обґрунтування їх науково-теоретичного і практичного значення, перспектив використання отриманих результатів. Порушені питання методики завершення роботи над рукописом дослідження, передачі його до опублікування або публічного захисту, підготовки автореферату, висвітлюється процедура захисту та порядок оформлення атестаційних документів.

Ключові слова: українознавство, методологія, методика, результати дослідження, апробація, впровадження, захист роботи, атестаційні документи.

Апробация и публикация украинознавческого исследования, внедрение его результатов и защита квалификационных работ

Рассматриваются одни из итоговых вопросов методологии украинознавства – апробация и публикация результатов исследования, их внедрение в общественную практику и защита квалификационных работ. Выясняются современные подходы к определению сущности результатов, обоснования их научно-теоретического и практического значения, перспектив использования полученных результатов. Подняты вопросы методики завершения работы над рукописью исследования, передачи его к опубликованию или публичной защите, подготовки автореферата, освещается процедура защиты и порядок оформления аттестационных документов.

Ключевые слова: украинознавство, методология, методика, результаты исследования, апробация, внедрение, защита работы, аттестационные документы.

Testing and the publication of Ukrainian studies, application of results and protection of qualifying works

One of the finalissues of Ukrainian methodology – testing and publishing the results of the research, their implementation in public practice and the protection of qualifying works is considered in the article. Current approaches to the definition of the results of their scientific studies, theoretical and practical value, prospects of using the results is investigated. Questions of manuscript finalization methodology transfer it to a publication or public defense and preparation of the abstract are raised. Protection procedures and policies of certification documents are displayed.

Key words: Ukrainian studies, methodology, methods, results of research, testing, deployment, work protection, certification documents.

читати далі »

Слободян Лілія - Голодомор 1932–1933 років як спосіб морально-психологічного та духовного нищення українського села

У статті автором викладено українознавче бачення організованого тоталітарним режимом голодомору 1932–1933 років як геноциду українського народу та засобу для упокорення українських селян, як способу фізичного, морального та духовного нищення українського села. Звернуто увагу на методи реалізації спланованої голодної смерті як складової насильницької колективізації, придушення українського руху опору, його національного духу. Порівнюється українське село, його інфраструктура, чисельність і склад населення до голодомору та після нього. Аналізуються демографічні, морально-психологічні та ментально-духовні наслідки репресивної політики тоталітаризму, які українське суспільство відчуває й нині.

Ключові слова: голодомор 1932–1933 років, геноцид, українське селянство, морально-психологічне нищення села, тоталітарний режим, колективізація, репресії, ментальність, українознавство.

Голодомор 1932–1933 годов как способ морально-психологического и духовного уничтожения украинского села

В статье автором изложено украинознавческое видение организованного тоталитарным режимом голодомора 1932–1933 годов как геноцида украинского народа и средства для усмирения украинских крестьян, как способа физического, морального и духовного уничтожения украинского села. Обращено внимание на методы реализации спланированной голодной смерти как составляющей насильственной коллективизации, подавления украинского движения сопротивления, его национального духа. Сравнивается украинское село, его инфраструктура, численность и состав населения до голодомора и после него. Анализируются демографические, морально-психологические и ментально-духовные последствия репрессивной политики тоталитаризма, которые украинское общество ощущает и нине.

Ключевые слова: голодомор 1932–1933 годов, геноцид, украинское крестьянство, морально-психологическое уничтожение села, тоталитарный режим, коллективизация, репрессии, ментальность, украинознавство.

Famishment 1932–1933 as a method of moral-psychological and spiritual destruction of Ukrainian village

Ukrainian studies view of famishment (1932–1933) organized by totalitarian regime as a genocide and method of Ukrainian peasants subjugation and way of physical, moral and spiritual destruction of Ukrainian village is told. Attention is paid to the methods of planned hungry death realization as a component of forced collectivization, reduction of Ukrainian resistance movement and its national spirit. Ukrainian village, its infrastructure, quantity and population complement before and after the famishment is compared. Demographic, moral-psychological and mental-spiritual consequences of repressive totalitarian policy which are still seen in Ukraine are analyzed.

Key words: famishment of 1932–1933, genocide, Ukrainian peasantry, moral-psychological destruction of village, totalitarian regime, collectivization, repressions, mentality, Ukrainian studies.

читати далі »

Вичівський Павло - Зовнішньополітичний курс України в інтерпретаціях польських та російських істориків

У статті порівнюються деякі оцінки процесу становлення та розвитку зовнішньої політики України в умовах її незалежності в польській та російській історіографіях. Звернуто увагу на міжнародне визнання України, встановлення дипломатичних відносин із зарубіжними країнами, участь у міжнародних організаціях, економічне, науково-технічне та культурне співробітництво. На основі методів історіографічної компаративістики простежено як спільні, так і відмінні погляди польських і російських істориків на зовнішньополітичний курс та європерспективи України. Автор робить висновок, що в польській історіографії подається позитивна оцінка євроатлантичної інтеграції України, а в російській домінує твердження, що цей шлях спрямований проти Росії і загрожує її національним інтересам.

Ключові слова: історіографія, українська історіографія, польська історіографія, російська історіографія, зовнішня політика, незалежність України.

Внешнеполитический курс Украины в интерпретациях польских и российских историков

В статье сравниваются некоторые оценки процесса становления и развития внешней политики Украины в условиях ее независимости в польской и российской историографиях. Обращено внимание на международное признание Украины, установление дипломатических отношений с зарубежными странами, участие в международных организациях, экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество. На основе методов историографической компаративистики прослежены как общие, так и отличительные взгляды польских и российских историков на внешнеполитический курс и европерспективы Украины. Автор делает вывод, что в польской историографии дается положительная оценка евроатлантической интеграции Украины, а в российской доминирует утверждение, что этот путь направлен против России и угрожает ее национальным интересам.

Ключевые слова: историография, украинская историография, польская историография, российская историография, внешняя политика, независимость Украины.

Foreign policy course of Ukraine in the interpretations of Polish and Russian historians

Some valuations of formation and development process in foreign policy of Ukraine during its independence in Polish and Russian historiography are compared. An attention is paid to the international recognition of Ukraine, establishment of diplomatic relationships with foreign countries, its participation in international organizations, economic, scientific and cultural collaboration. Based on the materials of historiographical comparative studies common and different views of Polish and Russian historians onto foreign policy course and European perspectives of Ukraine are traced. The author makes a conclusion that in Polish historiography a positive valuing is given to Euro-Atlantic integration of Ukraine whereas in Russian one the allegation that this route is aimed against Russia and threatens its national interests is widespread.

Key words: historiography, Ukrainian historiography, Polish historiography, Russian historiography, foreign policy, Ukrainian independence.

читати далі »

Хоменко Олександр - Українська людина і українська земля в національній художній словесності XV – першої половини XVІ століття

У дослідженні в системі методологічних координат сучасного українознавства осмислюється феномен української художньої словесності XV – першої половини XVІ ст. Доводиться, що у повноті своїх усних та писемних репрезентацій вона спромоглася не лише зберегти тяглість «києво-руської» традиції, а й піднестися на нові щаблі художнього розвитку. У словесності усній розвивається лірична пісня, знаною в Європі стає українська народна балада; писемна література також зазнає посутніх змін, під їх впливом структура «книжної мови» збагачується елементами живого народного мовлення. Українські латиномовні гуманісти відкривають європейським інтелектуалам Україну у нерозривному її зв’язку з державною величчю Київської Русі.

Ключові слова українська художня словесність, українознавство, «книжна мова», лірична пісня, народна балада, український латиномовний гуманізм, Ренесанс.

Украинский человек и украинская земля в национальной художественной словесности XV – первой половины XVI столетия

В исследовании в системе методологических координат современного украинознавства рассматривается феномен украинской художественной словесности XV – первой половины XVІ ст. Доказывается, что в полноте своих устных и письменных репрезентаций она смогла не только сохранить неразрывное единство с «киево-русской» традицией, но и подняться на новые ступени художественного развития. В словесности устной развивается лирическая песня, известной в Европе становится украинская народная баллада; письменная литература также существенно изменяется, в результате чего структура «книжного языка» обогащается элементами живой народной речи. Украинские латиноязычные гуманисты открывают для европейских интеллектуалов Украину в неразрывной ее связи с государственным величием Киевской Руси.

Ключевые слова: украинская художественная словесность, украинознавство, «книжный язык», лирическая песня, народная баллада, украинский латиноязычный гуманизм, Ренессанс.

Ukrainian human and Ukrainian land in national art literature of XV–first half of XVI century

The phenomenon of Ukrainian art literature of XV – beginning of XVI century is comprehended in the system of methodological coordinates of modern Ukrainian studies. It is proved that it was able not only to preserve «Kyiv-Rus» tradition, but also to raise itself on the new level of art development. Lirical song is developed in literature and Ukrainian national ballad becomes known in Europe; written literature also sustains essential changes; under its influence the structure of «book language» is enriched with the elements of living national language. Ukrainian Latin-language humanists reveal Ukraine for European intellectuals in indissoluble connection with state sublimity of Kyiv Rus.

Key words: Ukrainian art literature, Ukrainian studies, «book language», lyrical song, national ballad, Ukrainian Latin-language humanism, Renaissance.

читати далі »

Чирков Олег - Історія України ХV–ХVІІІ століть у вільній енциклопедії – Вікіпедії українською мовою

Вивчено зміст українського мовного сегмента Вікіпедії, виявлено й оцінено знання з історії України ХV–ХVІІІ ст., зроблено пропозиції щодо їх поліпшення. За станом на кінець 2012 р. в українській Вікіпедії налічується понад 1 500 статей, що містять знання про 400-літній період історичного розвитку України. Статті систематизовано за темами-категоріями. У них представлено різні сторони буття української людності загалом та окремих її територіальних частин зокрема: життя й діяльність видатних людей, державно-політична історія української та кримсько-татарської держав, історія української мови, історія української літератури, історія господарства, воєнна історія, історія міграції людності, історія культури тощо.

Ключові слова: історія України, українці, українство, козаки, Велике князівство Литовське, Річ Посполита, Кримське ханство, Московія, Османська імперія, Російська імперія, Вікіпедія.

История Украины ХV–ХVІІІ веков в свободной энциклопедии – Википедии на украинском языке

Изучено содержание украинского языкового сегмента Википедии, выявлены и оценены знания по истории Украины ХV–ХVІІІ вв., сделаны предложения по их улучшению. По состоянию на конец 2012 г. в украинской Википедии существует более 1 500 статей, содержащих знания о 400-летнем периоде исторического развития Украины. Статьи систематизированы по темам-категориям. В них представлены разные стороны бытия украинского населения вообще и отдельных его территориальных частей в частности: жизнь и деятельность выдающихся людей, государственно-политическая история украинского и крымско-татарского государств, история украинского языка, история украинской литературы, история хозяйства, военная история, история миграции населения, история культуры и др.

Ключевые слова: история Украины, украинцы, украинство, казаки, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Крымское ханство, Московия, Османская империя, Российская империя, Википедия.

Ukrainian history of XV–XVII centuries in the free encyclopedia – Wikipedia in Ukrainian

The content of Ukrainian language segment of Wikipedia is studied so as knowledge of Ukrainian history in XV–XVII centuries are shown and offers about their improvement are made. As of 2012 there are more than 1 500 articles concerning 400 years period of historical development of Ukraine in Ukrainian Wikipedia. The articles are systemized by themes and categories. Different sides of Ukrainian population in general and its individual territorial parts such as life and activity of famous people, state and political history of Ukrainian and Crimean-Tatar states, Ukrainian language history, Ukrainian literature history, economy history, military history, population migration history, cultural history, etc. are represented in those articles.

Key words: Ukrainian history, Ukrainians, Ukrainian population, the Cossacks, Grand Duchy of Lithuania, Polish–Lithuanian Commonwealth, Crimean Khanate, Moskovia, Ottoman Empire, Russian Empire, Wikipedia.

читати далі »

Губський Сергій - Роль авіаційних частин гетьманату та армії УНР (1918–1920 рр.) у боротьбі за державність: до історіографії питання

У статті висвітлюються питання становлення, організаційної структури, діяльності авіаційних частин Гетьманату та Директорії Української Народної Республіки (1918–1920 рр.) в мемуарній літературі та наукових історіографічних дослідженнях 20-х років ХХ – початку ХХІ ст. У цих працях українських діаспорних і вітчизняних авторів увага акцентується на ролі авіації українських незалежницьких державних формувань у захисті їх суверенітету, територіальної цілісності та економічних інтересів. Новий напрям досліджень історіографії з даної проблематики становлять роботи, присвячені біографіям українських авіаторів того періоду. Подальші наукові розробки цього напряму слугуватимуть ґрунтовному вивченню різноманітних аспектів українського державотворення першої половини ХХ ст.

Ключові слова: авіація, Гетьманат, Українська Народна Республіка, мемуари, історіографія, незалежність, авіарейси, військові дії, авіатори, Польща, літаки, армія, українські науковці.

Роль авиационных частей Гетьманата и Армии УНР (1918–1920 гг.) в борьбе за государственность: к историографии вопроса

В статье освещаются вопросы становления, организационной структуры, деятельности авиационных частей Гетьманата и Директории Украинской Народной Республики (1918–1920 гг.) в мемуарной литературе и научных историографических исследованиях 20-х годов ХХ – начала ХХI в. В этих трудах украинских диаспорных и отечественных авторов внимание акцентируется на роли авиации украинских независимых государственных образований в защите их суверенитета, территориальной целостности и экономических интересов. Новое направление исследований историографии по данной проблематике представляют работы, посвященные биографиям украинских авиаторов того периода. Дальнейшие научные разработки этого направления будут служить углубленному изучению разнообразных аспектов украинского государственного строительства первой половины ХХ ст.

Ключевые слова: авиация, Гетманат, Украинская Народная Республика, мемуары, историография, независимость, авиарейсы, военные действия, авиаторы, Польша, самолеты, армия, украинские ученые.

Role of aviation units of Hetmanate and UNR army (1918–1920) in the struggle for statehood: to the historiography of the question

The article highlights the questions of formation, organization structure and activity of Hetmanate aviation units and Directory of Ukrainian National Republic (1918-1920) in memorial literature and scientific historiography researches in 20th of XX – beginning of XXI century. In these works of Ukrainian Diaspora and native authors the attention is accented on the role of aviation of Ukrainian independent state formations in the defense of their sovereignty, territorial unity and economic interests. New direction of historiography researches on this problem are works that dedicated to the biographies of Ukrainian aviators of that period. Further scientific elaborations of this direction will constitute to the solid study of different aspects of Ukrainian nation-building process of the first half of XX century.

Key words: aviation, Hetmanate, Ukrainian National Republic, memoirs, historiography, independence, military actions, aviators, Poland, planes, army, Ukrainian scientists.

читати далі »

Ворончук Ірина - Рід Загоровських у приватному й публічному житті шляхетського соціуму Волині XVI – першої половини XVII століття

У статті з’ясовується родовід Загоровських – роду, який посідав значне місце у шляхетському соціумі й публічному житті Волині XVI – першої половини XVII ст. На підставі архівних і опублікованих документальних матеріалів аналізуються матримоніальні стратегії членів роду, реконструюються шлюбні пов’язання, структура окремих сімей, міжродинні зв’язки та складність внутрішніх сімейних взаємостосунків. Висвітлюється діяльність членів роду, спрямована на утвердження соціального престижу роду в тогочасному шляхетському середовищі. Розкривається участь у публічній діяльності та майновий стан найвідоміших представників роду – Петра Богдановича та Василя Петровича Загоровських.

Ключові слова: рід, Загоровські, філіаційні пов’язання, шлюб, служба, батько, мати, брат, сестра, материзна, отчизна, маєтність.

Род Загоровских в частной и публичной жизни шляхетского социума Волыни XVI − первой половины XVII века

В статье выясняется родовод Загоровских − рода, который играл значительную роль в шляхетской среде и публичной жизни Волыни XVI − первой половины XVII в. На основе архивных и опубликованных документальных материалов анализируются матримониальные стратегии членов рода, реконструируются брачные связи, структура отдельных семей рода, межродственные связи и внутренние взаимоотношения. Освещается деятельность членов рода, направленная на утверждение социального престижа в тогдашней шляхетской среде. Раскрывается участие в публичной деятельности и материальное состояние наиболее влиятельных представителей рода – Петра Богдановича и Василия Петровича Загоровских.

Ключевые слова: род, Загоровские, филиационные связи, брак, служба, отец, мать, брат, сестра, материзна, отчизна, состояние.

Zagorovskyi family in private and public life of Volyn nobility stratum in XVI – first half of XVII century

Zagorovskyi family tree – a family which occupied an important place in noble society and public life of Volyn in XVI – first half of XVII century, is researched in the article. Under the authority of archive and published documents matrimonial strategies of family members are analyzed. Nuptial connections, structure of separate families, interfamilial connections and complication of internal family interrelationships are reconstructed. Activity of family members aimed t o the strengthening of social prestige of the family in noble society of that time is explained. Public activity and property condition of unknown representatives of the family – Petro Bogdanovych and Vasyl Zagorovskyi is revealed.

Key words: family, Zagorovskyi, phyletic connections, marriage, service, father, mother, brother, sister, fatherland, wealth.

читати далі »

Висотін Микола - Втрати мирного населення Волині від голоду у період 1648–1657 років

У статті розглядається одна з малодосліджених проблем вітчизняної історії – втрати мирного населення Волині від голоду в роки Визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького. На підставі актових, літописних, мемуарних та епістолярних джерел простежуються механізми виникнення голоду, особливості його поширення і впливу на життя пересічної мирної людини чи малої соціальної групи. Звернено увагу, що голод був небезпечний не лише для людей, але й для тварин. Причому падіж свійської худоби від голоду негайно позначався на добробуті соціуму. Відмічається, що до особливо тяжких наслідків призвів голод, що виник у результаті комбінованої дії чинників природного та воєнного характеру.

Ключові слова: Хмельниччина, Україна, Волинь, мирне населення, голод, природний чинник, військовий чинник, демографічні втрати.

Потери мирного населения Волыни от голода в период 1648–1657 годов

В статье рассматривается одна из малоисследованных проблем отечественной истории – потери мирного населения Волыни от голода в годы Освободительной войны украинского народа под предводительством Б. Хмельницкого. На основе актовых, летописных, мемуарных и эпистолярных источников прослеживаются механизмы возникновения голода, особенности его распространения и влияния на жизнь обычного мирного человека или малой социальной группы. Обращено внимание, что голод был опасен не только для людей, но и для животных. Причем падеж среди домашних животных немедленно отражался на благосостоянии социума. Отмечается, что к особо тяжким последствиям привёл голод, возникший в результате комбинированного действия факторов природного и военного характера.

Ключевые слова: Хмельнитчина, Украина, Волынь, мирное население, голод, природный фактор, военный фактор, демографические потери.

Volyn civilian population losses with famine during 1648–1657

One of little researched problems of native history – Volyn civilian population losses with famine during the years of liberation war of Ukrainian people under B. Khmelnitski is viewed in the article. Under the authority of act, annalistic, memoir and epistolary sources the mechanism of famishment origin is traced so as peculiarities of its expansion and influence on the life of average civilian people or small social group. An attention is paid to the fact that famishment was dangerous not only for people but also for animals. Moreover the murrain of domestic cattle because of the famine has immediately designated on the prosperity of the society. It is marked that the most heavy consequences were caused by combination of natural and military factors.

Key words: Khmelnitski region, Ukraine, Volyn, civilian population, famine, natural factor, military factor, demographic losses.

читати далі »

Тіменик Зиновій - Українознавчі засади ідеї істинності і повноти (між)релігійних комунікацій

На матеріалі української філософії 60-х років ХIХ – 70-х років ХХ ст. досліджувану ідею проаналізовано у руслі взаємообумовленостей із міждисциплінарним простором. Розглядається також вияв складових даної ідеї щодо їх спроможності мати відносну самодостатність у віровизнавчих системах з погляду станів української етнонаціональної свідомості на язичницько-християнських суміжжях. Отрадиційнення найсутнісніших духовних елементів під час таких комунікацій розглянуто у зв’язках станів істини релігійної та філософської; розкриваються закономірності гармонізації таких істин на підставі феномену людського духу – як цілісного явища – крізь призму релігійної свідомості.

Ключові слова: ідея, одкровення, таїнства, українознавчі засади, філософорелігійне мислення.

Украинознавческие начала идеи истинности и полноты (меж)религиозных коммуникаций

На материале украинской философии 60-х годов ХIХ – 70-х годов ХХ ст. исследуемая идея проанализирована в контексте взаимообусловленных ситуаций с междисциплинарным пространством. Рассматривается также проявление составных данной идеи относительно их способности иметь относительную самодостаточность в вероисповедных системах с точки зрения состояния украинского этнонационального сознания при языческо-христианских контактах. Рассмотрены традиции явлений такого сознания во время взаимодействий с истиной религиозной и философской; раскрываются закономерности гармонизации таких истин на основании феномена человеческого духа – как целостного явления – сквозь призму религиозного сознания.

Ключевые слова: идея, откровение, таинства, украинознавческие начала, философорелигиозное мышление.

Ukrainian studies backgrounds of genuineness idea and fullness of interreligious communications

Based on the philosophy materials of 60th in XIX century and 70th in XXth century the researched idea is analyzed with the tide of mutual conditionality with interdisciplinary space. The display of this idea’s components as to their ability to have comparative self-sustainability in faith- designative systems from the point of view of Ukrainian ethno-national consciousness on pagan-Christian interconnections is viewed. Hackneying of the most essential spiritual elements during such communications is viewed in the connections of religious and philosophic state of truth; regularity of such truth harmonization based on the phenomenon of human’s spirit – as integral phenomenon – through the prism of religious consciousness is revealed.

Key words: idea, revelation, sacrament, Ukrainian studies backgrounds, philosophic-religious thinking.

читати далі »

Степанчук Оксана - Проблема «унормування» правового статусу православної церкви в 20–30-х роках ХХ століття на Холмщині

У статті досліджується політика польської влади щодо релігійно-церковної сфери в міжвоєнний період у контексті польсько-українських міжнаціональних відносин на Холмщині. Особлива увага приділена проблемі узаконення діяльності Православної церкви в Польщі, якого вимагали як архієреї церкви, так і українські посли до сейму Речіпосполитої. Показано намагання польської влади зберегти протягом тривалого часу «Тимчасові правила взаємовідносин уряду та Православної церкви в Польщі» – єдиний нормативний документ, який визначав внутрішній устрій кількамільйонної Православної церкви в Польщі. Автор доходить висновку, що дії уряду Польщі були спрямовані на підпорядкування церкви шляхом надання їй статусу автокефалії та обмеження її в матеріальному плані.

Ключові слова: унормування статусу, автокефалія, тимчасові правила.

Проблема «нормирования» правового статуса Православной церкви в 20–30-х годах ХХ века на Холмщине

В статье исследуется политика польской власти относительно религиозно-церковной сферы в межвоенный период в контексте польско-украинских межнациональных отношений на Холмщине. Особое внимание уделено проблеме узаконения деятельности Православной церкви в Польше, которого требовали как архиереи церкви, так и украинские послы в сейме Речипосполитой. Показаны попытки польской власти сохранить на протяжении длительного времени «Временные правила взаимоотношений правительства и Православной церкви в Польше» – единственный нормативный документ, определявший внутреннее устройство многомиллионной Православной церкви в Польше. Автор приходит к выводу, что действия польского правительства были направлены на подчинение церкви путем предоставления ей статуса автокефалии и ограничения ее в материальном плане.

Ключевые слова: нормирование статуса, автокефалия, временные правила.

Problem of «standardization» of Orthodox Church legal status in 20–30th of XX century in Holmshchyna

The policy of Polish power concerning religious and church sphere during interwar period in the context of Polish-Ukrainian international relationships in Holmshchyna is researched in the article. Special attention is paid to the problem of legislation of Orthodox Church activity in Poland, which was demanded by church bishop and Ukrainian ambassadors to Saeima of Polish–Lithuanian Commonwealth. The article shows the attempts of Polish power to preserve for a long time the «Temporary rules of government and Orthodox Church interrelations in Poland» – the only normative document that determined internal order of multimillion Orthodox Church in Poland. The author comes to conclusion that Polish government’s actions were aimed on subordination of Church by giving it an autocephaly and limitation in financing.

Key words: status standardization, autocephaly, temporary rules.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet