головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #3(44)
пошук по сайту
Калакура Ярослав - Методика написання, редагування та бібліографічного оформлення українознавчого дослідження

У статті розглядається одне з найбільш важливих питань методології та методики українознавства – безпосереднє написання наукового дослідження, його редагування та бібліографічне оформлення рукопису. З’ясовується методика роботи над текстом, формулювання узагальнень, висновків і обґрунтування теоретичного та прикладного значення отриманих результатів. Автор подає низку рекомендацій щодо підготовки анотації та резюме, визначення ключових слів, встановлення УДК і ББК та зауважує, що кожен із компонентів має свою специфіку та особливості. Зазначається, що організаційно-інтелектуальна підготовка та психологічне налаштування автора на роботу є одним із важливих елементів методики написання тексту українознавчого дослідження.

Ключові слова: українознавство, методологія, методика, наукова праця, написання тексту, висновки, анотація, резюме, редагування, бібліографія.

Методика написания, редактирования и библиографического оформления украинознавческого исследования

Рассматривается один из наиболее важных вопросов методологии и методики украинознавства – непосредственное написание научного исследования, его редактирование и библиографическое оформление рукописи. Освещается методика работы над текстом, формулировки обобщений, выводов и обоснования теоретического и прикладного значения полученных результатов. Автор дает ряд рекомендаций относительно подготовки аннотации и резюме, определения ключевых слов, УДК и ББК и отмечает, что каждый из этих компонентов имеет свою специфику и особенности. Подчеркивается, что организационно-интеллектуальная подготовка и психологическая настроенность автора на работу является одним из важных элементов методики написания текста украинознавческого исследования.

Ключевые слова: украинознавство, методология, методика, научный труд, написание текста, выводы, аннотация, резюме, редактирование, библиография.

The method of writing, editing, and bibliographic registration of Ukrainian studies

They considered one of the most important issues of Ukrainian methodology – direct writing of scientific research, editing, and bibliographic processing of the manuscript. The author highlights the methodology of the text, the wording of generalizations, conclusions and justifications of theoretical and applied significance of the results. They set out a number of recommendations for the preparation of abstracts and summaries, the definition of «UDC» and «LBC».

Key words: Ukrainian study, methodology, scientific work, writing text, conclusions, abstract, summary, editing, design bibliography.

читати далі »

Чирков Олег - Науковий інструментарій українознавства: сучасні проблеми та перспективи розвитку

Співавтори:

Леонід Токар - кандидат історичних наук, завідувач відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ

Світлана Бойко - кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу освітніх технологій ННДІУВІ

Олег Ярошинський - кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу освітніх технологій ННДІУВІ

Серед нових видань Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії є довідник «Науковий інструментарій українознавця» (2012 р.) [5], про що вже повідомлялося у журналі «Українознавство» [10]...

читати далі »

Короб Антоніна - Законодавчо-правове поле діяльності українських видавництв Наддніпрянщини у першому десятилітті ХХ століття

У статті розглянуто законодавство Російської імперії та ті цензурні акти, що регламентували роботу видавничої галузі в цілому та українських видавців зокрема. Хронологічні межі дослідження – перше десятиліття ХХ ст. Висвітлені окремі статті законів, що найбільш суттєво впливали на розвиток галузі, розкрито їх зміст. Досліджено хронологію подій 1904–1905 рр. та законодавчі акти, що стосувалися підготовки нових правил друку книг та періодичних видань, змін цензурного законодавства. Розглянуто роль громадськості, українських діячів, наукових установ «у справі знесення заборони українського друкованого слова».

Ключові слова: українська мова, українські видання, цензурні установи, Комітет міністрів, Імператорська академія наук, Київський та Харківський університети.

Законодательно-правовое поле деятельности украинских издательств Надднепрянщины в первом десятилетии ХХ века

В статье рассмотрено законодательство Российской империи и цензурные акты, регламентирующие работу издательской отрасли в целом и украинских издателей в частности. Хронологические рамки исследования – первое десятилетие ХХ в. Освещены отдельные статьи законов, наиболее существенно влиявшие на развитие отрасли, раскрыто их содержание. Исследованы хронология событий 1904–1905 гг. и законодательные акты, касавшиеся подготовки новых правил печати книг и периодических изданий, изменений цензурного законодательства. Рассмотрена роль общественности, украинских деятелей, научных учреждений в отмене запрета украинского печатного слова.

Ключевые слова: украинский язык, украинские издания, цензурные учреждения, Комитет министров, Императорская академия наук, Киевский и Харьковский университеты.

Legislative field of activity of Naddnipryanshchyna Ukrainian publishing houses during the first decade of XX century

Legislation of Russian Empire and those censorial acts that regulated the work of publishers in general and Ukrainian publishers in particular are viewed in the article. Chronological limits of the research – first decade of XX century. Some articles of the laws which most essentially influenced the development of the field are explained and their content is revealed. Chronology of events during 1904-1905 and legislative acts which concern preparation of new books and periodical printing rules, changes of censorial laws are researched. The role of community, Ukrainian figures, scientific institutions «in the case of Ukrainian publishing band» is viewed.

Key words: Ukrainian language, Ukrainian publishers, censorial institutions, Minister Committee, Imperial academy of science, Kyiv and Kharkiv university.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet