головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #1(42)
пошук по сайту
Калакура Ярослав - Наукова проблема і тема в українознавстві

Розглядається одне з ключових питань методології українознавства – задум та постановка дослідницької проблеми, її обґрунтування та взаємоув’язаність з темою дослідження, особливості її формулювання. З’ясовуються підходи до визначення мети, дослідницьких завдань і вироблення структури українознавчих студій, прогнозування їх теоретичного та прикладного значення, перспектив упровадження отриманих результатів. Порушені питання складання плану і проспекту роботи, графіка її виконання.

Ключові слова: українознавство, методологія, наукова проблема, тема дослідження, мета, завдання, структура, план-проспект, графік виконання.

Научная проблема и тема в украинознавстве

Рассматривается один из ключевых вопросов методологии украинознавства – замысел и постановка исследовательской проблемы, ее обоснование и взаимосвязь с темой исследования, особенности ее формулирования. Выясняются подходы к определению цели, задач изучения и выработки структуры украинознавческих исследований, прогнозирования их теоретического и прикладного значения, перспектив внедрения полученных результатов. Затронуты вопросы составления плана работы, ее проспекта, графика выполнения.

Ключевые слова: украинознавство, методология, научная проблема, тема исследования, цель, задачи, структура, план-проспект, график выполнения.

Scientific problem and issue for Ukrainian Studies

One of the key issues of Ukrainian study methodology – design and formulation of research problem, its justification and relationship to research topic, especially its formulation is viewed in the article. Approaches of defining the purpose, research objectives and develop the structure of Ukrainian Studies, prediction of their theoretical and applied value, the prospects of implementing the results are investigated. Questions of work plan making, its prospect and execution schedule are raised.

Key words: Ukrainian studies, methodology, research problem, research topic, purpose, objectives, structure, execution schedule.

читати далі »

Токар Леонід - Чому українознавство необхідно розвивати як цілісну науку?

У статті розкривається об’єктивна обумовленість становлення й розвитку науки самопізнання українського народу (українознавства). Обґрунтовуються органічна єдність і взаємодія галузевих наук у самопізнанні й самотворенні народу. Подається аналіз та обґрунтування доцільності наукових досліджень науковців ННДІУВІ та відділу історико-правових та теоретико- методологічних проблем українознавства в галузі історії та методології. Вказується на причини суперечливих тенденцій у підході до осмислення характеру та основних напрямів розвитку українознавства на сучасному етапі.

Ключові слова: українознавство, закономірності, концепція, диференціація й інтеграція, об’є к т і предмет, методологія науки.

Почему украинознавство необходимо развивать как целостную науку?

В статье раскрывается объективная обусловленность становления и развития науки самопознания украинского народа (украинознавства). Обосновывается органическое единство и взаимодействие отраслевых наук в самопознании и самосозидании народа. Сделан анализ и обоснование целесообразности научных исследований ученых ННИИУВИ и отдела историко-правовых и теоретико-методологических проблем украинознавства в области истории и методологии. Указывается на причины спорных тенденций в подходе к осмыслению характера и основных направлений в развитии украинознавства на современном этапе.

Ключевые слова:украинознавство, закономерности, концепция, дифференциация и интеграция, объект, предмет, методология науки.

Why Ukrainian studies must be developed as a integral science?

Objective conditionality of formation and development of Ukrainian people self-knowledge science (Ukrainian studies) is revealed in the article. Organic unity and interaction of sectoral sciences in self-knowledge and self-creation of the people is proved. Analysis and approval of NRIUSWH scientists’ scientific researches reasonability and unit of legal and theoretic-methodological problems of Ukrainian studies in the field of theory and methodology is made. It is pointed on the reasons of questionable tendencies in the approach to understanding of character and main directions in the development of Ukrainian studies on the modern stage.

Key words: Ukrainian studies, appropriateness, conception, differentiation and integration, object, subject, science methodology.

читати далі »

Ямполець Павло - Стандарти рівня життя міського населення УСРР доби непу: історико-статистичний аналіз

У статті проаналізовано процеси, що відбувалися в стандартах рівня життя основних виробничих верств міського населення (робітники і службовці) України в період непу. Охарактеризовано роль і значення партійно-державних регуляторних заходів та з’ясовано їх наслідки для добробуту трудящих. Виявлено причини процесів, що призвели до змін стандартів рівня життя окремих категорій працівників різних галузей промисловості республіки протягом 1920-х років.

Ключові слова: міське населення, робітники, службовці, стандарти рівня життя, індекси цін, нова економічна політика.

Стандарты уровня жизни городского населения УССР периода нэпа: историко-статистический анализ

Осуществлен анализ процессов, которые происходили в стандартах уровня жизни основных производительных слоев городского населения (рабочие и служащие) Украины в период нэпа. Охарактеризованы роль и значение партийно-государственных регуляторных мероприятий, выяснены их последствия для благосостояния трудящихся. Выявлены причины процессов, приведших к изменениям стандартов уровня жизни отдельных категорий работников различных отраслей промышленности республики на протяжении 1920-х годов.

Ключевые слова: городское население, рабочие, служащие, стандарты уровня жизни, индексы цен, новая экономическая политика.

The standards of the USSR urban population’s life in the period of NEP: historical and statistical analyze

The processes which took part in the life standards of the main productive section of the urban population (industrial and office workers) in Ukraine in the period of NEP have been analyzed. The role and importance of the state regulating activities have been characterized and its consequences for workers well-being have been found out. The reasons of the processes which lead to the life standards changes of certain category industrial workers of the republic in the 1920s have been determined.

Key words: urban population, industrial and office workers, life standards, price index, New Economic Policy.

читати далі »

Толочко Денис - Етноісторичні реконструкції походження українського народу: теоретико-методологічні основи

Стаття присвячена теоретико-методологічним основам етноісторичних реконструкцій походження українського народу. З точки зору сучасного стану наукових розробок здійснено критичну оцінку основних позицій, які займають провідні дослідники щодо проблеми етногенезу українців. Наголошено на важливості наукового вивчення етнічних процесів, що відіграють провідну роль в етноісторичних реконструкціях українського народу. Встановлено, що основою дискусій та причиною появи розбіжностей у питанні походження українців стали різні уявлення дослідників про етнічні процеси. Проблема етноісторичних реконструкцій розглядається як аспект загального дослідження етнічного та культурного розвитку українського народу і є важливою складовою у вивченні даного етносу як світового феномену.

Ключові слова: етногенез, етнічні процеси, етноісторичні реконструкції, український народ, українська культура, етнічна свідомість.

Этноисторические реконструкции происхождения украинского народа: теоретико-методологические основы

Статья посвящена теоретико-методологическим основам этноисторических реконструкций происхождения украинского народа. С точки зрения современного состояния научных разработок осуществлена критическая оценка основных позиций, которые занимают ведущие исследователи по отношению к проблеме этногенеза украинцев. Подчеркнута важность научного изучения этнических процессов, играющих ведущую роль в этноисторических реконструкциях украинского народа. Установлено, что основой дискуссий и причиной появления разногласий в вопросе происхождения украинцев стали различные представления исследователей об этнических процессах. Проблема этноисторических реконструкций рассматривается как аспект общего исследования этнического и культурного развития украинского народа и является важной составляющей в изучении данного этноса как мирового феномена.

Ключевые слова: этногенез, этнические процессы, этноисторические реконструкции, украинский народ, украинская культура, этническое сознание.

Ethnic and historical reconstruction of the Ukrainians origin: theoretical and methodological principles

The article is devoted to theoretical and methodological principles of ethnic and historical reconstruction of the Ukrainians origin. From the position of the modern scientific developments, the principal items that are adhered to by leading researchers in relation to the problem of ethnogenesis of Ukrainians are critically estimated. The importance of ethnic processes scientific research that play a leading role in ethnic and historical reconstructions of the Ukrainian people is marked. It is defined that different representations of ethnic processes by researchers became the basis for discussions and the reason of discord in the issues concerning the origin of Ukrainians. The problem of ethnic and historical reconstructions is considered to be an aspect of general research of the Ukrainian people ethnic and cultural development and is an important component in studying this ethnos as world phenomenon.

Key words: ethnogenesis, ethnic process, ethnic and historical reconstruction, Ukrainians, Ukrainian culture, ethnic consciousness.

читати далі »

Лазарєва Валентина - Державницько-правові ідеї в творчості П. Куліша як складова українознавства

У статті розглядаються державницько-правові ідеї П.Куліша як складова українознавства. Представлено системний аналіз ідей, які подаються в його науково-публіцистичній, літературній спадщині та громадсько-політичній діяльності і мають українознавчий вимір. Робиться спроба їх переосмислення на засадах новітньої методології українознавства, зокрема, співвіднесення з концентром «Україна – держава і право», що є складовою українознавства як науки і навчальної дисципліни.

Ключові слова: творчість П.Куліша, державницько-правові ідеї, складова українознавства, історія, мова, культура, народ.

Концептуальные идеи государства и права в творчестве П.Кулиша как составляющая украинознавства

В статье рассмотрены государственно-правовые идеи П.Кулиша как составляющая украинознавства. Представлен системный анализ идей, которые подаются в его научно-публицистическом, литературном наследии, общественно-политической деятельности и имеют украинознавческое измерение. Делается попытка их переосмысления на основе новейшей методологии украинознавства, в частности, соотношения с концентром «Украина – государство и право», что является составляющей украинознавства как науки и учебной дисциплины.

Ключевые слова: творчество П.Кулиша, государственно-правовые идеи, составляющая украинознавства, история, язык, культура, народ.

Connectional ideas of state and law in the creative works of P.Kulish as a component of Ukrainian studies

State-legal ideas of P.Kulish as a component of Ukrainian studies are viewed in the article. System analysis of ideas which are given in scientific- journalistic, literature and social-political activity and has Ukrainian studies direction is made. An effort is made to rethink them based on newest methodology of Ukrainian studies e.g. correlation them with consenter «Ukraine – law and state», which is a component of Ukrainian studies as science and educational discipline.

Key words: Creative work of P.Kulish, conception ideas, state, law, component of Ukrainian studies, history, language, culture, people.

читати далі »

Короб Антоніна - Українська періодика Наддніпрянщини 1905–1906 років як джерельна база українознавства

У статті на базі українознавчої методології розглянуто перші україномовні періодичні видання Наддніпрянщини, їх тематику, основні засади редакційної політики, мету діяльності, роль у питаннях визначення української самоідентичності. Досліджено тогочасну законодавчо-правову базу, що визначала межі легальної роботи редакцій. Зазначено, що початок ХХ ст. був часом національно-політичного та соціально-економічного відродження, у якому україномовні періодичні видання здобулись на значну роль. За характером і змістом друкованих матеріалів україномовні періодичні видання є одним із сегментів джерельної бази українознавства.

Ключові слова: українознавство, ідентичність, тематичне спрямування, україномовні періодичні видання, газета, часопис, автономія, вибори.

Украинская периодика Надднепрянщины 1905–1906 гг. как источниковая база украинознавства

В статье на основе украинознавческой методологии рассмотрены первые украиноязычные периодические издания Надднепрянщины, их тематика, основные принципы редакционной политики, цель деятельности, роль в вопросах определения украинской самоидентичности. Исследована законодательно-правовая база, которая определяла границы легальной работы редакций. Отмечено, что начало ХХ ст. было временем национально-политического и социально-экономического возрождения, в котором украиноязычные периодические издания играли значительную роль. По характеру и содержанию печатаемых материалов украиноязычные периодические издания являются одним из сегментов источниковой базы украинознавства.

Ключевые слова: украинознавство, идентичность, тематическое направление, украиноязычные периодические издания, газета, журнал, автономия, выборы.

Ukrainian periodical of Naddniprianshyna in1905-1906 as source base of Ukrainian studies

Based on Ukrainian studies methodology first Ukrainian language periodicals of Naddniprianshyna, their theme, main principles of edition policy, aim of activity, role in the questions of Ukrainian self-identity definition are viewed in the article. Legislative and legal base, which defined the limits of legal editorship work is researched. It is pointed out that the beginning of XX century was the time of national-political and social-economical rebirth, in which Ukrainian language periodicals played very important role. By the character and content of materials printed Ukrainian language periodicals are one of the segment of historical base of Ukrainian studies.

Key words: Ukrainian studies, identity, thematic direction, Ukrainian language periodicals, newspaper, magazine, autonomy, elections.

читати далі »

Павлюк Олександр - Генеральні підскарбії та генеральна скарбова канцелярія в контексті дослідження історії України XVIII сторіччя: постановка проблеми

У статті досліджується походження уряду генеральних підскарбіїв та генеральної скарбової канцелярії. На основі архівних джерел та наукових праць окреслено та проаналізовано історію виникнення, напрямки діяльності, стан та перспективи комплексного дослідження автономної централізованої державної установи Лівобережної України XVIII сторіччя, яка відала державною скарбницею, державним майном, ревізією прибутків, зберіганням, контролем та витратами державних коштів, керувала збором податків в державну казну, встановленням мита та, окрім основних функцій, виконувала інші загальнодержавні завдання.

Ключові слова: генеральна скарбова канцелярія, генеральні підскарбії, Лівобережна Гетьманщина, контроль державних коштів, значкові товариші, скарбниця, загальнодержавні завдання, податковий та фінансовий орган, урядова модель.

Генеральные подскарбии и генеральная скарбовая канцелярия в контексте исследования истории Украины XVIII века: постановка проблемы

В статье исследуется происхождение правительства генеральных подскарбиев и генеральной скарбовой канцелярии. На основе архивных источников и научных работ очерчены и проанализированы история возникновения, направления деятельности, состояние и перспективы комплексного исследования автономной централизованной государственной организации Левобережной Украины XVIII века, которая ведала государственной казной, государственным имуществом, ревизией доходов, хранением, контролем и расходами государственных средств, руководила сбором налогов в государственную казну, установлением пошлины и, кроме основных функций, выполняла другие общегосударственные задачи.

Ключевые слова: генеральная скарбовая канцелярия, генеральные подскарбии, Левобережная Гетманщина, контроль государственных средств, значковые товарищи, казна, общегосударственные задачи, налоговый и финансовый орган, правительственная модель.

The general treasure and the general treasure chancellery in the context of research the history of Ukraine of the XVIII century. The problem statement

The article examines the origin of the General Treasure Government and the General Treasure Chancellery. Based on archival sources (materials) and research papers outlines and analyzes the history of the origin, activities, status and prospects of a comprehensive research of autonomous central state institutions of the Left-Bank Ukraine of the XVIII century and their representatives, which was in charge of the state treasury, state property, revenue revision, storage, control and expenditure of public funds, managed the collection of taxes in the state treasury, establishing fees, and in addition to basic functions performed by other national objectives.

Key words: the General Treasure Chancellery, general treasure, Left-Bank Hetman, supervision of public funds, icons comrades, treasury, national objectives, tax and financial authority, government model.

читати далі »

Сцібан Олександр - Українознавчі аспекти екофільного природокористування

У статті розглянуто проблематику тлумачення терміна «екофільне природокористування». Описано змінні і сталі чинники, що потребують врахування у його визначенні, а також найхарактерніші проблемні місця у його трактуванні. Конкретизовано українознавчий вимір екофільного природокористування через визначення фізичних та ментальних особливостей українських терену і людини. Розкрито сприятливі й несприятливі для запровадження екофільного природокористування чинники.

Ключові слова: екофільне природокористування, проблеми визначення, фізичні характеристики, українська ментальність.

Украинознавческие аспекты экофильного природопользования

В статье рассмотрена проблематика толкования термина «экофильное природопользование». Описаны изменчивые и постоянные факторы, которые необходимо учитывать при его определении, а также самые характерные проблемные места в его трактовании. Конкретизировано украинознавческое измерение экофильного природопользования путем определения физических и ментальных особенностей украинских территории и человека. Раскрыты благоприятные и неблагоприятные для внедрения экофильного природопользования факторы.

Ключевые слова: экофильное природопользование, проблемы определения, физические характеристики, украинская ментальность.

Ukrainian study aspects for ecophile nature usage

The article presents the problematics of interpretation of the term «ecophile usage». Variables and steel factors required for its definition, as well as most typical problem areas for its interpretation, are described. Ukrainian study dimension of ecophile nature usage is concretized by identifying the physical and mental characteristics of Ukrainan territory and human. Favorable and unfavorable factors for ecophile nature usage introduction are noted.

Key words: ecophile nature usage, definition problems, phisical characteristics, Ukranian mentality.

читати далі »

Камінська Олена - Історія Курсько-Харково-Азовської залізниці (друга половина ХІХ століття)

У статті досліджено проблеми розробки проектів та будівництва першої ланки майбутньої Південної магістралі – Курсько-Харково-Азовської залізниці – та її значення для соціально-економічного розвитку не тільки України, а й Російської імперії в цілому. Зазначено, що головною причиною будівництва була необхідність вивозу продукції сільського господарства і промисловості Донецького басейну. Процес будівництва гальмувався хронічною нестачею коштів у країні, невизначеністю напрямку майбутньої дороги і майже загальною упевненістю у дорожнечі залізничних перевезень. Підкреслено, що введення її в експлуатацію стимулювало швидке зростання міст, внесло багато змін у географію промисловості, сільського господарства і торгівлі.

Ключові слова: залізниця, проект, концесія.

История Курско-Харьковско-Азовской железной дороги (вторая половина XIX века)

В статье исследованы проблемы разработки проектов и строительства первого звена будущей Южной магистрали – Курско-Харьковско-Азовской железной дороги – и ее значение для социально-экономического развития не только Украины, но и Российской империи в целом. Отмечено, что главной причиной строительства была необходимость вывоза продукции сельского хозяйства и промышленности Донецкого бассейна. Процесс строительства тормозился хроническим недостатком средств в государстве, неопределенностью направления будущей дороги и почти всеобщей уверенностью в дороговизне железнодорожных перевозок. Подчеркивается, что введение в эксплуатацию железной дороги стимулировало быстрый рост городов, внесло много изменений в географию промышленности, сельского хозяйства и торговли.

Ключевые слова: железная дорога, проект, концессия.

History of Kursk- Kharkov- Azov railway (the second half of the nineteenth century)

In this article the problems of projects and building of the first section of the future South trunk – Kursk-Kharkov-Azov railway and its importance for social-economic development not only for Ukraine but also for the Russian Empire as a whole was explored. It is noted that the major causes of construction it is necessity of exportation of products of agriculture and industry Donetsk coal-field. The process of building was broken by a chronic shortage of funds in the country, the uncertainty of the future direction of the road and almost total confidence in the high cost of rail transportation. It is determined that introduction to exploitation a railway stimulated rapid growth of cities, brought many changes in the geography of industry, agriculture and trade.

Key words: railway, construction project, concession.

читати далі »

Крисаченко Валентин - Історичні типи держав на теренах Давньої України

За свою тисячолітню історію Україна випробувала найрізноманітніші шляхи державотворення і соціально-політичного розвитку. Їхня ефективність може оцінюватися за двома критеріями: по-перше, це збереження власної регіональної, культурної, етнічної та політичної ідентичності, по-друге – утвердження геополітичних та цивілізаційних домагань творців конкретної держави у європейському просторі та в усьому світі. На теренах України було випробувано і реалізовано моделі державного устрою, які типологічно різняться один від одного і формувались різними державотворчими етносами. Але сукупно вони становлять спільний потенціал історичного досвіду, пошуку та утвердження власного шляху суспільно-політичного розвитку. У статті автор звертає увагу на деякі показові типи організації суспільства.

Ключові слова: деспотична монархія, військова демократія, антична республіка, вічева демократія.

Исторические типы государств на территории Древней Украины

На протяжении своей тысячелетней истории Украина испробовала самые разнообразные пути создания государства и социально-политического развития. Их эффективность может оцениваться по двум критериям: во-первых, это сохранение собственной региональной, культурной, этнической и политической идентичности, во-вторых – утверждение геополитических и цивилизационных домогательств творцов конкретного государства в европейском пространстве и во всем мире. На территории Украины были испытаны и реализованы модели государственного строя, которые типологически отличаются друг от друга и формировались разными государствообразующими этносами. Но совокупно они составляют общий потенциал исторического опыта, поиска и утверждения собственного пути общественно-политического развития. В статье автор обращает внимание на некоторые показательные типы организации общества.

Ключевые слова: деспотическая монархия, военная демократия, античная республика, вечевая демократия.

Historical state types on the territory of Ancient Ukraine

During its thousand-year history Ukraine tried various ways of state-building and social-politic development. Their effectiveness can be valued by two criteria: first is preservation of own regional, cultural, ethnic and political identity, second is consolidation of geopolitical and civilization pretensions of concrete state creators in European space and the whole world. Models of state regime which typologically differ one from the other and formed by various state-building ethnos were tested and realized on the territory of Ukraine. Although in general they set common potential of historical experience, search and consolidation of their own way of social-political development. In this article the author pays attention to some significant types of society organization.

Key words: despotic monarchy, military democracy, ancient republic, viche democracy.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet