головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2011   Число: #3(40)
пошук по сайту
Крисаченко Валентин - Український соціум: основні виміри соціально-політичного аналізу

У статті досліджується український соціум як історична соціальна система та аналізується можливість побудови моделі розвитку українського соціуму. Український соціум розглядається як культурно-господарська і духовно-ціннісна окремішність певної групи людей на конкретній території, а держава – як внутрішній механізм самоорганізації соціуму. Крім того, у статті подано чотири типологічні ряди систем: феноменологічні, каскадні, емерджентні, управлінські, які, відповідно до сучасної методологічної парадигми системного підходу, включає соціум. Автор досліджує класову та стратову моделі організації суспільства і доводить переваги останньої. Розглядає специфічну систему відносин як психічного явища українського соціуму. Доводить, що утвердження соціуму як цілісної системи істотно залежить від таких феноменів, як соціальне освоєння та соціальний дискурс, що відбуваються в процесі соціальної взаємодії між суб’єктами соціуму.

Ключові слова: український соціум, український етнос, держава, типологічні ряди систем, моделі соціуму, соціальне освоєння, соціальний дискурс, соціальна взаємодія.

Украинский социум: основные измерения социально-политического анализа

В статье исследуется украинский социум как историческая социальная система и анализируется возможность построения модели развития украинского социума. Украинский социум рассматривается как культурно-хозяйственная и духовно-ценностная особенность определенной группы людей на конкретной территории, а государство – как внутренний механизм самоорганизации социума. Кроме того, в статье представлены четыре типологических ряда систем: феноменологические, каскадные, эмерджентные, управленческие, которые, в соответствии с современной методологической парадигмой системного подхода, включает социум. Автор исследует классовую и стратовую модели организации общества и доказывает преимущества последней. Рассматривает специфическую систему отношений как психического явления украинского социума. Доказывает, что утверждения социума как целостной системы существенно зависит от таких феноменов, как социальное освоение и социальный дискурс, которые происходят в процессе социального взаимодействия между субъектами социума.

Ключевые слова: украинский социум, украинский этнос, государство, типологические ряды систем, модели социума, социальное освоение, социальный дискурс, социальное взаимодействие.

Ukrainian society: main dimensions of social and political analysis

Ukrainian society as historical system is researched in the article so as the possibility to create a model of development of Ukrainian society is analyzed. Ukrainian society is viewed as cultural and economic, spiritual and valuable separation of certain group of people on definite territory, and state – as inner mechanism of self-organization of society. Except that there are four typological set of systems given in the article: phenomenological, cascade, emergent, administrative, which, accordingly to modern methodological paradigm of systematic approach, includes society. The author researches class and stratum models of society organization and proves the benefits of the last one. He also views specific system of relationships as psychological phenomenon of Ukrainian society. He proves that consolidation of society as integral system essentially depends on such phenomenon as social familiarization and social discourse, which happens in process of social interaction between the subjects of society.

Key words: Ukrainian society, Ukrainian ethnos, state, typological set of systems, models of society, social familiarization, social discourse, social interaction.

читати далі »

Горенко-Баранівська Лариса - Українознавча наука в системі новітнього державотворення (До 20-річчя незалежності Української держави)

У статті концептуально висвітлено актуальність українознавчої науки в системі новітнього державотворення. Підкреслено наукове осмислення сутності українознавчо-історичної, українознавчо-філософської та українознавчо-культурологічної системи знань, їх змісту, значення методологічних принципів системності, безперервності та наступності й забезпечення їх українознавчої спрямованості, які нині набувають новітнього теоретико-методологічного осмислення. Обґрунтовано, що українознавство перейшло від проблем смислоутворення, цілісного розуміння, які постійно оновлюються, до особистісного знання. Представлено підхід до вивчення науки українознавства постнекласичного типу з погляду аксіологічного, архетипно-символічного, міфологічного та концептного. Відповідно українознавча наукова, педагогічна та культурологічна думка спрямовується на моделювання культурно-освітньої системи, враховуючи синергетичні принципи самоорганізації міждисциплінарного цілісного знання, аксіологічні, архетипно-символічні, міфологічні, концептні підходи. Вирішення цих проблем надасть можливість послідовно з’ясувати історико-культурні етапи українознавчих концепцій XX ст., а також перспективи розвитку українознавчої науки впродовж XXI ст.; обґрунтувати методичні можливості сучасної гуманітарної науки щодо розв’язання конкретних проблем з обсягу загальних напрямків історичної, українознавчої та культурологічної науки.

Ключові слова: новітнє державотворення, націєтворення, культуротворення, незалежна Українська держава, гуманітарні концепції, українознавчий практикум, інтеграційні процеси, культурно-освітня парадигма, культурна самоідентифікація, національна державотворча політика, українознавчі концепти, українознавчі пріоритети, модерна філософсько-українознавча наука, Україна та світове українство.

Украинознавческая наука в системе новейшего государственного строительства (К 20-летию независимости Украинского государства)

В статье концептуально отображена актуальность украинознавческой науки в системе новейшего государственного строительства. Подчёркнуто научное осмысление сущности украинознавческо-исторической, украинознавческо-философской и украинознавческо-культурологической системы знаний, её содержания, значения методологических принципов системности, непрерывности, преемственности и обеспечения их украинознавческой направленности, которые ныне приобретают обновленное теоретико-методологическое содержание. Обосновано, что украинознавство перешло от проблем смыслообразования, целостного понимания, которые постоянно обновляются, к личностным знаниям. Представлен подход к изучению науки украинознавства постнеклассического типа с позиции аксиологической, архетипно-символической, мифологической и концептной. Соответственно украинознавческая научная, педагогическая и культурологическая мысль направлена на моделирование культурно-образовательной системы, учитывая синергетические принципы самоорганизации междисциплинарного целостного знания, аксиологические, архетипно-символические, мифологические, концептные подходы. Решение этих проблем даст возможность последовательно выделить историко-культурные этапы украинознавческих концепций XX ст., а также перспективы развития украинознавческой науки на протяжении XXI ст.; обосновать методические возможности современной гуманитарной науки в решении конкретных проблем с учётом общих направлений исторической, украинознавческой и культурологической науки.

Ключевые слова: новейшее государственное строительство, национальное строительство, культурное строительство, независимое Украинское государство, гуманитарные концепции, украинознавческий практикум, интеграционные процессы, культурно-образовательная парадигма, культурная самоидентификация, национальная государственная политика, украинознавческие концепты, украинознавческие приоритеты, модерная философско-украинознавческая наука, Украина и мировое украинство.

Ukrainian studies science in the system of modern state bulding (Devoted to 20-the Anniversary of Ukrainian independence)

The actuality of Ukrainoznavstvo in the system of modern state building is conceptually highlighted in the article. Scientific sensibility of Ukrainian-historical, Ukrainian-philosophical and Ukrainian-culturological knowledge system essentiality, their content, meaning of methodological system principles, perpetuity, and succession and ensuring them with Ukrainian directions, which now become newest theoretical and methodological sensibility are shown. It is proved that Ukrainian studies passed from sense creation problems, solid understanding, which constantly renovate, to personal knowledge. The approach to Ukrainian Studies learning post non-classical type from the view of axiological, archetype-symbolical, mythological and consenter is represented. Accordingly Ukrainoznavstvo, pedagogical and culturological thought is directed to culture and educational system modeling, taking into consideration synergetic principles of interdisciplinary solid knowledge self-organization, axiological, archetype-symbolic, mythological, conception approaches. The solution of these problems will give the opportunity to ascertain in succession historical and cultural stages of Ukrainian Studies conceptions of XX cent., so as perspectives of development of Ukrainoznavstvo during XXI cent.; to prove methodological possibilities of modern humanitarian science concerning the solving of concrete problems about the scope of general directions of historical, Ukrainian Studies and culturological science.

Key words: newest state building, nation building, culture building, independent Ukrainian state, humanitarian conceptions, Ukrainian Studies practicum, integration processes, cultural and educational paradigm, cultural self-identification, national state building policy, Ukrainian Studies concepts, Ukrainian Studies priorities, modern philosophical and Ukrainian Studies science, Ukraine and world Ukrainians.

читати далі »

Обченко Олександр - Соціокультурний образ Слобожанської провінції (на основі матеріалів Зміївського повіту Харківської губернії першої половини ХІХ століття)

У статті робиться спроба часткової реконструкції ментальності мешканців сіл, слобід та малих міст Слобідської України 1-ої половини ХІХ ст. в контексті процесів модернізації, а саме через рефлексію місцевого дворянства стосовно своєї спільноти, Зміївського повіту як окремого локусу, а також стосовно селянства. Спільність ментальних складових Зміївського локусу розглядається як складова частина українського духовного світу з точки зору українознавчих перспектив.

Ключові слова: ментальність, село, мале місто, традиційне суспільство, модерне суспільство.

Социокультурный образ Слобожанской провинции (на основе материалов Змиевского уезда Харьковской губернии первой половины ХІХ столетия)

В статье делается попытка частичной реконструкции ментальности жителей сел, слобод и малых городов Слободской Украины 1-ой половины ХІХ ст. в контексте процессов модернизации, а именно через рефлексию местного дворянства относительно своего сообщества, Змиевского уезда как отдельного локуса, а также относительно крестьянства. Общность ментальных составляющих Змиевского локуса рассматривается как часть украинского духовного мира с точки зрения украинознавческих перспектив.

Ключевые слова: ментальность, село, малый город, традиционное общество, модерное общество.

Social and kultural manner of Slobodzan province (within the framerwork of documents Zmiiv povit (district) of Kharkiv gubernia (region) in first part of XIX century)

The article deals with the partial mentality reconstruction of villadge, settlement and town inhabitants of Slobidska Ukraine in the first part of nineteenth century in the context of modernization processes namely because of local nobles reflection as to their community, Zmiiv povit (district) as separate locus and peasantry. The community of mental units of the given locus is considered as the part of Ukrainian inner world from the Ukrainoznavstvo perspectives point of view.

Key words: mentality, villidge, town, traditional society, modern society.

читати далі »

Печеранський Ігор - Проблема пізнання істини в православній духовно-академічній філософії XIX століття: київська та московська традиції

У статті розкривається розуміння істини та можливостей її пізнання у світлі православної духовно-академічної гносеології та аксіології на прикладі аналізу підходів представників київської (І. Борисова, І. Скворцова, П. Авсенєва) та московської (В. Кутневича, Ф. Голубинського, В. Кудрявцева-Платонова) «духовних шкіл». Автор акцентує увагу на тому, що проблема пізнання в духовно-академічній філософії зводиться до проблеми раціонального пошуку ефективних гносеологічних форм представлення Бога, що постає втіленням Абсолютної Істини, а його буття – гарантом її об’єктивності.

Ключові слова: православне богослов’я, Київська та Московська духовні академії, духовно-академічна філософія, гносеологія, істина, віра, розум.

Проблема познания истины в православной духовно-академической философии XIX века: киевская и московская традиции

В статье рассматривается понимание истины и возможностей её познания в свете православной духовно-академической гносеологии и аксиологии на примере анализа подходов киевской (И. Борисова, И. Скворцова, П. Авсенева) и московской (В. Кутневича, Ф. Голубинского, В. Кудрявцева-Платонова) «духовных школ». Автор акцентирует внимание на том, что проблема познания в духовно-академической философии сводится к проблеме рационального поиска эффективных гносеологических форм представления Бога, который предстает воплощением Абсолютной Истины, а его бытие – гарантией ее объективности.

Ключевые слова: православное богословие, Киевская и Московская духовные академии, духовно-академическая философия, гносеология, истина, вера, разум.

Truth cognition problem in orthodox spiritual and academic philosophy of XIX century: Kyiv and Moscow traditions

Understanding of truth and possibilities of its cognition in the world of orthodox spiritual and academic gnoseology and axiology on the example of approach analysis of Kyiv (I. Borysov, I. Skvortsov, P. Avsenev) and Moscow (V. Kutnevych, F. Holubynskyi, V. Kudravcev-Platon) «spiritual schools» are revealed in the article. The author accents his attention on the fact, that problem of spiritual and academic philosophy understanding comes to the problem of rational search of effective gnoseological forms of God representation, who becomes embodiment of Absolute Truth, and his being – guarantee and objectiveness.

Key words: orthodox theologian, Kyiv and Moscow spiritual academies, spiritual and academic philosophy, gnoseology, truth, faith, mind.

читати далі »

Ніколов Колєв Владімір - Єдиність у різностях. Мотив остраненія в «Зачарованій Десні» Олександра Довженка та «Ні дня без рядка» Юрія Олеші

У другому десятилітті XX ст. в теорії літератури з’явився термін, який відкриває нові обрії для практики досліджень, – остраненіє. Його автор, Віктор Шкловський, тлумачить його сутність як «здивованість від світу, його загострене сприймання». Це конфлікт у єдиності, так само, як лук, у якому тятива протистоїть гілці. Введене В.Шкловським слово позначає бачення світу, навколишньої дійсності різним, несподіваним чином. Тобто остраненіє – це вияв добре знайомої реальності, немовби побаченої вперше...

читати далі »

Чмільова Світлана - Нормативно-правові документи у сфері культурного розвитку українського села (1991–2010 роки)

У статті проаналізовано основні законодавчі акти стосовно сутності, завдань і шляхів реалізації державної політики у сфері культури на селі. Виокремлено, зокрема, положення, спрямовані на створення сприятливих умов громадянам, які проживають у сільських районах України, для доступу до культурних цінностей, духовного збагачення. Акцентовано увагу на відсутності системної державної підтримки культурного розвитку села, у першу чергу, у частині фінансового забезпечення інфраструктури галузі. Найбільш дієвим визнано вирішення проблем культури на регіональному рівні. Доведено, що чинна нормативно-правова база в галузі культури є нецілісною і недосконалою, тому ще не спроможна забезпечити належний розвиток галузі на селі і потребує ґрунтовного доопрацювання.

Ключові слова: культура, культурна політика, село, культурна інфраструктура, нормативно-правова база, законодавство, державна програма.

Нормативно-правовые документы в сфере культурного развития украинского села (1991–2010 годы)

В статье проанализированы основные законодательные акты относительно сущности, задач и путей реализации государственной политики в сфере культуры на селе. Выделены, в частности, положения, направленные на создание благоприятных условий гражданам, проживающим в сельских районах Украины, для доступа к культурным ценностям, духовному обогащению. Акцентируется внимание на отсутствии системной государственной поддержки культурного развития села, в первую очередь, в части финансового обеспечения инфраструктуры отрасли. Наиболее действенным признано решение проблем культуры на региональном уровне. Доказано, что действующая нормативно-правовая база в сфере культуры является нецелостной и несовершенной, поэтому еще не способна обеспечить надлежащее развитие отрасли на селе и требует основательной доработки.

Ключевые слова: культура, культурная политика, культурная инфраструктура, нормативно-правовая база, законодательство, государственная программа, село.

Normative and law documents in the sphere of cultural development of Ukrainian village (1991–2010)

Main legislative acts abut the essence, tasks and ways of realization of state policy in the sphere of culture in the village are analyzed in the article. Regulations aimed to create the conditions for citizens, who live in the villages of Ukraine, to give them access to cultural values and spiritual enrichment are separated. It is accented on the absence of systematic state support of village cultural development, mainly in the part of finance. The most efficient solution is claimed to be the solution of these problems on regional level. It is proved that present normative and law base in the field of culture is incomplete and imperfect and that is why it can’t secure appropriate development of the village branch and needs to be modified.

Key words: culture, cultural policy, village, cultural infrastructure, normative and law base, legislation, state program.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet