головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #2(35)
пошук по сайту
Якубова Тетяна - Сучасні історичні дослідження історико-культурних фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історичні джерела про фортецю Очаків у XVIII столітті

У статті розглянуто матеріали малодосліджених фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, в яких висвітлено історію фортеці Очаків у XVIII ст. Бібліотечний фонд картографії, що тривалий час залишався поза науковими дослідженнями з проблем історії України XVIII ст., містить цінні рукописні та стародруковані карти із зображенням цієї фортеці, території військового рейду Карла XII та гетьмана І. Мазепи. В основному фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського зберігаються також маловідомі праці шведських істориків.

Ключові слова: історичні джерела, фортеця Очаків, бібліотечний фонд.

Современные исторические исследования историко-культурных фондов Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского: исторические источники о крепости Очаков в XVIII столетии

В статье рассмотрены материалы малоисследованных фондов Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского об истории крепости Очаков в XVIII ст. Библиотечный фонд картографии, который долгое время оставался вне научных исследований по проблемам истории Украины XVIII ст., содержит ценные рукописные и старопечатные карты с изображением этой крепости, территории военного рейда Карла XII и гетмана И. Мазепы. Основной фонд Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского хранит также малоизвестные работы шведских историков.

Ключевые слова: исторические источники, крепость Очаков, библиотечный фонд.

Modern historical researches of historical and cultural funds of V.I. Vernadsky National Library of Ukraine: historical sources about history of a fortress Ochakov in XVIII century

Historical materials of little-known funds of V.I.Vernadsky National Library of Ukraine about history of a fortress Ochakiv in XVIII century are considered in the article. The library fund of cartography contains little-known hand-written old printing cards on which the fortress Ochakiv territory of military route of Charles XII and hetman I. Mazepa in 1709 are represented. The Fixed capital of V.I. Vernadsky National Library of Ukraine history little-known works of the Swedish historians. Rare funs of cartography were long time remained in the shadow scientific researches on problems of history of Ukraine XVIII century.

Key words: historical source, Ochakiv fortress, library fund.

читати далі »

Мельник Ольга - Погляди С. Русової на особу: історіографія питання

Стаття присвячена аналізу стану розробки освітніх поглядів С. Русової на особу в науковій літературі. З’ясовано, що твори С. Русової є важливим світоглядним джерелом української освітньої думки, яке містить ідеї і підходи, що відповідають потребам сучасної трансформації системи освіти в Україні.

Ключові слова: виховання, освіта, освітня концепція, особа, національна освіта, українознавство.

Взгляды С.Русовой на личность: историография вопроса

Статья посвящена анализу педагогических взглядов С.Русовой на личность в научной литературе. Обосновано, что работы С. Русовой являются важным источником украинской педагогической мысли, который содержит идеи и подходы, отвечающие потребностям современной трансформации системы образования в Украине.

Ключевые слова: воспитание, образование, педагогическая концепция, личность, национальное образование, украинознавство.

S. Rusova’s views on personality: historiography of the question

The article is devoted to the analyzes of the stage development of S. Rusova’s educational views on personality. It is proved that the works by S. Rusova are the relevant source of the Ukrainian educational thought, which contains ideas and approaches responding the plutonic needs of modern transformation of an education system in Ukraine.

Key words: upbringing, education, pedagogical conception, personality, national education, Ukrainian studying.

читати далі »

Фігурний Юрій - Внесок українців у світовий конституційний процес (до 300-річчя конституції П. Орлика – важливого чинника етнічних, державотворчих і націєтворчих процесів в Україні)

Мета дослідження – проведення фахового аналізу Конституції Пилипа Орлика як важливого чинника етнічних, державотворчих і націєтворчих процесів в Україні. Автор переконаний, що Конституція 1710 р. була реальною можливістю збудувати на демократичному козацькому підґрунті правовий фундамент суверенної Гетьманщини. Бендерська конституція увібрала в себе і стародавні правничі концепти Київської Русі, і досягнення тогочасної європейської юрисдикції, і архаїчні козацькі традиції звичаєвого права й народовладдя та ідейні напрацювання і здобутки мазепинської старшини. Автор доходить висновку, що Конституція П. Орлика була не випадковістю, а закономірним етапом у безперервному розвитку етнічних, державотворчих і націєтворчих процесів в Україні.

Ключові слова: Україна, українці, світове українство, українознавство, Конституція П. Орлика.

Вклад украинцев в мировой конституционный процесс (К 300-летию Конституции Ф.Орлика – важного фактора этнических, государствосозидательных и нациесозидательных процессов в Украине)

Цель исследования – проведение профессионального анализа Конституции Филиппа Орлика как важного фактора этнических, государствосозидательных и нациесозидательных процессов в Украине. Автор убежден, что Конституция 1710 г. была реальной возможностью построить на демократическом казацком базисе правовой фундамент суверенной Гетманщины. Бендерская конституция вобрала в себя древние юридические концепты Киевской Руси, достижения европейской юрисдикции, архаические казацкие традиции народного права и народовластия, идейные наработки и достижения мазепинской старшины. Автор приходит к выводу, что Конституция Ф. Орлика была не случайностью, а закономерным этапом в беспрерывном развитии этнических, государствосозидательных и нациесозидательных процессов в Украине.

Ключевые слова: Украина, украинцы, мировое украинство, украинознавство, Конституция Ф. Орлика.

Contribution of Ukrainians into world constitutional process (To third century of Pylyp Orlyk’s Constitution an important factor of ethnic, state creative and nation creative processes in Ukraine)

The object of the research is realization of professional analysis of Pylyp Orlyk’s Constitution as an important factor of ethnic, state creative and nation creative processes in Ukraine. The author is convinced that Constitution of 1710 was the real opportunity to build legal basis of sovereign hetman state on the base of democratic Cossack ground. Benderian Constitution absorbed into itself ancient legal concepts of Kyiv Rus, achievement of European jurisdiction of that time, archaic Cossack traditions of consuetudinary law and sovereignty of the people and idea groundwork and achievements of Mazepa’s foremen. Author comes to conclusion that Orlyk’s Constitution was not a contingency but natural stage in uninterrupted development of ethnic, state creative and nation creative processes in Ukraine.

Key words: Ukraine, Ukrainians, world Ukrainianship, Ukrainoznavstvo, P. Orlyk’s constitution.

читати далі »

Мошик Ірина - Особливості та проблеми формування студентського контингенту ВНЗ Чернігівщини у 20-х роках ХХ століття

У статті розглянуто комплектування студентського контингенту ВНЗ Чернігівщини, його соціальний склад і партійну належність та вплив освітньої політики більшовиків на формування світогляду українського інтелігента у 20-х роках ХХ ст.

Ключові слова: українська вища освіта, українська інтелігенція, Інститут народної освіти, політика пролетаризації, студентські перереєстрації, соціальна невідповідність.

Особенности и проблемы формирования студенческого контингента вузов Черниговщины в 20-х годах ХХ века

В статье рассмотрено комплектование студенческого контингента вузов Черниговщины, его социальный состав и партийная принадлежность, а также влияние образовательной политики большевиков на формирование мировоззрения украинского интеллигента в 20-х годах ХХ в.

Ключевые слова: украинское высшее образование, украинская интеллигенция, Институт народного образования, политика пролетаризации, студенческие перерегистрации, социальное несоответствие.

Features and problems of student’s contingent formation of Chernihiv higher school in 20th years of XX century

Formation of student’s contingent of Chernihovschina, it’s social structure, party membership and influence of educational policy of Bolsheviks on formation of Ukrainian intellectual outlook in 20th years of XX century are discussed in the article.

Key words: Ukrainian higher school, Ukrainian intelligentsia, politic of proletarization, institute of folk education, student’s re-registration, social disparity.

читати далі »

Грон Вікторія - Деформація історичної складової українознавства під впливом вульгарного марксизму

У статті досліджується феномен насадження вульгарного марксизму в історичній науці та українознавстві у міжвоєнні роки. Йдеться, насамперед, про конфлікт двох протилежних процесів – інерції української революції та наступу російської імперської реакції, що в кінцевому підсумку завершився насадженням монометодології, нищенням альтернативних концепцій українського історичного процесу, побудовою системи академічних установ на принципах «конфесійної» залежності регіональних інститутів від Москви. Автор також досліджує сутність таких явищ, як більшовизм, марксистська методологія, у контексті української та світової інтелектуальних традицій.

Ключові слова: українознавство, історична складова українознавства, більшовизм, вульгарний марксизм, марксистська методологія.

Деформация исторической составляющей украинознавства под влиянием вульгарного марксизма

В статье исследуется феномен насаждения вульгарного марксизма в исторической науке и украинознавстве в период между двумя мировыми войнами. Речь, прежде всего, идет о конфликте двух противоположных процессов – инерции украинской революции и наступлении российской имперской реакции, который в конечном итоге завершился насаждением монометодологии, уничтожением альтернативных концепций украинского исторического процесса, построением системы академических учреждений на принципах «конфессионной» зависимости региональных институтов от Москвы. Автор также исследует сущность таких явлений, как большевизм, марксистская методология, в контексте украинской и мировой интеллектуальных традиций.

Ключевые слова: украинознавство, историческая составляющая украинознавства, вульгарный марксизм, большевизм, марксистская методология.

Deformation Of The Historical Component Of The Ukrainian Studies Under The Influence of Vulgar Marxism

The article is dedicated to the research of the phenomenon of implantation of vulgar Marxism in the historical science and the Ukrainian Studies. Firstly the conflict between two contrary processes is spoken: inertia of the Ukrainian Revolution and the offensive of the Russian Imperial reaction. It had been completed with implanting of unified methodology, elimination of alternative conceptions of Ukrainian historical process, creation of the system of the academic establishments on the principles of their confessional dependence on Moscow. The author also tries to examine the essence of such phenomenon as Bolshevism and Marxian methodology in the context of the Ukrainian and World intellectual traditions.

Key words: the Ukrainian Studies, The historical component of the Ukrainian Studies, vulgar Marxism, Bolshevism, Marxian methodology.

читати далі »

Печеранський Ігор - Університетська філософія України XIX – початку XX століття: критико-історичний огляд

У статті запропоновано критико-історичний огляд однієї з основних форм інституціалізації духовної культури України XIX – початку XX ст. – університетської філософії: по-перше, розкрито специфіку цієї галузі філософської культури, по-друге, представлена типологія основних центрів університетської думки на тлі соціокультурного та ідейно-теоретичного аналізу, по-третє, виокремлено передніх представників та оприлюднена їхня спадщина. Завдяки цьому вперше окреслена історико-філософська мапа становлення традиції філософських студій у вищих школах України означеного часу.

Ключові слова: філософська культура України XIX – початку XX ст., університетська філософія, Київ, Харків, Одеса, Ніжин.

Университетская философия Украины XIX – начала XX века: критико-исторический обзор

В статье осуществлён критико-исторический обзор одной из основных форм институционализации духовной культуры Украины XIX – начала XX в. – университетской философии: во-первых, раскрыта специфика сферы философской культуры, во-вторых, представлена типология основных центров философской мысли на фоне социокультурного и идейно-теоретического анализа, в-третьих, выделены видные представители и раскрыто их наследие. Благодаря этому впервые очерчена историко-философская карта становления традиции философских исследований в высших школах Украины указанного времени.

Ключевые слова: философская культура Украины XIX – начала XX в., университетская философия, Киев, Харьков, Одесса, Нежин.

University philosophy of Ukraine in XIX – beginning of XX century: historic and theoretic review

The article proposes critic and historic review of one of main shapes of spiritual culture of institutionalization in Ukraine of XIX – beginning of XX century which is called university philosophy. First is opening of this branch of philosophy culture specifics, second is presentation of typology of the main centers of philosophy conception on the field of social and culture and ideological and theoretical analysis, third is severance of main representatives and promulgation of their heritage. Due to this historic and philosophic map of formation of philosophy schools traditions in the high schools of Ukraine of determined period is traced for the first time.

Key words: philosophic culture of Ukraine in XIX – beginning of XX century, university philosophy, Kyiv, Kharkiv, Odesa, Nizhyn.

читати далі »

Позняк Степан - Ґрунт – незамінний дар природи

У народі землю (ґрунт) вважають священною. З давніх-давен від батьків до дітей передається поклоніння землі-годувальниці. Ґрунт – це особливе природно-історичне тіло, таке ж самостійне, як мінерали, рослини, тварини, вода й повітря. Його називають «четвертим царством природи»...

читати далі »

Падалка Сергій - П.Шелест та внутрішньопартійна боротьба за владу в Україні (1963–1972 роки)

Співавтор

Марина Коломієць - аспірантка кафедри історії та археології слов’ян Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

У статті розглядається політичне життя в Україні у 1963–1972 роках, боротьба за владу і обставини усунення від влади П.Шелеста.

Ключові слова: П.Шелест, В.Щербицький, партійне керівництво, територіально-виробничий принцип, адміністративно-територіальний поділ, внутрішньопартійна боротьба, ідеологічний вплив, інакомислення.

П. Шелест и внутрипартийная борьба за власть в Украине (1963–1972 годы)

В статье рассматривается политическая жизнь в Украине в 1963–1972 годах, борьба за власть и обстоятельства отстранения от власти П. Шелеста.

Ключевые слова: П. Шелест, В. Щербицкий, партийное руководство, территориально-производственный принцип, административно-территориальное деление, внутрипартийная борьба, идеологическое влияние, инакомыслие.

P. Shelest and inner-party struggle for power in Ukraine (1963–1972)

Political life in Ukraine (1963-1972), struggle for power and circumstances of elimination of P.Shelest is viewed in the article.

Key words: P.Shelest, V.Shcherbytsky, party governance, territory-production principle, administrative-territory division, inner-party battle, ideological influence, heterodoxy.

читати далі »

Новосад Світлана - Філософія самопізнання та самотворення особистості в системі українознавства

У статті розкривається процес формування особистості сучасного українця через самопізнання, саморозвиток, самореалізацію та самотворення у філософії українознавства з погляду на отримання та усвідомлення особистістю українознавчих цінностей. Подається характеристика понять «самопізнання» та «самотворення» в контексті українознавчо-філософського підходу. Показується взаємозв’язок внутрішнього духовного та зовнішнього аспектів моделі особистості сучасного українця.

Ключові слова: самопізнання, самотворення, саморозвиток, самовираження, національна самосвідомість, самоідентифікація, самовизначення, історіософський досвід, духовна цілісність, українознавчі цінності, менталітет, внутрішній духовний аспект, зовнішній аспект, модель особистості сучасного українця, українознавчо-філософський підхід, Україна.

Философия самопознания и самосозидания личности в системе украинознавства

В статье раскрывается процесс формирования личности современного украинца через самопознание, саморазвитие, самореализацию и самосозидание в философии украинознавства с точки зрения получения и осознания личностью украинознавческих ценностей. Подается характеристика понятий «самопознание» и «самосозидание» в контексте украинознавческо-философского подхода. Показывается взаимосвязь внутреннего духовного и внешнего аспектов модели личности современного украинца.

Ключевые слова: самопознание, самосозидание, саморазвитие, самовыражение, национальное самосознание, самоидентификация, самоопределение, историософский опыт, духовная целостность, украинознавческие ценности, менталитет, внутренний духовный аспект, внешний аспект, модель личности современного украинца, украинознавческо-философский подход, Украина.

Philosophy of self-knowledge and self-creation of personality in the system of Ukrainoznavstvo

The process of formation of modern Ukrainian personality through self-knowledge, self-development, self-realization and self-creation in the philosophy of Ukrainoznavstvo from the view of getting and realization by individuality the values of Ukrainoznavstvo are revealed in this article. Characteristic of concepts like «self-knowledge» and «self-creation» in the context of approach of Ukrainoznavstvo and philosophy are given. Interconnection of inner spiritual and external aspects of the model of personality of modern Ukrainian is shown.

Key words: self-knowledge, self-creation, self-development, self- expression, national self-consciousness, self-identification, self-determination, historical philosophical experience, spiritual integrity, values of Ukrainoznavstvo, mentality, inner spiritual aspect, external aspect, model of personality of modern Ukrainian, approach of Ukrainoznavstvo and philosophy, Ukraine.

читати далі »

Лавріненко Лідія - Українознавчий аспект медичного краєзнавства на Чернігівщині (1920–1990 роки)

У статті в історичному розрізі прослідковано і відображено розвиток медицини в Чернігівському регіоні. Виокремлено та охарактеризовано наукові досягнення у розвитку медичної науки Чернігівського краю в часи народної, приказної, земської медицини та в радянський період. Особливу увагу звернено на наукові досягнення, що принесли світове визнання в галузі медицини вченим із Чернігівщини.

Ключові слова: краєзнавчі дослідження, медицина, лікарі, вчені, наукові досягнення, охорона здоров’я.

Украинознавческий аспект медицинского краеведения на Черниговщине (1920–1990 годы)

В статье в историческом разрезе прослежено и отображено развитие медицины в Черниговском регионе. Выделены и охарактеризованы научные достижения в развитии медицинской науки Черниговского края во времена народной, приказной, земской медицины и в советский период. Особое внимание обращено на научные достижения, которые принесли мировое признание в области медицины ученым из Черниговщины.

Ключевые слова: краеведческие исследования, медицина, врачи, ученые, научные достижения, здравоохранение.

Aspect of Ukrainoznavstvo in medical local history in Chernigov region (1920–1990 years)

Development of medicine in the Chernigov region in historical perspective is traced and displayed in an article. Scientific achievements of the medical science development in Chernigov region during the folk, clerk and Soviet period of the provincial medicine are defined and characterized. Particular attention was drawn to the scientific advances that have brought international recognition in the medical scientists from Chernigov.

Key words: natural history research, medicine, doctors, scientists, academic achievement, health.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet