головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #4(33)
пошук по сайту
Сивачук Наталія - Концепції українознавства в контексті українізації 20-х років ХХ століття

У статті розглянуто період українізації освіти у 20-х роках ХХ ст., проаналізовано основні концепції українізації освіти.

Ключові слова: українізація, українознавство, українізація освіти.

Концепции украинознавства в контексте украинизации 20-х годов ХХ столетия

В статье рассматривается период украинизации образования в 20-х годах ХХ ст., анализируются основные концепции украинизации образования.

Ключевые слова: украинизация, украинознавство, украинизация образования.

Concepts of Ukrainoznavstvo in Context of Ukrainization in 20th years of XX century

The period of education ukainization in 20th years of XX century is considered in the article, the basic concepts of education ukainization are analyzed also.

Key words: Ukainization, Ukrainoznavstvo, Ukrainization of education.

читати далі »

Йовенко Лариса - Дитячий побут як об’єкт українознавчих досліджень

У статті розглянуто дослідження дитячого побуту українськими вченими кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Ключові слова: дитячий побут, етнографія дитинства, дитячий фольклор, українознавство, українська народна іграшка.

Детский быт как объект украинознавческих исследований

В статье рассматриваются исследования детского быта украинскими учеными конца ХІХ – начала ХХ в.

Ключевые слова: детский быт, этнография детства, детский фольклор, украинознавство, украинская народная игрушка.

Children’s life as Object of Ukrainoznavstvo researches

Researches of children’s life made by the Ukrainian scientists of end of ХІХ – beginning of XX century are considered in the article.

Key words: children’s life, ethnography of childhood, children’s folklore, Ukrainoznavstvo, Ukrainian national toy.

читати далі »

Левченко Андрій - Запорозька Січ як форма самоорганізації українського суспільства в XVI–XVIII століттях

Стаття присвячена вивченню механізмів і форм самоорганізації українського суспільства в XVI–XVIII ст. На прикладі історії Запорозької Січі досліджується еволюція українського козацтва від спонтанних громад до організованої функціональної структури, здатної до саморозвитку і вдосконалення.

Ключові слова: козацтво, Запорозька Січ, легітимна влада, українська держава.

Запорожская Сечь как форма самоорганизации украинского общества в XVI–XVIII веках

Статья посвящена изучению механизмов и форм самоорганизации украинского общества в XVI – XVIII вв. На примере истории Запорожской Сечи исследуется эволюция украинского казачества от спонтанных объединений до организованной функциональной структуры, способной к саморазвитию и совершенствованию.

Ключевые слова: казачество, Запорожская Сечь, легитимная власть, украинское государство.

Zaporizhska Sich as Form of Self-organization of Ukrainian Society in XVI – XVIII centuries

The article is devoted to the study of mechanisms and forms of the Ukrainian society self-organization in XVI – XVIII centuries. As an example, the history of Zaporizhska Sich as an evolution of the Ukrainian cossacks from the spontaneous societies to the organized functional structure, that is able to self-development and perfection is researched in the article.

Key words: the cossacks, Zaporizhska Sich, legitimate power, Ukrainian state.

читати далі »

Глушук Валерій - Діяльність товариства сприяння обороні України у військово-патріотичному вихованні та допризовній підготовці юнаків в Україні у період 1991–2001 років

У статті розглянуто діяльність Товариства сприяння обороні України у військово-патріотичному вихованні та допризовній підготовці юнаків в Україні у період 1991–2001 років.

Ключові слова: Товариство сприяння обороні України, Конституція, військовий обов’язок, допризовна підготовка, офіцер запасу, спортивно-технічний клуб, спеціальність, водій, робітничі професії, підготовка кадрів, військово-патріотична робота.

Деятельность Общества содействия обороне Украины в военно-патриотическом воспитании и допризывной подготовке юношей в Украине в период 1991–2001 годов

В статье рассмотрена деятельность Общества содействия обороне Украины в военно-патриотическом воспитании и допризывной подготовке юношей в Украине в период 1991–2001 годов.

Ключевые слова: Общество содействия обороне Украины, Конституция, воинская обязанность, допризывная подготовка, офицер запаса, спортивно-технический клуб, специальность, водитель, рабочие профессии, подготовка кадров, военно-патриотическая работа.

Activities of the Society for Assistance in the Defense of Ukraine in Military-Patriotic Education and Preservice Training in Ukraine during 1991–2001

The article deals with the activities of the society for assistance in the defense of Ukraine in military-patriotic education and preservice training in Ukraine during 1991 – 2001.

Key words: society for assistance in the defense of Ukraine, Constitution, military duty, preservice training, reserve officer, sport-technical club, occupation, driver, working professions, training of personnel, military patriotic activity.

читати далі »

Микольченко Віра - Екзистенційні аспекти феномену героїзму доренесансного періоду

Стаття присвячена розгляду екзистенційних аспектів формування феномену героїзму, рефлексії окремих форм героїчного життєвого існування людини за допомогою онтологічного та ціннісного підходів в історико-філософському та культурологічному контекстах доренесансної доби.

Ключові слова: життєва героїка, буття, героїзм, екзистенціалізм.

Экзистенциальные аспекты феномена героизма доренессансного периода

Статья посвящена рассмотрению экзистенциальных аспектов формирования феномена героизма, рефлексии отдельных форм героического жизненного существования человека при помощи онтологического и ценностного подходов в историко-философском и культурном контекстах доренессансной эпохи.

Ключевые слова: жизненная героика, бытие, героизм, экзистенциализм.

Existential aspects of heroism phenomenon of pre-renaissance period

The article is devoted to examination of existential aspects of formation of the heroism phenomenon, reflections of separate forms of heroic vital existence of man through ontological and valued approaches in historical and philosophical and cultural contexts of pre-renaissance epoch.

Key words: vital heroic spirit, existence, heroism, existentialism.

читати далі »

Грон Вікторія - Історичний контекст розвитку українознавства в міжвоєнні роки

Початок у №3 – 2009.

У статті з’ясовуються місце, роль і функції історичного компонента в розвитку системи знань про Україну та українство в міжвоєнний період, аналізується внесок істориків в українознавство.

Ключові слова: українознавство, історичний контекст, історизм, історична складова.

Исторический контекст развития украинознавства в межвоенные годы

В статье определены роль и функции исторического компонента в развитии системы знаний об Украине и украинцах в период между двумя мировыми войнами, проанализирован вклад историков в процесс становления украинознавства.

Ключевые слова: украинознавство, исторический контекст, историзм, исторический компонент.

Historical Context of The Ukrainian Studies

The article is dedicated to clarification of the functions of the historical component in the development of knowledge about Ukraine and Ukrainians in the period between two world wars. Besides, the author tries to research the contribution of the historians into the Ukrainian studies.

Key words: Ukrainoznavstvo, historical context, historical method, historical component.

читати далі »

Новосад Світлана - Філософське осмислення моделі особистості сучасного українця

Стаття присвячена актуальним проблемам особистості як об’єкта українознавчих досліджень. Пропонується характеристика феномену особистості сучасного українця в контексті українознавчо-філософського підходу. Крім того, сконструйована модель особистості у філософії українознавства, поняття особистості наповнюється українознавчим змістом.

Ключові слова: модель особистості, концентри українознавства, етноприродний чинник, етномовний чинник, етнонаціональний чинник, етнокультурний чинник, етноментальний чинник, етноісторичний чинник, українознавство, українознавчо-філософський підхід,Україна, природа, мова, нація, культура, ментальність, історія.

Философское осмысление модели личности современного украинца

Статья посвящена актуальным проблемам личности как объекта исследований украинознавства. Предлагается характеристика феномена личности украинца в контексте украинознавческо-философского подхода. Кроме того, сконструирована модель личности в философии украинознавства, понятие личности наполняется украинознавческим содержанием.

Ключевые слова: модель личности, концентры украинознавства, этноприродный фактор, этноязыковой фактор, этнонациональный фактор, этнокультурный фактор, этноментальный фактор, этноисторический фактор, украинознавство, украинознавческо-философский подход, Украина, природа, язык, нация, культура, ментальность, история.

Ukrainian studies and philosophical model of Ukrainian’s personality

The article is devoted to the issue of the day of personality as the object of Ukrainoznavstvo researches. Description of Ukrainian personality phenomenon in the context of Ukrainoznavstvo and philosophical approach is offered. In addition the model of personality in philosophy of Ukrainoznavstvo is constructed, the concept of «personality» is filled with Ukrainoznavstvo maintenance.

Key words: model of personality, consenters of Ukrainoznavstvo, ethnic natural factor, ethnic linguistic factor, ethnic national factor, ethnic cultural factor, ethnic mentality factor, ethnic historical factor, Ukrainoznavstvo, philosophical and Ukrainoznavstvo approach, Ukraine, nature, language, nation, culture, mentality, history.

читати далі »

Ворончук Ірина - Методологічні засади та підходи до обрахунку людності Волині середини XVII століття

У статті розглядається питання про необхідність перегляду існуючих методологічних засад щодо обрахунків української людності XVI–XVII ст., зокрема Волинcького регіону. На підставі вивчення документального матеріалу пропонується застосування диференційованого підходу для визначення коефіцієнта родини різних верств тогочасного населення. Обґрунтовується використання «подимної тарифи» 1629 р. як головної підстави для загального обрахунку населення Волині. Заперечується правильність ототожнення «диму» з окремою родиною, доводиться функціонування домогосподарства.

Ключові слова: населення, чисельність, коефіцієнт, «дим», родина, «дворище», домогосподарство.

Методологические принципы и подходы к исчислению населения Волыни середины XVII столетия

В статье рассматривается вопрос о необходимости пересмотра существующих методологических принципов исчисления украинского населения XVI–XVII ст., а именно Волынского региона. На основе изучения документального материала предлагается использование дифференцированного подхода при определении коэффициента семьи разных слоев населения того времени. Обосновывается использование «подымной тарифы» 1629 г. как основы для общего подсчета населения Волыни. Отрицается правильность отождествления «дыма» с отдельной семьей, доказывается функционирование домохозяйства.

Ключевые слова: население, численность, коэффициент, «дым», семья, «дворище», домохозяйство.

On the Methodology of Estimating the Population Size of Volhynia in the mid 17th century

This paper argues for a revision of the existing methods for estimating the size of the Ukrainian population in the 16th–17th centuries, in particular in the region of Volhynia. Relying on the collected documentary material the paper suggests using a differential approach for calculating the coefficient of the family for different social groups in the early modern period. The use of the «dym tariff» of 1629 as the main input to the estimation of the overall population of Volhynia is rationalized. The paper challenges the view of equating a «dym» and a single family, and provides evidence of the functioning of households.

Key words: population, population size, coefficient of the family, «dym», family, «dvoryshche», household.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet