головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #2(31)
пошук по сайту
Передерій Ірина - Дипломатична діяльність В’ячеслава Липинського в українських урядах Гетьманату Павла Скоропадського та Директорії

У статті досліджується дипломатична діяльність В. Липинського в Україні у 1918–1919 роках. Аналізуються чинники, які вплинули на формування його поглядів на процеси українського державотворення.

Ключові слова: В. Липинський, державна діяльність, дипломатична діяльність, українське державотворення, Берестейський мирний договір.

Дипломатическая деятельность Вячеслава Липинского в украинских правительствах Гетманата Павла Скоропадского и Директории

В статье исследуется дипломатическая деятельность В. Липинского в Украине в 1918–1919 годах. Анализируются факторы, повлиявшие на формирование его взглядов на процессы украинского государственного строительства.

Ключевые слова: В. Липинский, государственная деятельность, дипломатическая деятельность, украинское государственное строительство, Брестский мирный договор.

Diplomatic Activity of Vyacheslav Lypynskiy in the Ukrainian Governments under the Reign of Pavlo Skoropadskiy and Directory

In this article the diplomatic activity of V. Lypynskiy in Ukraine in 1918–1919 is investigated. The factors which influenced on the formation of concepts on processes of the Ukrainian state building are analyzed.

Key words: V. Lypynskiy, state work, diplomatic activity, Ukrainian state building, Brest Peace Treaty.

читати далі »

Тимошенко Василь - У лещатах двоглавого орла (Овруцька околична шляхта в XIX – на початку ХХ ст.)

Стаття присвячена історії шляхти-рицарів Овруцького повіту, яка протягом двох з половиною століть захищала православ’я, боролася проти окатоличення краю. Розкрито політику російського царату, спрямовану на декласацію шляхти Правобережної України.

Ключові слова: шляхта-рицарі, Правобережна Україна, декласація, Овруцький повіт, Центральна ревізійна комісія.

В тисках двуглавого орла (Овруцкая околичная шляхта в XIX – в начале ХХ ст.)

Статья посвящена истории шляхты-рыцарей Овруцкого уезда, которая на протяжении двух с половиной столетий защищала православие, боролась против окатоличивания края. Раскрыта политика российского царизма, направленная на деклассацию шляхты Правобережной Украины.

Ключевые слова: шляхта-рыцари, Правобережная Украина, деклассация, Овруцкий уезд, Центральная ревизионная комиссия.

In the Vises of Double-Headed Eagle (Ovruch Outskirts Gentry in XIX-XX Centuries)

This article is devoted history of gentry-knight Ovruch district, which during two with a half centuries protected orthodox, striven against a stick a catholic faith of edge. The policy of Russian kings, directed on declassification gentry of Right-Bank Ukraine, is exposed.

Key words: Gentry-knight, Rigth-Bank Ukraine, declassification, Ovruch district, Central audit commission.

читати далі »

Шаравара Тамара - Радянська історіографія 1920 – 1960-х років про причини та наслідки селянської реформи 1861 року в Україні

У статті здійснено спробу розкрити особливості відображення радянською історичною наукою проблем, пов’язаних із проведенням селянської реформи 1861 р. Проаналізовані історичні джерела, що містять оцінку цієї реформи в Україні. Зроблені висновки щодо повноти досліджуваної проблеми, оцінені фактори, котрі впливали на рівень об’єктивності питання, що вивчається.

Ключові слова: історіографія, радянська ідеологія, селянська реформа, причини та наслідки селянської реформи, Лівобережна Україна, Правобережна Україна, губернії.

Советская историография 1920 – 1960-х годов о причинах и последствиях крестьянской реформы 1861 года в Украине

Сделана попытка раскрыть особенности отражения в советской исторической науке проблем, связанных с проведением крестьянской реформы 1861 г. Проанализированы исторические источники, которые содержат оценку этой реформы в Украине. Сделаны выводы относительно полноты исследуемой проблемы, оценены факторы, повлиявшие на уровень объективности изучаемого вопроса.

Ключевые слова: историография, советская идеология, крестьянская реформа, причины и последствия крестьянской реформы, Левобережная Украина, Правобережная Украина, губернии.

Soviet historiograpfy of 1920 – 1960th about reasons and the peasant reform in 1861 in Ukraine

Et was made an attempt to discover the peculiarities of reflection the problems in Soviet historical science that were connected with conducting the peasant reform in 1861. Et was analyzed historical sources which contain the mark of that reform in Ukraine. The conclusions were made concerning the completeness of researching problem, the factors were evaluated which had an influence on the level of the studying objectivity question.

Key words: historiography, soviet ideology, peasant reform, reasons and causes, Left-bank Ukraine, Right-bank Ukraine, province.

читати далі »

Шаригіна Олена - Створення та розвиток науково-технічної бази морського транспорту (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

У статті досліджено створення нових типів двигунів, казанів на суднах, запропоновані розробки щодо вдосконалення вже існуючих машин. Автор характеризує політику царського уряду стосовно будівництва вітчизняного комерційного флоту, простежує еволюцію суднобудування в Російській імперії, яка бере свій початок з Київської Русі. Звернено увагу на те, що суднобудування особливо бурхливо почало розвиватися після реформ 70-х років ХIX ст.

Ключові слова: Чорноморсько-Азовський басейн, торговельний флот, підприємництво, елінги, доки, верфі.

Создание и развитие научно-технической базы морского транспорта (вторая половина XIX – начало ХХ столетия)

В статье исследовано создание новых типов двигателей, котлов на судах, предоставлены разработки по усовершенствованию уже существующих машин. Автор характеризует политику царского правительства относительно строительства отечественного коммерческого флота, прослеживает эволюцию судостроения в Российской империи, которое ведет свое начало с Киевской Руси. Обращено внимание на то, что особенно бурно начало развиваться судостроение после реформ 70-х годов ХIX в.

Ключевые слова: Черноморско-Азовский бассейн, торговый флот, верфи, эллинги, доки, предпринимательство.

Creation and Development of Scientific and Technical Basis of Marine Transport (Second Half of the XIX – Beginning of the XX Century)

The article is devoted to research of creation of new types of engines and ship boilers. The author examined some works on improvement of already-existing vehicles and analyzed policy of the imperial government concerning building of domestic commercial fleet. The researcher observed shipbuilding evolution in Russian empire which had started in Kiev Rus and emphasized rapid development of the shipbuilding after reforms of 70’s of the ХІХ century. It is noticed, that marine transport of the South of Ukraine developed dynamically enough. However, the transport shipbuilding has considerably lagged behind the navy.

Key words: the Black Sea-Azov basin, merchant marine fleet, business, slipways, docks, shipyards.

читати далі »

Пасемко Іван - «Віденська відсіч» і Юрій-Франц Кульчицький

У статті йдеться про епоху кінця ХVІІ ст., коли Османська імперія вирішила завоювати Австрію – тодішню значну мілітарну країну Центральної Європи, а згодом підкорити всю Європу. Наслідки облоги Відня та роль українців у розгромі майже 120-тисячної турецької армії і становлять зміст цього дослідження.

Ключові слова: Відень, «Віденська відсіч», Кульчиці, Іван Филипчак, Міхал Бобжинський, Юрій Кульчицький, Ян ІІІ Собєський, запорозькі козаки, візир, Кара Мустафа, султан, козаки, гусари, облога, перемога, поразка, трофейна здобич, кава в зернах, кав’ярня.

«Венский отпор» и Юрий-Франц Кульчицкий

В статье речь идет об эпохе конца ХVІІ ст., когда Османская империя решила завоевать Австрию – значительную военную мощь Центральной Европы, а спустя некоторое время подчинить себе всю Европу. Результаты осады Вены и роль украинцев в разгроме почти 120-тысячной турецкой армии и составляют содержание данного исследования.

Ключевые слова: Вена, «Венский отпор», Кульчицы, Иван Филипчак, Михал Бобжинский, Юрий Кульчицкий, Ян ІІІ Собеский, запорожские казаки, визирь, Кара Мустафа, султан, казаки, гусары, осада, победа, кофе в зернах, кафе.

«Vienna Repulse» and Yuriy-Franz Kulchytskyi

The article is devoted to the period of the end of the XVII century when Ottoman Empire decided to conquer Austria – considerable military power of that time, and later to subdue all the Europe. Results of the siege of Vienna and role of the Ukrainians in defeat of Turkish army (about 120 000) are the theme of this research.

Key words: Vienna, «Vena repulse», Kulchytsi, Ivan Phylypchak, Mykhailo Bobzhynskyi, Yuriy Kultchytskyi, Yan III Sobeskyi, Zaporozhian Cossaks, vizir, Kara Mustafa, sultan, Cossacks, hussars, siege, victory, coffee in grains, cafe.

читати далі »

Машкова Галина - Підготовка кадрів вищої кваліфікації з українознавства в Науково-дослідному інституті українознавства МОН України

У Науково-дослідному інституті українознавства МОН України, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №376 від 01.07.2002 р., діє аспірантура зі спеціальності 09.00.12 – українознавство (філософські та історичні науки). Мета відкриття аспірантури: підготовка спеціалістів вищої кваліфікації з українознавства...

читати далі »

Краснодемська Ірина - Історіографія розвитку українознавчої думки вчених української діаспори (ХХ ст.)

У статті аналізується стан та проблеми історіографічних досліджень розвитку українознавчої думки вчених в еміграції.

Ключові слова: історіографія, українознавство, наукові дослідження, праці, українознавчі осередки, центри, діаспора, еміграція, вчені.

Историография развития украиноведческой мысли ученых украинской диаспоры (ХХ в.)

В статье анализируются состояние и проблемы историографических исследований развития украиноведческой мысли ученых в эмиграции.

Ключевые слова: историография, украиноведение, научные исследования, труды, украиноведческие центры, диаспора, эмиграция, ученые.

читати далі »

Лісовенко Тетяна - Хронологія створення кормороздавачів вітчизняного виробництва

В результаті узагальнення інформації визначена хронологія створення кормороздавачів вітчизняного виробництва та передумови і чинники, що сприяли їх розвитку.

Ключові слова: кормороздавачі, хронологія створення, чинники впливу на розвиток, передумови, створення кормороздавачів.

Хронология создания кормораздатчиков отечественного производства

В результате обобщения информации определена хронология создания кормораздатчиков отечественного производства, предпосылки и факторы влияния на их развитие.

Ключевые слова: кормораздатчики, хронология создания, факторы влияния на развитие, предпосылки, создание кормораздатчиков.

Chronology of creation of cattle-feeders of domestic production

The information was generalized, the chronology of creation of cattle-feeders of domestic production, precondition and factors of development of feeders were determinated.

Key words: cattle-feeder, the chronology of development, the factors of influences on development, precondition, creation the cattle-feeders.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet