головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2008   Число: #4(29)
пошук по сайту
Печеранський Ігор - Декілька слів про методологічну концепцію Ореста Новицького

У статті представлені основні концепти досвіду реконструкції теоретико-методологічної основи науки у філософських поглядах Ореста Марковича Новицького (1806 – 1884), одного з найвідоміших представників університетської філософії України XIX століття.

Ключові слова: університетська філософія України, Орест Маркович Новицький, мислення, логіка, теорія та методологія науки.

Несколько слов о методологической концепции Ореста Новицкого

В статье представлены основные концепты опыта реконструкции теоретико-методологической основы науки в философских взглядах Ореста Марковича Новицкого (1806 – 1884), одного из самых известных представителей университетской философии Украины XIX века.

Ключевые слова: университетская философия Украины XIX века, Орест Маркович Новицкий, мышление, логика, теория и методология науки.

Some Words about Orest Novytskyi’s Methodological Concept

In the article an author presented basic concepts of experience of reconstruction of theoretic and methodological basis of science in philosophical views of Orest Novytskyi (1806 – 1884), one of the famous representatives of the Ukrainian University philosophy of the XIX century.

Key words: University philosophy of Ukraine of the XIX century, О. Novytskyi, thought, logic, theory and methodology of science.

читати далі »

Новікова Світлана - Землеволодіння у греків Маріупольського повіту (60–90-і роки ХІХ століття)

У статті автор досліджує зміни, що відбулися у принципах землеволодіння грецьких селян Маріупольського повіту після проведення селянської реформи 1861 р. та реформ 60–70-х років ХІХ ст. Найважливішими серед цих змін були такі: грецькі колоністи, які після переселення до Північного Приазов’я користувалися багатьма привілеями, у цей період їх втратили і були прирівняні за статусом до державних селян; у них значно зменшилися розміри земельного наділу на особу, і вони були вимушені перейти до громадського землеволодіння та почали проводити перерозподіли землі.

Ключові слова: Північне Приазов’я, Маріупольський повіт, греки-колоністи, грецькі сільські громади, сільське господарство, землеволодіння.

Землевладение у греков Мариупольского уезда (60 – 90-е годы ХІХ столетия)

В работе автор исследует изменения, которые произошли в принципах землевладения греческих крестьян Мариупольского уезда после проведения крестьянской реформы 1861 г. и реформ 60 – 70-х годов ХІХ в. Самыми важными среди этих изменений были следующие: греческие колонисты, которые после переселения из Крыма в Северное Приазовье пользовались многочисленными привилегиями, в этот период их утратили и были приравнены по статусу к государственным крестьянам; у них значительно уменьшились размеры земельного надела на душу, и они были вынуждены перейти к общинному землевладению, а также начали проводить переделы земли.

Ключевые слова: Северное Приазовье, Мариупольский уезд, греки-колонисты, греческие сельские общины, сельское хозяйство, землевладение.

Land ownership by the Greek of Mariupol region (60 – 70 of the XIX century)

The article touches the changes that took place in the principles of land ownership by the Greek of Mariupol region under the influence of social and economic reforms of the 60th –70th of the XIX century.

Key words: the Northern Pryazov region, the Mariupol region, Greek colonists, Greek rural communities, agriculture, the ownership.

читати далі »

Лєбєдєва Юлія - Українознавчий погляд на зародження та становлення державницького напряму української історіографії

В статті зроблено висновок про те, що в наявній літературі частково окреслено місце і роль державницького напряму в концепції української історичної думки, започатковано дослідження процесу його становлення, джерельно обґрунтовано державницьку доктрину праць В. Липинського, Д. Дорошенка, С. Томашівського та інших істориків, вказано на її зв'язок з історичною схемою М. Грушевського.

Ключові слова: українська історіографія, державницький напрям, історична школа, діаспора, М. Грушевський, В. Липинський, Д. Дорошенко, І. Крип’якевич.

Украиноведческий взгляд на зарождение и становление государственного течения украинской историографии

В статье сделан вывод о том, что в имеющейся литературе частично очерчено место и роль государственного течения в концепции украинской исторической мысли, положено начало исследованию его становления, на основании источников обоснована государственная доктрина трудов В. Липинского, Д. Дорошенко, С. Томашевского и других историков, указано на её связь с исторической схемой М. Грушевского.

Ключевые слова: украинская историография, государственное течение, историческая школа, диаспора, М. Грушевский, В. Липинский, Д. Дорошенко, И. Крипякевич.

читати далі »

Семенюченко Олексій - “Світогляд” як українознавче базове поняття

В статті розглянуто поняття “світогляд”. Обґрунтовано його базовість.

Ключові слова: українознавство, поняття, світогляд, самопізнання, самотворення, мова.

“Мировоззрение” как украиноведческое базовое понятие

В статье рассмотрено понятие “мировоззрение”. Обоснована его базовость.

Ключевые слова: украиноведение, понятие, мировоззрение, самопознание, самотворение, язык.

“World-view” as ukrainian studies conception

In articlle observed conception “World-view”. Well-founded it’s centricity.

Key words: ukrainian studies, conception, world-view, self-knowledge, self-creation, language.

читати далі »

Крамар Олександр - Міжнародні зв’язки української кооперації в умовах становлення тоталітарного режиму (20-і роки XX століття)

У статті аналізуються особливості розвитку міжнародних зв’язків української кооперації в умовах становлення тоталітарного режиму в 20-х роках ХХ ст.

Ключові слова: Міжнародний кооперативний Альянс, кооперативні об’єднання, тоталітаризм, міжнародні зв’язки.

Международные связи украинской кооперации в условиях становления тоталитарного режима (20-е годы ХХ столетия)

В статье анализируются особенности развития международных связей украинской кооперации в условиях становления тоталитарного режима в 20-х годах ХХ века.

Ключевые слова: кооперативные организации, тоталитаризм, международные связи.

International Links Ukrainian Co-operation in Conditions Genesis of Totalitarian Regime (1920th years)

At the article analyzed peculiarity’s genesis of international links Ukrainian co-operation in conditions genesis of totalitarian regime at 1920th years.

Key words: co-operative organizations, totalitarianism, international links.

читати далі »

Костюк Євген - Участь добровільного товариства Укравтодор у розвитку шляхової інфраструктури (кінець 20-х – перша половина 30-х років XX століття)

У статті на основі архівних документів досліджується участь товариства Укравтодор у розбудові шляхової мережі на території радянської України упродовж міжвоєнної доби.

Ключові слова: Укравтодор, громадські об’єднання, шляхове будівництво, масові кампанії.

Участие добровольного общества Укравтодор в развитии дорожной инфраструктуры (конец 20-х – первая половина 30-х годов XХ столетия)

В статье на основе архивных документов исследуется участие общества Укравтодор в создании дорожной сети на территории советской Украины в период между войнами.

Ключевые слова: Укравтодор, общественные организации, дорожное строительство, массовые кампании.

Participation voluntary association Ukravtodor at development road infrastructure (end of 1920-th – half past of 1930-th)

In this article at the archives files are examined participation association Ukravtodor at creation of road network at Soviet Ukraine territory in period between two World wars.

Key words: Ukravtodor, public associations, road-building, mass campaigns.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet