головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2008   Число: #1(26)
пошук по сайту
Калакура Ярослав - Українознавчий погляд на голодомор 1932 – 1933 років як геноцид українського народу

З’ясовуються особливості українознавчого підходу до дослідження голодомору 1932 – 1933 років як геноциду українського народу, виокремлено три історіографічні періоди вивчення трагедії, її причин і наслідків, окреслені надбання українських і зарубіжних дослідників, вказані деякі прогалини, сформульовані перспективні напрями подальшого осмислення проблеми на засадах українознавства.

Ключові слова: голодомор, геноцид, репресивний режим, демографічні втрати, українознавство, історіографія, періодизація, системний підхід.

Украиноведческий взгляд на голодомор 1932 – 1933 годов как геноцид украинского народа

Выясняются особенности украиноведческого подхода к исследованию голодомора 1932 – 1933 годов как геноцида украинского народа, выделены три историографических периода изучения трагедии, ее причин и последствий, очерчены наработки украинских и зарубежных исследователей, указаны некоторые пробелы, сформулированы перспективные направления последующего осмысления проблемы согласно принципам украиноведения.

Ключевые слова: голодомор, геноцид, репрессивный режим, демографические потери, украиноведение, историография, периодизация, системный подход.

Ukrainian Study Estimation of Holodomor of 1932 – 1933 as Genocide of the Ukrainian People

In the article an author analyzed features of the Ukrainian study approach to research of Holodomor in 1932 – 1933 as genocide of the Ukrainian people, determined three historiographical periods of study of the tragedy, its causes and effects, examined best practice of Ukrainian and foreign researchers, described some gaps, formulated perspective directions of subsequent comprehension of the problem on the Ukrainian study principles.

Key words: Holodomor, genocide, repressive regime, demographic losses, Ukrainian study, historiography, peroiodization, system approach.

читати далі »

Токар Леонід - Науковий інструментарій українознавця

Редакція продовжує друкувати визначення термінів і понять з українознавства, підготовлених науковцями НДІУ МОН України.

читати далі »

Кіш Єва - Регіональний вимір зовнішньої політики України

У статті розглядається процес формування та реалізації політики України щодо країн регіону Центральної Європи. Досліджуються основні цілі та засоби політики України стосовно до регіону та їхня еволюція. Визначено головні складові політики України відносно центральноєвропейського регіону. Також розроблено пропозиції щодо формування концепції центральноєвропейської політики України.

Ключові слова: Україна, Центральна Європа, зовнішня політика, національні інтереси, інтеграція.

Региональный аспект внешней политики Украины

В статье рассматривается процесс формирования и реализации политики Украины относительно стран региона Центральной Европы. Исследуются основные цели и средства политики Украины по отношению к региону и их эволюция. Определены главные составляющие политики Украины касательно центральноевропейского региона. В исследовании разработаны предложения относительно формирования концепции центральноевропейской политики Украины.

Ключевые слова: Украина, Центральная Европа, внешняя политика, национальные интересы, интеграция.

Regional dimension of the foreign policy of Ukraine

The article explores the process of formulation and realization of Ukraine’s foreign policy towards the countries of the Central Europe, studied the main aims and means of Ukraine’s policy towards the region. Defines the major components of Ukraine’s policy towards the Central European region. The study provides a number of propositions concerning the development of the concept of Ukraine’s Central European policy.

Key words: Ukraine, Central Europe, foreign policy, national interests, integration.

читати далі »

Бевз Тетяна - Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття

12 квітня 2007 р. Президент України підписав Указ “Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років та вшанування пам’яті її учасників”. Метою його було “забезпечення відзначення 90-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, пов'язаних із заснуванням та діяльністю Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, зміцнення суспільної злагоди і формування у громадян національної свідомості та на підтримку ініціативи Національної академії наук України”...

читати далі »

Калакура Ярослав - Українська козацька держава в джерелознавчих студіях Теодора Мацьківа

Мацьків Теодор. Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах. – Острог – Нью-Йорк, 2007. – 183 с.

читати далі »

Федотова Оксана - Контроль друкованої продукції в Україні під час великої вітчизняної війни 1941 – 1945 років

В статті досліджується історія цензури друкованих видань в Україні за період Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років. Висвітлюються основні тенденції формування цензурної політики по нагляду за бібліотечними фондами, книготоргівлею, збереженням державної таємниці в пресі. Шляхом аналізу архівних джерел розкривається механізм функціонування системи радянської цензури у вигляді керівної ролі компартії та виконавчої – Головліту.

Ключові слова: історія цензури, друковані видання, Велика Вітчизняна війна 1941 – 1945 років, цензурна політика, бібліотечні фонди, книготоргівля, державна таємниця в пресі, система радянської цензури, Головліт.

Контроль печатной продукции в Украине во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов

В статье исследуется история цензуры печатных изданий в Украине во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Освещаются основные тенденции формирования цензурной политики по надзору за библиотечными фондами, книготорговлей, сохранением государственной тайны в прессе. Путём анализа архивных источников раскрывается механизм функционирования системы советской цензуры в виде руководящей роли компартии и исполнительной – Главлита.

Ключевые слова: история цензуры, печатные издания, Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов, цензурная политика, библиотечные фонды, книготорговля, государственная тайна в прессе, система советской цензуры, Главлит.

Control of Printed Publications in Ukraine during the Great Patriotic War (1941 – 1945)

The article is devoted to research of history of censorship of printed publications during the Great Patriotic war in 1941 – 1945. An author examined main trends of formation of censorship policy on supervision of library funds, book trade and maintenance of state secret in periodicals. By means of analysis of archived sources an author considered mechanism of Soviet censorship system through activity of Communist Party and Ukrainian Golovlit.

Key words: history of censorship, printed publications, the Great Patriotic war in 1941 – 1945, censorship policy, library funds, book trade, state secret in periodicals, Soviet censorship system, Golovlit.

читати далі »

Сербін Сергій - У пошуках опори в боротьбі

Досліджуються важливі аспекти діяльності Всеволода Голубовича у виробленні стратегічної лінії боротьби українських есерів у період сталінської диктатури; з’ясовуються причини надання переваг В.Голубовичем політичній боротьбі в умовах підпілля від виїзду в імміграцію, екзиль, підтримка Голубовичем повстанського руху на Україні під час колективізації і голодомору. Розглядається формування кооперативних засад діяльності партії есерів, розправа над Голубовичем, історичне значення і унікальність його постаті в українській історії.

Ключові слова: есери, політична боротьба, імміграція, екзиль, наукова, культурна, видавнича та освітня діяльність есерів, «Український національний центр».

В поисках оплота в борьбе

Исследуются важные аспекты деятельности Всеволода Голубовича по выработке стратегической линии борьбы украинских эсеров в период сталинской диктатуры; выясняются причины предпочтения В. Голубовичем политической борьбы в условиях подполья от выезда в иммиграцию, экзиль, поддержка Голубовичем повстанческого движения на Украине во время коллективизации и голодомора. Рассматривается формирование кооперативных основ деятельности партии эсеров, расправа над Голубовичем, историческое значение и уникальность его личности в украинской истории.

Ключевые слова: эсеры, политическая борьба, иммиграция, экзиль, научная, культурная, издательская и образовательная деятельность эсеров, «Украинский национальный центр».

In Search of Bulwark in a Fight

In the article an author examined important aspects of Vsevolod Golubovych’s activity on making of strategic line of Ukrainian socialist-revolutionaries’ fight in the period of Stalin dictatorship; researched reasons of his preference of political fight in underground to departure in immigration, ekzil and Golubovich’s support of rebel movement in Ukraine during collectivization and Holodomor. The researcher examined formation of co-operative bases of socialist-revolutionaries’ activity, violence toward Golubovich and historical value and uniqueness of his personality for Ukrainian history.

Key words: socialist-revolutionaries, political fight, immigration, ekzil, scientific, cultural, publishing and educational activity of socialist-revolutionaries, «Ukrainian national center».

читати далі »

Михайлуца Микола - Зарубіжна історіографія релігійної політики в окупованих румунами південно-західних українських землях у 1941-1944 роках

У статті подано огляд малознаних праць представників зарубіжної історіографії політики румунської окупаційної влади і Румунської православної місії у напрямку християнізації української території між Бугом і Дністром (губернаторство Трансністрія) в роки Другої світової війни.

Ключові слова: історіографія, Трансністрія, Румунська православна місія, православ’я, місіонерство, митрополит Віссаріон.

Зарубежная историография религиозной политики в оккупированных румынами юго-западных украинских землях в 1941 – 1944 годах

В статье представлен обзор работ малоизвестных представителей современной зарубежной историографии политики румынской оккупационной власти и Румынской православной миссии в направлении христианизации украинской территории между Бугом и Днестром (губернаторство Транснистрия) в годы Второй мировой войны.

Ключевые слова: историография, Транснистрия, Румынская православная миссия, православие, миссионерство, митрополит Виссарион.

Foreign historiography of religion policy in occupantly south-western ukrainian grounds by the rumanians in 1941 – 1944 years

In the article is introduced survey of works a few known representatives of modern foreign historiography of policy Romanian occupant authority and Romanian Orthodox mission in direction Christianization of Ukrainian territory between Bug and Dnestr (Governor’s Transnistrions) in years of Second World War.

Key words: Historiography, Transnistria, Romanian Orthodox mission, Orthodox, Missionary, Mitropolit Vissarion.

читати далі »

Понур Юрій - Українознавче визначення та конкретизація змісту категорії «національні інтереси українського народу»

У статті обґрунтовується доцільність застосування українознавчого визначення конкретної наукової категорії “національні інтереси українського народу”, а не абстрактної категорії “національні інтереси” під час дослідження світоглядного, конкретно-історичного та інших аспектів національних інтересів українського народу.

Ключові слова: Українська національна держава, наукова категорія “національні інтереси українського народу”.

Украиноведческое определение и конкретизация значения категории “национальные интересы украинского народа”

В статье обосновывается целесообразность применения украиноведческого определения конкретной научной категории “национальные интересы украинского народа” вместо абстрактной категории “национальные интересы” для исследования мировоззренческого, конкретно-исторического и других аспектов национальных интересов украинского народа.

Ключевые слова: Украинское национальное государство, научная категория «национальные интересы украинского народа».

Ukrainian Study Definition and Specification of Meaning of the “National Interests of the Ukrainian People” Category

In the article author substantiated expediency of application of Ukrainian Study definition of concrete scientific category called “national interests of the Ukrainian people” instead of “national interests” abstract category for research of ideal, concrete historical and other aspects of national interests of Ukrainian people.

Key words: Ukrainian national state, “national interests of the Ukrainian people” scientific category.

читати далі »

Калібовець Світлана - Відродження музейних установ та їх діяльність на завершальному етапі Великої Вітчизняної війни і в роки четвертої п’ятирічки (на матеріалах Лівобережної України)

На основі архівних джерел висвітлюється відродження та діяльність музейних установ Лівобережної України на завершальному етапі Великої Вітчизняної війни і в роки четвертої п’ятирічки. Розкриваються основні форми діяльності цих культосвітніх закладів.

Ключові слова: культурні пам’ятки, експонати, екскурсії, лекції, бесіди, виставки, відвідувачі.

Возрождение музейных учреждений и их деятельность на завершающем этапе Великой Отечественной войны и в годы четвертой пятилетки (на материалах Левобережной Украины)

На основе архивных источников освещается возрождение и деятельность музейных учреждений Левобережной Украины на завершающем этапе Великой Отечественной войны и в годы четвертой пятилетки. Раскрываются основные формы деятельности этих культурно-просветительных заведений.

Ключевые слова: культурные достопримечательности, экспонаты, экскурсии, лекции, беседы, выставки, посетители.

Revival of Museum Establishments and Their Activity at the Final Stage of the Great Patriotic War and at the Period of the Fourth Five-Year (Plan) (After Materials of Left-bank Ukraine)

On the basis of archived sources the revival and activity of museum establishments of Left-bank Ukraine at the final stage of the Great Patriotic War and at the period of the fourth five-year (plan) is examined in the article. An author described basic forms of activity of these cultural and educational establishments.

Key words: cultural sights, exhibits, excursions, lectures, conversations, exhibitions, visitors.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet