головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #4(25)
пошук по сайту
Бевз Тетяна - Формування національної свідомості українця (На прикладі становлення світогляду Н. Григорієва)

У статті розкриваються особливості та специфіка формування національної свідомості українця наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Відзначається, що в основі національної свідомості лежить національна самоідентифікація, яка базується на осягненні національних інтересів, цінностей історичної долі. Прослідковується шлях становлення національної свідомості українця на прикладі життєвого шляху Никифора Яковича Григорієва. Акцентується увага на тому, що, живучи в Україні, більшість населення нічого не знала про Україну та її історію.

Ключові слова: національна свідомість, українець, світогляд, духовність, самоідентифікація.

Формирование национального сознания украинца (на примере становления мировоззрения Н.Григорьева)

В статье раскрываются особенности и специфика формирования национального сознания украинца в конце ХІХ – начале ХХ ст. Отмечается, что в основе национального сознания лежит национальная самоидентификация, которая базируется на постижении национальных интересов, ценностей исторической судьбы. Прослеживается путь становления национального сознания украинца на примере жизненного пути Никифора Яковлевича Григорьева. Акцентируется внимание на том, что, живя в Украине, большинство населения ничего не знало об Украине и ее истории.

Ключевые слова: национальное сознание, украинец, мировоззрение, самоидентификация.

The formation of national consciousness of a Ukrainian (on exomple of formation of N. Grigoriev’s mental outlook)

In the article features and specific of forming of national consciousness of Ukrainian open up in the end ХІХ – it is Marked beginning of ХХ item, that national samoidentifikatsiya which is based on understanding of national interests lies in basis of national consciousness, values of historical fate. The way of becoming of national consciousness of Ukrainian on the example of vital way Nikifora Jacob Grigor'eva is traced. Attention is accented on that giving life in Ukraine majority of population knew nothing about Ukraine and its history.

Key words: national consciousness, ukrainian, mental outlook, samoidentifikatsiya.

читати далі »

Тетеріна-Блохін Дарина - Українознавча наукова діяльність Ю. Бойка-Блохина в Людвіґ-Максиміліянс Університеті (До 5-річчя з дня смерті професора)

У статті автор описує діяльність Ю.Бойка-Блохина у Людвіґ-Максиміліянс Університеті у Мюнхені на початку 1960-х років, де він заснував відділ україністики при Інституті славістичної філології. Ю.Бойко-Блохин викладав україністику та українську літературу німецькою мовою. Також він був автором докторської програми з україністики. У своїй роботі він показав тісний зв’язок між українською та європейською літературою. Стаття створена на основі архіву Ю.Бойка-Блохина.

Ключові слова: архів професора Ю.Бойка-Блохина, україністика, Славістичний інститут, Людвіґ-Максиміліянс Університет, українознавча діяльність.

В статье автор описывает деятельность Ю.Бойко-Блохина в Людвиг-Максимилианс Университете в Мюнхене в начале 1960-х гг., где он основал отдел украинистики при Институте славистической филологии. Ю.Бойко-Блохин преподавал украинистику и украинскую литературу на немецком языке. Также он был автором докторской программы по украинистике. В своей работе он показал тесную связь между украинской и европейской литературой. Статья создана на основе архива Ю.Бойко-Блохина.

Ключевые слова: архив профессора Ю.Бойко-Блохина, украинистика, Славистический институт, Людвиг-Максимилианс Университет, украиноведческая деятельность.

Ukrainian Study Scientific Activity of Y.Bojko-Blokhyn at Ludwig-Maksymilyants University (To the 5-th Anniversary from the Day of Professor’s Death)

In this article an author describes the activities of Prof. Dr. Y.Boyko-Blokhyn at the LMU in Munich in the early 1960’s where he founded the department of “Ukrainistic” as a part of the Institute for Slaviс Studies Philology. Prof. Y.Boyko-Blokhyn taught ukrainistic and Ukrainian Literature in German. He was also a head of the PhD program for ukrainistic. With his works and teaching activities he showed close connection between the Ukrainian and European literatures. The article is based on the archives of Prof.Y.Boyko-Blokhyn.

Key words: archives of Prof.Y.Boyko-Blokhyn, ukrainistic, Slavic Studies Institute, Ludwig-Maksymilyants University, Ukrainian study activity, emigration.

читати далі »

Фігурний Юрій - Борці за незалежність України. До 65-річчя від дня офіційного утворення української повстанської армії (УПА)

У статті аналізується боротьба вояків УПА за Самостійну Соборну Українську Державу. Автор переконаний, що під час Другої світової війни тільки українські повстанці зі зброєю в руках виборювали незалежність України.

Ключові слова: Україна, Українська Повстанська Армія, державність, повстанці, українознавство.

Борцы за независимость Украины. К 65-летию со дня официального создания Украинской Повстанческой Армии (УПА)

В статье анализируется борьба воинов УПА за Самостоятельную Соборную Украинскую Державу. Автор убежден, что во время Второй мировой войны только украинские повстанцы с оружием в руках боролись за независимость Украины.

Ключевые слова: Украина, Украинская Повстанческая Армия, государственность, повстанцы, украиноведение.

Fighters for independent Ukraine.To 65-years the day of official formation of Ukrainian Insurgent Army (UIA)

In the article the fight of warriors is explored for the Independent Cathedral Ukrainiane State. An author is convinced, that in the World War II – time only in Ukrainiane insurgents with a weapon in hands obtained in the fight independence of Ukraine.

Key words: Ukraine, Ukrainian Insurgent Army (UIA), dergavnist, insurgents, ukrainiane studies.

читати далі »

Фігурний Юрій - Державотворча діяльність Пилипа Орлика в українознавчому вимірі (До 335-річчя від дня народження та 265-ліття з дня смерті)

У статті аналізується державотворча діяльність борця за незалежність України Пилипа Орлика в українознавчому вимірі.

Ключові слова: Україна, Пилип Орлик, гетьман, козаки, українознавство.

Государственно-созидательная деятельность Филиппа Орлика в украиноведческом измерении (К 335-летию со дня рождения и 265-летию со дня смерти)

В статье анализируется государственно-созидательная деятельность борца за независимость Украины Ф. Орлика в украиноведческом измерении.

Ключевые слова: Украина, Филипп Орлик, гетман, казаки, украиноведение.

The statecreative activity of Philip Orlyk in Ukrainian studies measuring (To 335 from day of birth and 265 from the day of death)

In the article statecreative activity of Philip Orlik is analysed in the Ukrainian studies measuring. An author is convinced, that all conscious life of Philip Orlyk was devoted to the fight for independence of Ukraine.

Key words: Ukraine, Philip Orlyk, hetman, Cossacks.

читати далі »

Мельник Анатолій - Класична соціально-філософська думка про закономірності й цілі історії

В статті аналізується класична соціально-філософська думка про закономірності й цілі історії. У зв‘язку з цим, із урахуванням екзистенціально-антропоцентричної методології, розглядається тлумачення понять «прогрес», «розвиток», «поступ», «суспільне перетворення».

Ключові слова: історія, поступ, прогрес, розвиток, суспільство,«суспільне перетворення».

Классическая социально-философская мысль о закономерностях и целях истории

В статье анализируется классическая социально-философская мысль о закономерностях и целях истории. В связи с этим, с учетом экзистенциально-антропоцентрической методологии, рассматривается трактовка понятий «история», «прогресс», «движение», «общественные преобразования».

Ключевые слова: история, прогресс, движение, общество, «общественные преобразования», развитие.

The classical social-philosophic thought about the conformities and aims of history

The article deals with the classical social-philosophic thought about the conformities and aims of history. The definitions of progress and development social transformation movement society are examined taking into consideration the existential- anthropocentric methodology.

Key words: history, progress, social transformation, development, movement, society.

читати далі »

Фігурний Юрій - Роман Шухевич – визначний український державний, військовий і політичний діяч (До 100-річчя від дня народження)

У вісімнадцять років кожен із нас відчуває себе безсмертним титаном. Наш погляд лине за небокрай, а власна сутність творця потребує звершень. З юнацьким максималізмом і дитячою безпосередністю ми розпочинаємо своє доросле життя. Ймовірно, саме такі настрої і панували в думках молодого Романа Шухевича...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet