головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #3(24)
пошук по сайту
Токар Леонід - Українознавство і проблеми консолідації українського народу

Стаття присвячена осмисленню проблем, які стримують консолідаційні процеси в українському суспільстві, місця і ролі українознавства в їх розв’язанні та забезпеченні успішного поступу народу на шляху цивілізаційного розвитку.

Ключові слова: стратегія розвитку, історичний досвід, уроки буття, мета та напрямки розвитку, інструментарій.

Украиноведение и проблемы консолидации украинского народа

Статья посвящена осмыслению проблем, которые сдерживают процессы консолидации в украинском обществе, места и роли в их разрешении украиноведения и в осуществлении движения народа по пути цивилизационного развития.

Ключевые слова: стратегия развития, исторический опыт, уроки бытия, цель и направления развития, инструментарий.

Ukrainian study and problems of consolidation of the Ukrainian people

The article is devoted to comprehension of problems which restrain the proceses of consolidation in Ukrainian Society, places and roles in their resolution of Ukrainian study and in ensuring of successful step of people on the way of civilized development.

Key words: stategy of development, historical experience, lessons of existence, aim and directions of development, instruments.

читати далі »

Шкрібляк Петро - Масова депортація із Західної України в 1947 році

На прикладі масового виселення восени 1947 р. людей із західного регіону України розкривається сутність депортацій як одного з компонентів системи злочинів комуно-більшовицького СРСР щодо нищення підкорених ним націй взагалі та української зокрема.

Ключові слова: депортація, злочинний засіб, комуно-більшовицький режим, західний регіон України, нищення української нації.

Массовая депортация из Западной Украины в 1947 году

В статье на примере массового выселения осенью 1947 года людей из западного региона Украины раскрывается сущность депортаций как одного из компонентов системы преступлений коммуно-большевистского СССР по уничтожению покоренных им наций вообще и украинской в частности.

Ключевые слова: депортация, преступное средство, коммуно-большевистский режим, западный регион Украины, уничтожение украинской нации.

The massive transfer of the people from Western Ukraine in 1947

The article deals with massive transfer of the people from Western Ukraine in the autumn of 1947. It exposes the transfer as one of the component of the USSR’s system of crimes concerning annihilation of conquered nations in general and Ukrainian separately.

Key words: deportation, criminal means, commune-bolshevist regime, the Western Region of Ukraine, the purpose: the annihilation of the nation.

читати далі »

Семененко Андрій - УГС/УРП в боротьбі за незалежність України (1988 – 1991)

На основі архівних джерел і опублікованих документів у статті розкриваються історичні обставини боротьби Української Гельсінської Спілки та її наступниці – Української Республіканської Партії – у боротьбі за незалежність України в 1988–1991 роках.

Ключові слова: політична партія, громадська організація, державний суверенітет.

УХС/УРП в борьбе за независимость Украины (1988–1991)

На основе архивных материалов и опубликованных документов в статье раскрываются исторические обстоятельства борьбы Украинского Хельсинского Союза и его преемника – Украинской Республиканской Партии – за независимость Украины в 1988 – 1991 гг.

Ключевые слова: политическая партия, общественная организация, государственный суверенитет.

Ukrainian Helsinky Union and Ukrainian Republic Party in struggle for Ukraine independence (1988–1991)

The role of Ukrainian Helsinki Union and its successor – Ukrainian Republic Party – in struggle for Ukraine independence (1988 – 1991) is considered in this article.

Key words: Ukrainian Helsinki Union, Ukrainian Republic Party, Ukraine independence.

читати далі »

Рибарук Оксана - Літературними місцинами Верховинщини

В статті описано визначні місця Верховинщини, які пов’язані із життям і літературною творчістю видатних письменників та літераторів України.

Ключові слова: національна культурна й історична спадщина, літературна творчість.

Литературными примечательностями Верховинщины

В статье описаны примечательные места Верховинщины, которые связаны с жизнью и литературным творчеством выдающихся писателей и литераторов Украины.

Ключевые слова: национальная культура, историческое наследие, литературное творчество.

In the article author described remarkable places of Verkhovyna which are connected with life and literary activity of outstanding Ukrainian writers.

читати далі »

Левицька Надія - Відомі і маловідомі імена професорів університетів Наддніпрянської України (2-а половина ХІХ – початок ХХ ст.)

На основі першоджерел розглянуто місце і роль відомих та маловідомих університетських професорів у духовному і культурному житті Наддніпрянської України 2-ої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Ключові слова: викладач, деканат, ідеологія, інтелігенція, лекція, магістр, наукова література, наукове товариство, національна ідея, опозиція, ординарний та екстраординарний професор, приват-доцент, університет, факультет.

Известные и малоизвестные имена профессоров университетов Надднепрянской Украины (2-я половина ХІХ – начало ХХ вв.)

На основании первоисточников рассмотрены место и роль известных и малоизвестных университетских профессоров в духовной и культурной жизни Надднепрянской Украины 2-й половины ХІХ – начала ХХ веков.

Ключевые слова: преподаватель, деканат, доцент, идеология, интеллигенция, лекция, магистр, научная литература, научное общество, национальная идея, оппозиция, ординарный и экстраординарный профессор, университет, факультет.

Famous and little-known university professors of the Right-bank Ukraine ( second half of XIX th – beg of XX th centuries)

On the base of archive sources the author have investigated the role and place of famous and little-known university professors in spiritual and cultural life of the Right-bank Ukraine in second half of XIX th century and the beginning of the XX th century.

Key words: teacher, deanery, assistant professor, ideology, intellectuals, lecture, master, science literature, scientific community, national idea, opposition, undistinguished and extraordinary professor, university, faculty.

читати далі »

Цимбал Богдана - Статути громадських організацій української еміграції: Союзу українців – жертв російсько-комуністичного терору та Організації демократичної української молоді як історичне джерело (50–60-і роки XX ст.)

У статті проводиться джерелознавчий аналіз статутів громадських організацій української еміграції. Завдяки цьому можна ознайомитися з основними засадами їхніх програмних документів і зрозуміти мету та структуру кожної організації.

Ключові слова: Статут, СУЖЕРО, ОДУМ, Головна управа, ТОП.

Уставы общественных организаций украинской эмиграции: Союза украинцев – жертв российско-коммунистического террора и Организации демократической украинской молодёжи как исторический источник (50–60-е годы XX ст.)

В статье проводится источниковедческий анализ уставов общественных организаций украинской эмиграции. Благодаря этому можно ознакомиться с главными принципами их программных документов, понять цель и структуру каждой организации.

Ключевые слова: Устав, СУЖЕРО, ОДУМ, Главная управа, ТОП.

The statutes of public organizations of Ukrainian emigration – Union of Ukrainian-victims of Russian-communist terror and Organization of democratic Ukrainian youth as a historical source (50–60 years XX century)

Source study analysis of the statutes of public organizations of Ukrainian emigration is conducted in the article. Thanks to that analysis one can become familiar with main principles of their program documents and understand a goal and a structure of each organization.

Key words: Statute, UUVIRO, ODUY, Main Board, SOF (Society of ODUY friends).

читати далі »

Фігурний Юрій - Державотворча діяльність Богдана Хмельницького в українознавчому вимірі (До 350-річчя від дня смерті)

У статті досліджується державотворча діяльність Богдана Хмельницького в українознавчому вимірі.

Ключові слова: Богдан Хмельницький, козаки, державотворчість, українознавство.

Государственная деятельность Богдана Хмельницкого в украиноведческом измерении (К 350-летию со дня смерти)

В статье исследуется государственная деятельность Богдана Хмельницкого в украиноведческом измерении.

Ключевые слова: Б. Хмельницкий, Украина, казаки, строительство государства, украиноведение.

Dergavotvorcha dijalnist’ of Bogdan Hmelnitskiy in Ukrainian space (To 350 years of his death)

Hmelnitskiy’s state activities are investigated in the article.

Key words: Bogdan Hmelnitskiy, Ukraine, kozaks, dergavotvorchist, Ukrainian space.

читати далі »

Федотова Оксана - Особливості джерельної бази дослідження цензури друкованих видань в підрадянській Україні (1917 – 1990)

Стаття присвячена характеристиці джерельної бази дослідження цензури творів друку в Україні протягом радянського періоду. Автором здійснено аналіз як неопублікованих архівних джерел, так і опублікованих документів, що безпосередньо доводить репрезентативність означеної джерельної бази.

Ключові слова: джерельна база дослідження, цензура, друковані видання, підрадянська Україна.

Особенности базы источников исследования цензуры печатных изданий в подсоветской Украине (1917 – 1990)

Статья посвящена характеристике источниковой базы исследования цензуры произведений печати в Украине на протяжении советского периода. Автором произведён анализ как неопубликованных архивных источников, так и опубликованных документов, что непосредственно доказывает репрезентативность данной источниковой базы.

Ключевые слова: база источников исследования, цензура, печатные издания, подсоветская Украина.

The peculiarities of source base researching of censorship printed works in Soviet Ukraine (1917 – 1990)

The article is devoted to the characteristics of the source base of research of censorship printed works in Ukraine during Soviet period. The author made the analysis both noprinted archives materials and published documents. That one proves representation of this source base.

Key words: source base of research, censorship, printed works, Soviet Ukraine.

читати далі »

Калакура Ярослав - Науковий інструментарій українознавця

Співавтори:

Леонід Токар

Юрій Понур

Редакція продовжує друкувати визначення термінів і понять з українознавства, підготовлених науковцями НДІУ МОН України.

читати далі »

Скрипка Віталій - Філософія життя Т.Г.Шевченка

У статті розкрито основні ідеї філософії життя Т.Г.Шевченка.

Ключові слова: антропоцентризм, антеїзм, екзистенціалізм, кордоцентризм, емансипація, національна ідея, гармонія.

Философия жизни Т. Г. Шевченко

В статье раскрыты основные идеи философии жизни Т.Г.Шевченко.

Ключевые слова: антропоцентризм, антеизм, кордоцентризм, национальная идея, эмансипация, гармония.

The main ideas of the philosophy of T.Shevchenko are disclosed in the article.

Key words: anthropocentrism, anteism, cordocentrism, national idea, emancipation, harmonies.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet