головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #4(21)
пошук по сайту
Калакура Ярослав - Безперервність та наступність національної історичної освіти: українознавчий зміст

З’ясовується суть і значення принципів безперервності та наступності національної історичної освіти в системі родинного, дошкільного, шкільного, вузівського і післядипломного навчання та виховання в контексті концентрів українознавства, формулюються пропозиції щодо повнішої реалізації пізнавальної та світоглядно-виховної функції історії, поліпшення якості навчальної літератури.

Ключові слова: національна історична освіта, історична свідомість, українознавство, світогляд, дидактичні принципи, наступність, безперервність, навчальна література.

Непрерывность и наступательность национального исторического образования: украиноведческое содержание.

Выясняется содержание и значение принципов непрерывности и преемственности исторического образования в системе семейного, дошкольного, школьного, вузовского и последипломного обучения и воспитания в контексте концентров украиноведения, формулируются предложения по более полной реализации познавательной, мировоззренческой и воспи тательной функции истории, улучшению качества учебной литературы.

Ключевые слова: национальное историческое образование, историческое сознание, украиноведение, мировоззрение, дидактические принципы, преемственность, непрерывность, учебная литература.

The continuity and following of national historical education: Ukrainian studies context.

In this article an author examined essence and significance of the principles of continuity and succession of historical education in the system of family, preschool, school, university and post-university education in the context of Ukrainian study consenters. The author suggested ideas on realization of cognitive, ideological and educational functions of history and offered thoughts on improvement of quality of educational literature.

Key words: National historical education, historical consciousness, Ukrainian studies, world view, didactics principles, following, continuity, educational literature.

читати далі »

Гомотюк Оксана - Суперечливість політики „українізації” та її впливу на розвиток українознавства

Розкривається суперечливий та заідеологізований характер політики “українізації”, її позитивні та негативні наслідки для розвитку українознавства у 1920-х – на початку 1930-х років.

Ключові слова: українізація, українознавство, освіта, культура, політика, ідеологія.

Противоречие политики «украинизации» и ее влияние на развитие украиноведения.

Раскрывается противоречивый и заидеологизированный характер политики «украинизации», ее положительные и отрицательные последствия для развития украиноведения в 1920-х – начале 1930-х гг.

Ключевые слова: украинизация, украиноведение, образование, культура, политика, идеология.

Contradiction of “ukrainizashion” and its influence is on development of Ukrainian.

In the article an author examined contradictory and ideological character of “ukrainization”, its positive and negative consequences for the development of Ukrainian study in 1920 and at the beginning of 1930.

Key words: Ukrainizashion, Ukrainian studies, education, culture, olicy, ideology.

читати далі »

Лещук Євген - Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства

Розкривається значення літописів козацької доби для розвитку українознавства, збагачення його змістовної, джерельної та історіографічної бази.

Ключові слова: літописна традиція, “Літопис С.Величка”, “Літопис Г.Грабянки”, українознавство, джерельна база.

Влияние казацких летописей на развитие украиноведения.

Раскрывается значение летописей времен казачества для развития украиноведения, обогащение его содержательной, источниковой и историографической базы.

Ключевые слова: летописная традиция, “Летопись С.Величко”, “Летопись Г.Грабянки”, украиноведение, источниковая база.

Influence of Cossack chroniclers on development of Ukrainian studies.

In the article an author showed the value of chronicles of the Cossack period for the development of Ukrainian study, enrichment of its source and historiographical bases.

Key words: Tradition of writing chroniclers, Chronicle of Velychko, Chronicle of Grabianka, Ukrainian studies, spring base.

читати далі »

Козакова Віталія - Пізнавальні можливості тексту та мета тексту (соціально-філософський аналіз)

У статті розглянуті пізнавальні можливості тексту та метатексту на основі історичного екскурсу та застосування цих категорій в форматі художньої творчості.

Ключові слова: метатекст, текст, інтенція, семіотичні простори.

Познавательные возможности текста и метатекста (социально-философский анализ)

В статье рассмотрены познавательные возможности текста и метатекста на основе исторического экскурса и применение этих категорий в формате художественного творчества.

Ключевые слова: метатекст, текст, интенция, семиотическое пространство.

Knowledgeable possibilities of the text and metatext (social-philosophy analyses)

In the article an author examined cognitive recourses of text ant metatext on the basis of historical excursus and described use of these categories in a format of artistic creation.

читати далі »

Губський Сергій - Досвід та уроки військово-освітнього та виховного реформування армії Української Держави (1918 р.) для Збройних сил України

У статті розглядаються питання військово-освітнього та виховного реформування армії Української Держави (1918 р.). Основна увага звертається на використання цього досвіду для сучасних ЗС України. Також згадуються історіографічні праці, присвячені цьому питанню.

Ключові слова: Українська Держава, армія, гетьман, освіта, реформи, досвід.

Опыт и уроки военно-образовательного и воспитательного реформирования армии Украинской Державы (1918 г.) для Вооруженных сил Украины.

В статье рассматриваются вопросы военно-образовательного и воспитательного реформирования армии Украинской Державы (1918 г.). Основное внимание уделяется использованию этого опыта для Вооруженных сил Украины. Также упоминаются историографические труды, где рассматриваются эти проблемы.

Ключевые слова: Украинская Держава, армия, гетман, образование, реформы, опыт.

Experience and lessons of military-educational and educational reformations of the army of Ukrainian State (1918) for military forces of Ukraine.

Questions of military-educational and educational reformations of the army of Ukrainian State (1918) are examined in this article. Fundamental attention is paid on using of this experience in the armed forces of Ukraine. Historicographical proceeding where these questions are examined are also mentioned.

Key words: Ukrainian State, аrmy, hetman, education, reform, experience.

читати далі »

Мельник Анатолій - Проблема законів історії в сучасній українській соціально-філософській думці

У статті зосереджено увагу на проблемі законів історії в сучасній українській соціально-філософській думці. Розглядається ставлення до питань законів історії на рівні сучасного українського політикуму та стан висвітлення цих питань у межах вітчизняної соціально-філософської думки.

Ключові слова: закони історії, закони розвитку суспільства, історична закономірність.

Проблема законов истории в современной украинской социально-философской мысли.

В статье акцентируется внимание на проблеме законов истории в современной украинской социально-философской мысли. Рассматривается отношение к вопросам законов истории на уровне современного украинского политикума и состояние исследования этих вопросов в рамках отечественной социально-философской мысли.

Ключевые слова: законы истории, законы развития общества, историческая закономерность.

The problem of the laws of history in modern Ukrainian social-philosophical thought.

In the article the basic attention is given to a problem of the laws of history in modern Ukrainian social - philosophical thought. The attitude to problems of the laws of history at the level of modern Ukrainian political thought and the situation with the illumination of these problems is esteemed within the framework of domestic philosophical thought.

Key words: the laws of history, the laws of society development, a historic conformity.

читати далі »

Рибак Олена - Царське самодержавство та українці і євреї у XVII – ХІХ ст.

Стаття присвячена основним моментам етнічної політики Російської імперії щодо єврейського та українського населення, взаємовідносинам двох народів.

Ключові слова: українці, євреї, протегування, пригнічення, обмеження, асиміляція, релігія, хасиди, цадик, забобони.

Царское самодержавие и украинцы, евреи в XVII-XIX вв.

Статья посвящена основным моментам этнической политики Российской империи по отношению к еврейскому и украинскому населению, а также взаимоотношениям между двумя народами.

Ключевые слова: украинцы, евреи, покровительство, угнетение, ограничение, ассимиляция, религия, хасиды, цадик, суеверия.

The Tsarist autocracy and the Ukrainians and Jews in the XVII-XIX.

The article is dedicated to the principal moments of the Russian empire’s ethnic policy to the Jewish and Ukrainian population, and to the interrelations of the both nations.

Кey words: Ukrainians, Jews, protection, oppression, limitation, assimilation, religion, Hassids, Tsaddic, superstitions.

читати далі »

Понур Юрій - Національні інтереси українського народу (постановка проблеми)

У статті з’ясовується суть та зміст поняття „національні інтереси українського народу”. Автор переконаний, що національні інтереси українського народу як цілісне явище (а не як окремі прояви буття окремих соціальних груп українського суспільства у різних галузях його життя) можна повно, всебічно і об’єктивно дослідити тільки в ході окремого об’ємного українознавчого дослідження.

Ключові слова: українознавство, національні інтереси, Україна, український народ.

Национальные интересы украинского народа (постановка проблемы)

В статье изучается сущность и содержание понятия „национальные интересы украинского народа”. Автор убежден, что национальные интересы украинского народа как целостное явление (а не как отдельные проявления бытия отдельных социальных групп украинского общества в разных сферах его жизни) можно полно, всесторонне и объективно изучить только в процессе отдельного объемного украиноведческого исследования.

Ключевые слова: украиноведение, национальные интересы, Украина, украинский народ.

National interests of Ukrainian people (some problem)

In the article an author examined essence and content of the term “national interests of the Ukrainian people”. The author is convinced that national interests of the Ukrainian people as integral phenomenon can be fully researched only through substantial Ukrainian study research.

Key words: Ukrainian studies, national interests, Ukraine, Ukrainian people.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet