головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #3(20)
пошук по сайту
Баран Володимир - Ранньосередньовічні слов’янські поселення біля с. Рашкова на середньому Дністрі

У статті досліджуються ранньосередньовічні слов’янські поселення біля с. Рашкова на середньому Дністрі.

Ключові слова: слов’яни, анти, склавини, археологічна культура.

Раннесредневековые славянские поселения возле с. Рашкова на среднем Днестре

В статье исследуются раннесредневековые славянские поселения возле с. Рашкова на среднем Днестре.

Ключевые слова: славяне, анты, склавины, археологическая культура.

Earlier Slavonic’s settlement near the village Rashkov on the Dniester

In this article is observed earlier Slavonic’s settlement near the village Rashkov on the Dnister.

Key words: the Slavonic’s, the ant’s, the sklavin’s, archeological culture.

читати далі »

Ковпік Світлана - Українознавство в школах Кривбасу

У статті йде мова про процес формування навчально-наукового центру та введення українознавства як навчальної дисципліни в школах м.Кривий Ріг.

Ключові слова: українознавство, навчально-науковий центр.

Украиноведение в школах Кривбасса

В статье речь идет о процессе формирования учебно-научного центра, а также рассматривается процесс введения украиноведения как учебной дисциплины в школах г. Кривого Рога.

Ключевые слова: украиноведение, учебно-научный центр.

Ukrainian studies in schools of Krivbass

In the article talking about process forming educational scientific center and process Leading Ukrainian Studies in the schools town Kryvyi Rih.

Key words: Ukrainian Studies, educational scientific center.

читати далі »

Кононенко Тарас - Моделювання характеру розмислу Г.Сковороди в методологічній культурі філософії XVI – XVIII ст.

Мета роботи полягає в історико-філософському моделюванні форми та структури розмислу Г.Сковороди в контексті методологічної культури нової філософії XVI – XV III ст. Мета передбачає підтвердження чи заперечення, згідно з науковою гіпотезою дослідження, встановлення типологічної спорідненості характеру розмислу філософа з класичними зразками методологій європейської філософії зазначеної доби. Головним завданням передбачається встановлення певного інтегративного чинника, спроможного розглянути споріднене та відмінне у формі розмислу Г.Сковороди з класичними зразками типів форм розмислу у європейських філософів нової філософії XVI – XVIII ст., визначених у більшості з праць, присвячених становленню історико-філософського процесу. Стаття є розширеним викладом завдань науково-дослідної роботи.

Ключові слова: моделювання, історико-філософське моделювання, розмисл, методологічна культура, історико-філософське українознавство, нова філософія.

Моделирование характера мышления Г.С. Сковороды в методологической культуре новой философии XVI – XVIII ст

Цель работы состоит в историко-философском моделировании формы и структуры размышления Г.Сковороды в контексте методологической культуры новой философии XVI – XVIII ст. Цель предполагает подтверждение или опровержение, соответственно с научной гипотезой исследования, установление типологической сродности характера мышления философа с классическими образцами методологической европейской философии указанного времени. Главной задачей исследования предполагается установление интегративного принципа, который бы позволил определить общее и отличительное в форме мышления Г.Сковороды с классическими образцами типов мышления европейских философов новой философии XVI – XVIII ст. Статья представляет собой расширенное изложение задач научно-исследовательской работы.

Ключевые слова: моделирование, историко-философское моделирование, мышление, методологическая культура, историко-философское украиноведение, новая философия.

A design of typical H. Skovoroda’s thoughts in methodological culture of modern philosophy of XVI – XVIII cen

The purpose of the work is historical and philosophical design of form and structure thoughts of H.Skovoroda in the context of methodological culture Modern philosophy XVI – XVIII century. The purpose foresees confirmation or objection of the scientific hypothesis of research, establishment of typological cognation thoughts of the philosopher with the classic standards of European philosophy methodologies of the period. The main task is to establish the certain factor, which is able to find similar and different in Skovorada’s ideas and classic standards of European philosophers of Modern philosophy of XVI – XVIII ideas. The ideas, which are defined in works devoted to the process of historical and philosophical establishment. The article is the extended exposition tasks of the research work.

Key words: Design, historical and philosophical design, thought, methodological culture, historical and philosophical Ukrainian study, modern philosophy.

читати далі »

Токар Леонід - Українознавство у змісті та структурі національної освіти

Стаття присвячена дослідженню ролі українознавства у формуванні змісту та структури національної освіти, з’ясуванню принципів і методів її становлення та розвитку.

Ключові слова: національна освіта, зміст освіти, функції освіти, українознавство, виховні ідеали, ціннісні орієнтації.

Украиноведение в содержании и структуре современного образования

Статья посвящена исследованию роли украиноведения в формировании содержания и структуры национального образования, принципов и методов его становления и развития.

Ключевые слова: национальное образование, содержание образования, функции образования, украиноведение, воспитательный идеал, ценностные ориентации.

Ukrainian studies in the context and structure of national education.

This article is devoted to the role of Ukrainian studies in forming of context and structure of national education and also main principles and methods its forming and development.

Key words: national education, context of education, education function, Ukrainian studies, education ideals, spiritual principles.

читати далі »

Шевченко Володимир - Українознавство та історія України

Стаття присвячена дослідженню наукових напрямків ХVІІІ-ХХ ст., в яких на основі знання історії України виробився новий погляд і нова філософсько-методологічна наука, котра згодом набула назву українознавство.

Ключові слова: українознавство, українське суспільство, історія України, наука, метод українознавства, українознавча теорія, буття.

Украиноведение и история Украины

Статья посвящена исследованию научных направлений ХVІІІ-ХХ ст., в которых на основе знания истории Украины сформировался новый взгляд и новая философско-методологическая наука, которая впоследствии приобрела название украиноведение.

Ключевые слова: украиноведение, украинское общество, история Украины, наука, метод украиноведения, украиноведческая теория, бытие.

Ukrainian Study and History of Ukraine

The article is devoted to the research of scientific directions of the ХVІІІ-ХХ centuries in which on the basis of knowledge on history of Ukraine a new look and new philosophical-methodological science was formed and which afterwards was named as Ukrainian study.

Keywords: Ukrainian study, Ukrainian society, history of Ukraine, science, method of Ukrainian study, Ukrainian study theory, existence.

читати далі »

Фігурний Юрій - Теоретичні та практичні засади підготовки та проведення курсів підвищення кваліфікації вітчизняних педагогічних кадрів з українознавства в контексті етнонаціонального державотворчого процесу

У статті аналізуються теоретичні та практичні засади підготовки та проведення курсів підвищення кваліфікації вітчизняних педагогічних кадрів з українознавства в контексті етнонаціонального державотворчого процесу.

Ключові слова: українознавство, національна освіта, курси підвищення кваліфікації, етнонаціональний державотворчий процес.

Теоретические и практические основы подготовки и проведения курсов повышения квалификации отечественных педагогических кадров по украиноведению в контексте этнонационального государственно-созидательного процесса

В статье анализируются теоретические и практические основы подготовки и проведения курсов повышения квалификации отечественных педагогических кадров по украиноведению в контексте этнонационального государственно-созидательного процесса.

Ключевые слова: украиноведение, национальное образование, курсы повышения квалификации, этнонациональный государственно-созидательный процесс.

Theoretical and practical principles for courses raising teacher level of skill native and pedagogical staff of Ukrainian studies in context of etnonatsonalniy dergavotvorchuy process

In this article is analysed theoretical and practical principles for courses raising teacher’s level of skill native and pedagogical staff of Ukrainian studies in context of etnonatsonalniy dergavotvorchuy process.

Key words: Ukrainian studies, native education, courses raising teacher’s level of skill, etnonatsonalniy dergavotvorchuy process.

читати далі »

Печеранський Ігор - Предмет та завдання історико-філософського українознавства (до питання про теорію науки)

Стаття присвячена висвітленню основних концептів історико-філософського українознавства з метою розробки української історико-філософської науки.

Ключові слова: історико-філософське українознавство, історико-філософське джерелознавство, теорія та методологія історико-філософського дослідження, філософська культура.

Предмет и задание историко-философского украиноведения (К вопросу о теории науки)

Статья посвящена раскрытию основных концептов историко-философского украиноведения с целью разработки украинской историко-философской науки.

Ключевые слова: историко-философское украиноведение, историко-философское источниковедение, теория и методология историко-философского исследования, философская культура.

Subject and tasks of historical and philosophical Ukrainian studies (to the question about the theory of science)

The article is devoted opening of basic concepts of historical and philosophical Ukrainian studies, with the purpose of construction of Ukrainian historical and philosophical science.

Key words: historical and philosophical Ukrainian studies, historical and philosophical source study, theory and methodology of historical and philosophical research, philosophical culture.

читати далі »

Мельник Анатолій - Стан дослідження законів історії у новітній філософсько-історичній думці України

Автор аналізує стан розробки проблеми законів історії у новітній філософсько-історичній вітчизняній літературі, обґрунтовується положення про те, що визнання чи невизнання законів історії методологічно залежить значною мірою від трактування поняття "історія". Дана проблема належить до актуальних і перспективних тем нових досліджень.

Ключові слова: антропологізм, закони історії, історична закономірність, марксизм, методологія історії, позитивізм, суспільство.

Состояние исследования законов истории в современной философско-исторической мысли Украины.

Автор анализирует состояние разработки проблемы законов истории в современной философско-исторической отечественной литературе. В статье обосновывается положение о том, что признание или непризнание законов истории методологически в большей степени зависит от трактовки понятия "история". Данная проблема является актуальной и перспективной темой новых исследований.

Ключевые слова: антропологизм, законы истории, историческая закономерность, марксизм, методология истории, общество, позитивизм.

The investigation’s state of the historical laws in modern Ukrainian social – philosophical thought.

The writer analyzes the condition of mining of a problem of the laws of history in the modern philosophical-historical domestic literature. In the article the notion is substantiated that the admission or non-recognition of the laws of history depends on the way of treating the concept "history". That the given problem is an actual and perspective subject of new researches.

Key words: anthropologism, the laws of history, a history conformity, marxism, methodology of history, society, positivism.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet