головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #2(19)
пошук по сайту
Шевченко Володимир - Українська філософія в структурі українознавства

Розглядається особливість визначення та проблема підстав теоретичного рівня української філософії, його відмінність від історії української філософії у системі українознавства як науки. Аналізується зміст основоположних архетипів української філософії і українознавства, характеризується місце української філософії у структурі українознавства.

Украинская философия в структуре украиноведения

Рассматривается особенность определения и проблема оснований теоретического уровня украинской философии, его отличие от истории украинской философии в системе украиноведения как науки. Анализируется содержание основополагающих архетипов украинской философии и украиноведения, характеризуется место украинской философии в структуре украиноведения.

Ukrainian Philosophy in the Structure of Ukrainian Study

The article is devoted to examination of the determination features and problem of grounds at theoretical level of Ukrainian philosophy, and its difference from the history of Ukrainian philosophy in the system of Ukrainian study as a science. An author analyzed a content of fundamental archetypes of Ukrainian philosophy and Ukrainian study and characterized a place of Ukrainian philosophy in the structure of Ukrainian study.

читати далі »

Шкрібляк Петро - Історія Гуцульщини ХІV-ХVІІІ ст. у працях Івана Крип’якевича

Іван Крип’якевич (1886 – 1967) – один з видатних українських істориків ХХ ст., педагог, учений-дослідник широкого діапазону проблем історії України. Школу свого становлення, як педагог і науковець, він проходив у М.Грушевського, був тісно пов’язаний із світом науки, передових ідей, представниками яких на той час стали: І.Франко, Б.Бочинський, В.Гнатюк, О.Назарук, В.Шухевич та інші громадські діячі, науковці. Він брав активну участь у роботі „Просвіти”, НТШ, ним написані численні книги і статті, видрукувані матеріали досліджень у львівських журналах: „Життя і знання”, „Назустріч”, „Рідна мова”, „Неділя”, „Українська книга”, „Наша Батьківщина”, займався також і редакторською роботою [1, 84-85].

читати далі »

Ідзьо Віктор - Українознавство як функціональна та невід’ємна складова прикладної лінгвістики

У статті розглядається українознавство як функціональна та невід’ємна складова прикладної лінгвістики. Наголошується, що українознавство як система історичних, філологічних та філософських знань системно поєднується з науково-освітньою та дослідною системою прикладної лінгвістики. Це дає можливість спільно реалізувати і втілити в науково-освітнє життя всебічні знання про Україну.

Ключові слова: українознавство, прикладна лінгвістика, науково-освітня робота, науково-освітні програми, науково-освітній простір, українська мова, українська література.

В статье рассматривается украиноведение как функциональная и неотъемлемая составляющая прикладной лингвистики. Отмечается, что украиноведение как система исторических, филологических и философских знаний системно совмещается с научно-образовательной и опытной системой прикладной лингвистики. Это дает возможность совместно реализовать и воплотить в научно-образовательную жизнь всесторонние знания об Украине.

Ключевые слова: украиноведение, прикладная лингвистика, научно- образовательная работа, научно-образовательные программы, научно- образовательное пространство, украинский язык, украинская литература.

In the article Ukrainian study is examined as functional and integral part of applied linguistics. An author marked that Ukrainian study as a system of historical, philological and philosophical knowledges is combined with scientific, educational and experimental system of the applied linguistics. It enables to embody comprehensive knowledges about Ukraine into the scientific and educational life.

Key words: Ukrainian study, applied linguistics, scientific and educational work, scientific and educational programs, scientific and educational space, Ukrainian, Ukrainian literature.

читати далі »

Редакційна колегія часопису "Українознавство" - Науковий інструментарій українознавця

Редакційна колегія часопису «Українознавство» в розділі «Історія, теорія, методологія» започатковує рубрику «Науковий інструментарій українознавця», в якій друкуватимуться теоретико-методологічні розробки окремих аспектів науки, визначення термінів та понять українознавства як науки і навчальної дисципліни. Основу матеріалів складатимуть авторські тексти статей підготовленого до друку понятійно-термінологічного довідника «Українознавство». Матеріали подаватимуться за логікою концентрів українознавства. Відкриваємо рубрику статтями, в яких подаються визначення термінів і понять теорії та методології науки. Запрошуємо читачів до обговорення матеріалів.

читати далі »

Хоменко Олександр - ”Державницько-особистісний симфонізм українського письменства Києво-Руської доби: наприпочатку “Великого Кола”

Лекції з історії українського письменства в системі українознавства. Лекція № 2

читати далі »

Тарасов Андрій - Формування вірнопідданських почуттів серед учнівства півдня України (2-а половина ХІХ ст.)

У даній статті зроблено спробу охарактеризувати основні форми навчально-виховних заходів з формування вірнопідданських почуттів в середовищі учнівства Півдня України у 2-ій половині ХІХ ст. Вказано на важливість вивчення вірнопідданства як складової суспільно-політичної позиції учня. Стверджується, що основні навчально-виховні заходи такого спрямування були присвячені вшануванню знаменних і трагічних подій у житті монарха і всієї царської сім‘ї. Звертається увага на призначення іменних стипендій учням та ролі місцевих органів влади у питанні виховання вірнопідданства.

Ключові слова: навчально-виховні заходи, вірнопідданство, Південь України, учнівство, імператорська родина, суспільно-політична позиція.

В данной статье сделано попытку охарактеризовать основные формы учебно-воспитательных мероприятий по формированию верноподданнических чувств в среде учащейся молодежи Юга Украины во 2-й половине ХІХ ст. Указано на важность изучения верноподданичества как составляющей общественно-политической позиции ученика. Утверждается, что основные учебно-воспитательные мероприятия такого направления были посвящены чествованию знаменательных и трагических событий в жизни монарха и всей царской семьи. Обращается внимание на назначение именных стипендий ученикам и роли местных органов власти в вопросе воспитания верноподданичества.

Ключевые слова: учебно-воспитательные мероприятия, верноподданичество, Юг Украины, учащаяся молодежь, императорская семья, общественно-политическая позиция.

In this article an author made an attempt to characterize the principle forms of teaching and educational measures in forming of allegiant senses among studying youth of the South of Ukraine in the second half of the XIX century. The author proves the importance of researching of allegiance as a component of public and political position of a pupil. The author confirmed that such teaching and educational measures were devoted to celebrating of important and tragic events in the life of monarch and his family. The author accented attention to scholarships and role of local authorities in cultivating of the allegiant.

Key words: educational arrangement, allegiance, the South of Ukraine, pupil youth, family of emperor, public-political position.

читати далі »

Печеранський Ігор - Категорія “культури” в історико-філософському українознавстві

У статті здійснюється аналіз культури за допомогою методології історико-філософських українознавчих досліджень.

Ключові слова: історико-філософське українознавство, культура, історія філософської теорії, історія філософської культури, діалог.

В статье осуществляется анализ культуры с помощью методологии историко-философских украиноведческих исследований.

Ключевые слова: историко-философское украиноведение, культура, история философской теории, история философской культуры, диалог.

The article is devoted to the analysis of a culture using methodology of the historical and philosophical Ukrainian study researches.

Key words: historical-philosophical Ukrainian studies, culture, history of philosophical theory, history of philosophical culture, dialog.

читати далі »

Лещук Євген - “Літопис Самовидця” як українознавче джерело

У статті аналізується “Літопис Самовидця” під кутом зору його місця в джерельній базі українознавства, досліджується його значення як унікальної пам’ятки писемності і носія традицій українського літописання.

Ключові слова: «Літопис Самовидця», українознавче джерело, пам’ятка, літопис.

В статье анализируется «Летопиь Самовидца» с точки зрения его места среди источников украиноведения и значения его как уникального памятника письменности и носителя традиций украинского летописания.

Ключевые слова: «Летопись Самовидца», источник украиноведения, памятник письменности.

An author of the article analyses “The chronicle of Samovydets” through its place among the sources of Ukrainian study and its significance as a unique reminder of the written language and transmitter of the Ukrainian chronicle writing traditions.

Key words: “The chronicle of Samovydets”, The Ukrainien Studies source, Sight, Chronicle.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet