головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2001   Число: #1(1)
пошук по сайту
Солонська Наталія - Пересопницьке Євангеліє

9 жовтня 2001 р. День української писемності і для всієї України, і для Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського став особливо урочистим: в актовій залі зібралися читачі найрізноманітніших професій, Інституту української мови НАН, зарубіжні гості, бажаючи взяти участь у відзначенні надзвичайного свята. І ось відомий державний діяч і вчений директор бібліотеки академік НАН Олексій Семенович Онищенко інформує присутніх про вихід у світ унікальної святині народу – “Пересопницького Євангелія 1556 – 1561 років”, а відомий державний діяч і вчений почесний Президент всеукраїнського Фонду сприяння розвитку мистецтв Анатолій Володимирович Толстоухов робить новий дар в скарбницю національної культури – передає бібліотеці старовинний першодрук “Подільського Євангелія”.

читати далі »

Калакура Ярослав - Історичні засади українознавства як науки і навчальної дисципліни

У статті розглядаються історичні засади українознавства, значення принципу історизму та історичних методів пізнання для українознавчих досліджень, з`ясовується взаємозв`язок історії і українознавства, їх світоглядно-виховні функції.

читати далі »

Токар Леонід - Об’єкт і предмет українознавства

У науці, як і в житті, постають корінні питання, без відповіді на які не можна не те що досягти мети, а й з’ясувати напрямок руху, зрозуміти його сенс. До них відноситься і визначення об’єкта та предмета науки. Через об’єкт і предмет усвідомлюємо її сутність, соціальну доцільність. З них починається обґрунтування методологічних засад, місця і ролі в системі наук, методу дослідження тощо

читати далі »

Кононенко Петро - Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості

Співавтор:

Кононенко Тарас - кандидат філософських наук, доцент, заступник директора з наукової роботи НДІУ

Нині з усією очевидністю постає воістину гігантська реформаторська роль науки. Підтвердження – вже згадувані традиції: ще в Києво-Печерський лаврі були започатковані видання церковного і світського змісту, які вводили нашу праматір Київську Русь в ареал міжнародного життя. Кияни постійно співвідносили себе не лише з Візантією як державою, а й – головним чином – з державно-політичними, релігійними рухами їхньої доби, що означало – з Богом. І закономірно, що в цьому процесі сформувалися не лише великі князі, а й вітчизняні вчені, серед яких особливо високе місце посіли насамперед лідери релігієзнавства, історіософії, філософії, які, подібно Никону, Сильвестру, Нестору, ще тоді поставили інтегрально засадниче питання: “Звідки пішла Руська земля, хто в ній почав першим княжити, як Руська земля постала є”. Все було в Київському та Галицько-Волинському літописах: й історія створення світу, і потоп та розподіл земель синами Ноя, і не тільки міфологічні, а й цілком документовані реалії ґенези нашої прадержави.

читати далі »

Масляк Петро - Геополітика та геостратегія України: адекватна реакція на виклик часу

У статті автор визначає причини та специфічні особливості становлення геополітики як наукового напряму українознавства і формування географічної стратегії України, як суб’єкта міжнародних відносин на просторі Східної і Південної Європи

Ключові слова: геополітика, геостратегія, геополітичне положення, Україна.

Геополитика и геостратегия Украины: адекватная реакция на вызов времени

В статье автор определяет причины и специфические особенности возникновения геополитики как научного направления украиноведения и формирования геополитической стратегии Украины, как субъекта международных отношений в пространстве Восточной и Южной Европы.

Ключевые слова: геополитика, геостратегия, геополитическое положение, Украина.

Geopolitics and Geostrategy of Ukraine: Appropriate Response to Challenges of Time

In the article author defined reasons and peculiarities of establishment of geopolitics as scientific direction of Ukrainoznavstvo and formation of geographical strategy of Ukraine as international actor in the East and South Europe.

Key words: geopolitics, geostrategy, geographical position, Ukraine.

читати далі »

Бондаренко Галина - Домінанти України у контексті нової духовно-розвивальної освітньої системи

У статті представлено п’ять фундаментальних домінант розвитку України в контексті нової освітньої системи. Автор розробив концептуальні рівні викладання українознавства в ліцеї та основну гіпотезу викладання українознавства. Також у роботі проаналізовано структурно-функціональні параметри викладання українознавства у 5 класах.

Ключові слова: українознавство, духовно-розвивальна освітня система, гіпотеза викладання, істинні знання про Україну.

Доминанты Украины в контексте новой духовно-развивающей учебной системе

В статье представлено пять фундаментальных доминант развития Украины в контексте новой учебной системы. Автор разработал концептуальные уровни преподавания украиноведения в лицее и основную гипотезу преподавания украиноведения. Также в работе проанализировано структурно-функциональные параметры преподавания украиноведения в 5 классах.

Ключевые слова: украиноведение, духовно-развивающая учебная система, гипотеза преподавания, истинные знания про Украину.

Dominants of Ukraine in the Context of New Spiritual and Evolutive Educational System

The article is devoted to five fundamental dominants of development of Ukraine in the context of new educational system. Author developed conceptual levels of teaching Ukrainoznavstvo in lyceum and basic hypothesis of teaching Ukrainoznavstvo. The researcher analyzed structural and functional parameters of teaching Ukrainoznavstvo in the 5th form.

Key words: Ukrainoznavstvo, spiritual and educational system, hypothesis of teaching, true knowledge of Ukraine.

читати далі »

Мудрак Володимир - Історіософський підхід до етнічного розвитку україни в системі “індивідуальне-суспільне”

У статті аналізується історіософський підхід до етнічного розвитку України в системі «індивідуальне-суспільне».

Ключові слова: Україна, українці, українознавство, етнічний розвиток, історіософія

Историософский подход к этническому развитию Украины в системе «индивидуальное-общественное»

В статье анализируется историософский подход к этническому развитию Украины в системе «индивидуальное-общественное».

Ключевые слова Украина, украинцы, украиноведение, этническое развитие, историософия.

Historiosophic Approach to Ethnic Development of Ukraine in the “Individual-Social” System

In the article author examined historiosophic approach to ethnic development of Ukraine in the “individual-social” system.

Key words: Ukraine, Ukrainian people, ethnic development, historiosophy.

читати далі »

Баран Володимир - Проблеми русів у світлі археології

У статті аналізуються проблеми русів у світлі археології.

Ключові слова: Україна, українці, українознавство, етнічний розвиток, археологія

Проблемы русов в свете археологии

В статье анализируются проблемы русов в свете археологии

Ключевые слова: Украина, украинцы, украиноведение, этническое развитие, археология

Problems of Rus People in the Context of Archaeology

In the article author examined problems of Rus people in the context of archaeology.

Key words: Ukraine, Ukrainian people, Ukrainoznavstvo, ethnic development, archaeology.

читати далі »

Яресько Людмила - Українознавство – предмет і методологія освіти та виховання в середній школі

Україна вступила у ІІІ тисячоліття суверенною і незалежною державою, а це потребує нової ідеології, нової парадигми освіти ХХІ ст. Таку парадигму, що ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національного відродження, взаємоповаги між громадянами різних національностей, утвердив Закон України «Про Освіту», ухвалений у травні 1991 р. та доповнений у березні 1996 р.

читати далі »

Науменко Наталія - Українська словесність як українознавство в системі вищої освіти

В статті показано важливість дослідження української словесності як українознавства у ВНЗ. На прикладах художніх творів продемонстровано методику формування навичок самостійного аналізу художнього твору студентом, враховуючи історичні, соціально-політичні та культурні умови.

Ключові слова: українознавство, словесність, система вищої освіти, кульмінація, археотипні образи-символи.

Украинская словесность как украиноведение в системе высшего образования

В статье показано важность изучения украинской словесности как украиноведения в ВУЗе. На примерах художественных произведений продемонстрировано методику формирования навыков самостоятельного анализа художественного произведения у студентов, учитывая исторические, социально-политические и культурные условия.

Ключевые слова: украиноведение, словесность, система высшего образования, кульминация, археотипные образы-символы.

Ukrainian Literature as Constitute of Ukrainoznavstvo in the System of Higher Education

In the article author emphasized importance of learning Ukrainian literature as constitute of Ukrainoznavstvo in higher educational institutions. By the example of literary works author presented technique of habit formation of individual analysis of literary work considering historical, socio-political and cultural conditions.

Key words: Ukrainoznavstvo, literature, system of higher education, archaeotypical images-symbols.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet