головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #1(14)
пошук по сайту
Кононенко Тарас - Історіографічні розвідки у визначенні літературної форми основних філософських творів Григорія Сковороди

У статті досліджується історіографічне представлення визначення літературної форми основних філософських творів українського філософа Г.Сковороди. Засновком до теми дослідження стала очевидна невідповідність визначення літературної форми філософських творів, які склали зміст сучасного зібрання творів Г.Сковороди та тривалої історичної інтерпретації відповідного питання у суто діалогічній формі. В результаті дослідження встановлено, що літературною формою основних філософських творів філософа є не діалогічна, а симфонічна форма. Діалогічна форма притаманна лише певній групі праць, а у деяких працях має підрядне значення. Симфонічна структура філософського твору, втілена у літературній формі “симфонії”, є предметом окремого дослідження. Тема перспективного дослідження визначається як фактичною відсутністю відповідних розробок в історіографії питання, так і наявністю певної традиції симфонічного письменства в історії української культури.

Историографические исследования в определении литературной формы основных философских произведений Григория Сковороды

В статье исследуется историографическое представление определения литературной формы основных философских произведений философа Григория Сковороды. Предпосылкой к теме исследования стало очевидное несоответствие определения литературной формы философских произведений, которые составили содержание современного собрания произведений Г. Сковороды и длительной исторической интерпретации соответствующего вопроса в сугубо диалогической форме. В результате исследования установлено, что литературной формой основных философских произведений философа является не диалогическая, а симфоническая форма. Диалогическая форма присуща лишь определенной группе трудов, а в некоторых трудах имеет второстепенное значение. Симфоническая структура философского произведения, воплощенная в литературной форме "симфонии", является предметом отдельного исследования. Тема перспективного исследования определяется как фактическим отсутствием соответствующих разработок в историографии вопроса, так и наличием определенной традиции симфонического писательства в истории украинской культуры.

Historiographical Researches in Determination оf Literary Form of Basic Philosophical Works by Grygoriy Skovoroda

Historiographical researches in determination оf literary form of basic philosophical works of Grygoriy Skovoroda are examined in the article. An obvious disparity of determination of literary form of philosophical works was the pre-condition for the theme of research. Author confirmed that philosophical works of Grygoriy Skovoroda have not dialogic but symphonic literary form. Dialogic form is inherent only for certain group of works, and in some works it has minor significance. Symphonic structure of philosophical work is the subject of separate research. The theme of perspective research is determined both by actual absence of proper developments in historiography of a question and presence of certain tradition of the symphonic writing in the history of the Ukrainian culture.

читати далі »

Недюха Микола - Українознавство як наука і навчальна дисципліна

У статті автор окреслює предметні сфери українознавства як науки і висвітлює проблему співвідношення українознавства як науки і навчальної дисципліни.

Ключові слова: статус науки, предметна сфера, інструментарій наукового пошуку, теоретико-методологічні концепти, методики викладання.

Украиноведение как наука и дисциплина

В статье автор обозначает предметные сферы украиноведения как науки и освещает проблему соотношения украиноведения как науки и учебной дисциплины.

Ключевые слова: статус науки, предметная сфера, инструментарий научного поиска, теоретико-методологические концепты, методики преподавания.

Ukrainoznavstvo as Science and Discipline

In the article author determined subject spheres of Ukrainian study as a science and examined a problem of correlation of Ukrainian study as a science and educational discipline.

Key words: status of a science, subject sphere, scientific research toolkits, theoretic and methodological concepts, teaching methods.

читати далі »

Мельник Анатолій - Погляди на історію у філософській думці України кінця ХІХ – початку ХХ століть

На основі дослідження праць В.Антоновича, Д.Багалія, М.Грушевського, М.Драгоманова, С.Єфремова, П.Куліша, І.Франка аналізується філософське осмислення історії на рубежі ХІХ –– ХХ ст.

Ключові слова: філософське переосмислення, національна консолідація, самоусвідомлення, Україна, Галичина, історія, дух, матерія.

Взгляды на историю в философской мысли Украины конца ХІХ – начала ХХ ст.

На основе исследования трудов В.Антоновича, Д.Багалия, М.Грушевского, М.Драгоманова, С.Ефремова, П.Кулиша, И.Франка анализируется философское осмысление истории на рубеже ХІХ –– ХХ вв.

Ключевые слова: философское переосмысление, национальная консолидация, самосознание, Украина, Галиция, история, дух, материя.

Views on History in Philosophical Thoughts of Ukraine at the End of the ХІХ – Beginning of the ХХ Centuries

On the basis of research of works by V. Antonovych, D. Bagaliy, M. Hrushevskyi, M. Drahomanov, S. Yefremov, P. Kulish, I. Franko author analyzed philosophical comprehension of history on the border of the ХІХ –– ХХ centuries.

Key words: philosophical recomprehension, national consolidation, consciousness, Ukraine, Halychyna, history, spirit, matter.

читати далі »

Ніколаєнко Ярослава - Культура громадянськості як тема філософії Михайла Драгоманова

У статті осмислюються погляди й теоретична спадщина видатного українського вченого, філософа й політичного діяча М.Драгоманова. Головна увага звертається на його праці, в яких досліджуються питання місцевого самоврядування, української освіти, науки та становище України в складі Російської імперії. Аналізуються праці українських вчених, які займаються вивченням спадщини М.Драгоманова.

Ключові слова: громадянськість, історичний досвід, свобода, самоврядування, суспільна свідомість, політична думка, філософія, Україна.

Культура гражданственности как тема философии Михаила Драгоманова

В статье осмысливаются взгяды и теоретическое наследие выдающегося украинского ученого, философа и политического деятеля М. Драгоманова. Главное внимание обращается на его труды, в которых исследуются вопросы местного самоуправления, украинского образования, науки и положение Украины в составе Российской империи. Анализируются труды украинских ученых, которые занимаются изучением наследия М. Драгоманова.

Ключевые слова гражданственность, исторический опыт, свобода, самоуправление, общественное сознание, политическая мысль, философия, Украина.

Culture of Public Spirit as Theme of Mykhailo Dragomanov’s Philosophy

The article is devoted to examination of views and theoretical inheritance of prominent Ukrainian scientist, philosopher and political figure Mykhailo Dragomanov. Author paid main attention to woks in which Dragomanov researched questions of local self-government, Ukrainian education, science and status of Ukraine as part of the Russian empire. Works of Ukrainian scientists which research Dragomanov’s inheritance are analyzed too.

Key words: public spirit, historical experience, freedom, self-government, public consciousness, political idea, philosophy, Ukraine.

читати далі »

Горак Г.І. - Теоретично-методологічні питання миру та національної злагоди в Україні

Співавтор:

Фінін Г.С. - доктор фізико-математичних наук, проректор Міжнародного Соломонового університету

У статті досліджуються міжетнічні стосунки в країнах Заходу та Україні. Поняття нація, етнос, національність розглядаються в процесі діалектичного розвитку, а не як такі, що мають сталі визначення. Також аналізуються праці відомих науковців, в яких за різними ознаками визначається приналежність індивідумів до нації.

Ключові слова: етнічна поведінка, етнічний конфлікт, нація, етнос, національність, мова, ментальність, Європа, загальнолюдські цінності, українці, поляки, австро-угорці, Вітчизна.

Теоретико-методологические вопросы мира и национального благополучия в Украине

В статье исследуются межетничские связи в странах Запада и Украины. Понятия нация, етнос, национальность рассматриваются в процессе диалектического развития, а не как такие, которые имеют сложившиеся определения. Также анализируются труды известных ученых, в которых за различными составляющими определяется принадлежность индивидуумов к нации.

Ключевые слова: этническое поведение, етнический конфликт, нация, этнос, национальность, язык, ментальность, Европа, общечеловеческие ценности, украинцы, поляки, австро-венгры, Отчизна.

Theoretical and Methodological Problems of Peace and National Harmony

Interethnic relations in Europe and Ukraine are examined in the article. Author analyzed such concepts as nation, ethnos, and nationality in the process of their dialectical development and examined works of famous scientists where belonging to nation is determined on the base of different features.

Key words: ethnic behavior, ethnic conflict, nation, ethnos, nationality, language, mentality, Europe, universal values, the Ukrainians, the Polacks, the Austria-Hungarians, Motherland.

читати далі »

Зеленчук Іван - «Золото Карпат», або таємниці податкових декларацій

Співавтор:

І.Остафійчук - краєзнавець чл. Спілки економ. України

Дану публікацію підготовлено на основі статті дослідника Петра Контні «З минулого тису», написаної в 1935 році і опублікованої в журналі «Гранда» № 10, 2004 р. Приводом для дослідження стали унікальні відомості з декларацій платників податків про доходи жителів Верховинщини за 1782-1783, 1789 роки.

Ключові слова: Гуцульщина, Львів, Українські Карпати, тисове дерево, ліс, природа, податкові декларації, культура.

Ключевые слова: Гуцульщина, Львов, Украинские Карпаты, тисовое дерево, лес, природа, налоговые декларации, культура.

Key words: Huzul region, Lviv, Ukrainian Carpathians, yew tree, wood, nature, tax declarations, culture.

читати далі »

Шевченко Володимир - Філософсько - освітніи потенціал українознавства

Автор піднімає дуже важливу проблему співвіднесення освіти, науки, політики в суспільному житті. Зокрема, розглядається така важлива проблема, як співвіднесення діяльності педагогів-теоретиків і менеджерів навчальних установ, які сьогодні стоять переважно на позиції невходження гуманітарної освіти до прерогатив їхньої діяльності, бо належить переважно до прерогатив політики, з чим автор не погоджується.

Ключові слова: освіта, суспільство, політика, педагогіка, само відтворення, українознавство, філософія, мудрість.

Философско-образовательный потенциал украиноведения

Автор поднимает очень важную проблему соотношения просвещения, науки, политики в общественной жизни. В частности, рассматривается такая важная проблема, как соотношение деятельности педагогов-теоретиков и менеджеров учебных заведений, которые сегодня стоят большей частью на позиции невхождения гуманитарного просвещения к прерогативам ихней деятельности, так как оно относится больше до прерогатив политики, с чем автор не соглашается.

Ключевые слова: образование, общество, политика, педагогіка, саморазвитие, украиноведение, философия, мудрость.

Philosophical and Educational Potential of Ukrainian Study

The article is devoted to the important problem of correlation of education, science, policy in public life. In particular, author analyzed such important problem as correlation of activity of teachers-theorists and managers of educational establishments which today don’t examine humanitarian education as prerogatives of their activity because it belongs more to the prerogatives of policy. Author disagrees with such opinion.

Key words: education, society, policy, pedagogics, self-development, Ukrainian study, philosophy, wisdom.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet