головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2004   Число: #2(11)
пошук по сайту
НДІУ - Історична думка в дзеркалі української історіографії

Для тих, хто займається дослідженням проблем історії, теорії і методології науки тепер уже аксіоматичними стали положення: що її успішний розвиток можливим тільки в органічній єдності з сенсом, потребами, характером життєдіяльності людей; що дослідження історії буття народу й розвиток науки про нього творяться на засадах єдиних основоположних принципів; що наука може найліпшим чином здійснити свою головну функцію – дати об'єктивні знання про підвалини та сенс життєдіяльності людей за умови постійного розвитку спеціальних знань про саму науку, такі її складники як: джерелознавство, археографія, палеографія, сфрагістика, аксіологія, історіософія тощо...

читати далі »

НДІУ - "Менеджмент: Терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси). Проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт: Підручник."

Рецензія на підручник Черваньова Д.М.

читати далі »

Конверський Анатолій - Логіка (Традиційна та сучасна)

Рецензія на книгу Анатолія Євгеновича Конверського

читати далі »

Філіпчук Георгій - Екологічна політика: національні та глобальні реалії.

Васюта О.А., Васюта С.І., Філіпчук Г.Г. Рецензія на колективну монографію

читати далі »

Калакура Ярослав - Національна ідея очима українознавця (до 70-річчя Леоніда Токаря)

Стаття присвячена 70-річчю від дня народження відомого вченого-українознавця, зав. відділу НДІУ МОН України Л.К.Токара. Головна увага звертається на аналіз українознавчих поглядів ювіляра на природу, сутність, функції та призначення української національної ідеї. Широко представлені праці Л.Токара та інших науковців, в яких досліджується визначення сутності національної ідеї як цілісного, комплексного, інтегративного явища, в якому концентруються відповіді на найскладніші питання буття української нації, реалізації її місії в колі інших націй.

Ключові слова: національна ідея, філософія, політологія, історія, соціальна психологія, нація, історична місія, ідеологія, самопізнання, самоідентифікація, українознавство, інститут, Україна, держава, народ.

Национальная идея глазами украиноведа

Статья посвящена 70-летию со дня рождения известного ученого-украиноведа, заведующего отделом НИИ МПН Украины Л.К.Токаря. Главное внимание уделяется аналізу украиноведческих взглядов юбиляра на природу, сущность, функции и назначение украинской национальной идеи. Широко представлены труды Л. Токаря и других учених, в которых исследуется определение сущности национальной идеи как целостного, интегративного явления, в котором концентрируются ответы на наиболее сложные вопросы Бытия украинской нации, реализации ее миссии в кругу других наций.

Ключевые слова: национальная идея, философия, политология, история, социальная психология, историческая миссия, идеология, самопознание, самоидентификация, украиноведение, институт, Украина, государство, народ.

National Idea Through the Eyes of Ukrainian Studies Researcher

The article is devoted to the 70th anniversary from the day of birth of famous Ukrainian reseacher and Head of Department of Research Ukrainian Studies Institite Leonid Tokar. Author paid special attention to analysis of Tokar’s works devoted to the Ukrainian national idea.

Key words: national idea, philosophy, politology, history, social psychology, historical mission, ideology, self-awareness, Ukrainian studies, institute, Uktaine, state, nation.

читати далі »

НДІУ - Ідеологія українськості: предметно про філологічний дискурс

Перша щорічна Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, дослідників українознавства “Минуле, сучасне й майбутнє українознавства”, що 1 – 2 червня 2004 року відбулася в Києві, заповідалася на серйозну подію. Вже хоча б з огляду на змобілізований нею дослідницький потенціал: учні й студенти, аспіранти й викладачі вищої школи чи не вперше отримали можливість не просто оприлюднити свої доповіді з тієї або іншої українознавчої тематики, а відчути контекст події, її сказати б, акустику, побачити явище в його об’ємності, поліфонії суджень і зіткненні думок. Мотто наукового дискурсу, його нерв, енергетичне наповнення наукових напрямних було задано вже на пленарному засіданні – у доповіді “Розвиток сучасної науки: спадкоємність поколінь”, що її виголосив директор НДІ українознавства МОН України, академік Петро Кононенко. Посутні аспекти взаємодії поколіннєвих генерацій в українознавстві як науці і світоглядній практиці аналізувалися у виступах знаних в Україні і поза її межами дослідників Георгія Філіпчука, Василя Чернеця, Рауля Чілачави, Віталія Шевченка, Тараса Кононенка, Леоніда Токара...

читати далі »

Токар Леонід - Самоіндентифікація в системі самопізнання й самотворення народу.

Стаття присвячена осмисленню однієї з ключових категорій українознавства –– «самоідентифікації» в її органічній єдності з поняттями «самопізнання» й «самотворення» народу як неодмінних сутнісних складників розвитку розумного життя кожної людини, нації, народу в досягненні ними своєї життєвої мети.

Ключові слова: українознавство, самоідентифікація, самопізнання, самотворення, український народ, нація.

Самоидентификация в системе самопознания и самосоздания народа

Статья посвящена осмыслению одной из ключевых кагорий украиноведения –– «самоидентификации» в ее органическом единстве с понятиями «самопознание» и «самосоздание» народа как непременных существенных компонентов развития разумной жизни каждого человека, нации, народа в достижении ими своей жизненной цели.

Ключевые слова: украиноведение, самоидентификация, самопознание, самосоздание, украинский народ, нация.

Self-Identification in the System of Self-Cognition and Self-Creation of the Nation

The article is devoted to comprehension of such important category of Ukrainian studies as “self-identification” and its organic connection with “self-cognition” and “self-creation” of the nation as components of development of life of each person and nation.

Key words: Ukrainian studies, self-identification, self-cognition, self-creation, Ukrainian people, nation.

читати далі »

НДІУ - Філологія як українознавство: тривання слова

Смисложиттєві орієнтири вивільненого з-під тиску обмежень українського слова у реальній площині інтересів суспільства – гуманітарній – акцент на філології з її близькістю до фізіології мови і до психології творчості. Глобалізація інформаційної сфери, огортаючи смаки і потреби індивідів у “попит і пропозицію”, не заперечує універсальності філології як вияву захисних і об’єднавчих мовно-суспільних ідеалів.

читати далі »

Кононенко Петро - Бесіда Кононенка П.П. з кінорежисером Ю.Г. Ільєнком (15.03.04 р.)

читати далі »

Сніжко Валерій - Українознавча ідея або самовизначення “Шляху”

У своїй статті автор висловлює думку, що більшість світових обрядів й табу було спрямовано на збереження цілісності живої Природи; розглядається збереження різноманітних складових природного довкілля на українському терені, який має свої певні особливості.

Ключові слова: філософія осмислення довкілля, Природа, міф, семантика, естетика.

Украиноведческая идея или самоопределение «пути»

В своей статье автор высказывает мнение о том, что большинство мировых обрядов и табу направлены на сохранение целостности живой Природы; рассматривается сохранение разнообразных компонентов природной среды на украинских территориях, которые имеют свои специфические особенности.

Ключевые слова: философия осмысления окружающей среды, Природа, миф, семантика, эстетика.

Ukrainian Studies Idea or Self-Determination of the “Way”

In the article author noticed that majority of the world customs and taboo served for maintenance of integrity of the Nature. The researcher examined the problem of maintenance of different components of the natural environment on the Ukrainian territories which have their special features.

Key words: philosophy of awareness of the environment, the Nature, myth, semantics, aesthetics.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet