головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #4(9)
пошук по сайту
Толстоухов Анатолій - Бесіда

читати далі »

Буравльов Євген - Про напрямки розвитку паливно-енергетичного комплексу України

Співавтори:

Вадим Стогній - канд. техн. наук, заступник міністра освіти і науки України

Олексій Стогній - аспірант Інституту загальної енергетики НАН України

У статті авторами охарактеризовано особливості функціонування паливно-енергетичного комплексу України в умовах глобальних трансформацій використання природно-ресурсного потенціалу на світовому просторі. Зазначено науково-аналітичні рекомендації щодо реформування паливно-енергетичного комплексу України на структурному та функціональному рівнях.

Ключові слова: паливно-енергетичний комплекс, науково-технологічні аспекти, економічні аспекти, екологічні аспекти, соціальні аспекти.

О направлениях развития топливно-энергетического комплекса Украины

В статье авторами определены особенности функционирования топливно-энергетического комплекса Украины в условиях глобальных трансформаций использования природно-ресурсного потенциала, а также предложены научно-аналитические рекомендации реформирования топливно-энергетического комплекса Украины на структурном и функциональном уровнях.

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, научно-технологические аспекты, экономические аспекты, экологические аспекты, социальные аспекты.

Directions for the Development of Fuel and Energy Industry of Ukraine

In the article authors determined peculiarities of functioning of fuel and energy industry of Ukraine in the conditions of global transformations of use of natural resources. The researchers offered scientific and analytic recommendations on reformation of fuel and energy industry of Ukraine at structural and functional levels.

Key words: fuel and energy industry, scientific and technological aspects, economic aspects, ecological aspects, social aspects.

читати далі »

Єфремов Сергій - Українознавство

Давно вже й дуже прикро дається взнаки велика потреба в покажчику для української, мовляти б, самоосвіти. З кожним бо роком і множиться література з українознавства і на книгарський ринок викидаються все нові та нові видання, в яких не завжди може ладу дійти звичайний читальник. Та й цього читальника, з другого боку, гурт усе шириться і прибуває людей, яким знайомість з Україною, з її минулим та сучасністю, з усякими формами, завданнями та проявами українського життя повинна бути морально обов'язковою, не кажучи вже про звичайнісіньку цікавість та чисто практичні потреби. Надто це сказати треба про останні 2 – 3 роки. В який бік підуть політичні події й чи здужає Україна оборонити повною вірою, те що здобула в процесі великої революції – цього ми не знаємо. Зате напевне можна гадати, що тій нівеляторській та обрусительно-централізаційній системі, що віками тяжким нагнітом лежала на Україні, до ґрунту її висмоктувала й тісним сповивачем скручувала – прийшов таки край, принаймні в тих формах, що не давали нашом

читати далі »

Кононенко Петро - Українознавство в розбудові громадянського суспільства

Почнемо з нагадування, що Міжнародна конференція з українознавства 1993 року була присвячена найактуальнішій тоді проблемі – розбудові Української держави.

читати далі »

Пономаренко Ангеліна - Мовна політика та двомовний політикум (довкола круглого столу)

Співавтори:

Світлана Костянтинова - науковий співробітник відділу мови НДІУ

Світлана Яременко - науковий співробітник відділу мови НДІУ

Обговоренню проблем мови під час XII Міжнародної науково-практичної конференції "Українознавство в розбудові громадянського суспільства в Україні" було присвячено дискусійний круглий стіл "Мова як українознавство та її роль у розбудові громадянського суспільства", ініційований Науково-дослідним інститутом українознавства Міністерства освіти і науки України, Українською Всесвітньою Координаційною Радою, Всеукраїнським товариством "Просвіта", Національною спілкою письменників України, Всеукраїнським педагогічним товариством імені Г. Ващенка. На тлі різнотонних "свят солов'їності та волошковості", громаддя евфуїстичних днів мови і круглих столів він вирізнявся гостротою, діловою, конструктивною принциповістю...

читати далі »

Токар Леонід - Українознавчі виміри побудови громадянського суспільства в Україні

Стаття присвячена дослідженню взаємозалежності в розвитку природної сутності життя людини-розумної і суспільних форм його організації, осмисленню єдності матеріального й духовного начал у формуванні та розвитку громадянського суспільства.

Ключові слова: життя розумне, закономірності самореалізації, індивідуальне і суспільне в природі людини; громадянське суспільство; єдність природних і соціальних начал.

Украиноведческие измерения построения гражданского общества в Украине

Статья посвящается исследованию взаимозависимости в развитии природной сущности жизни человека разумного и общественных форм его организации, осмыслению единства материального и духовного начал в формировании та развитии гражданского общества.

Ключевые слова: жизнь разумная, закономерности самореализации, индивидуальное и общественное в природе человека, гражданское общество, единство природных и социальных начал.

Dimensions of Civil Society Building in Ukraine in the Context of Ukrainoznavstvo

The article is devoted to research of mutual dependence in development of physical essence of homo sapience and social forms of his organization, to comprehension of unity of physical and spiritual principles in formation and development of civil society.

Key words: rational (sapience) life, individual and social features in humanity, civil society, unity of natural and social principles.

читати далі »

Сніжко Валерій - Аd fоntеs

Автор прослідковує процес етнотворення на українському терені з урахуванням природних та соціоприродних чинників.

Ключові слова: Палеодон, Протоазовська рівнина, Кам’яна могила, Юрій Липа, пеласги, венети, Українське Межиріччя.

Ad Fontes

Автор прослеживает процес этногенеза на украинской територии с учётом природных и социоприродных факторов.

Ключевые слова: Палеодон, Протоазовская равнина, Каменная Могила, Юрий Лыпа, пеласги, венеты, Украинское Междуречье.

Ad Fontes

In the article author examined process of Ukrainian ethnogenesis considering natural and socionatural factors.

Key words: Paleodon, ProtoAzov Plain, Stone Grave, Yuriy Lypa, the Pelasgians, the Wends, Ukrainian Mesopotamia.

читати далі »

Кононенко Михайло - Побач (!) слово

І створив Господь Бог з землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних і привів їх до чоловіка побачити, як він назве їх (Буття, 2, в.19).

читати далі »

Таровська Олена - Філософсько-психологічні підстави використання теорії українознавства як філософії освіти в Україні

У статті дається аналіз принципів, на яких базується сучасна освітянська система, та протиріччя, у яке вони входять з досвідом дитини, висвітлюються шляхи подолання цих протиріч через організацію сприйняття і вивчення цілісності світу через українознавство.

Ключові слова: фундаментальна цільова база, цілісна система поглядів, концептуальний аналіз досвіду, унікальність існування, концепція концентрів.

Философско-психологические предпосылки использования теории украиноведения как философии образования в Украине

В статье дается анализ принципов, на которых базируется современная образовательная система, и противоречия, в которые они вступают с опытом ребенка, освещаются пути преодоления этих противоречий через организацию восприятия и изучения целостности мира через украиноведение.

Ключевые слова: фундаментальная целевая база, целостная система взглядов, концептуальный анализ опыта, уникальность существования, концепция концентров.

Philosophical and Psychological Backgrounds of Use of Theory of Ukrainoznavstvo as Educational Philosophy in Ukraine

In the article author analyzed basic principles of contemporary educational system and examined ways of overcoming of contradictions with experience of children through comprehension and learning integrity of the world by means of Ukrainoznavstvo.

Key words: fundamental purpose base, integral system of views, conceptual analysis of experience, uniqueness of existence, conception of concenters.

читати далі »

Масляк Петро - "Сила слабких" або перша світова війна

У статті аналізуються складні і суперечливі процеси глобалізації на світовому просторі. Автор прогнозує зміни у суспільному житті України внаслідок її вступу до Європейського Союзу.

Ключові слова: Україна, геополітика, геополітична ситуація.

«Сила слабых» или Первая мировая война

В статье анализируются сложные и противоречивые процессы глобализации, а также проектируется взгляды автора относительно возможных изменений в общественной жизни Украины.

Ключевые слова: Украина, геополитика, геополитическая ситуация.

“Power of Weak” or the First World War

In the article author analyzed some complicated and contradictory processes of globalization and expressed his opinion concerning possible changes in social life of Ukraine.

Key words: Ukraine, geopolitics, geopolitical situation.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet