головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #3(8)
пошук по сайту
Кремень В.Г. - Вища освіта і наука – пріоритетні сфери розвитку суспільства у ХХІ ст.

Доповідь (скорочена) на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки (28 лютого 2003 року, м. Київ)

читати далі »

Курас І.Ф. - НАН України у сучасному політичному процесі

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України (до 1998 р. – Інститут національних відносин і політології) утворено рішенням Президії НАН України у грудні 1991 р. Суспільна потреба у створенні такого наукового закладу була продиктована насамперед тим новим контекстом, якого набули в умовах незалежності проблеми співвідношення політики й етнонаціональних відносин. У спадок від Радянського Союзу Україна дістала не лише неефективну систему політичних інститутів, а й викривлені уявлення про роль і місце національного чинника в житті суспільства. У формулу «розквіту і зближення соціалістичних націй» закладалася ідея безконфліктності. Дійсність, проте, перекреслила ілюзорні уявлення. Виклики історії вимагали адекватної відповіді, поставивши на порядок денний вироблення нових парадигм політичного й етнонаціонапьного розвитку.

читати далі »

Токар Леонід - Українознавство в системі наук і навчальних дисциплін

Стаття присвячена осмисленню сутності українознавства як системи наукових інтегративних знань, як синтетичної наукової й освітньої дисципліни, її взаємодії зі своїми складниками. Автор досліджує і визначає взаємозалежність рівня інтеграції й синтезу знань, пояснюючи їх як об’єктивними (системним характером об’єкта), так і суб’єктивними чинниками (станом та потребами розвитку суспільства, його свідомості, культури, метою, яку ставить перед собою спільнота та ін.). В статті робиться висновок, що стан науки й освіти, їх зміст, спрямованість, характер розвитку є не тільки похідними єдності об’єкта, рівня його пізнання, а й самопізнання й самоусвідомлення суб’єкта в їх органічній єдності як цілого.

Ключові слова: системність, інтеграція, синтез, взаємозалежність, розвиток, об’єкт, суб’єкт, формування знань.

Украиноведение в системе наук и учебных дисциплин

Статья посвящена осмыслению сущности украиноведения как системы научных интегративных знаний, как синтетической научной и образовательной дисциплины, ее взаимодействия со своими составляющими. Автор исследует и определяет взаимозависимость уровня интеграции и синтеза знаний, объясняет их как объективными (системным характером объекта), так и субъективными факторами (состоянием и потребностями развития общества, его сознания, культуры, целью, которую ставит перед собой общность и т.д.). В статье делается вывод, что состояние науки и образования, их содержание, направление, характер развития есть производными единства объекта, уровня его познания, самопознания и самоосознания субъекта в их органическом единстве как целого.

Ключевые слова: системность, интеграция, синтез, взаимозависимость, развитие, объект, субъект, формирование знаний.

Ukrainoznavstvo in the System of Sciences and Educational Subjects

The article is devoted to comprehension of Ukrainoznavstvo as system of scientific integrative knowledge and synthetic educational discipline. Author researched and determined mutual dependence of integration and synthesis of knowledge and proved that both with objective and subjective factors. Author made a conclusion that state of science and education, their content, direction and character of development depend on integral unity of object, level of its cognition, self-cognition and self-awareness of the subject.

Key words: consistency, integration, synthesis, mutual dependence, development, object, subject, formation of knowledge.

читати далі »

Кононенко Петро - Бобровиччина – дзеркало всеукраїнської землі

Співавтор:

Тарас Кононенко - кандидат філософських наук, доцент, заступник директора з наукової роботи НДІУ

1972 року вийшов один з 26 томів видання "Історія міст і сіл України". Він був присвячений славній Чернігівщині...

читати далі »

Яцків Я. - Розвиток науки в Україні в контексті української національної ідеї

Співавтори:

Бублик С. - кандидат технічних наук

Канигін Ю. - доктор економічних наук

В статті є спроба визначили роль і місце української науки у формуванні та втіленні національної ідеї. Зокрема, відправним відліком розгляду проблеми є визначення національної ідеї, сформульоване співробітниками Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України. Також розглядаються інші праці українських вчених, присвячені національній ідеї.

Ключові слова: наука, національна ідея, Україна, цивілізація, дослідження, відродження, політика, держава, геополітичні завдання, військово-промисловий комплекс, оборонна доктрина, ринкові відносини, європейська нація.

Развитие науки в контексте украинской национальной идеи

В статье есть попытка определить роль и место украинской науки в формировании и внедрении национальной идеи. В частности, отправной точкой отсчета рассмотрения проблемы есть определение национальной идеи, которое сформулировано сотрудниками Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины. Также рассматриваются другие труды украинских ученых, посвященные национальной идее.

Ключевые слова: наука, национальная идея, Украина, цивилизация, исследование, возрождение, политика, государство, геополитические задания, военно-промышленный комплекс, оборонная доктрина, рыночные отношения, европейская нация.

Development of Science in the Context of Ukrainian National Idea

In the article authors determined role and place of Ukrainoznavstvo in formation and implementation of national idea. Definition of notion “national idea” was given by scientific workers of the Institute of Political and Ethnonational Researches of National Academy of Science of Ukraine. Also authors examined other works of the Ukrainian scientists devoted to national idea.

Key words: science, national idea, Ukraine, civilization, research, revival, policy, state, geopolitical tasks, military-industrial complex, defence doctrine, European nation.

читати далі »

Мартинюк Анатолій - Національне державотворення і українознавство

Автор розглядає українознавство як науку, що покликана творити українську національну ідею та розкривати шляхи її втілення у всі сфери національно-державного життя. Щоб це стало реалією українського життя необхідна велика просвітницька робота. Саме як її зорганізовано у структурному підрозділі Товариства «Знання» України – науково-просвітницькому Центрі «Українознавство» – можна дізнатись з цієї статті.

Ключові слова: концепція українознавства, аналіз досвіду українського державотворення, українське просвітництво, історичні традиції, науково-просвітницька діяльність Центру «Українознавство».

Национальное построение государства и украиноведение

Автор рассматривает украиноведение как науку, которая призвана создавать украинскую национальную идею и раскрывать пути ее воплощения во все сферы национально-государственной жизни. Чтоб это стало реальностью украинской жизни необходима большая просветительская работа. Как именно она организована в структурном подразделении Общества «Знание» Украины – научно-просветительском Центре «Украиноведение» – можно узнать из этой статьи.

Ключевые слова: концепция украиноведения, анализ опыта украинского государствостроения, украинское просветительство, исторические традиции, научно-просветительская деятельность Центра «Украиноведение».

National State Building and Ukrainoznavstvo

In the article author examined Ukrainoznavstvo as science devoted to create Ukrainian national idea and to develop ways of its implementation in all the spheres of state life. The researcher described educational work of Scientific and Educational Center “Ukrainoznavstvo”.

Key words: conception of Ukrainoznavstvo, analysis of experience of the Ukrainian state building, Ukrainian education, historical traditions, scientific and educational work of Center “Ukrainoznavstvo”.

читати далі »

Мулява Володимир - Праксеологічна актуалізація єдності української національної ідеї

Актуалізуючи в сьогоденні традиції класичної німецької філософії (і, особливо, Канта та Регеля)розрізняти у логіці, зокрема в діалектичній, категорії та поняття, зрозуміючи категорії як «згорнуті» поняття, а поняття – як «розгорнуті» категорії, і погоджуючись із В.І. Шинкаруком, що найбільш повне поняття дає добротно розроблена теорія, – можемо зрозуміти та відповісти на питання: чи й справді «українська національна ідея не спрацювала?»...

читати далі »

Таровська Олена - Науково-освітній досвід НДІ українознавства як предмет наукового осмислення

У статті дається аналіз діяльності Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України як спадкоємця теоретичного надбання українознавчої науки та творця сучасного її напрямку.

Ключові слова: провідна установа українознавчої науки, Наукове товариство ім.. Шевченка, Українська Академія Наук, українознавчі центри, структурні утворення інституту.

Научно-образовательный опыт НИИ украиноведения как предмет научного осмысления

В статье дается анализ деятельности Научно-исследовательского института украиноведения Министерства образования и науки Украины как приемника теоретического наследия украиноведческой науки и творца современного ее направления.

Ключевые слова: основное учреждение украиноведческой науки, Научное общество им. Шевченко, Украинская Академия Наук, украиноведческие центры, структурные образования института.

Scientific and Educational Experience of Research Institute of Ukrainoznavstvo as Object of Scientific Comprehension

In the article author analyzed activity of Research Institute of Ukrainozxnavstvo as successor of theoretical legacy of Ukrainoznavstvo and maker of its contemporary direction.

Key words: main institution of Ukrainoznavstvo, T. Shevchenko Scientific Society, Ukrainian Academy of Sciences, centers for Ukrainoznavstvo, structural departments of the institute.

читати далі »

Масляк Петро - Місія української нації й українська національна ідея

У статті автор визначає передумови місії української нації, які виявляють сутність української національної ідеї як синтезної ідеологеми державотворчих традицій українців, їх мови, історії, культури, суспільного життя.

Ключові слова: національна ідея, українці, українська нація.

Миссия украинской нации и украинская национальная идея

В статье автор определяет предпосылки миссии украинской нации, которые раскрывают сущность украинской национальной идеи как синтезной идеологемы традиций украинцев, их языка, истории, культуры, общественной жизни.

Ключевые слова: национальная идея, украинцы, украинская нация.

Mission of Ukrainian Nation and Ukrainian National Idea

In the article author determined backgrounds of mission of the Ukrainian nation which explain essence of the Ukrainian national idea as composed ideologeme of traditions of the Ukrainian people, their language, history, culture and public life.

Key words: national idea, the Ukrainians, Ukrainian nation.

читати далі »

НДІУ - Популяційний надлишок як геополітичний чинник XXI ст.

XXI ст. багато вчених-аналітиків називають "віком терору". Дійсно, нинішнє століття почалося вражаючими терористичними актами й широкомасштабною війною проти світового тероризму, оголошеною єдиною супердержавою світу США. З цією метою розроблені цілі програми, що ґрунтуються переважно на емпіричних підходах. Країни Заходу, які акумулювали значні кошти, витрачають їх на всілякі війни, наприклад, з бідністю, СНІДом і наркоманією, екологічними проблемами...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet