головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #1(6)
пошук по сайту
Кремень В.Г. - Філософія освіти XXI століття

Виступ Міністра освіти і науки України, Президента АПН України, академіка НАН України В.Г.Кременя на науковій ювілейній сесії Академії педагогічних наук, присвяченій 10-річчю АПН 19.12.2002 року

читати далі »

Кононенко Петро - Підсумки XІ щорічної міжнародної науково-практичної конференції українознавців

Підсумки XІ щорічної міжнародної науково-практичної конференції українознавців

читати далі »

Кононенко Петро - Ухвала ХІ міжнародної науково-практичної конференції «українознавство в розбудові національної освіти xxi століття: проблеми та напрями розвитку»

Ухвала ХІ міжнародної науково-практичної конференції «українознавство в розбудові національної освіти xxi століття: проблеми та напрями розвитку»

читати далі »

Кононенко Петро - Українська освіта і наука на сучасному етапі: проблеми і перспективи

Співавтор:

Кононенко Тарас - кандидат філософських наук, доцент, заступник директора з наукової роботи НДІУ

У статті дається глибокий аналіз сучасної культурної ситуації в світі і в Україні зокрема, розкривається значення національно-гуманістичної освіти та технологічної реформації для всіх ланок суспільства: адже освіта – це підсистема в цілісній системі суспільного розвитку. Відповідно піднімається і проблема українознавчої підготовки педагогічних кадрів, написання підручників, підтримки національного книговидання, а звідси – і необхідність принципової реформи.

Ключові слова: oдноразова культура, фантом тимчасовості, вселюдський урок, комплекс національно-гуманістичної освіти, основи українознавства, етнонаціональна свідомість, принципова реформа, підготовка та перепідготовка кадрів.

Украинское образование и наука на современном этапе: проблемы и перспективы

В статье дается глубокий анализ современной культурной ситуации в мире и в Украине в частности, раскрывается значение национально-гуманистического образования и технологической реформации для всех ячеек общества: ведь образование – это подсистема в целостной системе общественного развития. Соответственно поднимается и проблема украиноведческой подготовки педагогических кадров, написания учебников, поддержки, национального книгоиздательства, отсюда – необходимость принципиальной реформы.

Ключевые слова: одноразовая культура, фантом временности, комплекс национально-гуманистического образования, основы украиноведения, этнонациональное сознание, принципиальные реформы, подготовка и переподготовка кадров.

Ukrainian Education and Science at the Present Stage: Problems and Prospects

In the article authors presented deep analysis of modern cultural situation in the world and in Ukraine in particular and determined content of national-humanistic education and technological reformation for all social units: in fact education is a subsystem in the integral system of social development. Here appears the problem of staff training, writing textbooks, support, national book publishing, hence – need for reforms.

Key words: one-off culture, phantom of impermanence, complex of national and humanistic education, basis of Ukrainian studies, ethnonational consciousness, principal reforms, staff training, continuing education.

читати далі »

Калакура Ярослав - Методологічний інструментарій українознавця

Розглянуто структуру методологічного інструментарію українознавця, з’ясовано сутність кожного з трьох компонентів: а) методологічних принципів (правил); б) методів як способів українознавчого пізнання; в) засобів пізнавально-інтелектуальної діяльності дослідника. Підкреслюється комплексний характер методологічного інструментарію та необхідність його системного застосування.

Ключові слова: методологія, інструментарій, українознавець, методи, принципи.

Методологический инструментарий украиноведа

Рассмотрена структура методологического инструментария украиноведа, определена суть каждого из трех компонентов: а) методологических принципов (правил); б) методов как спoсобов украиноведческого познания; в) средств познавательно-интелектуальной деятельности исследователя. Подчеркивается комплексный характер методологического инструментария и необходимость его системного применения.

Ключевые слова: методология, инструментарий, украиновед, методы, принципы.

Methodological Toolkit of Researcher of Ukrainoznavstvo

In the article author examined methodological toolkit of the Ukrainian studies researcher and determined essence of such components as a) methodological principles (rules); b) methods as ways of cognition in Ukrainoznavstvo; c) means of intellectual activity of the researcher. Author emphasized complex character of methodological toolkit and necessity of its system use.

Key words: methodology, toolkit, researcher of Ukrainoznavstvo, methods, principles.

читати далі »

Баран Володимир - Інтердисциплінарність у вивченні слов’янського етногенезу

У статті досліджується інтердисциплінарність у вивченні слов'янського етногенезу.

Ключові слова: Україна, українознавство, слов’яни, інтердисциплінарність, етногенез.

Интердисциплинарность в изучении славянского этногенеза.

В статье исследуется интердисциплинарность в изучении славянского этногенеза.

Ключевые слова: Украина, украиноведение, интердисциплинарность, этногенез.

Interdisciplinarity in the Research of Slavic Ethnogenesis

In the article author examined interdisciplinarity in the research of Slavic ethnogenesis.

Key words: Ukraine, Ukrainoznavstvo, interdisciplinarity, ethnogenesis.

читати далі »

Сіверс Валерій - Національна ідея як особистісний міф

У статті аналізується аксіологічний аспект поняття “національна ідея”, з метою реконструкції етичного значення цієї категорії та її ролі в історичному розвитку людини, з огляду на ідеологічне викривлення феномену української ідеї. В ході пояснення суті національної ідеї використовується категорія міфу як джерело та осердя ціннісної енергетики волевиявлення прав та свобод народу.

Ключові слова національна ідея, міф, історія, цінність, свобода.

Национальная идея как личностный миф.

В статье анализируется аксиологический аспект понятия «национальная идея» с целью реконструкции этического значения этой категории и ее роли в историческом развитии человека исходя из идеологического искривления феномена национальной идеи. В ходе объяснения сущности национальной идеи используется категория миф как источник и средоточие ценностной энергетики волеизъявления прав и свобод народа.

Ключевые слова: национальная идея, миф, история, ценность, свобода.

National Idea as Personal Myth.

In the article author analyzed axiological aspect of “national idea” with the purpose to revive aesthetic significance of that category and examined its role in historical development of a man in the context of ideological deformation of the phenomena of national idea. Author used myth as source and center of will expression of rights and freedoms of the nation.

Key words: national idea, myth, history, value, freedom.

читати далі »

Федоренко Олександр - Геополітичні дослідження в контексті становлення національної освіти

У статті автором започатковано дослідження поглядів провідних вчених-українознавців НДІУ МОН України, які досліджують і аналізують геополітичні проблеми соціокультурного розвитку українського суспільства. Зазначено, що отримані результати дослідження можуть бути використані при підготовці навчальних програм і курсів з українознавства та інших дисциплін в системі національної освіти України.

Ключові слова: Україна, українство, українознавство, геополітичні дослідження

Геополитические исследования в контексте становления национального образования

В статье автором начато исследование взглядов ведущих ученых-украинoведов НДИУ МОН Украины через определение их вклада в изучение геополитических проблем социокультурного развития украинского общества и возможностей реализации результатов их работы в системе национального образования Украины.

Ключевые слова: Украина, украинство, украиноведение, геополитические исследования.

Geopolitical Researches in the Context of Establishment of National Education

In the article author researched opinions of leading scientists in the field of Ukrainoznavstvo through their contribution into analysis of geopolitical problems of sociocultural development of the Ukrainian society. Author marked that results of the research can be used for the development of educational programs and courses on Ukrainoznavstvo in the system of national education of Ukraine.

Key words: Ukraine, the Ukrainians, ukrainstvo, Ukrainoznavstvo, geopolitical researches.

читати далі »

Ткачук Олександр - Геополітика як навчальна дисципліна і фактор національного виховання

У статті автор охоплює значний проблемний матеріал геополітики як навчальної дисципліни та наводить конкретні факти її впливу на формування національної свідомості українців та місце їх терену у світовому просторі.

Ключові слова: геополітика, держава, кордони.

Геополитика как учебная дисциплина и фактор национального воспитания

В статье автор охватывает значительный проблемный материал геополитики как учебной дисциплины, которая способствует формированию национального самосознания украинцев и объясняет место расположения их терpитории в мировом пространстве.

Ключевые слова: геополитика, государство, границы.

Geopolitics as Educational Discipline and Factor of National Education

The article comprises considerable problematic material about geopolitics as educational discipline. Author examined its influence on development of national consciousness of Ukrainians and location of Ukraine in the world.

Key words: geopolitics, state, borders.

читати далі »

Сніжко Валерій - До постановки питання "Проблеми природи в системі українознавства"

Співавтор:

Євгенія Снєжко

У статті розглядаються різні аспекти дослідження природи в системі українознавства, звертається особлива увага на інтегрований характер українознавчих знань та їхнє арктичне застосування у сучасних державотворчих процесах.

Ключові слова: Природа, психологія етносу, психоетнічні особливості, український етнос, національне природне довкілля.

К постановке вопроса «Проблемы природы в системе украиноведения»

В статье рассматриваются различные аспекты исследования природы в системе украиноведения, обращается особое внимание на интегрированный характер украиноведческих знаний и их практическое применение в современных процессах построения государства.

Ключевые слова: Природа, психология этноса, психоэтнические особенности, украинский этнос, национальная природная среда.

“Problems of Nature in the System of Ukrainoznavstvo” Revisited

In the article author examined different aspects of research of nature in the system of Ukrainoznavstvo and paid special attention to integrated character of knowledge in the field of Ukrainozanvstvo and their practical application in modern processes of state building.

Key words: Nature, psychology of ethnos, psychoethnical peculiarities, Ukrainian ethnos, national natural environment.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet