головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2002   Число: #3(4)
пошук по сайту
Токар Леонід - Досвід та уроки буття в самопізнанні й самотворенні українського народу

У попередньому номері часопису [6] у загальному плані вже наголошувалось, що серед важливих складових українознавства (тут додамо й функціонального його призначення) є вивчення досвіду та уроків буття українського народу...

читати далі »

Чередниченко Олександр - Багатомовність і концептуальна картина світу

Автор привертає увагу до питання багатомовності в умовах глобалізації та надмірного використання іншомовних слів в інформаційному просторі України.

Ключові слова: мова, інформація, англійська мова, багатомовність, культура.

Многоязычие и концептуальная картина мира.

Автор привлекает внимание к вопросу многоязычия в условиях глобализации и избыточного использования иностранных слов в информационном пространстве Украины.

Ключевые слова: язык, информация, английский язык, многоязычие, культура.

Multilingualism and Conceptual Picture of the World

The article is devoted to the problem of multilingualism in the conditions of globalization and use of foreign words in information space of Ukraine.

Key words: language, information, English, multilingualism, culture.

читати далі »

Мельник Лариса - 10 років разом з незалежною Україною

Сьогодні навіть важко собі уявити, що колись Київський міський Будинок учителя був знаний переважно як освітянська чиновницька установа, котра живе за інструкцією і сама покликана ті інструкції множити...

читати далі »

Сніжко Валерій - Минуле й сучасне: дослідження психоетнічної екології для українознавства

Автор звертає увагу наукового українознавства у бік аналітичного дослідження впливу особливостей природного ландшафту та його змін на формування світоглядних засад та психоетнічних настанов українців.

Ключові слова: українські етнічні землі, довкілля, соціально-господарський устрій, поведінка людини, природний фітоценоз, леткі фітогенні речовини, свідомість, національний ландшафт.

Прошлое и современное: исследование психоэтнической экологии для украиноведения

Автор обращает внимание научного украиноведения на аналитическое исследование влияния особенностей естественного ландшафта и его изменений на формирование мировоззренческих основ и психоєтнических установок украинцев.

Ключевые слова: украинские этнические территории, окружающая среда, социально-хозяйственный уклад, поведение человека, естественный фитоценоз, летучие фитогенные вещества, сознание, национальный ландшафт.

Past and Present: Research of Psychoethnical Ecology for Ukrainoznavstvo

In the article author researched influence of peculiarities of natural landscape and its changes on formation of ideological basis and psychoethnical attitude of the Ukrainian people.

Key words: Ukrainian ethnic territories, environment, social and economic order, human behavior, natural phytocoenose, consciousness, national landscape.

читати далі »

Чирков Олег - Слабкі місця сучасної українознавчої термінології

за текстами навчальних програм з українознавства

читати далі »

Федоренко Олександр - Геополітика та геостратегія України – складова частина українознавства

У статті визначено передумови та особливості становлення геополітики та геостратегії як складової частини українознавства в контексті процесів державотворення наприкінці ХХ – початку ХХІ століть.

Ключові слова: геополітика, геостратегія, Україна, національна ідея.

Геополитика и геостратегия Украины – составляющий компонент украиноведения

В статье определены предпосылки и особенности функционирования геополитики и геостратегии как составляющей части украиноведения в контексте государственных процессов.

Ключевые слова: геополитика, геостратегия, Украина, национальная идея.

Geopolitics and Geostrategy of Ukraine as Components of Ukrainoznavstvo

In the article author determined backgrounds and peculiarities of functioning of geopolitics and geostrategy as components of Ukrainoznavstvo in the context of state processes.

Key words: geopolitics, geostrategy, Ukraine, national idea.

читати далі »

Наливайко Сергій - Дослідження давньої історії України: методологічний аспект

У статті розглянуто проблему методологічних підходів до дослідження давньоукраїнської історії, зокрема, концепцію міграціонізму та різких змін населення, аттикоцентризму, паніранізму. Автор вважає, що на часі постання нових, переконливих та історично вмотивованих методологічних підходів до дослідження давньоукраїнської історії. Особливо наголошується на винятковій ролі новітніх мовознавчих досліджень.

Ключові слова: Концепція давньоукраїнської історії, історична наука й освіта, Північне Причорномор’я, «еллінство» й «іранство», грецька «колонізація», Боспорська держава, Спартокіди, індоіранські народи, порівняльне мовознавство.

Исследование древней истории Украины: методологический аспект

В статье рассмотрено проблему методологических подходов к исследованию древнеукраинской истории, в частности, концепцию миграционизма и резких смен населения, аттикоцентризма, паниранизма. Автор считает, що пришло время новых, убедительных и исторически обоснованных методологических подходов к исследованию древнеукраинской истории. Особенно подчеркивается исключительная роль новейших лингвистических исследований.

Ключевые слова: Концепция древнеукраинской истории, историческая наука и образование, Северное Причерноморье, «эллинство» и «иранство», греческая «колонизация», Боспорское царство, Спартокиды, индоиранские народы, сравнительное языкознание.

Research of Ancient History of Ukraine: Methodological Aspect

The article is devoted to the problem of methodological approaches towards research of ancient Ukrainian history. Author is convinced that it’s time for new meaningful and historically motivated methodological approaches towards research of ancient history. The researcher emphasized very special role of the newest linguistic researches.

Key words: Conception of ancient Ukrainian history, historical science and education, Northern Black Sea Region, Greek colonization, Bosporus Kingdom, Indo-Iranian nations, comparative linguistics.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet