головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #2(31)
пошук по сайту
Фігурний Юрій - «Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства» – дієвий і конструктивний засіб фахового осягнення професійних знань про Україну, українців і світове українство у цивілізаційному часопросторовому розвитку (до 5-річчя виходу в світ

У статті аналізується внесок періодичного видання «Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства» у сучасну вітчизняну науку та розбудову Української Самостійної Соборної Держави. Автор переконаний, що матеріали, які друкуються у цьому виданні, не тільки допомагають розвивати модерне українознавство, але й сприяють послідовному розвитку українського етнонацієдержавотворчого процесу в ХХІ ст.

Ключові слова: Україна, українці, світове українство, українознавство, «Збірник наукових праць НДІУ».

«Сборник научных работ Научно-исследовательского института украиноведения» – действенный и конструктивный способ профессионального постижения профессиональных знаний об Украине, украинцах и всемирного украинства в цивилизационном временно-пространственном развитии (К 5-летию выхода в свет первого тома)

В статье анализируется вклад периодического издания «Сборник научных работ Научно-исследовательского института украиноведения» в современную отечественную науку и строительство Украинского Самостоятельного Соборного Государства. Автор убежден, что материалы, которые публикуются в этом издании, не только помогают развивать современное украиноведение, но и содействуют последовательному развитию украинского этнонациедержавосозидательного процесса в ХХI в.

Ключевые слова: Украина, украинцы, всемирное украинство, украиноведение, «Сборник научных работ НИИУ».

«Collection of Scientific Works of the Ukrainian Studies Research Institute» as Efficient and Functional Instrument of Professional Study of Ukraine, Ukrainians and World Ukrainstvo in Civilized Development (to the 5th Anniversary of Issue of the First Volume)

In the article author analyzed contribution of periodical publication «Collection of Scientific Works of the Ukrainian Studies Research Institute» into native contemporary science and development of Independent Ukrainian State. The researcher is convinced that materials of this publication help forward modern Ukrainian studies and further development of the Ukrainian ethnic- and nation-creative process in the XXI century.

Key words: Ukraine, Ukrainians, world ukrainstvo, Ukrainian studies, collection of scientific works of the Ukrainian Studies Research Institute.

читати далі »

Фігурний Юрій - Цинічне нищення української та національної ідентичності (роздуми вченого - українознавця над кінофільмом Володимира Бортка «Тарас Бульба» й однойменною повістю Миколи Гоголя (перша і друга редакції)

У статті аналізується кінофільм В. Бортка «Тарас Бульба» й однойменна повість М. Гоголя (перша і друга редакції). Автор переконаний, що названі вище митці у своїх творах цинічно знищують українську етнічну та національну ідентичність.

Ключові слова: М. Гоголь, В. Бортко, «Тарас Бульба», малоросійство, українознавство, етнічна та національна ідентичність.

Циничное уничтожение украинской и национальной идентичности (Размышления ученого-украиноведа над кинофильмом В. Бортко «Тарас Бульба» и одноименной повестью Н. Гоголя (первая и вторая редакции)

В статье критически анализируется кинофильм В. Бортко «Тарас Бульба» и одноименная повесть Н. Гоголя (первая и вторая редакции). Автор убежден, что вышеназванные творцы в своих произведениях цинично уничтожают украинскую этническую и национальную идентичность.

Ключевые слова: Н. Гоголь, В. Бортко, «Тарас Бульба», малороссийство, украиноведение, этническая и национальная идентичность.

Cynic Annihilation of the Ukrainian and National Identity (Thoughts of Ukrainian Studies Researcher over V. Bortko’s Film «Taras Bulba» and the Title Novel of M. Gogol (the First and the Second Edition)

In the article author analyzed V. Bortko’s film «Taras Bulba» and the title novel of M. Gogol (the first and the second edition). The author is convinced that abovementioned artists in their «masterpieces» destroy ethnic and national identity of the Ukrainian people.

Key words: M. Gogol, V. Bortko, «Taras Bulba», malorosiystvo, Ukrainian studies, ethnic and national identity.

читати далі »

Пасемко Іван - «Українська мова в Совєтській Україні» (до 40-річчя виходу однойменної книжки Романа Смаль-Стоцького)

У статті проаналізовано зміст книги Р. Смаль-Стоцького «Українська мова в Совєтській Україні», в якій висвітлено становище української мови в 30–60-х роках – період партійної диктатури – та втілення у життя ідеї злиття всіх народів в одну «радянську біомасу».

Ключові слова: Р. Смаль-Стоцький, Наукове товариство ім. Шевченка в ЗДА, книга «Українська мова в Совєтській Україні», русифікація мов у СРСР, теорія злиття мов.

«Украинский язык в Советской Украине» (К 40-летию выхода одноимённой книги Романа Смаль-Стоцкого)

В статье проанализировано содержание книги Р. Смаль-Стоцкого «Украинский язык в Советской Украине», в которой отражено положение украинского языка в 30–60-х годах – период партийной диктатуры – и воплощение в жизнь идеи слияния всех народов в одну «советскую биомассу».

Ключевые слова: Р. Смаль-Стоцкий, Научное общество им. Шевченко в ЗДА, книга «Украинский язык в Советской Украине», русификация языков в СССР, теория слияния языков.

«Ukrainian Language in Soviet Ukraine» (to the 40-th Anniversary of Issue of Roman Smal-Stotskyi’s Similary-Named Book)

The article is devoted to analysis of Roman Smal-Stotskyi’s book «Ukrainian Language in Soviet Ukraine» in which author described state of Ukrainian language in 30’s – 60’s – during the period of party dictature.

Key words: R. Smal-Stotskyi, Scientific Society named after Taras Shevchenko, book «Ukrainian Language in Soviet Ukraine», Russification in USSR, language conflation theory.

читати далі »

Недюха Микола - Новітні теоретико-методологічні підвалини українознавства як науки

Рецензія на книгу Т.П. Кононенка «Народно-звичаєві обрії філософії Г. Сковороди. Філософія України. вступ до методології українознавства». – К.: НДІУ, 2008. – 174 с.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet