головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #3(16)
пошук по сайту
Фігурний Юрій - Українознавство — наукове підґрунтя, ідеологічний стрижень Української Самостійної Соборної Держави та сучасної української політичної нації

Формально стаття є рецензією на бібліографічний покажчик до журналу «Українознавство» за 2001–2004 рр. Але за змістом вона значно виходить поза вузькі межі жанру рецензій і відгуків. Спершу автор звертається до подій Помаранчевої революції, які переконливо засвідчили наявність української політичної нації, а згодом порушує вкрай нагальне питання про місце і роль українознавства в системі наук і навчальних дисциплін. Один із найголовніших результатів розвідки полягає в тому, що без українознавства, яке досліджує Україну і світове українство як цілісний і неповторний феномен, не можлива розбудова Української Самостійної Соборної Держави. Своєрідного підтвердження такій тезі надають стисло відтворена структура і рясногранний зміст рецензованого покажчика до часопису «Українознавство».

Ключові слова: національна ідеологія, ідеологічна ніша, політична нація, Помаранчева революція, політична еліта, політичні та соціальні орієнтири.

Украиноведение – научная основа, идеологический стержень украинского самостоятельного соборного государства и современной украинской политической нации

Формально статья является рецензией на библиографический указатель к журналу «Українознавство» за 2001-2004 гг. Но по содержанию она значительно выходит за узкие рамки жанра рецензий и отзывов. В начале автор обращается к событиям Помаранчевой революции, которые убедительно засвидетельствовали наличие украинской политической нации, а после затрагивает крайне важный вопрос о месте и роли украиноведения в системе наук и учебных дисциплин. Одним из наиважнейших результатов исследования заключается в том, что без украиноведения, которое изучает Украину и всемирное украинство как целостный и неповторимый феномен, не возможно построение Украинского Независимого Соборного Государства. Своеобразным подтверждением этого тезиса является сжато представленная структура и многогранное содержание рецензированного указателя к журналу «Українознавство».

Ключевые слова: национальная идеология, идеологическая ниша, политическая нация, Помаранчева революция, политическая элита, политические и социальные ориенитиры.

Ukrainian Study is a Scientific Background, Ideological Core of the Ukrainian Independent State and Modern Ukrainian Political Nation

Formally the article is the bibliographic index to magazine “Українознавство” for 2001-2004 review. But by its content it exceeds the limits of a genre of reviews and references. In the beginning the author appeals to events of Orange Revolution which have convincingly testified the presence of the Ukrainian political nation, and after touches upon the extremely important question of a place and a role of Ukrainian science in a system of sciences and subject matters. One of the most important conclusions of the research is that without Ukrainian science which studies Ukraine and Ukrainians in the world as a complete and unique phenomenon, construction of the Ukrainian Independent Cathedral State is impossible. An original acknowledgement of this thesis is a compressed structure and the many-sided content of reviewed index of the magazine “Українознавство”.

Key words: national ideology, ideological niche, political nation, Orange revolution, political elite, political and social markers.

читати далі »

НДІУ - "Українознавство" - алфавітний покажчик

Упорядники:

Петро Кононенко - доктор філологічних наук, професор, академік Української академії наук, Академії наук Вищої школи України, Української Вільної Академії наук у США, Міжнародної Слов`янської академії, Української академії політичних наук, Президент Міжнародної асоціації "Україна і світове українство", директор НДІУ.

Олег Ярошинський - кандидат історичних наук, співробітник НДІУ

Ангеліна Пономаренко - кандидат філологічних наук, завідувач відділу мови НДІУ

«Українознавство»: Науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал: Бібліографічний покажчик (2001 – 2004 рр.) / Упоряд. П.П. Кононенко, О.Б. Ярошинський, А.Ю. Пономаренко.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet