головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #4(45)
пошук по сайту
Борисенко Валентина - Українознавчі студії Пантелеймона Коваліва (1898–1973 рр.)

У статті висвітлюються сторінки життя і творчості на ниві українознавства знаного у світі, але маловідомого в Україні вченого Пантелеймона Кіндратовича Коваліва, який багато зробив для розвитку української мови, етнології, краєзнавства, моральних засад українства. Стаття написана на основі архівних джерел, віднайдених як в Україні, так і в США. Вперше використані неопубліковані праці вченого, які збереглися в архіві Етнографічної комісії ВУАН. Вони стосуються таких галузей української культури, як міфологія, поезія та звичаї народних календарних свят весняного і літнього циклів, народних замовлянь та ворожінь, весільного обряду та пісень. Звертається увага на інтерес вченого до історії та розвитку мотижного землеробства в Україні, до збереження архаїчних пережитків у побуті селянства кінця XIX – початку XX ст.

Ключові слова: українознавство, мовознавство, фольклор, Етнографічна комісія, церква, віра, обряди, мораль, рукописи, землеробство.

Украинознавческие исследования Пантелеймона Ковалива (1898–1973 гг.)

В статье освещаются страницы жизни и творчества в области украинознавства известного в мире, но малоизвестного в Украине ученого Пантелеймона Кондратьевича Ковалива, который много сделал для развития украинского языка, этнологии, краеведения, моральных устоев украинства. Статья написана на основе архивных источников. Впервые использованы неопубликованные труды ученого, сохранившиеся в архиве Этнографической комиссии ВУАН. Они касаются таких отраслей украинской культуры, как мифология, поэзия и обычаи народных календарных праздников весеннего и летнего цикла, народных заговоров и гаданий, свадебного обряда и песен. Обращается внимание на интерес ученого к истории и развитию мотижного земледелия в Украине, к сохранению архаических пережитков в быту крестьянства конца XIX – начала XX в.

Ключевые слова: украинознавство, языкознание, фольклор, Этнографическая комиссия, церковь, вера, обряды, мораль, рукописи, земледелие.

Ukrainian studies workshops of Panteleimon Kovaliv (1898–1973)

The article tells about life and creative work of Panteleimon Kovaliv, who was well known in the world but not in Ukraine, in the field of Ukrainian studies. He made a lot for the development of Ukrainian language, ethnology, regional ethnography and ethical basis of Ukrainians. The article is written based on the archive sources found as in Ukraine as in the USA. Non published works of the scientists which preserved in archive of Ethnographic committee of AUAS are used for the first time. They concern such branches of Ukrainian culture as mythology, poetry and customs, national calendar holidays of spring and summer cycles, folk charming and fortune telling, wedding rituals and songs. An attention is paid to the scientist’s interest to the history and development of mattock agriculture in Ukraine and to the preservation of archaic survivals in customs of peasantry in the end of XIX – beginning of XX century.

Key words: Ukrainian studies, language studies, folklore, Ethnographic committee, church, faith, rituals, moral, handwrites, agriculture.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet