головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #2(35)
пошук по сайту
Кононенко Петро - Символ волі народної

Славі Стецько виповнилося б 90. Її не стало. Вона відійшла тілесно з цього суворого, а часом і жорстокого світу, – але з кожним роком усе яскравіше засвідчує свою духовну невід’ємність від долі народної.

читати далі »

Хоменко Олександр - Михайло Максимович – фундатор українознавчого вивчення феномену художньої словесності

У статті проаналізовано науковий доробок М. Максимовича – знаного в науковому світі Європи ботаніка, натурфілософа та гуманітарія, поета, організатора наукового і культурного життя в Україні 1-ї половини XІX ст. Ректор новозаснованого Київського університету і творець першої у вітчизняній історії кафедри українознавства, він у «Історії давньої руської словесності» вперше розробив методологічні принципи осмислення українського художнього слова як одного з найважливіших феноменів національного буття. Розглянуто сучасні українознавчі принципи «прочитання» інтелектуального набутку видатного українського енциклопедиста, визначено актуальність його ідей і концепцій для сучасного етапу розвитку науки.

Ключові слова:українська художня словесність, народність, національна специфіка, синтез, узагальнення етапів розвитку письменства.

Михаил Максимович – основоположник украинознавческого изучения феномена художественной словесности

В статье проанализировано научное наследие М. Максимовича – известного в научном мире Европы ботаника, натурфилософа и гуманитария, поэта, организатора научной и культурной жизни в Украине 1-й половины XІX ст. Первый ректор Киевского университета и творец первой в отечественной истории кафедры украинознавства, он в «Истории древней русской словесности» впервые разработал методологические принципы осмысления украинского художественного слова как одного из наиболее важных феноменов национального бытия. Рассмотрены современные украинознавческие принципы «прочтения» интеллектуального вклада выдающегося украинского энциклопедиста, определена актуальность его идей и концепций для современного этапа развития науки.

Ключевые слова: украинская художественная словесность, народность, национальная специфика, синтез, обобщение этапов развития литературы.

Myhaylo Maksimovich – founder of study of Ukrainoznavstvo of phenomenon of artistic literature

Scientific heritage of M. Maksimovic – known in the scientific world of Europe botany, natural philosopher and humanitarian, poet, organizer of scientific and cultural life in Ukraine, 1-st half of the XIX century is analyzed in the article. First rector of Kiev University and creator of the first national history of Ukrainian studies, he was first who made developed methodological principles of comprehension of Ukrainian artistic expression as one of the most important phenomena of national life in the «History of Old Russian literature». Modern Ukrainian principles of «reading» of the intellectual contributions of outstanding Ukrainian encyclopedist is discovered, relevance of his ideas and concepts for the modern stage of development of science is determined.

Key words: Ukrainian literature, folk, national nature, synthesis, synthesis of stages in the development literature.

читати далі »

Мінченко Тамара - Дмитро Загул в колі європейських культур

У статті досліджується творчість Дмитра Загула, поета-лірика, літературознавця і публіциста, одного із організаторів літературного життя на Україні, котрий разом з іншими поетами ввійшов у коло європейських культур.

Ключові слова: Дмитро Загул, репресії, український поет, європейська культура, українознавство.

Дмитрий Загул в кругу европейских культур

В статье исследуется творчество Дмитрия Загула, поэта-лирика, литературоведа и публициста, одного из организаторов литературной жизни на Украине, который вместе с другими поэтами вошел в круг европейских культур.

Ключевые слова: Дмитрий Загул, репрессии, украинский поэт, европейская культура, украинознавство.

Dmytro Zagul in Circle of European Cultures

Creative work of Dmytro Zagul is researched in this article. He was a poet, lyric, specialist in literature, publicist and one of the organizer of literature life in Ukraine together with other poets entered the circle of European culture.

Key words: Dmytro Zagul, repressions, Ukrainian poet, European culture, Ukrainoznavstvo.

читати далі »

Пугач Ольга - Гордість української математики

13–15 травня 2010 року у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» відбулась ХІІІ Міжнародна наукова конференція ім. академіка ВУАН Михайла Кравчука (1892–1942). Масштаби конференції вражають. Науковці більш як з 20 країн світу подали на конференцію 999 доповідей. За своїм представництвом та науковою програмою, як зазначав професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ігор Парасюк, наукові конференції ім. акад. М.Кравчука перетворилися на математичні конгреси.

читати далі »

Чирков Олег - Анотування наукового дослідження – невід’ємна складова наукової українознавчої праці

18 березня 2010 р. в актовій залі Національного науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України відбулося засідання методологічного семінару. Редакція журналу «Українознавство» у зв’язку зі зміною вимог до публікацій та участю у програмі Scopus запропонувала розглянути анотування наукових статей. На засіданні семінару було висвітлено тему «Анотування наукового дослідження – невід’ємна складова наукової українознавчої праці».

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet