головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #2(31)
пошук по сайту
Фігурний Юрій - Етнонацієтворча діяльність гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі

У статті аналізується етнонацієтворча діяльність гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі.

Ключові слова: Павло Скоропадський, гетьман, Українська Держава, етнонацієтворення, Україна, українознавство.

Этнонациосозидательная деятельность гетмана Павла Скоропадского в украиноведческом измерении

В статье исследуется этнонациосозидательная деятельность гетмана Павла Скоропадского в украиноведческом измерении.

Ключевые слова: Павел Скоропадский, гетман, Украинская Держава, Украина, украиноведение.

Ethnic- and Nation-Creative Activity of Hetman Pavlo Skoropadskyi in the Ukrainian Studies Context

In the article an author analyzed ethnic- and nation-creative activity of hetman Pavlo Skoropadskyi in the Ukrainian studies context.

Key words: Pavlo Skoropadskyi, hetman, Ukrainian state, Ukraine, ethnic and nation creation, Ukrainian Studies.

читати далі »

Фігурний Юрій - Роман Шухевич – визначний український державний, військовий і політичний діяч (до 100-річчя від дня народження. Продовження. початок у № 2, 4. – 2007; № 1, 3, 4. – 2008; № 1. – 2009.)

У статті досліджується державотворча діяльність Романа Шухевича в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що Головнокомандуючий Українською Повстанською Армією (УПА) є одним із визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу.

Ключові слова: Роман Шухевич, ОУН, УПА, УГВР, державотворчість, українознавство.

Роман Шухевич – известный украинский государственный, военный и политический деятель (К столетию со дня рождения)

В статье исследуется державотворческая деятельность Романа Шухевича в украиноведческом измерении. Автор убежден, что Главнокомандующий Украинской Повстанческой Армией (УПА) – один из известных символов украинского этнонационального державотворческого процесса.

Ключевые слова: Роман Шухевич, ОУН, УПА, УГВР, державотворчество, украиноведение.

Roman Shukhevych – the Famous Ukrainian Politician, Military Man and Statesman (Devoted to the 100th Anniversary of birth of Roman Shukhevych)

Shukhevych’s state activities are investigated in the article. The author is convinced that the commander-in-chief of the Ukrainian Insurgent Army became one of the known symbols of the Ukrainian state building process.

Key words: Roman Shukhevych, OUN, UPA, UGVR, state building, Ukrainian studies.

читати далі »

Касян Людмила - Художньо-біографічна проза Богдана Певного

У статті розглянуто особливості художньої біографії як окремого жанру. Проаналізовано повість Б. Певного «Дійство у п’ятому вимірі» як окрему художню систему, зроблено спробу визначити місце твору в творчому доробку автора та у контексті сучасної художньо-біографічної прози.

Ключові слова: художня біографія, проза, повість, динамічний сюжет, конфлікт, композиція, персонаж, характер, мистецтво, діалог, художній простір, біографічний блок, культурний контекст.

Художественно-биографическая проза Богдана Певного

Статья посвящена особенностям художественной биографии как отдельного жанра. Проанализирована повесть Богдана Певного «Действие в пятом измерении» как отдельная художественная система, сделана попытка определить место произведения в творческом наследии автора и в контексте современной художественно-биографической прозы.

Ключевые слова: художественная биография, проза, повесть, динамичный сюжет, конфликт, композиция, характер, искусство, диалог, художественное пространство, биографический блок, культурный контекст.

Biographic Fiction by Bohdan Pevnyi

In the article author examined peculiarities of biographic fiction as separate genre. The researcher analyzed B. Pevnyi’s novel «Action in the Fifth Dimension» as separate art system and determined place of the novel in the creative heritage of the author and in the context of modern biographic fiction.

Key words: biographical fiction, prose, novel, dynamic plot, conflict, contexture, character, temper, art, dialogue, art space, biographic block, cultural context.

читати далі »

Андрейків Василь - Політична діяльність Ю.Романчука наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХІХ століття

У статті висвітлюється суспільно-політичне життя в Галичині на зламі 80-х – 90-х років ХІХ ст., аналізуються причини, що призвели до українсько-польського порозуміння, та роль у цих процесах Ю.Романчука.

Ключові слова: народовці, москвофіли, Юліан Романчук, «Народна Рада», політика «нової ери».

Политическая деятельность Ю.Романчука в конце 80-х – в начале 90-х годов XІX века

В статье раскрывается общественно-политическая жизнь в Галичине на рубеже 80-х – 90-х годов XIX в., анализируются причины, которые привели к украинско-польскому согласию, и роль в этих процессах Ю.Романчука.

Ключевые слова: народовцы, москвофилы, Юлиан Романчук, «Народная Рада», политика «новой эры».

Political Activity of Yu. Romanchuk at the End of 80’s – Beginning of 90’s of the XIX Century

The article deals with social and political life in Galychyna on the border of 80’s – 90’s of the XIX century. The author analyzed reasons of Ukrainian-Polish agreement and role of Yu. Romanchuk in these processes.

Key words: narodovtsi, moskvofily, Yulian Romanchuk, «Folk Advice», policy of «new era».

читати далі »

Кононенко Петро - Теорія і практика Петра Сікорського

Петро Іванович Сікорський належить до найшановніших реформаторів української освіти й науки, а тим самим – і розбудови культури та суверенної соборної української держави...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet