головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2008   Число: #1(26)
пошук по сайту
Гончар Олесь - Записи, що не ввійшли до «Щоденників»

читати далі »

Пасемко Іван - Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам'яті Анатолія Погрібного

Того дня, 15 лютого 2008 р., сцена овальної зали Київського міського будинку вчителя була прикрашена лише кольоровим портретом Анатолія Погрібного – бадьорий, життєрадісний, усміхнений, він радіє, зустрічаючи і вітаючи присутніх своєю неповторною усмішкою, яка, щоправда, не завжди була його супутницею...

читати далі »

Карпенко Віталій - Анатолій Погрібний: дума – про Україну, праця – для України… (спогад про колегу і друга)

Статтю присвячено пам’яті відомого українського вченого-літературознавця, публіциста, політика, соціолога, етнопсихолога Анатолія Погрібного. Висвітлено контекст особистісного сприйняття цієї непересічної постаті.

Ключові слова: український вчений-літературознавець, публіцист, політик, соціолог, етнопсихолог, непересічна постать.

Анатолий Погребной: мысли – об Украине, работа – для Украины… (Воспоминание о коллеге и друге)

Статья посвящена памяти известного украинского ученого-литературоведа, публициста, политика, социолога, этнопсихолога Анатолия Погребного. Освещен контекст личностного восприятия этой неординарной личности.

Ключевые слова: украинский ученый-литературовед, публицист, политик, социолог, этнопсихолог, неординарная личность.

Anatoliy Pogribnyi: Thoughts about Ukraine, Work for Ukraine… (Memories about a Colleague and Friend)

The article is devoted to the memory of the known Ukrainian scientist-literary critic, publicist, politician, sociologist, ethnopsychologist Anatoliy Pogribnyi. An author analyzed the context of personal perception of this eccentric figure.

Key words: Ukrainian scientist-theorist of literature, publicist, politician, sociologist, ethnopsychologist, eccentric figure.

читати далі »

Хоменко Олександр - Візія української словесності і візія України: пролегомени до теми «Анатолій Погрібний – українознавець»

У статті аналізується внесок Анатолія Погрібного у розробку концепції методологічного осмислення концентру «Україна – художня словесність».

Ключові слова: Анатолій Погрібний, українська художня словесність, творча практика письменника, метафоричні стратегії, методологія, історизм, наукова об’єктивність.

Визия украинской словесности и визия Украины: пролегомены к теме «Анатолий Погребной – украиновед»

В статье анализируется вклад Анатолия Погребного в развитие концепции методологического осмысления концентра «Украина – художественная словесность».

Ключевые слова: Анатолий Погребной, украинская художественная словесность, творческая практика, метафорические стратегии, методология, историзм, научная объективность.

Imaging of Ukrainian Literature and Imaging of Ukraine: Prolegomenon to «Anatoliy Pogribnyi is Ukrainian Study Scientist» Theme

In the article an author analyzed contribution of Anatoliy Pogribnyi to the development of conception of methodological comprehension of «Ukraine – artistic literature» concenter.

Key words: Anatoliy Pogribnyi, Ukrainian literature, creative practice, metaphorical strategists, methodology, historical method, scientific objectivity.

читати далі »

Гуйванюк Ніна - Осип Маковей про красу і силу рідного слова. (До 140-річчя від дня народження)

У статті проаналізовано особливості художнього і публіцистичного слова Осипа Маковея, талановитого українського письменника, культурного і громадського діяча, досвідченого редактора і видавця, педагога, активного освітнього діяча кінця ХІХ – початку ХХ ст., життя і діяльність якого тісно пов’язані з Буковиною і, зокрема, з містом Чернівці. Окреслено роль О.Маковея в розвитку української літературної мови на західноукраїнських землях.

Ключові слова: Осип Маковей, історія української літературної мови, рідна мова, роль художнього слова, художній стиль, публіцистичний стиль.

Осип Маковей о красоте и силе родного слова. (К 140-летию со дня рождения)

В статье проанализированы особенности художественного и публицистического слова Осипа Маковея, талантливого украинского писателя, культурного и общественного деятеля, опытного редактора и издателя, педагога, активного деятеля просвещения конца ХІХ – начала ХХ ст., жизнь и деятельность которого тесно связаны с Буковиной и, в частности, с городом Черновцы. Определена роль О.Маковея в развитии украинского литературного языка на западноукраинских землях.

Ключевые слова: Осип Маковей, история украинского литературного языка, родной язык, роль художественного слова, художественный стиль, публицистический стиль.

Osyp Makovey about Beauty and Power of a Native Word (To the 140 Anniversary from the Day of Birth)

In the article an author analyzed features of artistic and publicistic word of Osyp Makovey, talented Ukrainian writer, cultural and public figure, experienced editor and publisher, teacher, active educational figure of the end of the ХІХ – beginning of the ХХ century whose life and activities were closely connected with Bukovyna in particular with Chernivtsi. The author determined a role of O.Makovey in the development of Ukrainian literary language on the West-Ukrainian territories.

Key words: Osyp Makovey, history of Ukrainian literary language, the mother tongue, role of artistic word, artistic style, publicistic style.

читати далі »

Погребенник Володимир - Українознавець, подвижник, меценат. (Світлій пам'яті доктора Романа Смика)

Статтю присвячено пам'яті патріота України, українознавця і мецената зі США Р. Смика, який видав цілий ряд українознавчих публікацій, фінансово підтримав українську культуру і науку.

Ключові слова: народна медицина, амбасадор, лепківські студії, українознавчі публікації, культура.

Украиновед, подвижник, меценат (Светлой памяти доктора Романа Смыка)

Статья посвящена памяти патриота Украины, украиноведа и мецената из США Р.Смыка, издавшего целый ряд украиноведческих публикаций, финансово поддержавшего украинскую науку и культуру.

Ключевые слова: народная медицина, амбассадор, лепковские исследования, украиноведческие публикации, культура.

The Researcher of Ukraine, Man of Faith and Patron

The article is devoted to the memory of Roman Smyk – the patriot of Ukraine, Ukrainian study scientist and patron from the USA who issued a lot of Ukrainian Study publications and financially supported Ukrainian science and culture.

Key words: folk medicine, ambassador, Lepkyi’s researches, Ukrainian study publications, culture.

читати далі »

Бойко Ніна - Високий дар. Благий. Нетлінний

У статті розглядається творчий та життєвий шлях Василя Андрійовича Шевчука. Проаналізовано твори письменника, розкрито особливості висвітлення автором визначних постатей в українській та світовій культурі (М.Лисенка, Г. Сковороди, Т. Шевченка, Сократа та ін.).

Ключові слова: вічність, народна пісня, українська класична музика, жанрове багатство, композитор, національна ідея, патріоти, оперета, молитва, філософ, мудрець, Божий дар.

Высокий дар. Благой. Нетленный

В статье рассматривается творческий и жизненный путь Василия Андреевича Шевчука. Проанализированы произведения писателя, раскрыты особенности освещения автором выдающихся личностей в украинской и мировой культуре (Н. Лысенко, Г. Сковороды, Т. Шевченко, Сократа и др.).

Ключевые слова: вечность, народная песня, украинская классическая музыка, жанровое богатство, композитор, национальная идея, патриоты, оперетта, молитва, философ, мудрец, Божий дар.

High, Good and Imperishable Gift

Creative and vital activity of Vasyl’ Shevchuk is examined in the article. An author analyzed works of the writer and described such prominent figures of the Ukrainian and world culture as Mykola Lysenko, Grygoriy Skovoroda, Taras Shevchenko, Socrates and others.

Key words: eternity, folk song, Ukrainian classic music, genre diversity, composer, national idea, patriots, operetta, prayer, philosopher, sage, charisma.

читати далі »

Крижанівська Ніка - Дивосвіт її життя.

До ювілею Галини Гнатюк

читати далі »

Невмержицька Тетяна - Про слово Петра Перебийноса

З такого усвідомлення свого місця в часі й народжується сила поета наповнити своє тривання в історії великим етичним змістом, виправдати свою місію на землі. Видатний письменник Петро Мойсейович Перебийніс від природи – чоловік працьовитий, добрий, сердечний, приязний, з доброзичливою душею...

читати далі »

Пригоровський Віталій - Олександр Довженко і поетичний світ України

У статті автор простежує поетичні уподобання, уроки і заповіти видатного митця України О.Довженка (1894 – 1956), з чиїм ім’ям пов’язані плідні успіхи й зацікавлення багатьох його друзів, учнів і послідовників.

Ключові слова: поезія і поети, талант, ідейно-естетична система, пафос, любов до людей, лаконізм поетичної думки, критика, доброзичливо-товариське наставництво.

Александр Довженко и поэтический мир Украины

В статье автор прослеживает поэтические пристрастия, уроки и завещания выдающегося художника Украины А.Довженко (1894 – 1956), с именем которого связаны плодотворные успехи и интересы многих его друзей, учеников и последователей.

Ключевые слова: поэзия и поэты, талант, идейно-эстетическая система, пафос, любовь к людям, лаконизм поэтической мысли, критика, доброжелательно-товарищеское наставничество.

Oleksandr Dovzhenko and Poetic World of Ukraine

In the article the author overlooks poetic tastes, lessons and wills of the famous Ukrainian artist O.Dovzhenko. Great successes and interests of his friends, pupils and followers are connected with his name.

Key words: poetry and poets, talent, ideological aesthetic system, pathos, love for people, laconic poetical thought, criticism, well disposed mentoring.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet