головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #3(24)
пошук по сайту
Фігурний Юрій - Володимир Баран – видатний дослідник української минувшини (до 80-річчя з дня народження)

У статті досліджується життєвий і творчий шлях видатного археолога й етнолога Володимира Барана.

Ключові слова: Володимир Баран, археологія, етнологія, Україна, українознавство.

Владимир Баран – выдающийся исследователь украинского прошлого (К 80-летию со дня рождения)

В статье исследуется жизненный и творческий путь выдающегося археолога и этнолога Владимира Барана.

Ключевые слова: Владимир Баран, археология, этнология, Украина, украиноведение.

Volodymir Baran – famous explorer of Ukrainian past (To 80 years from birth)

Life and creative development of famous archeologist and ethnologist Volodymir Baran is investigated in the article.

Key words: Volodymir Baran, archeology, ethnology, Ukraine, Ukrainian studies.

читати далі »

Ренке Тетяна - Закоханий в українські старожитності.

Інтерв’ю з Бараном В.Д.

читати далі »

Кононенко Петро - До 70-річчя від дня народження професора Ярослава Калакури

Українознавча громада пошановує сімдесятиліття відомого українознавця, історіографа, авторитетного знавця джерел, доктора історичних наук, заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідного наукового співробітника відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ Ярослава Степановича Калакури. Він народився 24 вересня 1937 р. в с. Рудники Підгаєцького повіту Тернопільського воєводства тоді ще Речі Посполитої, тобто за два роки до повернення Галичини в лоно України...

читати далі »

Кононенко Петро - Українознавство – інтелектуальна молитва за Україну

Співавтор

Тарас Кононенко - кандидат філософських наук

Так образно визначив українознавство один з відомих і авторитетних його представників, доктор історичних наук, заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник НДІУ Ярослав Степанович Калакура в розмові з директором Інституту, академіком Петром Петровичем Кононенком, та його заступником, кандидатом філософських наук Тарасом Петровичем Кононенком, яка відбулася напередодні сімдесятиліття вченого...

читати далі »

Хоменко Олександр - «Одвага. Непохитність. Чистота» (Три іпостасі О.Ольжича – поета, археолога, революціонера)

У статті досліджується життєвий шлях українського поета-революціонера та археолога О.Ольжича. Особлива увага звертається на історико-політичні та художні контексти його доби.

Ключові слова: націоналізм, революція, поет, археолог, ОУН, державотворення, українознавство.

«Отвага. Непреклонность. Чистота» (Три ипостаси О. Ольжича – поэта, археолога, революционера)

В статье анализируется жизненный путь украинского поэта- революционера и археолога О. Ольжича. Особое внимание обращается на историко-политические и художественные контексты его эпохи.

Ключевые слова: национализм, революция, поэт, археолог, ОУН, строительство государства, украиноведение.

«Bravery. Inflexibility. Purity» (Three characteristics of O. Olzyuch a poet archeologist and revolutionist)

Thee life of O. Olzhuch a Ukrainian poet, revolutionist and archeologist is analyzed in the article. Main attention is paid on historic-political and artistic contexts of his epoch.

Key words: nationalism, revolution, poet, archeologist, OUN, state building, Ukrainian studies.

читати далі »

Касян Людмила - Духовна траєкторія Богдана Бойчука (штрихи до образу з нагоди 80-річчя)

Стаття присвячена життю та творчості відомого українського письменника Богдана Бойчука.

Ключові слова: Богдан Бойчук, поет, верлібр, модерна поезія, роман, діаспора, Нью-Йоркська група, поетичний переклад, мемуари.

Духовная траектория Богдана Бойчука (Штрихи к портрету по случаю 80-летия)

Статья посвящена жизни и творчеству выдающегося украинского писателя Богдана Бойчука.

Ключевые слова: Богдан Бойчук, поэт, верлибр, модерная поэзия, роман, диаспора, Нью-Йоркская группа, поэтический перевод, мемуары.

Spiritual trajectory of Bogdan Boychuk

The article is devoted to life and creation of outstanding Ukrainian of writer Bogdan Boychuk.

Key words: Bogdan Boychuk, poet, verlibr, modern poetri, novel, diaspora, New-York group, poetikal interpretation, memories.

читати далі »

Сербін Сергій - Візит Голубовича не залишився поза увагою

Досліджуються важливі аспекти життя Всеволода Голубовича в період після Гетьманщини і відображаються умови політичної боротьби соціал-революціонерів за організацію повстанського руху в Україні, редакційної діяльності часописів «Трудова Громада» і «Трудова Республіка» та наслідки нелегального візиту В.Голубовича до родини в Полтаву.

Ключові слова: Комітет Охорони Республіки, Центральний Повстанський Ревком, публіцистика Голубовича, перевірка стану боєготовності вірних сил УНР на Полтавщині і Черкащині, заснування технічного відділу при повітовому Кам'янець-Подільському університеті, вимушений переїзд родини Кохановських з Полтави на Кубань.

Визит Голубовича не остался без внимания

Исследуются важные аспекты жизни Всеволода Голубовича в период после гетманского ареста и отражаются условия политической борьбы социал-революционеров за организацию повстанческого движения в Украине, редакционной деятельности газет «Трудовая Республика» и «Трудовая Община», последствия нелегального визита В.Голубовича к родственникам в Полтаву.

Ключевые слова: Комитет Охраны Республики, Центральный Повстанческий Ревком, публицистика Голубовича, проверка состояния боеготовности верных сил УНР на Полтавщине и Черкасчине, создание технического отдела при Каменец-Подольском университете, вынужденный переезд семьи Кохановских из Полтавы на Кубань.

Holubovich’s Visit Pays Attantion

Important aspects of Vsevolod Holubovych's life during the post-Hetman period. The political battle of socialist-revolutionaries, being portrayed as a liberation movement organisation in Ukraine. Editorial activities of the newspapers "Workers Republic" and "Workers Community" and the consequences of V.Holubovych's illegal visit to his family in Poltava.

Key words: Committee of Republic Security, Central Liberation Revcom, Publicistic writings of Vsevolod Holubovych, inspection of the readiness for war of loyal UNR forces in Poltavshtyna and Cherkashtyna, the establishment of a technical section at the Kamianets-Podilsk University, the forced passage of the Kochanowsky family from Poltava to Kuban.

читати далі »

Поклад Наталка - Максим Вдовиченко

За часів незалежності України чи не вперше про Максима Вдовиченка (його справжнє прізвище – Гаврилюк) написав статтю невтомний дослідник і відкривач “білих плям” у нашій культурі Ф. Погребенник у тодішній паризькій газеті “Українське слово” за 10 листопада 1991 р. під назвою “Невідомий поет Максим Гаврилюк-Вдовиченко”. Згодом цю статтю передрукував місячник “Шлях перемоги” (жовтень 1997), тільки чомусь у назві замість “Максим” набрано “Василь”. А в “Українському слові” за 25 липня 1996 р., яке на той час уже перенесло свій осідок до України, подав матеріал під назвою “Дорога до світла” (до 120-річчя від дня народження М.Вдовиченка) В.Мельник. Завдяки старанням того ж Ф.Погребенника є стаття про цього поета в першому томі “Української літературної енциклопедії”, але на той час, коли вона готувалась, ще не було, на жаль, відомо, де й коли М.Вдовиченко помер та похований...

читати далі »

Головай Ірина - Життєвий і творчий доробок І. Огієнка як приклад людської та національної гідності

Стаття знайомить з основними значущими моментами життя та діяльності І.Огієнка – Митрополита Іларіона – українського вченого, православного, духовного, національного діяча. Акцентується увага на науковій, політичній і духовній діяльності вченого, що, опинившись у вимушеній еміграції, сприяв консолідації українців діаспори, досліджував і вивчав українську історію, культуру, прагнув наблизити історичний момент відродження Української держави.

Ключові слова: наукова спадщина, духовність, православна віра, історія, рідна мова, нація, національна гідність.

Жизненный путь и творческое наследие И.Огиенко – пример человеческого и национального достоинства

Статья знакомит с основными этапами жизнедеятельности И.Огиенко – Митрополита Иллариона – украинского учёного, православного, духовного и национального деятеля. Акцентируется внимание на значении научной, политической и духовной деятельности И.Огиенко, который, очутившись в вынужденной эмиграции, посвятил свою жизнь изучению украинской истории, культуры, литературы, способствовал консолидации украинцев диаспоры, стремился приблизить исторический момент возрождения Украины как государства.

Ключевые слова: научное наследие, духовность, православие, история, родной язык, нация, национальное достоинство.

Ivan Ohiyenko: life and creative activit, national identity

The article introduces the reader with one of the most outstanding personalities of the history of Ukraine – Ivan Ohiyenko (Metropolitan Ilarion), a scientist of an encyclopedic knowledge and an active figure of the Ukrainian People’s Republic. Being forced to emigrate Ivan Ohieynko contributed greatly to consolidation of the Diaspora, researched history and culture of Ukraine exerting every effort to the revival of the independent Ukrainian State.

Key words: creative activity, spiritual and mord values, mother tongue, history, national identity.

читати далі »

НДІУ - Володимиру Муляві – людині незвичайної долі – 70

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet