головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #3(20)
пошук по сайту
Біляїв Володимир - Вірний покликанню (Микола Вірний-Француженко)

Автор розкриває мотиви відданості професора Миколи Олександровича Француженка своєму покликанню – журналістській справі, справі літератора, письменника.

Ключові слова: мовознавство, література, історія.

Верный призванию (Николай Верный-Француженко)

Автор раскрывает мотивы преданности профессора Николая Александровича Француженко своему призванию – журналистскому делу, делу литератора, писателя.

Ключевые слова: языкознание, литература, история.

Dedicated to His Calling (Mykola Virnyi-Frantsuzhenko)

An author exposes reasons of devotion of professor Mykola Frantsuzhenko to his journalistic and literary calling.

Keywords: linguistics, literature, history.

читати далі »

НДІУ - Не можна пізнавати світ, не пізнаючи себе самого

Стаття присвячена 75-літтю з дня народження відомого філософа, педагога, теоретика українознавства І.В.Бичка. Аналізується науковий доробок вченого, його праця на філософському факультеті КНУ ім.Тараса Шевченка та в Науково-дослідному інституті українознавства.

Ключові слова: українознавство, науковий доробок, культура, філософія, світоглядний менталітет, дослідження.

Нельзя познавать мир, не познавая себя самого

Статья посвящена 75-летию со дня рождения известного философа, педагога, теоретика украиноведения И.В.Бычка. Анализируются научные наработки ученого, его работа на философском факультете КНУ им. Тараса Шевченко и в Научно-исследовательском институте украиноведения.

Ключевые слова: украиноведение, научные наработки, культура, философия, мировоззренческий менталитет, исследование.

Cognition of the World Is Impossible without Self-Actualization

The article is devoted to the 75-anniversary from the day of birth of the known philosopher, teacher, theorist of Ukrainian study Ihor Bychko. An author analyzed scientific works of the scientist, his work at Philosophical Faculty of Kyiv National University named after Taras Shevchenko and at the Research Ukrainian Study Institute.

Keywords: Ukrainian study, scientific works, culture, philosophy, world view mentality, research.

читати далі »

Кононенко Петро - Шлях до великої мети

Співавтор

Тарас Кононенко - кандидат філософських наук, доцент, завідувач відділу філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ

до 60-ліття Валерія Володимировича Сніжка

читати далі »

НДІУ - Вітаємо з ювілеєм!

Професору, доктору філософських наук Горському Вілену Сергійовичу – 75

читати далі »

Злобенко Дмитро - Носій наукової думки світового значення про ґрунтоутворення (до 160-річчя з дня народження В.В.Докучаєва)

У статті розкрито зародження і розвиток наукової думки про ґрунтоутворення, носієм якої був всесвітньо відомий учений Василь Васильович Докучаєв, життя і діяльність якого тісно пов’язані з Україною. Ідеї Докучаєва стали основою для розвитку цієї науки багатьма поколіннями українських вчених-ґрунтознавців.

Носитель научного мнения мирового значения о почвообразовании

В статье раскрыто зарождение и развитие научной мысли о почвообразовании, носителем которой был всемирно известный ученый Василий Васильевич Докучаев, жизнь и деятельность которого тесно связана с Украиной. Идеи Докучаева стали основой для развития этой науки многими поколениями украинских ученых-почвоведов.

Transmitter of Scientific Thought of World Value about Soil-Formation.

The article is devoted to analysis of origin and development of scientific thought on soil-formation. Vasyl Dokuchaev was a founder of this thought. He was a scientist whose life and activity were closely connected with Ukraine. The ideas of Dokuchaev were basic for development of this science by many generations of the Ukrainian soil- researches.

читати далі »

Степаненко Микола - «Милістю Божою» мовознавець і педагог

Стаття висвітлює творчий шлях, життєву і наукову мудрість видатного мовознавця і педагога академіка Арнольда Панасовича Грищенка.

Ключові слова: українська мова, українська література, мовознавство, лінгвіст.

«Милостью божьей» языковед и педагог (к 70-летию со дня рождения академика Арнольда Афанасьевича Грищенко)

Статья освещает творческий путь, жизненную и научную мудрость выдающегося языковеда и педагога академика Арнольда Афанасьевича Грищенко.

Ключевые слова: украинский язык, украинская литература, языкознание, лингвист.

Linguist and Teacher By the Grace of God (to 70 Anniversary from the Day of Birth of Academician Arnold Gryschenko)

In the article an author examined creative life, vital and scientific wisdom of prominent linguist and teacher, academician Arnold Gryschenko.

Keywords: Ukrainian, Ukrainian literature, linguistics, linguist.

читати далі »

НДІУ - Мойсеєнко Валентин Станіславович

Стаття присвячена дослідженням Мойсеєнка Валентина Станіславовича символів святилища «Кам’яної Могили».

Ключові слова: український етнос, символіка, «Кам’яна Могила», гербові знаки, церковні хрести

Мойсеенко Валентин Станиславович

Статья посвящена исследованием Мойсеенко Валентина Станиславовича символов святилища «Каменнной Могилы»

Ключевые слова: украинский этнос, символика, «Каменная Могила», гербовые знаки, церковные кресты.

Valentyn Stanislavovych Moyseyenko

The article is devoted to Valentyn Moyseyenko’s researches of symbols of «Stone Grave» temple.

Keywords: Ukrainian ethnos, symbolism,”Stone Grave” (“Kamyana Mohyla”), armorial signs, church crosses.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet