головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #1(14)
пошук по сайту
Хоменко Олександр - Шевченко В Петербурзі: ініціація кшатрія

Автор статті звертається до одного з найцікавіших і затемнених періодів творчості Тараса Шевченка – його життя у Петербурзі; ставить, зокрема, питання про проблеми амбівалентності у ставленні митця до «столиці» імперії. Автор розвідки подає глибокий аналіз та інтерпретацію поетових творів і доводить власне твердження про специфіку новаторства Шевченка в українській літературі.

Ключові слова: «Російський Рембрандт», петербурзькі координати, амбівалентність, українська давнина, множинність сенсів і символізації.

Шевченко в Петербурге: инициация кштария

Автор статьи обращается к одному из самых интересных и затемненных периодов творчества Тараса Шевченка – его жизни в Петербурге; поднимает вопрос проблемы амбивалентности отношения художника к «столице» империи. Автор представляет глубокий анализ и интерпретацию творений поэта и доказывает собственное утверждение о специфике новаторства Шевченка в украинской литературе.

Ключевые слова: «Русский Рембрандт», петербургские координаты, амбивалентность, украинская давность, множество сенсов и символизаций.

Shevchenko in Petersburg: Initiation of Kshatriya

Author of the article examined one of the most interesting and black-out periods of Taras Shevchenko’s creative activity – his life in Petersburg and analyzed problems of ambivalency of artist’s attitude toward the «capital» of the empire. Author gave deep analysis and interpretation of works of the poet and proved his own statement about specifity of Shevchenko’s innovation in Ukrainian literature.

Key words: «Russian Rembrandt», Petersburg position, ambivalency, Ukrainian remoteness, variety of senses and symbolization.

читати далі »

Вольвач Петро - Садівничий геній України

У статті йде мова про реабілітацію творчої спадщини всесвітньо відомого українського ученого-садівника та помолога Левка Симиренка.

Ключові слова: помолог, Ренет Симиренка, реабілітація Симиренків, промислове садівництво.

Садовничий гений Украины (к 150-летию со дня рождения Л.П. Симиренко)

В статье идет речь о реабилитации творческого наследия всемирно-известного украинского ученого-садовника и помолога Левка Симиренко.

Ключевые слова: помолог, Ренет Симиренко, реабилитация Симиренков, промышленное садоводство.

Genius of the Ukrainian Gardeninig (to the 150-Anniversary from the Day of Birth of Levko Symyrenko)

The article is devoted to rehabilitation of creative heritage of the world-known Ukrainian scientist-gardener and pomolog Levko Symyrenko.

Key words: pomolog, Renet of Symyrenko, rehabilitation of Symyrenko, industrial gardening.

читати далі »

Губський Сергій - «Камінь Віри» Миколи Дробнохода – науковця і громадянина.

В статті аналізується життєвий і творчий шлях М.І. Дробнохода –– відомого вченого, геолога, громадського та політичного діяча. Особлива увага звертається на активну життєву позицію вченого у відстоюванні національних пріоритетів України в галузі освіти, його внесок в реалізацію освітніх стратегій Інституту українознавства.

Ключові слова: Чернігівщина, геолог, українство, гуманітарні технології, суспільство, педагогіка, освіта, просвітницькі завдання, українознавство.

«Камень веры» Николая Дробнохода

В статье анлизируется жизненный и творческий путь Н.И.Дробнохода –– известного ученого, геолога, общественного и политического деятеля. Особенное внимание уделяется активной жизненной позиции ученого в отстаивании национальных приоритетов Украины в просвещении, его вклад в реализацию стратегий Института украиноведения, в сфере образования.

Ключевые слова: Черниговщина, геолог, украинство, гуманитарные технологии, общество, педагогика, просвещение, просветительные задания, украиноведение.

Mykola Drobnokhod’s Stone of Faith

Life and creative activity of known scientist, geologist, public and political figure Mykola Drobnokhod is analyzed in the article. Author paid special attention to active living position of scientist in defending of national priorities of Ukraine in education, his contribution to realization of strategies of Ukrainian Study Scientific Research Institute, in the area of education.

Key words: Chernigiv region, geologist, ukrainstvo, humanitarian technologies, society, pedagogics, education, educational tasks, Ukrainian study.

читати далі »

Кононенко Тарас - Щедра нива життя.

Увазі читачів пропонується інтерв’ю з відомим українським письменником, журналістом, літературознавцем, громадським діячем Миколою Сорокою.

Ключові слова: український математик, міжпланетні траєкторії, антологія української поезії, науково-художні нариси.

Щедрая нива жизни

Вниманию читателей предлагается интервью с известным украинским писателем, журналистом, литературоведом, общественным деятелем Николаем Сорокой.

Ключевые слова: украинский математик, междупланетные траектории, антология украинской поэзии, научно художественные очерки.

The Generous Field of Life

Author offered interview with famous Ukrainian writer, journalist, literary critic and public figure Mykola Soroka.

Key words: Ukrainian mathematician, interplanet trajectories, anthology of the Ukrainian poetry, scientific-literary essays.

читати далі »

Голота Любов - Камені до твого замку

Самодостатність характеру, прозорість стилю, закоріненість у народну традицію і звичай українського життя і, в той же час, неординарність, іноді містичність сюжетів, химерність і трагізм героїв – це про Любов Пономаренко-письменницю, лауреата премії імені Олеся Гончара. Сьогодні наша розмова про дух, погляд і слово, спроможні опрестолити і найглибшу глибинку (той край, який не хочеться називати провінцією), і сподіваємось, вона зацікавить читачів.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet