головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2004   Число: #4(13)
пошук по сайту
Кононенко Петро - Геній доби відродження

Співавтор

Тарас Кононенко - кандидат філос. наук, доцент, заступник директора НДІУ

Олександру Петровичу Довженкові у 2004 році було б 110. Але він прожив лише 62 роки. Лише 62… Але яких?! Урядові кола України не відповіли, бо “не помітили” річниці Титана. Та що дивуватися? Коли у Вашингтоні світ відзначав 40-ву річницю відкриття пам’ятника Тарасові Шевченку, оскільки він, як говорилося в посланні президента США, збагатив американську й світову цивілізацію ідеями свободи, рівності, братерства, гуманізму й любові; йому присвячувалися поважні конференції, круглі столи в Парижі, Санкт-Петербурзі, Тбілісі й Варшаві, – Верховна Рада України, як і царизм у 1914 році, визнала за недоцільне відзначити ювілей українського Пророка на всенародному рівні… Гіднішим уваги “народні” депутати визначили ювілей ленінського комсомолу...

читати далі »

НДІУ - “Вчителько моя - зоре світова!..”

Ще не так давно ці слова звучали як музика, як симфонія народної шани й любові до тих, хто формував покоління: з біо-соціальних індивідів – людей, яскравих особистостей, а з населення – народу – істинного творця не лише власної долі, а й історії...

читати далі »

Грицик Людмила - Грузинські моделі компаративних студій: “коефіцієнт значущості”

Стаття присвячена новій праці Отара Баканідзе «Українська література» - третій книзі автора з історії літератури, що охоплює ХХ ст. – від поезій раннього П. Тичини – до романів О. Гончара. Значну частину художніх творів, про які пише вчений, представлено грузинськими перекладами. Цей матеріал, вичленений з історії грузинсько-українських літературних взаємин, розширює межі наукових зацікавлень О. Баканідзе. Підкреслено, що книга є вельми актуальним компаративним дослідженням.

Ключові слова: історія української літератури, ХХ ст., художні твори, грузинсько-українські літературні взаємини, компаративне дослідження.

Грузинские модели компаративных студий: «Коэффициент значимости»

Статья посвящена новой работе Отара Баканидзе «Украинская литература» - третьей книге автора по истории украинской литературы, которая включает ХХ в. – от поэзий раннего П. Тычины – до романов О. Гончара. Значительную часть художественных произведений, о которых пишет учёный, представлено грузинскими переводами. Этот материал, вычлененный из истории грузино-украинских отношений, расширяет рамки научных интересов О. Баканидзе. Подчёркивается, что книга является достаточно актуальным компаративным исследованием.

Ключевые слова: история украинской литературы, ХХ в., художественные произведения, грузино-украинские литературные отношения, компаративное исследование.

Georgian Models of Comparative Studios: “Degree of Significance”

The article is devoted to new work of Otar Bakanidze «Ukrainian literature». It is his third book on history of Ukrainian literature which includes poetry of the XX century. Considerable part of artistic works is presented in Georgian. This material extends the frames of Bakanidze’s scientific interests.

Key words: history of Ukrainian literature, the XX century, artistic works, Georgian-Ukrainian literary relations, comparative research.

читати далі »

Пономаренко Любов - “Мені Україна, як рана у серці, болить...”

Таку жінку не можна не помітити. Білява і тендітна, енергійна й мудра, водночас тиха і комунікабельна, інтелігентна і по-Пітерськи коректна – Тетяна Миколаївна Лебединська. Мимоволі запитуєш себе, що дає їй енергію й молодість? Її невгамовна вдача, її безкінечні подвижницькі справи і тут у Києві, і там, у Санкт-Петербурзі, де вона мешкає і де є нашою культурною силою, тримає форпост нашої науки...

читати далі »

Федорук Олександр - Крила щедрої душі

Стаття присвячена відомому українському художнику, Президенту Академії мистецтв України, ректору Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, академіку, професору Андрію Чебикіну. Висвітлюються етапи мистецького життя митця та його непересічні творчі досягнення у мистецтві графіки.

Ключові слова: малюнок, графіка, офортні естампи, серія, цикл, композиція, тема.

Крылья щедрой души.

Статья посвящена известному украинскому художнику, Президенту Академии искусств Украины, ректору Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, академику, профессору Андрею Чебыкину. Освещаются этапы художественной жизни художника и его выдающиеся творческие достижения в искусстве графики.

Ключевые слова: рисунок, графика, офортные эстампы, серия, цикл, композиция, тема.

Wings of the Generous Soul

The article is devoted to the famous Ukrainian artist, President of Ukrainian Academy of Arts, Rector of National Academy of Fine Art and Architecture, Academician, Professor Andriy Chebykin. The author examined stages of his artistic life and creative achievements in graphics.

Key words: picture, graphics, etching prints, series, cycle, composition, theme.

читати далі »

Сніжко Валерій - “Навколішки не стану…”

Статтю спрямовано на висвітлення життєвого шляху, національного світобачення та фахового літературознавчого світосприйняття видатного українського публіциста Сергія Єфремова.

Ключові слова: українська інтелігенція, літературне псевдо «Киянин», газета «Нова Рада», українське літературнознавство.

«Не стану на колени…»

Статью направлено на освещение жизненного пути, национального мировоззрения и профессионального литературоведческого мировосприятия выдающегося украинского публициста Сергея Ефремова.

Ключевые слова: украинская интеллигенция, литературный псевдоним «Киевлянин», газета «Нова Рада», украинское литературоведение.

"I’ll Never Kneel Down…”

In the article author examined life, national and professional world-view of the famous Ukrainian publicist Sergiy Yefremov.

Key words: Ukrainian intelligentsia, literary pseudonym “Kiyanyn”, Ukrainian literary studies.

читати далі »

Качкан Володимир - Діяч високої офіри: українознавство Богдана Бори

У розвідці на малодоступному матеріалі, зокрема, закордонній періодиці, епістолярних джерелах вперше з наукової точки зору розкривається життєпис визначного українського поета у Великій Британії, Богдана Бори. Всебічно аналізується його поетична і публіцистична творчість, а також внесок у розвиток української школи, просвітницького руху в діаспорі.

Ключові слова: закордонна періодика, епістолярні джерела, український поет Богдан Бора, поетична і публіцистична творчість, українська школа, просвітницький рух, діаспора.

Украиноведение Богдана Боры

В исследовании на малодоступном материале, в частности, заграничной периодике, эпистолярных источниках впервые с научной точки зрения раскрывается жизнедеятельность выдающегося украинского поэта в Великой Британии, Богдана Боры. Всесторонне анализируется его поэтическое и публицистическое творчество, а также вклад в развитие украинской школы, просветительного движения в диаспоре.

Ключевые слова: заграничная периодика, эпистолярные источники, украинский поэт Богдан Бора, поэтическое и публицистическое творчество, украинская школа, просветительное движение, диаспора.

Ukrainian Studies for Bohdan Bora

In the article on the basis of inaccessible material, in particular, foreign periodicals and epistolary sources author examined life of prominent Ukrainian poet Bohdan Bora in Great Britain. The researcher analyzed Bora’s poetic and publicistic creative activity and his contribution into development of Ukrainian school and educational movement in Diaspora.

Key words: foreign periodicals, epistolary sources, Ukrainian poet Bogdan Bora, poetic and publicistic creative activity, Ukrainian school, educational movement, Diaspora.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet